Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.05.2021. Stājas spēkā 06.05.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 22

protokols Nr. 5, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14
“Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā,
Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF