Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2004. gada 3. novembra 761. lēmumu

Ir izmaiņas ar Domes 2003. gada 26. novembra 797. lēmumu

2003.gada 11.jūnijāNr.394

Par Jūrmalas pilsētas
Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi)
1997.gada redakcijas
grozījumu uzsākšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 22.janvāra lēmumu Nr.27 “Par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) 1995.gada redakcijas izvērtējumu” un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumu Nr.87 “Par darba grupas izveidošanu”, uzsākt grozījumu izstrādāšanu Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumiem (Būvnoteikumiem), kas ir apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.203, grozījumi veikti ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.novembra lēmumu Nr.1116 un Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumu Nr.1224.

Grozījumu mērķis ir precizēt būvniecības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un citiem juridiskiem dokumentiem, kas reglamentē plānošanas un būvniecības prasības Latvijā. Pieaugot būvniecības tempiem un apjomiem izvērtēt apbūves blīvumus dažādās Jūrmalas pilsētas teritorijās, kā arī, precizēt Apbūves noteikumu Rīgas jūras līča krasta kāpu 300m aizsargjoslā, valsts un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas aizsargjoslā saskaņā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā.

Ņemot vērā minēto un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2003.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.01-51/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  |
 1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu izstrādāšanu, saskaņā ar izstrādāto laika grafiku saskaņā ar 2.pielikumu.
 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) grozījumu darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu
 3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Jurim Hlevickim kontrolēt lēmuma izpildi.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.394

Darba uzdevums

Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumu)

1997.gada redakcijas grozījumu izstrādāšānai

 1. Precizēt plānošanas un būvniecības prasības saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu un Latvijas Republikas likumiem, LR Ministru kabineta noteikumiem un būvnormatīviem.

 2. Izvērtēt Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumos paredzētos apbūves blīvumus zemesgabalos.

 3. Precizēt Apbūves noteikumus Rīgas jūras līča krasta kāpu 300m aizsargjoslā.

 4. Izvērtēt un precizēt Apbūves noteikumus valsts un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjoslu teritorijā.

 5. Izvērtēt zemesgabalu veidošanas (dalīšanas un apvienošanas) noteikumus.

 6. Saņemt atzinumus no institūcijām:

  Pašvaldība pēc institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma precizē un atkartoti apstiprina (ja nepieciešams) darba uzdevumu. (LR Ministru Kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumi Nr.423 “Noteikumi par teritorijas plānojumiem” 35.punkts).


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.394

Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (AN) grozījumu izstrādes grafiks

Projekta sadaļas nosaukums20032004Plānotās izmaksas
(Ls)
Ceturksnis0102030401020304

Mēnesis123456789101112123456789101112

1. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības komitejas atzinums par lēmuma projektu Apbūves noteikumu (AN) grozījumu uzsākšanu. +
2. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par AN grozījumu uzsākšanu un tā darba uzdevuma AN grozījumu izstrādes uzsākšanai. +
3 Sabiedrības informēšana - publikācijas laikrakstos “Latvijas vēstnesis” un “Jūrmalas ziņās” par AN grozījumu uzsākšanu. +++
4. Atbildīgo ministriju, institūciju, iestāžu un kaimiņu pašvaldību informēšana par Jūrmalas AN grozījumu uzsākšanu. ++
5. AN grozījumu izstrādāšanai nepieciešamās informācijas iegūšana no šādām institūcijām :

 • Lielrīgas Reģionālā vides pārvalde;
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
 • VAS Latvijas Autoceļu direkcija;
 • V/A “Sabiedrības veselības aģentūra”;
 • VZD Lielrīgas reģionālā nodaļa;
 • CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajons;
 • VAS “Latvenergo”;
 • AS “Latvijas gāze” Jūrmalas iecirknis;
 • Ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
 • Domes labiekārtošanas un komunālās saimniecības nod.
 • Domes Vides aizsardzības nod.
 • Pašvaldību īpašumu pārvalde (ja nepieciešams, citām institūcijām, kuras bez augstāk minētajām tiek norādītas darba uzdevumā)
++
6. Jūrmalas AN grozījumu 1.redakcijas sabiedriska apspriešana (8.nedēļas). ++
7. Atzinumu saņemšana no institūcijām +
8. Jūrmalas AN grozījumu I. redakcijas apspriešana domes komitejās un konsultatīvās padomēs +
9. Jūrmalas AN I.redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātu pārskata sagatavošana. +
10. Jūrmalas AN gala redakcijas projekta izskatīšana Jūrmalas pilsētas domē. +
11. Apstiprinātā Jūrmalas AN stāšanās spēkā. (četru nedēļu laikā no publicēšanas presē) +
12. Jūrmalas AN kopijas eksemplāra iesniegšana pārējām ieinte-resētām institūcijām un orģināleksemplāru - atbildīgai ministrijai +