Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009. gada 18.decembra 28.nolikumu
Ir izmaiņas ar Domes 2005.gada 22.decembra 22. nolikumu

2004.gada 29.decembrīNr.44

Protokols Nr.28, 4.punkts

Majoru kultūras nama nolikums

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas Kultūras institūciju likuma 11.pantu
un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Majoru kultūras nams (turpmāk tekstā - Majoru KN) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde – kultūras institūcija, kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā atrodas Jūrmalas pilsētas domes padotībā.
  2. Šis nolikums nosaka Majoru KN finansēšanas avotus un darbību, kas vērsta uz kultūras mantojuma saglabāšanu un papildināšanu, kā arī lai sekmētu radošo un saimniecisko iniciatīvu, profesionālismu un māksliniecisko kvalitāti, apmierinot sabiedrības kultūras vajadzības.
  3. Majoru KN darbojas saskaņā ar Kultūras institūciju likumu, šo nolikumu, kā arī citiem normatīviem aktiem.
  4. Majoru KN, atbilstoši savas darbības pamatmērķim, veic šādas funkcijas:
  5. 4.1. veic kultūrizglītojošo darbu;

   4.2. organizē kultūras pasākumus;

   4.3. rosina sabiedrības interesi par kultūru un apmierina tās kultūras vajadzības;

   4.4. veicina jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot tautas mākslā.

  6. Majoru KN norēķinu kontus apkalpo Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes Norēķinu kase.
  7. Majoru KN adrese ir Jomas ielā 35, Jūrmalā, LV–2015.

 2. Majoru KN darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
  1. Majoru KN darbības mērķis ir īstenot Latvijas Republikas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kultūrpolitiku, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju, kā arī kūrorta viesu interesēm.
  2. Majoru KN darbības pamatuzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu kultūrizglītojošu un izklaides pasākumu programmu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un kūrorta viesiem.
  3. Organizēt izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs (interešu apvienības, diskusiju klubi, lekcijas, konferences u.c.).
  4. Organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatieru kolektīvu darbību, iesaistīt tos pilsētas kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicināt starptautisko radošo darbību.
  5. Organizēt valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.
  6. Organizēt koncertus, veikt izstāžu darbību un regulārus kinofilmu demonstrējumus, veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un pieejamību Jūrmalas pilsētā.
  7. Organizēt atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī nodarboties ar vēsturiskā Horna koncertdārza tradīciju atjaunošanu un attīstīšanu.
  8. Veikt patstāvīgu saimniecisko darbību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu atļautā kārtībā un apstiprinātā budžeta ietvaros, sniedzot telpu īres un citus maksas pakalpojumus, ko apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas dome.
  9. Dokumentēt un analizēt Majoru KN izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā.

 3. Majoru KN darbības procesa organizācija
  1. Majoru KN mērķu realizācijai savu darbību organizē pēc iepriekš sastādīta plāna.
  2. Majoru KN organizē mākslinieciskās pašdarbības – radošo kolektīvu darbu. Pašdarbības kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru skaits un to algu apmērs ir noteikts Majoru KN darbinieku sarakstā, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.
  3. Pašdarbības kolektīvu darbu Majoru KN koordinē metodiskā darba vadītājs.
  4. Majoru KN ir filiāle – izstāžu zāle „Seno spēkratu muzejs”, kas nodarbojas ar senu transportlīdzekļu izstādīšanu un pētīšanu. Tās adrese: Turaidas ielā 11, Jūrmalā. Filiāles darbība tiek organizēta saskaņā ar Majoru KN nolikumu.
  5. Filiāles darbu vada filiāles vadītājs, kurš ir pakļauts Majoru KN direktoram.

 4. Majoru KN vadība
  1. Majoru kultūras nama darbu organizē un vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas dome.
  2. Priekšlikumus par Majoru KN darbinieku darba vietām un skaitu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināšanai iesniedz Majoru KN direktors.
  3. Majoru KN direktora pienākumi ir:
  4. 23.1. vadīt Majoru KN darbu kopumā;

   23.2. atbildēt par Majoru KN funkciju veikšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un rīkojumu prasībām;

   23.3. nodrošināt Majoru KN ar amatiem atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem;

   23.4. organizēt un plānot Majoru KN saimniecisko un finansiālo darbību Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātā budžeta ietvaros;

   23.5. bez speciāla pilnvarojuma pārstāvēt Majoru KN valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī citās institūcijās;

   23.6. sadarboties ar Jūrmalas pilsētas domi, nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, juridiskām un fiziskām personām Majoru KN darbības nodrošināšanai.

   23.7. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos Majoru KN direktora pienākumus.

  5. Majoru KN direktora tiesības:
  6. 24.1. noteikt sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi;

   24.2. apstiprinātā darbinieku saraksta ietvaros pieņemt darbā, pārcelt citā darbā, kā arī atbrīvot no darba darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

   24.3. slēgt Majoru KN darbības nodrošināšanai nepieciešamus saimnieciskos līgumus, t.sk. īstermiņa telpu nomas līgumus, ar citām juridiskajām un fiziskajām personām Majoru KN nolikumā paredzētajos darbības virzienos apstiprinātā budžeta ietvaros;

   24.4. izdot rīkojumus un dot norādījumus, kas ir saistoši Majoru KN darbiniekiem, nodrošinot Majoru KN saimniecisko un finansiālo darbību;

   24.5. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Majoru KN finansiālo un materiālo līdzekļu racionālu, lietderīgu un pamatotu izlietošanu;

   24.6. atbalstīt un veicināt Majoru KN darbinieku papildus izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas celšanu.

  7. Par savu darbu direktors ir atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  8. Majoru KN direktora vietnieka pienākumi un tiesības:
  9. 26.1. kopā ar direktoru ir atbildīgs par Majoru KN darbu un uzdevumu izpildi, plāno kultūras pasākumus, veic kultūras projektu izstrādi un īstenošanu, vada kultūras pasākumus;

   26.2. iesniedz priekšlikumus veiksmīgai Majoru KN finansiālai un saimnieciskai darbībai un attīstībai;

   26.3. veic direktora pienākumus direktora prombūtnes laikā;

   26.4. savā darbībā ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

 5. Majoru KN darbinieki
  1. Majoru KN darbinieku pienākumi un tiesības:
  2. 27.1. Majoru KN darbinieki tiek pieņemti darbā, slēdzot darba līgumus. Darba līgumu neatņemama sastāvdaļa ir izstrādāti amatu apraksti, atbilstoši ieņemamajam amatam, ar kuru katrs darbinieks tiek iepazīstināts individuāli.

   27.2. Majoru KN darbinieku pienākums ir ievērot Majoru KN iekšējās darba kārtības noteikumus.

   27.3. Majoru KN darbiniekiem ir tiesības uz darba samaksu, kas nav mazāka par Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša algu.

   27.4. Majoru KN darbiniekiem ir tiesības saņemt apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

   27.5. Majoru KN darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Majoru KN attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai.

 6. Majoru KN finansēšanas kārtība
  1. Majoru KN darbība tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem Majoru KN nolikumā noteikto funkciju veikšanai.
  2. Majoru KN var saņemt finansu līdzekļus no:
  3. 29.1. valsts vai pašvaldību pasūtījumiem;

   29.2. ienākumiem no pamatdarbības un tādas saimnieciskās darbības, kas ir noteikta normatīvajos aktos un šajā nolikumā;

   29.3. ziedojumiem un dāvinājumiem;

   29.4. Latvijas kultūrkapitāla fonda;

   29.5. un citiem ar savu darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.

 7. Ierobežojumi rīcībai ar Majoru KN mantu
  1. Majoru KN īpašumā vai valdījumā esošais nekustamais īpašums nav ieķīlājams, ne arī kādā citā veidā apgrūtināms.

 8. Pārejas noteikumi
  1. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos savu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmums Nr.1316 „Majoru kultūras nama nolikums”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis