Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 11.novembra 742.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 04.septembra 777.lēmumu

2003.gada 10.decembrīNr.821

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas sākumskolā "Atvase"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.28 "Jūrmalas sākumskolas "Atvase" nolikums" 69.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2003.gada 5.novembra lēmumu (protokols Nr.01-52/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Jūrmalas sākumskolā "Atvase" no 2004.gada 1.janvāra saskaņā ar pielikumu.
  2. Iegūtie līdzekļi tiks izlietoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto maksas pakalpojumu tāmi.
  3. Pilnvarot Jūrmalas sākumskolas "Atvase" direktori M.Vīnbergu slēgt telpu nomas līgumus.
  4. Jūrmalas pilsētas domes galvenajai speciālistei sabiedrisko attiecību jautājumos V.Ramānei nodrošināt domes lēmuma publicēšanu laikrakstā "Jūrmalas Ziņas".
Priekšsēdētājs J.Hlevickis

Izmaiņas ar Domes 2008.gada 04.septembra 777.lēmumu

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 10.decembra lēmumu Nr.821

Jūrmalas sākumskolas "Atvase" maksas pakalpojumu izcenojumi

1 nodarbība-1h

8 nodarbības mēnesī

Mācību grupā 10 skolēni (8-12)

Nr.Pakalpojuma nosaukumsMērvienībaMaksa Ls (1 pers.)
1.Valodu pulciņš8 nod./mēn.4 Ls/mēn.