Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 12.novembrīNr.15

protokols Nr.27, 12.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 12.novembra lēmumu Nr.765 “Par izmaiņām domes 2002.gada 23.oktobra lēmumā Nr.807 “Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam””, samazināt pašvaldības budžeta izdevumus Jūrmalas pilsētas domei saskaņā ar 1.pielikumu, samazinātos asignējumus novirzot uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2003.gadā novirzīt Ls 68314, t.sk.:

2.1. Skolu valdei Ls 7750, t.sk.:

2.1.1. vienreizējiem pabalstiem Ls 300 (klasifikācijas kods 04.110.1150);

2.1.2. savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Ls 7450 (klasifikācijas kods 14.321.3800);

2.2. Jūrmalas pilsētas muzejam Latvijas Tautas frontes Jūrmalas nodaļas 15-gadu jubilejas izstādes organizēšanai Ls 300, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1482 Ls 100;

1511 Ls 50;

1590 Ls 150;

2.3. BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Ls 1003, t.sk.:

2.3.1. tiesas sprieduma izpildīšanas izdevumu segšanai Ls 135 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

2.3.2. sociālās mājas Ķeguma ielā 7 apkopšanai Ls 148, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

07.100.1110 Ls 70;

1200 Ls 17;

1512 Ls 30;

1552 Ls 8;

1492 Ls 23;

2.3.3. pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu sakopšanai Ls 720, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

07.100.1110 Ls 465;

1200 Ls 113;

1479 Ls 16;

1492 Ls 97;

1512 Ls 23;

1513 Ls 6;

2.4. Jūrmalas pilsētas domei Ls 11203, t.sk.:

2.4.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programmas sabiedrības integrācijas jautājumos izstrādātāju un ekspertu prēmēšanai Ls 3103, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

01.100.1140 Ls 2500;

1200 Ls 603;

2.4.2. uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 8100, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

01.100.1411 Ls 2300;

1413 Ls 400;

1414 Ls 3000;

1452 Ls 500;

1479 Ls 500;

1523 Ls 500;

1553 Ls 200;

1554 Ls 700;

2.5. Z.Jansones – Ivanovas Tenisa skolai tenisa laukuma īrei Ls 93 (klasifikācijas kods 04.423.1471);

2.6. Pašvaldības policijai komandējuma izdevumu segšanai Ls 500 (klasifikācijas kods 03.130.1330);

2.7. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai pūtēju orķestra atalgojumam Ls 465, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.421.1110 Ls 375;

1200 Ls 90;

2.8. BOP SIA “Jūrmalas gaisma” elektrolīniju rekonstruēšanai Ls 47000 (klasifikācijas kods 07.400.4700).

3. Veikt 2003.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, t.sk.:

3.1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 7565,t.sk.:

3.1.1. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai ieņēmumus no telpu īres par Ls 215 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.211.1415 Ls +70;

1511 Ls +125;

1512 Ls +100;

4180 Ls –80;

3.1.2. Majoru kultūras namam ieņēmumus no biļešu realizācijas par Ls 3100 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos pasākumu organizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1170 Ls 2700;

1479 Ls 400;

3.1.3. Jūrmalas pilsētas sākumskolai “Taurenītis” ieņēmumus no vecāku maksām par bērnu ēdināšanu par Ls 3450 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), novirzot tos bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1563);

3.1.4. Jūrmalas pilsētas bibliotēku apvienībai par Ls 800 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.210.1150 Ls 1115;

1310 Ls –35;

1552 Ls –100;

1590 Ls –135;

4180 Ls –45;

3.2. Samazināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 557 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), samazinot izdevumus pēc klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls –100;

1160 Ls –136;

1170 Ls –180;

1200 Ls –141;

3.3. Samazināt 2003.gadā atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos sākumskolai “Atvase” par Ls 20, novirzot tos remontmateriālu iegādei (klasifikācijas kods 04.211.1551).

3.4. Veikt izmaiņas 2003.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar 2.pielikumu;

3.5. Samazināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta finansējumu Kauguru vidusskolai maznodrošināto bērnu ēdināšanai Ls 231 (klasifikācijas kods 06.150.1563), novirzot to Lielupes vidusskolai maznodrošināto bērnu ēdināšanai (klasifikācijas kods 06.150.1563).

4. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no zvejas licenču pārdošanas par Ls 790, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

10.310.1140 Ls +1515;

1160 Ls –1076;

1200 Ls +98;

1482 Ls +253.

5. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus par Ls 5377, t.sk.:

5.1. Jūrmalas teātrim par Ls 630, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.270.1170 Ls 100;

1482 Ls 150;

1483 Ls 12;

1590 Ls 368.

5.2. Pašvaldības policijai par Ls 4747, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

03.110.1110 Ls +2507;

1200 Ls +604;

1441 Ls +118;

1445 Ls +26;

1452 Ls +134;

1471 Ls +118;

1513 Ls +348;

1521 Ls +381;

1528 Ls +761;

1551 Ls –100;

1552 Ls +100;

1583 Ls -250.

6. Samazināt 2003.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 375 samazinot atlikumu gada beigās izdevumiem no pārējiem ieņēmumiem par Ls 375.

7. Samazināt 2003.gadā Jūrmalas vakara vidusskolai speciālajā budžetā:

7.1. ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 288;

7.2. atlikumu gada beigās ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 162.

8. Samazināt 2003.gadā speciālā budžeta atlikumu gada beigās izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem Lielupes vidusskolai par Ls 17.

9. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumos no ziedojumiem un dāvinājumiem piešķirt Ls 143, t.sk.:

9.1. Lielupes vidusskolai Ls 17, klasifikācijas kods 04.211.1570;

9.2. Jūrmalas vakara vidusskolai Ls 126, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.211.1482 Ls –35;

1511 Ls –80;

1553 Ls –75;

1570 Ls –74;

1610 Ls +138.

10. Veikt 2003.gadā izmaiņas tāmēs speciālajā budžetā saskaņā ar 3.pielikumu.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 ‘’Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu‘’ 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.632-r, Nr.645-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Jūrmalas pilsētas domes tāmē:

Pamatbudzetā

03.110.1523 Ls +1800;

1451 Ls –1800;

01.100.1441 Ls –300;

1420 Ls +300;

03.110.1454 Ls +38;

1459 Ls –38;

08.300.1484 Ls +12;

1482 Ls –12.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februārī apstiprināto nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.631-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 292 Jūrmalas pilsētas domei Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas plākšņu izgatavošanai (klasifikācijas kods 08.251.4180).

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis

1.pielikums

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2003.gada 12.novembra noteikumiem Nr.15

Pašvaldības budžeta izmaiņas 2003.gadā

(pēc Investīciju plāna izmaiņām)

Objekts

(pēc Investīciju

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Kredītlīdzekļi

Autoceļu fonds

plāna)

Klasifikācijas kods

Summa

(Ls)

Klasifikācijas kods

Summa

(Ls)

Klasifikācijas kods

Summa

(Ls)

Administratīvā ēka Jūras ielā 3

08.270.7000

-100000

Olimpiskais centrs

04.422.4700

-68000

Ēkas Nometņu ielā 2a jumta remonts

07.100.4700

-12000

Sporta zāles Nometņu 2a remonts

07.100.4700

-75300

Sporta kompleksa Slokā izbūve

08.120.7000

+37000

Sākumskolas “Taurenītis” sporta zāles projekta korekcija

04.211.7000

+4000

Pumpuru vidusskolas sporta laukuma projekta korekcija

04.211.7000

+3000

Vispārizglītojošo skolu kapitālajam remontam

04.211.4700

+7000

Brīvdabas zvejniecības muzeja eksponātu nojumei

08.220.4700

+2000

Gāzes apkures ierīkošana Aspazijas muzejā

08.220.7000

+7000

Kauguru kultūras nama vestibila pārbūve

08.230.4700

+4500

Jūrmalas pilsētas muzeja II kārta

08.220.7000

-250000

Viesturu ielas rekonstrukcija

12.100.4700

-231700

Kopā

-190800

-250000

-231700

Kopā pavisam izmaiņas: -672 500 Ls

2.pielikums

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2003.gada 12.novembra noteikumiem Nr.15

Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

nosaukums

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

03.120.4700

13.200.1170

13.200.1200

13.200.1442

13.200.1445

13.200.1447

13.200.1449

13.200.1471

13.200.1479

13.200.1511

13.200.1590

-829.00

-6000.00

-1260.00

-300.00

-580.00

-580.00

-36.00

-304.00

-509.00

-21.00

-50.00

03.120.1482

13.200.1441

13.200.1442

13.200.1482

13.200.1590

+829.00

+2000.00

+800.00

+5380.00

+1460.00

01.100.1310

01.100.1330

01.100.1413

01.100.1414

01.100.1415

01.100.1443

01.100.1453

01.100.1459

01.100.1469

01.100.1479

01.100.1484

01.100.1511

01.100.1523

01.100.1552

01.100.1561

-26.00

-45.00

-940.00

-1030.00

-43.00

-14.00

-13.00

-77.00

-1.00

-1060.00

-9.00

-397.00

-1452.00

-73.00

-320.00

01.100.1441

01.100.1442

01.100.1492

+3000.00

+780.00

+1720.00

Majoru kultūras nams

08.230.1411

08.230.1413

08.230.1445

08.230.1449

08.230.1453

08.230.1459

08.230.1486

08.230.1529

-600.00

-25.00

-38.00

-139.00

-40.00

-50.00

-40.00

-220.00

08.251.1170

08.230.1552

08.230.1414

08.230.1511

08.230.1454

08.251.1441

08.230.1552

08.230.1523

+500.00

+100.00

+25.00

+177.00

+40.00

+90.00

+20.00

+200.00

08.230.1479

08.230.1449

08.230.1485

08.230.1511

-670.00

-120.00

-80.00

-100.00

08.230.4180

08.230.1479

+670.00

+300.00

Jūrmalas teātris

08.270.1110

08.270.1200

08.270.1471

08.270.1479

08.270.1486

08.251.1200

08.251.1447

08.251.1479

08.251.1512

-459.00

-306.00

-339.00

-485.00

-69.00

-104.00

-8.00

-15.00

-8.00

08.270.1140

08.270.1447

08.270.1553

08.251.1441

+570.00

+1013.00

+75.00

+135.00

08.270.1140

08.270.1551

08.251.1310

08.251.1330

-20.00

-200.00

-100.00

-150.00

08.251.1170

08.251.1200

08.251.1479

08.270.1530

08.251.1523

08.251.1590

08.251.1441

+55.00

+12.00

+53.00

+100.00

+2.00

+148.00

+100.00

Bulduru kultūras nams

08.251.1441

08.251.1170

08.251.1200

08.230.1414

08.230.1529

08.230.1486

08.230.1553

-35.00

-150.00

-36.00

-70.00

-20.00

-20.00

-20.00

08.251.1590

08.230.1459

08.230.1411

08.230.1511

+221.00

+20.00

+90.00

+20.00

08.230.1484

-40.00

08.230.1110

08.230.1200

+35.00

+5.00

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs

04.423.1441

04.423.1453

04.423.1454

04.423.1459

04.423.1479

-18.00

-8.00

-29.00

-80.00

-100.00

04.423.1511

04.423.1512

04.423.1522

04.423.1529

04.423.1590

+50.00

+20.00

+75.00

+40.00

+50.00

04.423.1110

04.423.1200

04.423.1310

04.423.1330

04.423.1413

04.423.1415

04.423.1441

04.423.1442

04.423.1443

04.423.1444

04.423.1445

04.423.1449

04.423.1454

04.423.1455

04.423.1570

-200.00

-76.00

-152.00

-600.00

-10.00

-109.00

-178.00

-300.00

-90.00

-20.00

-250.00

-3.00

-4.00

-2.00

-830.00

04.423.1160

04.423.1451

04.423.1452

04.423.1453

04.423.1484

04.423.1493

04.423.1511

04.423.1512

04.423.1528

04.423.1551

04423.1552

04.423.1554

04.423.1590

+420.00

+208.00

+350.00

+92.00

+1.00

+86.00

+250.00

+330.00

+200.00

+150.00

+250.00

+100.00

+387.00

Kauguru vidusskola

04.211.1310

04.211.1330

04.211.1411

04.211.1453

04.211.1459

04.211.1482

04.211.1528

04.211.1529

-197.00

-542.00

-25.00

-96.00

-56.00

-756.00

-20.00

-617.00

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1454

04.211.1479

04.211.1486

04.211.1511

04.211.4110

04.211.4180

04.211.1552

+15.00

+234.00

+22.00

+73.00

+126.00

+90.00

+1359.00

+185.00

+205.00

04.211.1110

-100.00

04.211.1150

+100.00

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1110

08.220.1140

08.220.1414

08.220.1415

08.220.1441

08.220.1447

08.220.1479

08.220.1486

08.220.1499

08.220.4160

-680.00

-378.00

-5.00

-10.00

-10.00

-18.00

-3.00

-4.00

-50.00

-36.00

08.220.1160

08.220.1411

08.220.1443

08.220.1459

08.220.1512

08.220.1523

+1058.00

+15.00

+10.00

+18.00

+36.00

+57.00

08.220.1528

-10.00

08.220.1459

+10.00

Jūrmalas mūzikas vidusskola

04.421.1491

04.421.1459

04.421.1529

-60.00

-70.00

-190.00

04.421.1411

04.421.1523

04.421.1512

+60.00

+70.00

+190.00

04.421.1459

-51.00

04.421.1411

+51.00

Sākumskola “Taurenītis”

04.211.1459

04.211.1529

-440.00

-278.00

04.211.1415

04.211.1453

04.211.1511

04.211.1552

+109.00

+50.00

+259.00

+300.00

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1310

04.211.1479

04.211.1485

04.211.1554

-180.00

-2.00

-219.00

-120.00

04.211.1441

04.211.1443

04.211.1512

04.211.1551

04.211.1570

+150.00

+95.00

+120.00

+71.00

+85.00

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1442

-404.00

-106.00

-40.00

04.211.1411

04.211.1512

+200.00

+350.00

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

04.422.1140

04.422.1471

04.422.1511

04.422.4110

-36.00

-190.00

-50.00

-1.00

04.422.1110

04.422.1200

+228.00

+49.00

04.422.1140

-20.00

04.422.1110

04.422.1200

+17.00

+3.00

Vaivaru pamatskola

04.211.1454

04.211.1459

04.211.1523

04.211.1479

04.211.1486

-132.00

-60.00

-100.00

-6.00

-9.00

04.211.1415

04.211.1441

04.211.1511

04.211.1552

04.211.1551

+41.00

+94.00

+60.00

+62.00

+50.00

Sākumskola “Atvase”

04.211.1310

04.211.1454

04.211.1455

04.211.1523

-80.00

-30.00

-207.00

-50.00

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1529

+116.00

+171.00

+80.00

04.211.1570

-266.00

04.211.1411

04.211.1414

04.211.1415

04.211.1552

+84.00

+64.00

+68.00

+50.00

Pumpuru vidusskola

04.211.1415

04.211.1486

04.211.1485

04.211.1459

04.211.1529

04.211.1442

-20.00

-20.00

-198.00

-600.00

-600.00

-71.00

04.211.1453

04.211.1523

04.211.1310

04.211.1330

+198.00

+1200.00

+11.00

+100.00

04.211.4160

-698.00

04.211.1441

04.211.1552

+236.00

+462.00

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

06.320.1512

06.320.1553

06.320.1551

06.320.1511

-20.00

-40.00

-26.00

-50.00

06.320.1523

06.320.1554

06.320.1590

06.320.1528

+20.00

+40.00

+26.00

+50.00

Mežmalas vidusskola

04.211.1310

04.211.1413

04.211.1449

04.211.1454

04.211.1455

04.211.1479

04.211.1482

04.211.1485

04.211.1486

04.211.1554

-68.00

-9.00

-75.00

-16.00

-3.00

-40.00

-26.00

-349.00

-37.00

-17.00

04.211.1330

04.211.1452

04.211.1552

04.211.1570

+68.00

+20.00

+203.00

+349.00

04.211.1551

-520.00

04.211.1570

04.211.1445

04.211.1479

+200.00

+90.00

+230.00

Jūrmalas mākslas skola

04.423.1449

-88.00

04.423.1443

+88.00

Kauguru kultūras nams

08.230.1529

08.230.1523

08.230.1415

08.230.1413

-190.00

-600.00

-120.00

-10.00

08.230.1552

08.230.1551

08.230.1512

08.230.1150

+100.00

+90.00

+525.00

+205.00

Slokas pamatskola

04.211.1310

04.211.1330

04.211.1485

04.211.1511

04.211.1413

04.211.1414

-185.00

-300.00

-219.00

-300.00

-10.00

-45.00

04.211.1479

04.211.1482

04.211.4160

04.211.4110

+8.00

+12.00

+996.00

+43.00

Jaundubultu vidusskola

04.211.1310

04.211.1413

04.211.1445

04.211.1449

04.211.1469

-70.00

-20.00

-10.00

-11.00

-24.00

04.211.1441

04.211.1552

04.211.1553

+26.00

+35.00

+74.00

Bibliotēku apvienība

08.210.1411

08.210.1415

08.210.1443

08.210.1447

08.210.1455

08.210.1529

-160.00

-140.00

-50.00

-70.00

-24.00

-26.00

08.210.1414

08.210.1420

08.210.1441

08.210.1512

08.210.1590

+20.00

+90.00

+110.00

+100.00

+150.00

Majoru pamatskola

04.211.1200

04.211.1441

04.211.1462

04.211.1485

04.211.1551

04.211.4110

-65.00

-4.00

-100.00

-161.00

-54.00

-66.00

04.211.1140

04.211.1459

04.211.1529

04.211.1552

04.211.4160

+65.00

+100.00

+165.00

+54.00

+66.00

04.211.1330

04.211.1453

04.211.1511

04.211.1570

04.211.4110

-1.00

-32.00

-400.00

-2.00

-133.00

04.211.1459

04.211.1479

04.211.1529

04.211.1552

+294.00

+15.00

+115.00

+144.00

Labklājības pārvalde

05.700.1200

05.700.1420

05.700.1471

06.251.1170

06.251.1200

06.251.1330

06.251.1414

06.251.1455

06.251.1462

06.251.1486

-14.00

-15.00

-180.00

-438.00

-300.00

-42.00

-40.00

-92.00

-258.00

-15.00

05.700.1140

05.700.3400

06.251.1140

06.251.1411

06.251.1415

06.251.1441

06.251.1453

06.251.1484

+29.00

+180.00

+588.00

+265.00

+22.00

+161.00

+107.00

+42.00

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1140

04.211.1150

04.211.1414

04.211.1415

04.211.1420

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1570

04.211.1590

04.211.1610

-57.00

-50.00

-28.00

-110.00

-5.00

-36.00

-1.00

-9.00

-19.00

-11.00

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1310

04.211.1411

04.211.1413

04.211.1453

04.211.1479

04.211.1553

04.211.1630

+77.00

+82.00

+2.00

+20.00

+30.00

+85.00

+8.00

+21.00

+1.00

04.211.1110

04.211.1200

-3367.00

-449.00

04.211.1140

04.211.1150

+3716.00

+100.00

Jūrmalas skolu valde

04.010.1415

04.010.1441

04.010.1479

04.010.1523

04.010.1570

04.110.1310

04.110.1420

04.110.1453

04.110.1454

04.110.1459

04.110.1469

04.110.1482

04.110.1524

04.110.1529

04.110.1540

04.211.1459

04.211.1485

04.211.1511

04.211.1553

04.213.1110

04.213.1140

04.213.1200

04.213.1449

04.213.1454

04.213.1511

04.213.1525

04.213.1540

04.422.1482

04.422.1523

04.422.1529

04.422.1554

04.423.1445

04.423.1310

04.423.1330

04.500.1449

06.210.1552

-450.00

-40.00

-750.00

-1533.00

-278.00

-37.00

-55.00

-367.00

-71.00

-235.00

-138.00

-27.00

-5.00

-22.00

-30.00

-519.00

-108.00

-123.00

-100.00

-4786.00

-385.00

-1123.00

-70.00

-136.00

-120.00

-775.00

-151.00

-380.00

-3000.00

-500.00

-168.00

-35.00

-19.00

-65.00

-32.00

-586.00

04.010.1330

04.010.1452

04.010.1453

04.010.1471

04.010.1499

04.010.1511

04.010.1512

04.010.1590

04.110.1441

04.110.1445

04.110.1525

04.110.1561

04.110.1570

04.110.4160

04.110.4180

04.211.1523

04.211.1551

04.211.1561

04.211.4180

04.213.1441

04.213.1443

04.213.1452

04.213.1453

04.213.1469

04.213.1486

04.213.1512

04.213.1522

04.213.1561

04.213.1563

04.213.4150

04.422.1170

04.422.1200

04.422.1443

04.422.1452

04.422.1511

04.422.4110

04.422.4180

04.423.1486

04.423.1570

04.500.1443

06.210.1551

06.210.1562

06.210.4180

+84.00

+390.00

+200.00

+239.00

+102.00

+420.00

+10.00

+1690.00

+71.00

+32.00

+89.00

+138.00

+232.00

+190.00

+235.00

+457.00

+123.00

+208.00

+62.00

+35.00

+32.00

+80.00

+100.00

+60.00

+9.00

+70.00

+775.00

+151.00

+1630.00

+4604.00

+467.00

+113.00

+50.00

+168.00

+100.00

+550.00

+2600.00

+10.00

+25.00

+32.00

+154.00

+132.00

+300.00

04.213.1449

04.213.1451

04.423.1310

04.423.1449

04.423.1462

04.423.1469

04.423.1482

-250.00

-62.00

-27.00

-90.00

-150.00

-300.00

-100.00

04.213.1523

04.423.1170

04.423.1200

04.423.1445

+312.00

+416.00

+101.00

+150.00

PBU “Jūrmalas ātrā palīdzība”

03.120.1413

03.120.1441

03.120.1442

03.120.1445

-380.00

-20.00

-4.00

-85.00

03.120.1512

03.120.1524

03.120.1525

+188.00

+67.00

+234.00

Jūrmalas peldēšanas skola

04.422.1454

-55.00

04.422.1553

+55.00

Lielupes vidusskola

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1411

04.211.1420

04.211.1441

04.211.1453

04.211.1459

04.211.1484

04.211.1485

04.211.1523

04.211.1529

-1292.00

-543.00

-80.00

-108.00

-1.00

-13.00

-151.00

-1.00

-171.00

-120.00

-325.00

04.211.1140

04.211.1150

04.211.1330

04.211.1414

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1451

04.211.1452

04.211.1455

04.211.1479

04.211.1486

04.211.1512

04.211.1528

04.211.1552

04.211.1630

+295.00

+1540.00

+134.00

+25.00

+7.00

+4.00

+649.00

+35.00

+1.00

+8.00

+11.00

+5.00

+10.00

+80.00

+1.00

04.211.1411

04.211.1441

04.211.1479

04.211.1552

04.211.1590

04.211.4110

-135.00

-46.00

-2.00

-150.00

-139.00

-15.00

04.211.1451

+487.00

04.211.1140

04.211.1200

-3379.00

-248.00

04.211.1110

04.211.1150

+2027.00

+1600.00

Pašvaldības policija

03.110.1411

03.110.1413

03.110.1453

03.110.1455

03.110.1471

03.110.1482

03.110.1499

03.110.1523

03.110.4180

-300.00

-1.00

-98.00

-94.00

-119.00

-248.00

-54.00

-40.00

-411.00

03.110.1479

03.110.1529

03.110.1553

03.110.1554

03.110.4160

+1.00

+113.00

+98.00

+742.00

+411.00

Jūrmalas Alternatīvā skola

04.211.1310

04.211.1413

04.211.1420

04.211.1453

04.211.1455

04.211.1482

04.211.1485

04.211.1486

04.211.1521

04.211.1529

04.211.4180

-30.00

-20.00

-130.00

-3.00

-6.00

-128.00

-133.00

-49.00

-614.00

-148.00

-560.00

04.211.1459

04.211.1441

04.211.1471

04.211.1511

04.211.1523

+110.00

+71.00

+743.00

+122.00

+775.00

BO JP SIA “Jūrmalas gaisma”

07.400.1150

07.400.1200

07.400.1310

07.400.1411

07.400.1415

07.400.1441

07.400.1444

07.400.1445

07.400.1453

07.400.1462

07.400.1471

07.400.1479

07.400.1482

07.400.1486

07.400.1491

07.400.1492

07.400.1499

07.400.1528

07.400.1554

07.400.4180

-500.00

-1190.00

-51.00

-250.00

-40.00

-100.00

-201.00

-220.00

-100.00

-400.00

-190.00

-9400.00

-4370.00

-51.00

-6.00

-4240.00

-40.00

-621.00

-300.00

-2424.00

07.400.1140

07.400.1451

07.400.1452

07.400.1512

07.400.1521

07.400.1523

07.400.1530

07.400.4110

07.400.4150

+500.00

+800.00

+230.00

+100.00

+200.00

+9600.00

+1500.00

+2300.00

+9464.00

3.pielikums

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2003.gada 12.novembra noteikumiem Nr.15

Izmaiņas 2003. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

Ziedojumi un dāvinājumi;

Attīstības fonds

Pārējie

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas pilsētas

08.251.1482

-1688

08.270.1482

+1688

dome

08.270.1482

-23

14.500.1482

-50

Jūrmalas pilsētas

08.270.1482

+23

pašvaldībai

14.500.1441

+50

Jūrmalas skolu

04.110.1445

-106

04.110.1441

+71

valde

04.110.1459

-144

04.110.1443

+10

04.110.1482

-70

04.110.1453

+149

04.110.1485

-24

04.110.1454

+403

04.110.1511

-365

04.110.1479

+10

04.110.1512

-451

04.110.1513

+20

04.110.1551

-230

04.110.1552

+698

04.110.1553

-120

04.110.1561

+423

04.110.1559

-65

04.110.1630

+65

04.110.1570

-211

04.213.1523

+200

04.110.4180

-63

04.213.1563

+89

04.213.1447

-89

04.213.1512

-200

Jūrmalas pilsētas

13.400.1140

-1213

13.400.1110

+985

sabiedrisko

13.400.1411

-65

13.400.1150

+885

pakalpojumu

13.400.1414

-321

13.400.1200

+188

regulators

13.400.1415

-159

13.400.1512

+60

13.400.1445

-324

13.400.1511

-36

Budžeta finansētas

Dabas resursu nodoklis

Piezīmes

institūcijas nosaukums

Klasif.

kods

“-“

Klasif.

kods

“+”

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1482

-27

07.320.1484

+27