Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 04.septembrīNr.777

protokols Nr.32, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.821
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā „Atvase””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra nolikuma Nr.19 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums” 81.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Sakarā ar maksas pakalpojumu saraksta palielināšanos, grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmuma Nr.821 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā „Atvase”” pielikumu un izteikt to šādā redakcijā:

“Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (latos)

1.

Valodu pulciņa nodarbība 1 personai

mēnesī *)

4.00

2.

Telpu noma nodarbībām:

stundā

2.1.

Klases telpas noma:

„

2.1.1.

klases telpa (38 m2)

„

0.88

2.1.2.

klases telpa (51 m2)

„

1.17

2.1.3.

klases telpa (63 m2)

„

1.45

2.2.

Sporta zāles telpas (99 m2) noma:

stundā

2.28

2.3.

Ēdamzāles telpas (100 m2) noma:

stundā

2.30

*) - nodarbības ilgums 1 stunda, mēnesī 8 nodarbības.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.821