Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2012.gada 11.oktobra 42. saistošajiem noteikumiem

2004.gada 31.martāNr.201

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu izstrādes uzsākšanu

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns (ģenerālplāns) tika izstrādāts un apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)”.

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrāde tiek uzsākta ar mērķi apkopot un kompleksi izvērtēt visus izstrādātos un izstrādes stadijā esošos detālplānojumus, kā pamatu pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izdarīšanai, kā arī izvērtēšanā iekļaut citus attīstības priekšlikumus, kas ir saistīti ar grozījumiem Attīstības plānā, izvērtējot Jūrmalas pilsētas attīstības iespējas valstī un Rīgas reģionā.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Ministru kabineta 2004.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.34 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, saskaņā ar 2004.gada 19.marta Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.1.1-57/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādi.
  2. Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Jūrmalas pilsētas galveno plānotāju Māru Kalvāni.
  3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) septiņu dienu laikā nosūtīt šo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis