Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2002.gada 6.novembrīNr.845

Par gada publisko pārskatu

Lai informētu sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par budžeta un finansu vadību” 14.panta 3 daļu, 46.pantu, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 72.pantu, 21.panta 2.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” Jūrmalas pilsētas dome nolēma:

 1. Apstiprināt “Kārtība, kādā sagatavojams gada publiskais pārskats Jūrmalas pašvaldībā” saskaņā ar 1.pielikumu.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības gada publiskā pārskata saturu, termiņus un atbildīgās domes struktūras saskaņā ar 2.pielikumu.

 3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam D.Urbanovičam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 6.novembra lēmumu Nr.845

Kārtība, kādā sagatavojams gada publiskais pārskats Jūrmalas pašvaldībā

 1. Kārtība nosaka Jūrmalas pašvaldības gada publiskā pārskata (turpmāk tekstā – pārskats) saturu, kā arī kārtību, kādā tiek sagatavots pārskats.

 2. Pašvaldība pārskatu sagatavo, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nolikumā paredzētās funkcijas.

 3. Pārskatu sagatavo un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome līdz nākamā gada 1.jūlijam.

 4. Pašvaldības pārskats ietver informāciju par:

  4.1. nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem pilsētā pārskata periodā;

  4.2. divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tajā skaitā saistību un garantiju apjomus;

  4.3. pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados;

  4.4. pašvaldības kapitāla vērtību uzņēmumos un paredzētajām tā izmaiņām;

  4.5. divos iepriekšējos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības plāna īstenošanā, tajā skaitā par

  a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā,
  b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā,
  c) iedzīvotāju un uzņēmumu līdzdalību pašvaldības attīstības programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā,

  4.6. zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības, iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu;

  4.7. domes lēmumu par saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu;

  4.8. Valsts kontroles atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanā;

  4.9. pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos;

  4.10. veiktajiem pasākumiem pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadības pilnveidošanā;

  4.11. pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā.

 5. Pārskatam var tikt pievienota arī cita informācija.

 6. Pārskatā iekļautā informācija balstās uz mērāmiem, ticamiem, pārbaudītiem un analizējamiem rādītājiem. Rādītājus iekļauj pārskata tekstā un izmanto, lai pamatotu kādu apgalvojumu, kas raksturo padarītā darba apjomu, rezultātu, efektivitāti vai ietekmi.

 7. Ja dati rādītāju grafiskajam atspoguļojumam ņemti no kādas citas iestādes, pašvaldības utt. apkopotās informācijas, ir jānorāda informācijas avots.

 8. Pārskats tiek publicēts vismaz vienā vietējā laikrakstā vai atsevišķā sabiedrībai pieejamā izdevumā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tā apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

 9. Pārskats par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 1.septembrim nosūtams Latvijas Republikas Finansu ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

 10. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu.


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 6.novembra lēmumu Nr.845

Par Jūrmalas pašvaldības gada publiskā pārskata saturu, termiņiem un atbildīgajiem

Atbildīgā domes struktūraTermiņš
1.Ziņas par pašvaldībuKancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļalīdz 10.IV
2.Vadības ziņojums par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem pilsētā atskaites periodāApkopo ekonomikas un attīstības nodaļalīdz 10.IV
3.Par divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, t.sk. par saistību un garantiju apjomiem:

3.1.par divu iepriekšējo gadu pašvaldības budžeta izpildi atbilstoši Finansu ministrijas noteiktajai klasifikācijai, kas bija spēkā attiecīgajam saimnieciskajam gadam,

3.2.par kārtējā gada pieņemto budžetu, t.i., noteikumus “Par pašvaldības ...........gada budžetu”,

3.3.par visu saistību un garantiju apjomiem divos iepriekšējos gados un kārtējo gadu (ar ko, kāpēc, cik ilgi)

Finansu pārvalde

līdz 1.V
4.Divu iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma novērtējums atbilstoši VZD piešķirtajai kadastra numerācijai (nekustamā īpašuma saraksts ar zemes platībām, ēku un būvju sastāvu uz šīm platībām un finansiālajām vērtībām.Pašvaldības īpašuma pārvaldelīdz 10.IV

5.Pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos un paredzētās tā izmaiņas. Uzņēmumu saraksts, arī pašvaldības uzņēmumu saraksts, kuros ir pašvaldības kapitāls (pajas, akcijas, kapitāla daļas, vērtspapīri, u.c.), kapitāla veids, lielums (absolūtais un % no visa uzņēmuma kopapjoma).Pašvaldības īpašuma pārvalde līdz 1.V
6.Informācija par veiktajiem pasākumiem un darbībām, kas izdarītas divos iepriekšējos gados teritorijas attīstības plāna īstenošanā, un kārtējā gada plānotajiem pasākumiem:

6.1.kad pieņemts teritorijas attīstības plāns,

6.2.sabiedriskā aktivitāte plānojuma apspriešanā,

6.3.iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu priekšlikumi attīstības plānam,

6.4.kāda ir teritorijas attīstības programma (ko un kad paredzēts teritorijā izdarīt),

6.5.kādas, kur un cik ieguldītas publiskās (valsts un pašvaldības) investīcijas administratīvajā teritorijā (gan publiskajā, gan privātajā sektorā),

6.6.kādas, kur un cik ieguldītas privātās (uzņēmējsabiedrību, fondu, privātpersonu) investīcijas administratīvajā teritorijā (gan publiskajā, gan privātajā sektorā).

Būvvalde,

Ekonomikas un attīstības nodaļa

līdz 10.IV
7.Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu.Finansu pārvaldeaprīlis
8.Valsts kontroles revīzijas atzinumi un pašvaldības veiktie pasākumi atklāto trūkumu novēršana:

8.1.visi dokumenti, kurus izdevusi Valsts kontrole par pašvaldības un ar to saistīto institūciju darbību (arī Valsts kontroles atzinums par saimnieciskā gada pārskatu),

8.2.visi lēmumi, ko dome pieņēmusi kā atbildi uz Valsts kontroles aizrādījumiem.

Finansu pārvalde marts
9.Pašvaldības līdzdalība visos sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos.Ekonomikas un attīstības nodaļalīdz 10.IV
10.Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību un viņu iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā:

10.1.savlaicīga, regulāra informatīvā materiāla sagatavošana par plānotajām komiteju un komisiju, kā arī domes sēdēm,

10.2.tajās izskatāmajiem jautājumiem,

13.3.vietējo masu informācijas līdzekļu izveide un attīstība,

10.4.iedzīvotāju informēšana par viņu tiesībām un pienākumiem lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā,

10.5.regulāra iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbību un motivācija, kāpēc pieņemti tieši tādi lēmumi.

Kancelejas, protokolu apmeklētāju nodaļa, galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumus, speciāliste-preses sekretārelīdz 10.IV
11.Cita informācija:

11.1.par kārtējā gadā pabeigtajiem projektiem un kapitālajiem izdevumiem,

11.2.par pašvaldības iesāktajiem jaunajiem projektiem un kapitālajiem izdevumiem,

11.3.par ceļu (ielu) stāvokli un pasākumiem to uzlabošanā,

11.4.par iedzīvotāju drošības garantēšanas pasākumiem.

Pašvaldības īpašuma pārvalde, Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļa, Municipālā policijalīdz 10.IV
12.Informācija par domes lēmumu par saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanuFinansu pārvaldelīdz 15.V
13.Visas augstāk minētās informācijas apkopošana un iesniegšana domes vadībai, izskatīšana deputātu komitejās pēc domes vadības norādījumiemDomes vadība, galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumoslīdz 1.VI
14.Pārskata publicēšana laikrakstā vai atsevišķā sabiedrībai pieejamā izdevumāGalvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos preses sekretāre1 mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas domē
15.Pārskata nosūtīšana LR Finansu ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.Kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļalīdz 1.IX