Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 3.septembrīNr.12

protokols Nr.22, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu” 18.pielikumā “Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts”:

Papildināt minētā pielikuma 4.punktu “Pašvaldības īpašuma pārvalde” Dzīvokļu nodaļa ar sekojošu apakšpunktu:

Amata nosaukums

Darba vietu skaits

Darba alga mēnesī latos vienai darba vietai

Darba algas fonds mēnesī
(Ls)

Speciālists

1

140

140

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis