Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009. gada 18.decembra 28.nolikumu

2002.gada 2.janvārīNr.1

Protokols Nr.1, 25.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻAS NOLIKUMS

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļa (turpmāk tekstā - Nodaļa) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kuras darbu koordinē priekšsēdētāja vietnieks.

  1.2. Nodaļu izveido Jūrmalas pilsētas dome.

  1.3. Nodaļa savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumiem, Jūrmalas pilsētas domes kultūras, reliģijas un sporta komitejas lēmumiem, kā arī šī nolikuma.

  1.4. Nodaļa realizē funkcijas kultūras un sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īsteno valsts un pašvaldības kultūras un sporta politiku, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas kultūras un sporta koncepcijām.

  1.5. Nodaļa, risinot sporta jautājumus, sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas skolu valdi, Jūrmalas pilsētas Sporta skolu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldi, citām valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī īsteno valsts politiku sporta jomā.

  1.6. Nodaļa kontrolē līdzekļu sadali un izlietojumu atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem kultūrai un sportam.

 2. GALVENIE UZDEVUMI

  2.1. Kultūras jomā:

  2.1.1. apzināt, izvērtēt un attīstīt kultūras procesa saturu un formas, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, veicinot dažādu vēlmju un interešu grupu radošo darbību.
  2.1.2. sadarbībā ar radošo profesiju pārstāvjiem, veicināt daudzveidīgu kultūras programmu veidošanu un to realizāciju.

  2.2. Sporta jomā:

  2.2.1. veidot sporta un fiziskās kultūras sistēmu, kas garantē iedzīvotājiem iespēju nostiprināt veselību, sasniegt augstus rezultātus sportā, kā arī racionāli izmantot brīvo laiku;
  2.2.2. sekmēt sporta aktivitāšu organizēšanu, lai veicinātu Jūrmalas iedzīvotāju veselības nostiprināšanu;
  2.2.3. koordinēt un optimizēt sporta pasākumu rīkošanu pilsētā;
  2.2.4. veicināt tautas, sevišķi jaunatnes, sporta attīstību pilsētā;
  2.2.5. pārraudzīt likumu un normatīvo aktu ievērošanu Jūrmalas pilsētas sporta sabiedriskajās organizācijās un klubos;
  2.2.6. kopā ar ieinteresētajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām veicināt jaunu sporta objektu celtniecību un esošo sporta bāzu labiekārtošanu;
  2.2.7. koordinēt pārraudzībā esošo sporta sabiedrisko organizāciju un klubu investīciju plānošanu, izstrādāt Jūrmalas pilsētas domes sporta programmu budžeta projektus, apkopot tos un pēc saskaņošanas ar Jūrmalas pilsētas domes kultūras, reliģijas un sporta komiteju, ja nepieciešams arī ar citām komitejām, iesniegt Jūrmalas pilsētas domē;
  2.2.8. sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus Jūrmalas pilsētas domei par jaunu sporta iestāžu un uzņēmējsabiedrību izveidošanu, esošo iestāžu un uzņēmumu reorganizācijas vai likvidācijas lietderību, veicinot Jūrmalas teritorijā esošo sporta objektu izmantošanu iedzīvotāju sporta nodarbībām dzīvesvietā.

  2.3. Plānot un vadīt kultūras un sporta attīstību Jūrmalas pilsētā.

  2.4. Izstrādāt priekšlikumus kultūras un sporta attīstībai nepieciešamo lēmumu un normatīvo aktu sagatavošanai.

 3. FUNKCIJAS

  3.1. Kultūras jomā:

  3.1.1. izstrādāt un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei priekšlikumus par kultūras iestāžu galvenās darbības virzieniem, tālākās attīstības perspektīvām, nodaļas pakļautībā esošo kultūras iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu vai slēgšanu;
  3.1.2. apzināt un izvērtēt Jūrmalas pilsētas kultūras iestāžu darba apjomu, kvalitāti un lietderību, sadarbojoties ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Jūrmalas pilsētas domes izpildinstitūcijām, radošajām savienībām un citām juridiskām un fiziskām personām;
  3.1.3. analizēt un izstrādāt nodaļas un tās pakļautībā esošo kultūras iestāžu vienotu finansēšanas mehānismu, budžetu un, pēc saskaņošanas ar kultūras, sporta un reliģijas jautājumu komiteju, iesniegt to apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domei;
  3.1.4. izteikt atzinumu par jebkuru finansējumu kultūras pasākumiem un iestādēm, kas tiek piešķirts no Jūrmalas domes līdzekļiem;
  3.1.5. veicināt un atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību kultūras jomā;
  3.1.6. radīt mākslinieciskās pašdarbības un tautas lietišķās mākslas attīstībai nepieciešamos apstākļus, organizēt skates, konkursus un festivālus šajās jomās;
  3.1.7. koordinēt pilsētas mēroga pasākumus un veidot vienotu pasākumu projektu pieteikumu sistēmu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes pieņemtajiem noteikumiem.
  3.1.8. veidot un uzturēt kultūras informācijas apriti;
  3.1.9. izskatīt fizisko un juridisko personu priekšlikumus kultūras jautājumos, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros;
  3.1.10. veicināt un uzturēt starptautiskos kultūras sakarus.

  3.2. Sporta jomā:

  3.2.1. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību sporta attīstības jautājumos Jūrmalas pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām sporta organizācijām un citām iestādēm;
  3.2.2. kontrolēt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta bāzu racionālu izmantošanu, to materiāli tehnisko nodrošinājumu;
  3.2.3. koordinēt un kontrolēt pārraudzībā esošo sporta organizāciju un bāzu darbu;
  3.2.4. pārvaldīt nodaļas rīcībā esošo inventāru, gādājot par tā racionālu un efektīvu izmantošanu;
  3.2.5. koordinēt pašvaldības teritorijā esošo sporta darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, sabiedrisko sporta treneru, speciālistu un tiesnešu tālākizglītību;
  3.2.6. popularizēt olimpiskos ideālus un sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
  3.2.7. sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas skolu valdi koordinēt sporta darbu izglītības iestādēs;
  3.2.8. veidot un uzturēt informācijas bāzi, atbilstoši šīs sfēras reglamentējošai likumdošanai, par sporta organizācijām un sporta bāzēm Jūrmalā, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem sporta jomā;
  3.2.9. organizēt un vadīt starptautiskos sporta projektus ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām un citām starptautiskajām sporta organizācijām;
  3.2.10. izstrādāt pilsētas sporta pasākumu gada kalendāro plānu;
  3.2.11. izteikt atzinumu par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts no Jūrmalas pilsētas domes līdzekļiem;
  3.2.12. organizēt Jūrmalas čempionātus, junioru un jaunatnes meistarsacīkstes, kausa izcīņas, tautas sporta sacensības, sacensības invalīdiem, sporta veterāniem, kā arī sporta popularizēšanas pasākumus;
  3.2.13. apkopot gada statistiskos rādītājus sportā, analizēt sporta attīstības tendences un iesniegt Jūrmalas domē priekšlikumus pilsētas sporta attīstības politikas veidošanai;

  3.3. sagatavot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un rīkojumu projektus kultūras un sporta jomā;

  3.4. pildīt citus pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem.

 4. TIESĪBAS

  4.1. Pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes pārvaldēm, nodaļām, uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju.

  4.2. Iesniegt priekšlikumus un veikt pieprasījumus par kultūras un sporta jautājumiem tām institūcijām, kuru kompetencē ir attiecīgo jautājumu izlemšana.

  4.3. Kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un rīkojumu izpildi kultūras un sporta procesu jautājumos.

  4.4. Saskaņot tās pakļautībā esošo pašvaldības iestāžu štatu sarakstu un slodžu apjomu.

  4.5. Sniegt priekšlikumus kultūras un sporta iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

  4.6. Pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi un piedalīties dažādās apspriedēs, semināros, kursos, un konferencēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

  4.7. Iepazīties ar ārpus Jūrmalas esošo kultūras un sporta iestāžu un izpildinstitūciju darba pieredzi.

 5. DARBA ORGANIZĀCIJA

  5.1. Nodaļas nolikumu un štatu sarakstu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  5.2. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  5.3. Nodaļas vadītājs:

  5.3.1. vada nodaļas darbu un ir atbildīgs par tās uzdevumu izpildi,
  5.3.2. nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus,
  5.3.3. sagatavo līgumu projektus un ir atbildīgs par kultūras un sporta jomām piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto budžetu,
  5.3.4. iesaka pieņemšanai un atbrīvošanai no darba nodaļas darbiniekus un kultūras un sporta iestāžu vadītājus,
  5.3.5. izstrādā konkursu noteikumu projektus kultūras un sporta jomās,

  5.4. Nodaļas darbinieki tiek pieņemti un atbrīvoti no darba ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un nodaļas vadītāju.

 6. LIKVIDĀCIJA

  Nodaļu reorganizē vai likvidē pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs