Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 22.aprīļa 22.saistošajiem noteikumiem

2003.gada 26. novembrīNr.14

Protokols Nr.28, 12. punkts

Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā,
Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423
“Noteikumi par teritoriju plānojumiem” un
Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 17.jūlija
lēmumu Nr.590 “Par detālā plānojuma
izstrādāšanu zemesgabaliem Jūrmalā,
Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33”

Apstiprināt detālo plānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis