Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 26.maijāNr.378

Par grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā,
Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām
no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.205 tika uzsākta detālā plānojuma izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam. Izstrādātajā detālā plānojuma 1.redakcijā ir izvērtēta un pamatota nepieciešamība veikt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna grozījumus.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 35.punktu, pašvaldība pēc institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma precizē un atkārtoti apstiprina (ja nepieciešams) darba uzdevumu.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.janvāra noteikumu Nr.34 75.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2004.gada 29.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-57/6) un Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2004.gada 11.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-63/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.205 “Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam”:

    1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: “1. Uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam, un veikt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna grozījumus, paredzot daļēju teritorijas zonējuma maiņu.“

    1.2. Izteikt lēmuma pielikuma 2.8.1.punktu šādā redakcijā: “2.1.8. veikt zemesgabala Bražuciems 0701 degradēto teritoriju zonējuma maiņu no “Dabas pamatnes” teritorijas uz “Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju”.”

  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei pēc visu saskaņojumu saņemšanas sagatavot un iesniegt domei lēmuma projektu par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs J.Hlevickis