Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2004. gada 26. maija 378. lēmumu

2003.gada 2.aprīlīNr.205

Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām
no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam

Izskatot zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0701 nomnieka iesniegumu par detālā plānojuma uzsākšanu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka detālā plānojumā iekļautā teritorija saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu atrodas “Dabas pamatnes teritorijā”, un saskaņā ar “Lielupes labā krasta detālplānojumu” ir precizēta Lielupes 300m aizsargjosla. Zemesgabala Bražciems 0701 teritorijas lielākajā daļā atrodas nelikumīgas būves, kas daļēji pārvērstas vasarnīcās.

Projekta mērķis, izstrādājot detālo plānojumu, ir izvērtēt attīstības priekšlikumu – jauna kempinga izveidošanu zemesgabalā Jūrmalā, Bražciems 0701, kā arī izstrādāt priekšlikumus labiekārtojumam airēšanas distances starta un finiša zonās, un nepieciešamo krasta zonas labiekārtojumu visas airēšanas distances garumā. Detālajā plānojumā jāizvērtē zemesgabala Bražciems 0701 degradētās teritorijas iespējamo zonējuma maiņu no ”Dabas pamatnes” teritorijas uz iespējamo “Kūrorta teritoriju”, ņemot vērā teritorijā paredzētā kempinga ietekmi un tā atbilstību Attīstības plānā noteiktajam teritorijas zonējumam.

Detālajā plānojumā jāizstrādā teritorijas attīstības priekšlikumi un plānotās apbūves izvietojuma priekšlikumi un apbūves rādītāji – apbūves intensitāte, blīvums un augstums, vadoties no Jūrmalas apbūves noteikumiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2003.gada 13.marta Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.01-51/4) un 2003.gada 11.marta Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas lēmumu (protokols Nr.01-56/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 26. maija 378. lēmumu
1. Atbalstīt detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam. 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam, un veikt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna grozījumus, paredzot daļēju teritorijas zonējuma maiņu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes sagatavoto plānošanas uzdevumu detālā plānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu.

3. Par projekta vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes plānošanas nodaļas vadītājas vietnieci Ritu Ansuli.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.205

PLĀNOŠANAS UZDEVUMS DETĀLĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

Nr. - 2003.gada ___. aprīlis

Izsniegts: SIA “Bražuciems”.

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā

(plānotājs) (pilsētbūvniecībā),dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā

 1. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS.
 2. 1.1. Zemes gabala kadastra numuri, adreses:

  1300 006 0106, Bražuciems 0106;
  1300 006 0107, Bražuciems 0107;
  1300 006 0108, Bražuciems 0108;
  1300 006 0109, Bražuciems 0109;
  1300 006 0110, Bražuciems 0110;
  1300 006 0111, Bražuciems 0111;
  1300 006 0701, Brazciems 0701.

  1.2. Zemesgabalu īpašnieks: Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

  1.3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments: Zemesgrāmatu akts.

  1.4. Detālā plānojuma teritorijas platība: 54415 kv.m un 253467 kv.m.

  1.5. Zemesgabala novietne un situācija: zemesgabals Brazuciemā, teritorijā starp Lielupes autotiltu, Jūrmalas apvedceļu, Varkaļu kanālu un Lielupi.

  1.6. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu un apbūves noteikumiem zemesgabali atrodas – “Dabas pamatnes” teritorijā, un saskaņā ar “Lielupes labā krasta detālplānojumu” ir precizēta Lielupes 300m aizsargjosla. Zemesgabala Bražciems 0701 teritorijas lielākajā daļā atrodas nelikumīgas būves, kas daļēji pārvērstas vasarnīcās.

 3. PLĀNOŠANAS NOSACĪJUMI.
 4. 2.1. Ievērot MK “Noteikumu par teritoriju plānojumiem” Nr.423 (05.12.2000.) prasības.

  2.2. Ievērot LR likumdošanas aktu prasības un Aizsargjoslu likuma prasības.

  2.3. Ievērot Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu un apbūves noteikumus.

  2.4. Zemesgabaliem, kas atrodas “Dabas pamatnes” teritorijā apbūve nav primārais izmantošanas veids, bet pieļaujama tikai tad, ja nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai saskaņā ar attīstības plānu.

  2.5. Teritorijai veicama dabas un ainaviskās vērtības analīze, precizējamas degradētās teritorijas, izvērtējot apbūves iespējas.

  2.6. Izstrādāt detalizētu teritorijas atļauto izmantošanu un plānoto izmantošanu.

  2.7. Detālplānojumā noteikt apbūves pamatnosacījumus:

  2.7.1. aizsargjoslas un ielu sarkanās līnijas,
  2.7.2. maksimālo apbūves blīvumu un intensitāti,
  2.7.3. maksimālo stāvu skaitu,
  2.7.4. maksimālo ēku un būvju augstumu līdz jumta korei,
  2.7.5. autostāvvietu skaitu zemesgabalā.

  2.8. Izstrādāt kompozīcijas pamatnosacījumus visā detālā plānojuma teritorijā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 26. maija 378. lēmumu
  2.8.1. izvērtēt zemesgabala Bražciems 0701 degradēto teritoriju zonējuma maiņu no ”Dabas pamatnes” teritorijas (DP) uz “Kūrorta teritoriju” (K), ņemot vērā teritorijā paredzētā kempinga ietekmi un tā atbilstību Attīstības plānā noteiktajam teritorijas zonējumam; 2.8.1. veikt zemesgabala Bražuciems 0701 degradēto teritoriju zonējuma maiņu no “Dabas pamatnes” teritorijas uz “Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju”.

  2.8.2. izstrādāt priekšlikumus meža teritorijas saglabāšanai un sakārtošanai,
  2.8.3. projektēt plānoto kempinga ēku un sabiedrisko apkalpes objektu izvietojumu, maksimāli saglabājot vērtīgos kokus.
  2.8.4. projektēt iebrauktuves un ieejas.

  2.9. Teritorijas labiekārtojuma un organizācijas nosacījumi:

  2.9.1. izstrādāt visas teritorijas labiekārtojuma priekšlikumus;
  2.9.2. projektēt piebraucamos ceļus izstrādājot ielu un ceļu šķērsprofilu un garenprofilu shēmas;
  2.9.3. izstrādāt priekšlikumus labiekārtojumam airēšanas distances starta un finiša zonās, kā arī nepieciešamo krasta zonas labiekārtojumu visas airēšanas distances garumā;
  2.9.4. izstrādāt mazo arhitektūras formu, labiekārtošanas elementu, autostāvvietu, atkritumu urnu, apgaismes ķermeņu u.c. izvietojumu un iespējamo publisko pludmaļu labiekārtojumu (M 1: 500);
  2.9.5. izstrādāt Lielupes krasta nostiprinājuma shēmu visā detālā plānojuma teritorijā, ņemot vērā airēšanas distances specifiku.

  2.10. Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu.

  2.11. Izstrādāt priekšlikumus zemsedzes aizsardzībai un atjaunošanai .

 5. TEHNISKIE NOTEIKUMI.
 6. 3.1. Saņemt un izpildīt tehnisko noteikumu prasības no pilsētas inženierdienestiem:

  3.1.1. BOP SIA “Jūrmalas Gaisma”,
  3.1.2. SIA “Lattelekom” Jūrmalas nodaļas,
  3.1.3. BOP SIA “Jūrmalas ūdens”,
  3.1.4. BOP SIA “Jūrmalas siltums”,
  3.1.5. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,
  3.1.6. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa,

  3.2. Izstrādāt inženiertīklu apgādes shēmu plānotiem objektiem detālā plānijuma teritorijā.

 7. ĪPAŠIE NOTEIKUMI.
 8. 4.1. Saņemt nosacījumus plānojuma izstrādāšanai un atzinumus par izstrādātā plānojuma attiecīgo redakciju no pilsētas un valsts institūcijām:

  4.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;
  4.1.2. VAS Latvijas autoceļu direkcijas ;
  4.1.3. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra”;
  4.1.4. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ;
  4.1.5. Rīgas virsmežniecības Kāpu mežniecības;
  4.1.6. PBOU “Jūrmalas ātrā palīdzība”;
  4.1.7. Domes labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļas;
  4.1.8. Domes vides aizsardzības nodaļas;
  4.1.9. Kanoe, smaiļošanas, airēšanas sporta federācijas.

  4.2. Detālplānojums izstrādājams uz digitālā formā sagatavota, ar Valsts Zemes dienestu saskaņota topogrāfiskā uzmērījuma M 1:500 un M 1:2000.

 9. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS.
 10. 5.1.Paskaidrojuma raksts.

  5.2. Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu papildinājumi un izņēmumi.

  5.3. Grafiskā daļa M 1:500; 1:2000, kurā parādīta teritorijas esošā un plānotā teritorijas izmantošana.

  5.4. Ielu, gājēju un teritorijas vertikālais plānojums.

  5.5. Plānoto objektu vizualizācija.

  5.6. Inzeniertīklu shēma un aizsargjoslu plāns M 1 : 500.

  5.7. Apbūves izvietojuma shēma M 1 : 500.

  5.8. Teritorijas labiekārtojuma shēma M 1 : 500.

  5.9. Meža inventarizācijas projekts (Zemesgrāmatā reģistrētiem zemesgabaliem).

  5.10. Ilustratīvais materiāls ar ainavas analīzi un priekšlikumiem ainavas veidošanai.

  5.11. Papildus pievienojami dokumenti: īpašumu apliecinošie dokumenti; valsts un pašvaldības institūciju atzinumi ar atbildēm; sabiedriskās apspriešanas protokoli un pārskats; sludinājumi laikrakstos, foto fiksācijas materiāli u.c..

 11. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA.
 12. 6.1. Detālplānojums koncepcijas vai skiču stadijā iesniedzams izskatīšanai būvvaldē Pēc koncepcijas vai skič u stadijas saskaņošanas detālplānojums nododams sabiedriskajai apspriešanai. Būvvalde var precizēt detālplānojuma uzdevumu pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas. Detālplānojuma koncepcijas vai skič u stadija uzrādāma, saskaņojot detālplānojumu.

  6.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai un apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē iesniedzami uz planšetēm.

  6.3. Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē. Detālplānojuma dokumentācija iesniegšanai būvvaldē komplektējama min. 6 (sešos) eksemplāros A4 formātā, no kuriem 4 (četri) eksemplāri cietos vākos. Detālplāna kartogrāfisko materiālu vēlams iesniegt būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā).

Plānošanas uzdevums derīgs līdz 2004.____. ____________

Teritoriālplānošanas nodaļas vadītājas vietniece R.Ansule

Pilsētas galvenā arhitekte I.Aizstrauta

Pilsētas galvenais inženieris Ģ.Brambergs

E.Šveica 7751130