Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 17.septembrīNr.13

protokols Nr.23, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 37506 (klasifikācijas kods 1.1.2.0.).
 2. 2003.gadā no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā novirzīt Ls 37506, t.sk.:
 3. 2.1. Jūrmalas valodu centram Ls 587 daļējai itāļu un franču valodas pedagogu apmaksai, t.sk.pēc klasifikācijas kodiem:

  04.423.1170 Ls 473;

  1200 Ls 114;

  2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 25662,t.sk.:

  2.2.1. Dzintaru koncertzāles ēku, nesošo konstrukciju un iekārtu tehniskai izpētei Ls 3000 (klasifikācijas kods 08.270.7000);

  2.2.2. Slokas bibliotēkas šķūnīša celtniecībai Ls 2000 (klasifikācijas kods 08.210.7000);

  2.2.3. domes ēkas siltummezgla remontam Ls 4000 (klasifikācijas kods 01.100.1451);

  2.2.4. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 20.augusta lēmumu Nr.551 pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Z.Meirovica prospektā 29 Ls 7500 (klasifikācijas kods 13.600.6000);

  2.2.5. nekustamā īpašuma Kaudzīšu ielā 10a 14/25 d.d. izsoles (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 23.jūlija lēmumu Nr.551) organizēšanas izdevumiem Ls 662, t.sk.:

  01.100.1140 Ls 534,

  1200 Ls 128;

  2.2.6. sākumskolas “Taurenītis” siltummezgla remontam Ls 6500 (klasifikācijas kods 04.211.4700);

  2.2.7. Aspazijas muzeja gāzes apkures ierīkošanai Ls 2000 (klasifikācijas kods 08.220.7000);

  2.3.Slokas pamatskolai Ls 2669, t.sk:

  2.3.1. izdevumu segšanai, kas saistīti ar futbola sacensību organizēšanu Ls 1961 t.sk.:

  04.211.1140 Ls 286,

  1200 Ls 69,

  1485 Ls 1606;

  2.3.2. jaudīgāka pieslēguma apmaksai internetam Ls 708 (klasifikācijas kods 04.211.1415);

  2.4. SO “Vecās tehnikas klubs MG” seno spēkratu salidojuma “Retro Jūrmala 2003” organizēšanai Ls 500 (klasifikācijas kods 08.270.1563);

  2.5. Sākumskolai “Taurenītis” cepamā skapja iegādei Ls 800 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  2.6. Pašvaldības policijai digitālā fotoaparāta iegādei Ls 580 (klasifikācijas kods 03.130.4180);

  2.7. BO pašvaldības SIA “Jūrmalas gaisma” datorprogrammas ArcView iegādei Ls 1859 (klasifikācijas kods 12.100.4300);

  2.8. Pumpuru vidusskolai 6 datoru tehniskā aprīkojuma iegādei Ls 3473 (klasifikācijas kods 04.211.4110);

  2.9. Jūrmalas skolu valdei elektriskās plīts iegādei bērnu dārzā “Rūķītis”, “Mārīte”, “Pienenīte” Ls 1376 (klasifikācijas kods 04.110.4180).

 4. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus sadaļā “Maksājumi no citiem budžetiem” par Ls 472, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei invalīdu darba vietas pielāgošanai (klasifikācijas kods 07.100.4700).
 5. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 6.augusta lēmumu Nr.574 “Par izmaiņām domes 23.10.2002. lēmumā Nr.807 “Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam””, izdarīt sekojošas izmaiņas 2003.gada pašvaldības pamatbudžetā:
 6. 4.1. Samazināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus sadaļā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (klasifikācijas kods 18.2.2.4.) un izdevumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 1107000, t.sk.:

  4.1.1. Majoru pamatskolas II kārtas celtniecībai par Ls 107000 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  4.1.2. Lielupes tilta rekonstrukcijai par Ls 1000000 (klasifikācijas kods 12.100.7000);

  4.2. Samazināt pamatbudžeta izdevumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 75300, t.sk.:

  4.2.1. Jūrmalas pilsētas domes ēkas zāles kapitālajam remontam par Ls 30000 (klasifikācijas kods 07.100.4700);

  4.2.2. Majoru pamatskolas II kārtas celtniecībai par Ls 45300 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  4.3. Palielināt asignējumus no pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei sporta zāles Nometņu ielā 2a kapitālajam remontam par Ls 75300 (klasifikācijas kods 07.100.4700).

 7. Veikt 2003.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, t.sk.:
 8. 5.1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus no maksas pakalpojumiem par Ls 3735, t.sk.:

  5.1.1. Jūrmalas skolu valdei ieņēmumus no sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par Ls 731 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos apkures izdevumu apmaksai (klasifikācijas kods 04.010.1521);

  5.1.2. Majoru pamatskolai ieņēmumus no telpu īres un nomas par Ls 2649 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes izdevumu segšanai, t. sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1453 Ls 55;

  1551 Ls 200;

  1552 Ls 300;

  4110 Ls 2094;

  5.1.3. Jūrmalas teātrim ieņēmumus no biļešu realizācijas par Ls 500 (klasifikācijas kods 9.5.6.0), samazinot ieņēmumus no kafejnīcas darbības par Ls 145 (klasifikācijas kods 9.5.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu novirzot iestādes uzturēšanai un izrāžu sagatavošanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.270.1553 Ls 60;

  1590 Ls 46;

  1170 Ls 200;

  1200 Ls 49;

  5.2. Samazināt 2003.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par maksas grupām Krievu nacionālās minoritātes skolā Mežmalas vidusskolai par Ls 1955 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), samazinot izdevumus pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls –1414;

  1200 Ls -341;

  1482 Ls -35;

  1551 Ls -165;

  5.3. Pamatojoties uz 2003.gada 5.augustā noslēgto līgumu Nr.01-16.4/999 par virtuves ventilācijas ierīkošanas darbiem sākumskolā “Taurenītis”, samazināt 2003.gadā pamatbudžeta asignējumus sākumskolai “Taurenītis” par Ls 2000 (klasifikācijas kods 04.211.4700), novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei (klasifikācijas kods 04.211.4700);

  5.4. Pamatojoties uz 2003.gada 27.jūnijā noslēgto līgumu Nr.01-16.4/883 par logu nomaiņu PBU “Slokas slimnīca”, samazināt 2003.gadā pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 850 (klasifikācijas kods 05.110.4700), novirzot tos PBU “Slokas slimnīca” (klasifikācijas kods 05.110.4700);

  5.5. Veikt izmaiņas 2003.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar 1.pielikumu.

 9. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas skolu valdei par Ls 300 Jūrmalas sporta skolas handbola komandas sporta tērpu iegādei (klasifikācijas kods 04.422.1561).
 10. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 5500, novirzot tos:
 11. 7.1. PBO pašvaldības SIA “Bulduru slimnīca” Ls 5000 apmērā medicīnas iekārtas iegādei (klasifikācijas kods 05.110.4140);

  7.2. BO PU “Bērnu nams “Sprīdītis”” Ls 500 apmērā audzēkņu ekskursijai uz starptautisko regati Rīgā, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.212.1479 Ls 70;

  1482 Ls 18;

  1512 Ls 10;

  1563 Ls 297;

  1590 Ls 105.

 12. Veikt 2003.gadā izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā saskaņā ar 2.pielikumu.
 13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 ‘’Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes Finansu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu‘’ 2.6.punktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.450-r, Nr.457-r, Nr.501-r, Nr.503-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos:
 14. 9.1. Jūrmalas pilsētas domes tāmē:

  9.1.1. Maksas pakalpojumos:

  01.100.1482 Ls –509;

  1485 Ls –126;

  1492 Ls +2000;

  1511 Ls –228;

  1512 Ls –200;

  1523 Ls –694;

  1528 Ls –71;

  1529 Ls –172;

  9.1.2. Speciālā budžeta zvejas tiesību nomas tāmē:

  10.310.1482 Ls –500;

  1492 Ls +500;

  9.2. Lielupes vidusskolas speciālā budžeta tāmē:

  04.211.1481 Ls -375;

  1563 Ls +375;

  9.3. Slokas pamatskolas pamatbudzeta tāmē:

  04.211.1415 Ls +226;

  1485 Ls –266.

 15. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.500-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 125 Labklājības pārvaldei L.Muculānes pieredzes apmaiņas braucienam par invalīdu integrāciju sabiedrībā (klasifikācijas kods 06.150.3500).

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 17.septembra noteikumu Nr.13

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Klasif.

kods

“ – “

Klasif. kods

" + "

Klasif.

kods

“ – “

Klasif.

kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif.

kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

01.100.1447

01.100.1553

08.300.1441

13.200.1442

13.200.1449

13.200.1590

04.211.1482

04.110.1482

04.423.4700

04.422.4700

07.100.1482

07.100.1485

08.120.7000

08.220.7000

08.230.1451

08.270.1485

08.600.1590

08.600.1482

-11080.00

-250.00

-44.00

-100.00

-420.00

-1000.00

-23260.00

-2300.00

-3000.00

-2300.00

-10000.00

-3518.00

-1500.00

-622.00

-1024.00

-2204.00

-12.00

-2000.00

01.100.1330

01.100.1454

01.100.1511

01.100.1590

08.300.1170

13.200.1310

13.200.1441

04.211.1451

04.110.1451

04.110.4700

04.422.1451

07.100.4700

07.100.1451

08.120.4180

08.220.1482

08.230.4700

08.270.1451

08.600.4180

+5000.00

+2800.00

+3280.00

+250.00

+44.00

+100.00

+1420.00

+26260.00

+750.00

+1550.00

+2300.00

+10000.00

+3518.00

+1500.00

+622.00

+1024.00

+2204.00

+2012.00

Pumpuru vidusskola

08.270.1479

08.270.1511

08.270.1552

-25.00

-10.00

-25.00

08.270.1441

08.270.1590

+25.00

+35.00

04.211.1512

04.211.1523

04.211.1529

04.211.1551

04.211.1552

-100.00

-100.00

-100.00

-200.00

-198.00

04.211.4160

+698.00

Majoru pamatskola

04.211.1310

04.211.1462

04.211.1486

-1.00

-150.00

-50.00

04.211.1330

04.211.1459

+1.00

+200.00

Sākumskola “Taurenītis”

04.211.1469

04.211.1523

04.211.1529

04.211.4180

-76.00

-100.00

-100.00

-65.00

04.211.1453

04.211.1511

04.211.1552

04.211.4160

+76.00

+100.00

+100.00

+65.00

Jaundubultu vidusskola

04.211.1441

04.211.1453

04.211.1454

04.211.1485

04.211.1511

04.211.1553

-60.00

-80.00

-90.00

-84.00

-65.00

-48.00

04.211.1443

04.211.1482

04.211.1512

04.211.1552

04.211.1570

+42.00

+25.00

+150.00

+110.00

+100.00

04.211.4180

-1505.00

04.211.1512

04.211.1551

04.211.4160

+864.00

+90.00

+551.00

Vaivaru pamatskola

04.211.1485

-129.00

04.211.1551

+129.00

Mežmalas vidusskolas

04.211.1551

-268.00

04.211.1453

04.211.1479

04.211.1512

+120.00

+11.00

+137.00

Jūrmalas mākslas skola

04.423.1415

04.423.1454

04.423.1459

04.423.1485

04.423.1512

04.423.1551

08.251.1441

08.251.1563

-194.00

-20.00

-40.00

-628.00

-650.00

-100.00

-30.00

-150.00

04.423.1411

04.423.1441

04.423.1443

04.423.1449

04.423.1479

04.423.1482

04.423.1511

04.423.1529

04.423.1570

04.423.4110

04.423.4180

08.251.1590

+194.00

+130.00

+50.00

+15.00

+10.00

+330.00

+133.00

+20.00

+100.00

+400.00

+250.00

+180.00

04.423.1445

04.423.1453

04.423.1454

04.423.1551

04.423.1552

04.423.1630

04.423.4180

-47.00

-93.00

-46.00

-200.00

-179.00

-189.00

-50.00

04.423.1482

04.423.1511

04.423.1563

04.423.1590

+135.00

+50.00

+569.00

+50.00

Jūrmalas skolu valde

04.110.4180

06.210.1454df

06.210.1511

04.010.1479

04.010.1528

04.630.1150

04.110.1454

04.110.1454df

04.110.1529

04.110.1570

04.211.1454

04.211.1454df

04.211.1479

04.211.1485

04.211.1529

04.211.1553

-2400.00

-100.00

-88.00

-407.00

-326.00

-770.00

-520.00

-80.00

-32.00

-53.00

-130.00

-50.00

-100.00

-154.00

-180.00

-70.00

04.211.4180

06.210.1454

06.210.1570

04.010.1452

04.010.1499

04.010.1563

04.500.1150

04.110.1459

04.110.1479

04.110.1486

04.110.1499

04.110.1512

04.110.1590

04.211.1415

04.211.1512

04.211.1528

04.211.1562

04.211.4180

+2400.00

+100.00

+88.00

+300.00

+26.00

+407.00

+770.00

+203.00

+15.00

+100.00

+32.00

+265.00

+70.00

+80.00

+49.00

+350.00

+100.00

+105.00

Lielupes vidusskola

04.211.4160

-1854

04.211.1512

04.211.1570

+1554.00

+300.00

04.211.1110

-106.00

04.211.1150

+106.00

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1485

-183.00

04.211.1451

04.211.1551

+73.00

+110.00

Slokas pamatskola

04.211.1445

04.211.1485

04.211.4160

-5.00

-9.00

-500.00

04.211.1441

04.211.1552

04.211.4110

+5.00

+9.00

+500.00

Jūrmalas teātris

08.270.1415

08.270.1411

08.270.1200

08.270.1443

-13.00

-45.00

-91.00

-28.00

08.270.1445

08.270.1459

08.270.1511

08.270.1553

+28.00

+5.00

+60.00

+84.00

Labklājības pārvalde

06.155.3500

-1007.00

06.251.1330

+1007.00


2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 17.septembra noteikumu Nr.13

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Ziedojumi un dāvinājumi

Pārējie

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Mākslas skola

04.423.1445

-70

04.423.1511

+20

04.423.1551

-218

04.423.1570

+403

04.423.1552

-135

Vaivaru pamatskola

04.211.1330

-1000

04.211.1411

+100

04.211.1570

-360

04.211.1415

+360

04.211.1415

+100

04.211.4160

-1900

04.211.1471

+300

04.211.1512

+200

04.211.1479

+800

04.211.1551

+600

04.211.1482

+800

Skolu valde

04.110.1451

-200

04.110.1414

+40

04.110.1482

-108

04.110.1453

+108

04.110.1512

-944

04.110.1459

+50

04.110.1479

+15

04.110.1552

+110

04.110.1570

+689

04.110.4180

+240

04.211.1445

-27

04.211.1449

+27

04.211.1511

-150

04.211.1551

+300

04.211.1512

-300

04.211.1552

+217

04.211.1570

-67

Municipālā policija

03.130.1441

-200

03.130.1110

+851

03.130.4180

-856

03.130.1200

+205

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.1551

-15

08.251.1590

+15