Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 3.jūnija 56.nolikumu
Izmaiņas ar Domes 2006.gada 15.jūnija 5 .nolikumu
Izmaiņas ar Domes 2010.gada 14.janvāra 3.nolikumu
Spēkā esošā redakcija
2004.gada 29.decembrīNr.45

Protokols Nr.28, 5.punkts

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums

 1. Vispārīgie jautājumi

  1.1.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.jūnija 5. nolikumu
  Pašvaldības aģentūra (turpmāk tekstā AĢENTŪRA) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir sniegt pašvaldības kompetencē esošos sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pārvaldes līgumu, kuru noslēdz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ar pašvaldības AĢENTŪRAS direktoru. Pašvaldības aģentūra (turpmāk tekstā AĢENTŪRA) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir sniegt pašvaldības kompetencē esošos sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, speciālā autotransporta un citus pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pārvaldes līgumu, kuru noslēdz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ar Aģentūras direktoru

  1.2. AĢENTŪRA savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Publisko aģentūru likumu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Administratīvā procesa likumu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību.

  1.3. AĢENTŪRAS juridiskā adrese un atrašanās vieta – Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38, LV-2015.

  1.4. AĢENTŪRAS pilns nosaukums: Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”. Saīsinātais nosaukumus: p/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

 2. AĢENTŪRAS uzdevumi un funkcijas

  2.1. AĢENTŪRAS galvenais uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

  2.2. Izmaiņas ar Domes 2010.gada 14.janvāra 3.nolikumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.jūnija 5. nolikumu
  AĢENTŪRAS uzdevums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, ietverot pakalpojumus personu dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. AĢENTŪRAS” uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, ietverot pakalpojumus personu dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, un speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšana”

  2.3. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, AĢENTŪRA atbilstoši savai kompetencei veic šādas funkcijas:

  2.3.1. sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldība Labklājības pārvaldes personā ir piešķīrusi sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;

  2.3.2. sniedz aprūpes mājās pakalpojumus personām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldība Labklājības pārvaldes personā ir piešķīrusi, nodrošinot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā;

  2.3.3. nodrošina sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  2.3.4. nodrošina starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību sociālo pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai un attīstībai;

  2.3.5. sniedz priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai un paplašināšanai AĢENTŪRĀ;

  2.3.6. konsultē AĢENTŪRAS klientus un citas personas pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta jautājumos, kā arī sniedz praktisku palīdzību šo jautājumu kārtošanā;

  2.3.7. sagatavo un izplata informatīva rakstura materiālus par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem.

  2.3.8.

  2.3.9.Izmaiņas ar Domes 2010.gada 14.janvāra 3.nolikumu
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.jūnija 5. nolikumu
  sniedz speciālā autotransporta pakalpojumus personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. sniedz speciālā autotransporta pakalpojumus personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

 3. AĢENTŪRAS tiesības

  3.1. AĢENTŪRAI ir tiesības:

  3.1.1.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.jūnija 5. nolikumu
  iekasēt maksu par AĢENTŪRAS sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kuru uzskaitījumu un izcenojumus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome pēc AĢENTŪRAS direktora priekšlikuma, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikta cita kārtība; iekasēt maksu par AĢENTŪRAS sniegtajiem publiskajiem sociālajiem pakalpojumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kuru uzskaitījumu un izcenojumus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome pēc AĢENTŪRAS direktora priekšlikuma, ja Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos nav noteikta cita kārtība”.

  3.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām AĢENTŪRAS funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

  3.1.3. sniegt informāciju juridiskām un fiziskām personām par AĢENTŪRAS kompetencē esošajiem jautājumiem un pakalpojumiem, ievērojot personu datu aizsardzību;

  3.1.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām fiziskām un juridiskām personām atbilstoši AĢENTŪRAS kompetencei;

  3.1.5. veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  3.1.6.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 15.jūnija 5. nolikumu
  nodarboties ar palīgražošanu un maksas pakalpojumu sniegšanu, kuru izcenojumus nosaka pēc tirgus vērtības. Jūrmalas pilsētas dome apstiprina tikai šo preču un pakalpojumu kopējo apjomu”. nodarboties ar palīgražošanu un maksas pakalpojumu sniegšanu, kuru izcenojumus nosaka pēc tirgus vērtības. Jūrmalas pilsētas dome apstiprina tikai šo preču un pakalpojumu kopējo apjomu”.

 4. AĢENTŪRAS manta, finanšu līdzekļi un konts

  4.1. AĢENTŪRAS manta ir pašvaldības manta, kas atrodas AĢENTŪRAS valdījumā. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām AĢENTŪRA atbild ar tās valdījumā nodoto pašvaldības mantu.

  4.2.AĢENTŪRAI ir tiesības likumā un Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt AĢENTŪRAS valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita AĢENTŪRAS pamatbudžetā.

  4.3. AĢENTŪRA tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta dotācijas, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumiem par AĢENTŪRAS sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem.

  4.4. AĢENTŪRA norēķinu kontus atver Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kasē.

  4.5. Gada beigās AĢENTŪRAS norēķinu kontos esošo līdzekļu atlikums, kas radies no AĢENTŪRAS visu veidu ieņēmumiem, izņemot Jūrmalas pilsētas domes budžeta dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā saņemto līdzekļu apjomu, paliek AĢENTŪRAS rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

 5. AĢENTŪRAS pārvalde

  5.1. AĢENTŪRAS darbu vada direktors, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likumu, pārvaldes līgumu, šo nolikumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  5.2. AĢENTŪRAS direktoru pieņem, atlaiž no darba un disciplināri soda Jūrmalas pilsētas dome.

  5.3. AĢENTŪRAS direktora atalgojumu nosaka Jūrmalas pilsētas dome AĢENTŪRAS direktora darba līgumā, kuru ar direktoru noslēdz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.

  5.4. AĢENTŪRAS direktors:

  5.4.1. vada un organizē AĢENTŪRAS administratīvo darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību;

  5.4.2. atbild par pārvaldes līguma izpildi, AĢENTŪRAS uzdevumu un funkciju izpildi;

  5.4.3. atbild par AĢENTŪRAS saimniecisko un finanšu darbību, AĢENTŪRAS resursu lietderīgu izmantošanu, kā arī nodrošina AĢENTŪRAS personāla vadību un grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  5.4.4. nosaka AĢENTŪRAS struktūru, sastāda darbinieku skaita sarakstu, pieņem un atlaiž no darba AĢENTŪRAS darbiniekus, nosaka darbinieku atbildību un kompetenci un nosaka darbinieku amata algas apmērus Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātā AĢENTŪRAS budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū;.

  5.4.5.izstrādā AĢENTŪRAS vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus;

  5.4.6.pamatojoties uz AĢENTŪRAS vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, izstrādā AĢENTŪRAS gadskārtējo darbības plānu, nosakot gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus un finanšu līdzekļus;

  5.4.7. pamatojoties uz AĢENTŪRAS gadskārtējo darbības plānu, iesniedz Jūrmalas pilsētas domē apstiprināšanai AĢENTŪRAS gadskārtējā budžeta projektu;

  5.4.8. pārvaldes līgumā noteiktajā termiņā un Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā iesniedz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu;

  5.4.9. ir atbildīgs par AĢENTŪRAS gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

  5.4.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv AĢENTŪRU, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

  5.4.11. nodrošina AĢENTŪRAS personāla vadību;

  5.4.12. atbild par AĢENTŪRAS resursu lietderīgu izmantošanu;

  5.4.13. veic citas normatīvajos aktos noteiktas darbības.

  5.5. Jūrmalas pilsētas dome AĢENTŪRAS darbības uzraudzībai ieceļ atbildīgo amatpersonu, ja uzskata, ka šo uzraudzību nav lietderīgi atstāt pašvaldības izpilddirektora kompetencē.

 6. AĢENTŪRAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

  6.1. AĢENTŪRAS direktors ir atbildīgs par AĢENTŪRAS darbības tiesiskumu.

  6.2. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības atcelt prettiesiskus AĢENTŪRAS direktora lēmumus.

  6.3. Lai kontrolētu AĢENTŪRAS finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, Latvijas Republikas likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā AĢENTŪRĀ tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats.

  6.4. AĢENTŪRAS sniegto sociālo pakalpojumu kvalitātes atbilstību normatīvajiem aktiem novērtē Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

  6.5. Kārtību, kādā AĢENTŪRA izdod administratīvos aktus un kādā kārtībā administratīvie akti tiek pārsūdzēti, reglamentē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi un Jūrmalas pilsētas domes noteikumi.

 7. AĢENTŪRAS reorganizācija un likvidācija

  AĢENTŪRU Latvijas Republikas Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē un likvidē Jūrmalas pilsētas dome.

 8. Noslēguma jautājumi

  AĢENTŪRAS nolikums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis