Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 30.jūnijāNr.458

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 72.pantam, 21.panta 1.daļas 2.punktam, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmumam Nr.845 “Par gada publisko pārskatu” ir sagatavots Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publiskais pārskats. Iepazinusies ar domes 2003.gada publisko pārskatu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
 2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) publicēt Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publisko pārskatu atsevišķā sabiedrībai pieejamā izdevumā un domes informātikas nodaļai (I.Petrovska) publicēt Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publisko pārskatu domes mājas lapā (www.jpd.gov.lv) internetā.
 3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.
 4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam J.Hlevickim kontrolēt lēmuma izpildi.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis

Pielikums

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 30.jūnija lēmumu Nr.458

 

Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publiskais pārskats

 

Vispārējs raksturojums

Pašvaldības nosaukums

Jūrmalas pilsētas dome

Pašvaldības juridiskā adrese

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un datums

90000056357

1996.gada 10.jūnijs

Finanšu gads

01.01.2003.-31.12.2003.

Jūrmalas pilsētas domes locekļi

15 deputāti

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Juris Hlevickis, līdz 2003.gada 28. maijam – Dainis Urbanovičs

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Zvērināta revidente

SIA „Pašvaldību lietu un revīziju konsultāciju centrs” Sandras Vilcānes personā (sertifikāts Nr. 30)

Teritorijas lielums

100 kv.km

Iedzīvotāju skaits

55 402

Domes darbība un demokrātijas attīstība

2003.gadā notikusi 31 domes sēde, no tām 5 – ārkārtas sēdes. Pieņemti 874 lēmumi, 24 nolikumi, 17 noteikumi (starp kuriem Nr.2 – 2003.gada budžets un Nr.17 – 2004.gada budžets), 16 saistošie noteikumi, 8 instrukcijas un 1 ieteikumi.

Kopš 2003.gada 22. janvāra ne tikai domes un komisiju sēdes, bet arī deputātu komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš interesents.

2003.gada aprīlī atvērts un darbojas Kauguru apmeklētāju apkalpošanas centrs Raiņa ielā 110, kas strādā ik dienas no plkst.8.30 līdz 18.00 bez pusdienu pārtraukuma. Līdz ar to dome ir iekārtojusi un atvērusi divus apmeklētāju apkalpošanas centrus – otrs jau kopš 2002.gada darbojas domes ēkā Jomas ielā 1/5. Apmeklētāju apkalpošanas centru datori ir saslēgti vienotā tīklā ar pārējiem domes datoriem, līdz ar to nodrošinot vienotu lietvedības uzskaiti par saņemtajiem iesniegumiem.

Jūrmalas pilsētas domes struktūra atspoguļota shēmā:

2003.gadā domē papildus izveidotas Transporta un komunālo lietu komiteja (ar 2003.gada 12. jūlija nolikumu Nr.15), Drošības un kārtības komisija (ar 2003.gada 12. jūlija nolikumu Nr.15) un Veselības aprūpes plānošanas konsultatīvā padome (ar 2003.gada 24.decembra nolikumu Nr.23). Pārskata periodā sāka darboties Uzņēmēju konsultatīvā padome, tika nokomplektēta Kultūras konsultatīvā padome.

 

 

Pārskats par komiteju darbu 2003.gadā

Komiteja

Notikušo sēžu skaits

Izskatīto jautājumu skaits

Attīstības jautājumu komiteja

16

246

Finansu komiteja

12

109

Kultūras, reliģijas un sporta komiteja

8

66

Labklājības un izglītības jautājumu komiteja

12

99

Transporta un komunālo lietu komiteja (pirmā sēde 17.07.2003.)

8

38

Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja

9

35

Vides aizsardzības komiteja

13

94

Lai informētu iedzīvotājus par Jūrmalas pilsētas domes darbību, pašvaldība veica iepirkumu, ik nedēļas laikrakstos „Jūrmalas Ziņas” un ”Novosti Jurmali” ievietojot vismaz divas lappuses ar žurnālistu nepastarpinātu domes informāciju. Regulāra informācija par pašvaldībā notiekošo tiek ievietota domes interneta mājas lapā www.jpd.gov.lv, kā arī domes ēkā pirms domes sēdēm un komiteju sēdēm likumā noteiktajā laikā tiek izlikti paziņojumi par šo sēžu darba kārtību. Mediji un domes struktūrvienību vadītāji regulāri tiek iepazīstināti ar pašvaldībā notiekošo pasākumu kalendāru. Domes sēžu darba kārtība regulāri tika publicēta laikrakstos „Jūrmalas Ziņas” un „Novosti Jurmali”.

Saikni ar iedzīvotājiem nodrošināja daudzās komisijas, kas darbojas domē, kā arī konsultatīvās padomes.

Ekonomiskā un sociālā situācija

Vispārīgs raksturojums

Jūrmala ir otrā lielākā Latvijas pilsēta pēc teritorijas lieluma – 100 km2, un pēc iedzīvotāju skaita tā ir piektajā vietā Latvijā. Jūrmalas pilsēta atrodas pie Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī, 24 km no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu pilsētas attīstības mērķis ir veicināt daudzpusīgu ekonomisko attīstību, izmantojot Jūrmalas dabiskās iespējas, tradīcijas, lai nostiprinātu pilsētas ekonomisko un tai raksturīgo patstāvību, celtu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ievērojot vides resursu racionālu izmantošanu.

2003.gadā (Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmums Nr.87) uzsākts darbs pie Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas izstrādes, kas tiek darīts Pilsētu Alianses programmas projekta “Pilsētu ekonomiskās stratēģijas izstrāde” ietvaros kopā ar septiņām lielākajām Latvijas pilsētām. Attīstības programma kalpos par instrumentu pilsētas ilgtspējīgas attīstības plānošanai un vienotu prioritāšu noteikšanai.

 

Iedzīvotāji

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētā 2003.gada sākumā salīdzinājumā ar 2002.gadu ir samazinājies par 0,3%, no 55 328 2002.gadā uz 55 156 2003.gadā, bet uz 2004.gada 1.janvāri bija 55 402 pastāvīgie iedzīvotāji. Lai gan dabiskais pieaugums ir ar mīnuss zīmi, negatīvā tendence ir mazinājusies. 2002.gadā deviņos mēnešos dabiskais pieaugums bija –273, bet 2003.gada 9 mēnešos ir bijis - 217. Jūrmalas pilsētā jau piecu gadu garumā vērojams pozitīvs migrācijas saldo, kas 2003.gadā deviņos mēnešos bija 360 cilvēki. Tas nozīmē, ka arvien vairāk cilvēku par pastāvīgo dzīves vietu izvēlas Jūrmalas pilsētu. Tātad perspektīvā tiek prognozēts vēl lielāks iedzīvotāju skaita pieaugums.

 

 

Iedzīvotāju skaits Jūrmalas pilsētā

Gads

Iedzīvotāji, perioda sākumā

tai skaitā

Dabiskais pieaugums

Migrācijas saldo

Demogrāfiskā slodze uz
1000 iedz.

vīrieši

sievietes

2000

55 673

24 836

30 837

-322

361

682

2001

55 712

24 830

30 882

-431

47

639

2002

55 328

24 678

30 650

-361

189

627

2003

55 156

24 661

30 495

-217*

360*

585

* deviņos mēnešos

 

Nodarbinātība un bezdarbs

Līdz 2001.gada vidum liela nozīme pilsētas ekonomiskajā dzīvē bija zivsaimniecībai (zvejniecība, zivju pārstrāde, tirdzniecība un eksports). Jūrmalā atradās akciju sabiedrība “Jūraslīcis”, kas līdz šim bija pilsētas lielākais darba devējs un nodokļu maksātājs. Uzņēmuma bankrota rezultātā 2001.gada nogalē sociālā spriedze palielinājās – krasi paaugstinājās bezdarba līmenis. Turpretī vidējais bezdarba līmenis 2003.gadā salīdzinājumā ar 2002.gadu samazinājies par 1,7 procentiem no 10,0% 2002.gadā uz 8,3% 2003.gadā. Daudzi bankrotējušā uzņēmuma darbinieki ir pārkvalificējušies un iekārtojušies jaunā darbā.

2003.gada beigās Nodarbinātības Valsts dienestā bija reģistrēti 2 075 bezdarbnieki, no kuriem 60,5% bija sievietes. Joprojām lielākais bezdarbnieku īpatsvars ir ar vidējo izglītību - 69,2%, ar pamatizglītību - 15,8%, ar augstāko izglītību - 10,4%, bet ar nepabeigto pamatizglītību - 4,6%. Vislielākais bezdarbnieku skaita samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija vecuma grupai 35–44 gadi – 19,0%.

 

Ekonomika

Nozīmīga uzņēmējdarbības nozare Jūrmalā ir būvniecība, kas ietver jaunu māju celtniecību, rekonstrukciju, ielu un tiltu būvniecību, galdniecību un būvmateriālu izgatavošanu. Arī 2003.gadā turpināja pieaugt investīcijas privāto māju celtniecībā.

Pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2003.gada deviņos mēnešos gandrīz divreiz pieaudzis Jūrmalas būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un tas bija 3,4 milj. latu.

Viens no priekšnoteikumiem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā ir pašvaldības dialogs ar uzņēmējiem, tādēļ 2003.gada sākumā tika izveidota Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvā padome (Domes 2003.gada 5.februāra lēmums Nr.59), kura aktīvi darbojas uzņēmējiem aktuālu jautājumu risināšanā sadarbībā ar pašvaldību. Tās mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pilsētas domi un vietējiem uzņēmējiem, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi pilsētā. Kopš padomes izveides tā aktīvi iesaistījās deviņos dažādos pasākumos un līdz gada beigām izskatīja vairāk nekā 50 jautājumu, kas skar uzņēmējdarbības vides jautājumus pilsētā, piemēram, vides reklāmu apsaimniekošana pilsētā, tirdzniecība pludmalē, ar pašvaldības iepirkumiem saistītie jautājumi, atkritumu savākšana, viesnīcas „Jūrmala” tālākais liktenis, pilsētas labiekārtošana u.c.

Tūristu skaita pieaugums veicina apkalpojošās sfēras uzņēmumu darbības attīstību pilsētā. Kopumā no Jūrmalas 887 ekonomiski aktīvām uzņēmējsabiedrībām 2003.gada beigās viesnīcu un restorānu pakalpojumus tūrisma jomā sniedza 82 uzņēmējsabiedrības. Papildus jāmin uzņēmumi, kas apkalpo ar tūrisma nozari saistītos uzņēmējus – 404 mazumtirdzniecības uzņēmumi, 41 ar transporta nozari saistīts uzņēmums.

Pašvaldība veicināja mazo un vidējo biznesu. Tika atklāts kuģīša “Jūrmala” satiksmes maršruts Rīga – Jūrmala - Rīga un atsevišķi reisi pa Lielupi.

Ar mērķi sekmēt Jūrmalas uzņēmēju atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā 2003.gadā pirmo reizi pilsētas vēsturē tika rīkotas Jūrmalas uzņēmēju dienas, kuru ietvaros notika Uzņēmēju izstāde ar 50 dalībniekiem un Somijas – Baltijas uzņēmēju forums, kurā piedalījās ap 100 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas. Izstāde ievērojama arī ar to, ka tā bija Latvijā pirmā videi draudzīgā izstāde - ekspozīciju stendi tika izgatavoti no videi draudzīga materiāla – presētā kartona un tādējādi atspoguļoja pilsētas filozofiju – vides resursu racionālu izmantošanu.

Otrs instruments Jūrmalas kā uzņēmējdarbības vietas popularizēšanai ir sadarbība ar nacionāla un starptautiska līmeņa organizācijām. 2003.gada 31.jūlijā Jūrmalas pilsētas dome noslēdza vienošanos par sadarbību ar Latvijas Attīstības aģentūru, kura tagad sniedz palīdzību pilsētai nozīmīgu projektu īstenošanā un investīciju piesaistē. Ekonomikas un attīstības nodaļa sadarbojusies arī ar Baltijas – Brandenburgas Tautsaimniecības biroju Latvijā – rīkotas vairākas Vācijas uzņēmēju vizītes Jūrmalā, kā arī pilsētas uzņēmumiem sniegta ar uzņēmējdarbību saistīta aktuāla informācija ar interneta un pilsētas laikrakstu “Jūrmalas Ziņas” un „Novosti Jurmali” starpniecību.

Tūrisms

Jūrmalas pilsētas ekonomika vēsturiski balstīta uz tūrisma un kūrorta attīstību. Gadu gaitā lielākais tūristu skaits Jūrmalā ir bijis no Krievijas un bijušām NVS valstīm, taču 90.gadu sākumā viņu skaits saruka līdz minimumam. Kopš 90.gadu vidus ir apturēts straujais iebraucošo tūristu skaita kritums.

Pateicoties Jūrmalas ģeogrāfiskajam stāvoklim, dabas un ārstnieciskajiem resursiem, tūrismam ir prioritāra nozīme. Kūrortpilsētas statuss ir kalpojis par pamatu sabiedrisko pakalpojumu un tirdzniecības sektora attīstībai. Attīstot šo nozari, tiek radītas jaunas darba vietas. 2003.gada beigās Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs bija nodarbināti 1 672 cilvēki, kas būtiski samazina sociālo spriedzi.

Apkopojot informāciju par pasažieru pārvadājumiem sabiedriskajā transportā un vieglajos automobiļos, aprēķināts, ka Jūrmalas pilsētā 2003.gada vasaras sezonā vienas dienas tūristu skaits pieaudzis par 10% salīdzinājumā ar 2002.gadu. Tas, savukārt, sekmē sabiedrisko pakalpojumu sektora attīstību pilsētā.

Apkopojot informāciju par tūristu mītnēs apkalpoto personu skaitu 2003.gadā, vērojams ārvalstu tūristu skaita pieaugums un vietējo tūristu skaita samazinājums. Tas izskaidrojams ar to, ka vietējais tūrists ir jūtīgāks pret laika apstākļiem un lēmums par došanos uz Jūrmalu tiek pieņemts pēdējā brīdī. Visstraujāk pieaudzis tūristu skaits no Eiropas valstīm un ASV, taču ir samazinājies apkalpoto tūristu skaits no Krievijas.

Centrālās statistikas pārvaldes ceļotāju apsekojuma rezultāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts robežsardzes datiem, liecina, ka 2003.gadā Latviju apmeklējis vislielākais ārzemnieku skaits pēdējo desmit gadu laikā. Valsts robežsardzes Galvenās Pārvaldes dati liecina, ka 2003.gadā ārzemju viesi, izbraucot no Latvijas, 2470 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, kas ir par 197 tūkst. vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa ārzemju viesu bijuši tuvāko kaimiņvalstu – Igaunijas un Lietuvas – iedzīvotāji. No Eiropas Savienības valstīm ieradās 24% ārzemju viesu - visbiežāk no Vācijas, Somijas un Zviedrijas.

Jūrmalas pilsēta kļūst arvien populārāks kūrorts ārzemnieku vidū un atgūst savu popularitāti. Par to liecina Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati par Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs apkalpoto personu skaitu.

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas tūristu mītnes darbības radītāji (CSP dati)

Gads

Mītņu skaits
(gada beigās)

Gultas vietu skaits
(gada beigās)

Apkalpoto personu skaits

Tai skaitā ārzemnieki

Nakšņojumi (diennaktis)

tai skaitā ārzemnieki

1998

37

5 471

61 180

21 971

...

...

1999

31

4 441

59 229

20 601

...

...

2000

31

4 155

54 721

21 069

...

...

2001

30

3 878

56 365

25 330

429 780

207 553

2002

29

3 687

61 246

30 134

407 018

187 056

2003

36

3 651

59 402

32 296

372 084

195 687

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs galvenokārt izmitinās Latvijas iedzīvotāji – 2003.gadā 27 106 jeb 45,6% no kopējā viesu skaita. Tomēr 2003.gadā salīdzinājumā ar 2001.gadu pieaudzis ārvalstu viesu skaits par 28%.

Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits sadalījumā pa valstīm (CSP dati)

Valsts

2001

2002

2003

Viesu skaits

Nakšņojumi (diennaktis)

Viesu skaits

Nakšņojumi (diennaktis)

Viesu skaits

Nakšņojumi (diennaktis)

Kopā

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Latvija

55,1%

51,7%

50,8%

54,0%

45,6%

47,4%

Baltkrievija

6,6%

20,3%

7,2%

21,6%

7,4%

22,9%

Krievija

14,2%

13,6%

17,7%

12,7%

15,7%

12,4%

Izraēla

1,9%

3,1%

1,6%

3,2%

2,4%

4,5%

Vācija

3,4%

2,8%

3,3%

2,1%

5,4%

3,4%

Igaunija

3,1%

1,2%

4,0%

1,1%

5,4%

1,5%

Somija

3,3%

1,2%

2,6%

0,8%

3,2%

1,2%

Lietuva

4,0%

1,6%

4,3%

1,1%

3,8%

1,0%

Amerikas Savienotās Valstis

0,8%

0,7%

0,8%

0,6%

1,1%

1,0%

Lielbritānija

0,4%

0,2%

0,3%

0,1%

0,8%

0,9%

Polija

1,6%

0,4%

1,8%

0,4%

2,5%

0,7%

Zviedrija

1,1%

0,5%

0,8%

0,3%

1,3%

0,5%

Ukraina

0,9%

0,6%

0,3%

0,3%

0,5%

0,4%

Citas valstis

3,6%

2,0%

4,4%

1,6%

4,9%

2,2%

Pēc uzturēšanās ilguma Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs 2001.–2003.gados līderos ir Baltkrievija. Vidējais Baltkrievijas viesu uzturēšanās ilgums bija 20,9 diennaktis, tam seko Izraēla – 12,4 diennaktis. Latvijas iedzīvotāju vidējais uzturēšanās ilgums bija 6,9 diennaktis. Jūrmalas pilsētas visās tūristu mītnēs pavisam vidējais uzturēšanās ilgums bija – 6,8 diennaktis, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā vidējais uzturēšanās ilgums Latvijā 2002.gadā (2,5 diennaktis).

Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits
sadalījumā pēc ceļojuma motīva (CSP dati)

Ceļojuma motīvs

1999

2000

2001

2002

Latvijā 2002

Atpūta (atvaļinājums, brīvā laika pavadīšana)

33,6%

36,3%

39,3%

50,1%

37%

Ārstēšanās

32,4%

31,1%

30,6%

29,7%

3%

Darījumi

25,0%

27,4%

23,6%

16,5%

38%

Draugu, radu apmeklējums

0,7%

0,7%

1,3%

0,6%

5%

Sports, aktīvā atpūta

1,2%

1,1%

2,2%

0,3%

5%

Iepirkšanās

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

1%

Pārējie

7,1%

3,5%

2,9%

2,6%

11%

Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs 2003.gadā 18,2 tūkst. apkalpoto cilvēku norādīja ārstēšanos kā galveno ceļojuma motīvu, kas ir aptuveni 90% no kopējā Latvijā apkalpoto to cilvēku skaita, kuri nakšņoja visās tūristu mītnēs 2002.gadā un norādīja ārstēšanos kā galveno ceļojuma motīvu.

 

Investīcijas

Joprojām ievērojamas investīcijas Jūrmalā iegulda ASV, Krievijā, Baltkrievijā reģistrēti uzņēmumi. Kā ievērojamāko investīciju objektu Jūrmalā 2003.gadā var minēt Austrumeiropas valstīs lielāko ūdens atrakciju parku “Līvu akvaparks”, kura izveidē ieguldīti 16 miljoni eiro.

2003.gadā tika aktualizēts Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāns 2003.-2006.gadam (Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmums Nr.818), kurš sastādīts nākamajam četru gadu periodam (2004.–2007.gadam) un ietver virkni projektu, ko plānots finansēt ne tikai no pašvaldības līdzekļiem, bet arī piesaistot ārējo finansējumu, kas būs pieejams, sākot ar 2004.gadu, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā.

Lai sakārtotu un modernizētu pilsētas infrastruktūru, pašvaldība aktīvi iesaistās Valsts investīciju programmas īstenošanā. Ar valsts atbalstu sekmīgāk tiek risinātas pilsētai sasāpējušas problēmas izglītības, transporta un sociālajā jomā. 2003.gadā pašvaldība sagatavoja un iesniedza VIP sešus investīciju projektu pieteikumus un divas projektu koncepcijas. Atbalstu guva projekts “Lielupes tilta rekonstrukcija ar pieejām Jūrmalas pilsētā” (Valsts investīciju programmas finansējums – Ls 400 000).

Saskaņā ar apstiprināto Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu, kas atspoguļo plānoto pašvaldības līdzekļu izlietojuma apjomu un sadalījumu pašvaldības funkciju nodrošināšanai un pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai, ap 3,2 miljoni latu ieguldīti tādās jomās kā izglītība (222 tūkst.Ls), dzīvokļu un komunālā saimniecība (417,2 tūkst.Ls), brīvais laiks, sports, kultūra (424,5 tūkst.Ls), transports un sakari (2,05 milj.Ls) un citās pilsētas attīstībai nozīmīgās jomās. Kā nozīmīgākos projektus var minēt Lielupes tilta rekonstrukciju, Jomas ielas II kārtas rekonstrukciju, ceļu remontdarbus, pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu, glābšanas staciju kapitālo remontu, Slokas sporta kompleksa attīstību u.c., kas kopumā sekmē pilsētas infrastruktūras sakārtošanu.

2003.gadā uzsākts darbs pie gatavošanās Eiropas Savienības Strukturālo fondu apguvei – 2003.gada nogalē rīkots seminārs pašvaldības struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem par dažādām finansējuma saņemšanas iespējām.

Tika turpināta pilsētas siltumapgādes koncepcijas realizācija – jaunu siltumapgādes rajonu un patērētāju veidošana, Dubultu rajona gazifikācija, siltumtīklu rekonstrukcija un katlumāju modernizācija. Ir iecerēta koģenerācijas stacijas būvniecība.

 

Projekti

2003.gadā tika aktivizēts pašvaldības darbs pie pašvaldības projektu apkopošanas un izplatīšanas ar Rīgas Reģiona investīciju projektu datu bāzes palīdzību. Ārvalstu investoru interese par investīciju iespējām pēdējos gados ir pieaugusi – 2003.gadā Jūrmalā tika atvērtas piecas jaunas viesnīcas un viesu nami.

2003.gada sākumā tika saņemts grants (20 000 Ls) Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas izstrādei, kura turpināsies līdz 2004.gada beigām.

Ar mērķi sekmēt inovāciju attīstību, 2003.gadā uzsākts darbs pie projekta “Tūrisma un kurortoloģijas inovāciju centrs “Jūrmala”” izstrādes un īstenošanas Eiropas Savienības Phare programmas un Strukturālo fondu finansējuma ietvaros.

Izpildīts viens no priekšnoteikumiem atpūtnieku piesaistīšanai – tiek turpināta Jūrmalas pilsētas pludmales labiekārtošana atbilstoši ES kustības “Zilie karogi” prasībām: 2003.gadā Zilais karogs piešķirts Majoru un Bulduru pludmalēm. Veikti arī pasākumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un tālākai izpētei, t.sk., Jūrmalas pilsētas Zemūdens arheoloģijas centra attīstībai, sagatavojot projekta “RUTILUS” pieteikumu Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG IIIB programmas ietvaros. Turpinājās pašvaldības speciālistu līdzdalība arī tādos Baltijas jūras reģiona projektos kā Baltijas Palete II, Suportnet u.c.

Jūrmalas pilsētas dome turpināja aktīvu sadarbību ar sadraudzības pilsētām Kabūru (Francija), Teračīnu (Itālija), Pērnavu (Igaunija), Palangu (Lietuva), Pietarsāri (Somija), Jevli (Zviedrija) izglītības, tūrisma, sociālās, uzņēmējdarbības, kultūras u.c. jomās.

2003.gadā intensīvi notika sagatavošanās darbi Jūrmalas pašvaldības lielākā investīciju projekta – Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijai:

-    28.jūlijā Projekta ieviešanas vienības atbalstam,

-    11.augustā – Uzņēmuma attīstībai;

Labiekārtošana

Lai uzlabotu pilsētas infrastruktūru, lieli pasākumi veikti labiekārtošanas jomā, par ko liecina tabulas dati.

2003.gadā realizētie pilsētas labiekārtošanas projekti

Darbu nosaukums

2003.gada izpilde, Ls

Izpildītājs

Mērvie-nība

Daudz.

1.Kārtējā gadā pabeigtie projekti un kapitālie izdevumi

 

 

 

 

1.1. Autobusu pieturu nojumju izgatavošana un uzstādīšana

12176,22

Fiberglass

gab.

5

1.2. Tūrisma norāžu un piktogrammu izgatavošana un uzstādīšana

2630,34

Fiberglass

gab.

17

1.3.Koka laipu izgatavošana un uzstādīšana izejās uz jūru (Tirgoņu, Teātra, Konkordijas, Viktorijas, Paula Stradiņa, Amulas un Ogres ielās, 5. un 4. līnijā un Amatas ielā pie Raiņa priedēm)

9071,08

Fiberglass, Jūrmalas mežaparki

izeju sk.

10

1.4. Solu izgatavošana un uzstādīšana kāpu zonā

1160,03

Jūrmalas mežaparki

gab.

15

1.5. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pludmalē

63 000.00

JLD

komplekti

7

1.6. Peldvietu robežzīmju izgatavošana, uzstādīšana un remonts

4515,74

Fiberglass

gab.

22

1.7. Jaunu grantēto ielu izbūve Celtnieku un Cilņu ielā

4868,45

Liktenis

m2

1700

1.8. Skeitlaukuma izveide Vaivaros

28778,36

Liktenis, Falsets

 

 

1.9. Atvašu izpļaušana izkoptajos meža kvartālos

4348,78

Jūrmalas mežaparki

 

 

1.10. Ainavu kopšanas cirtes un pameža ciršana (kāpu zonā Lielupē, Bulduros, Dzintaros, Majoros, meža kvartāli Kauguros, Vaivaros, Priedainē, Lielupē)

66956,01

JLD, Dubultu dārzs, Jūrmalas mežaparki, Liktenis, Jūrmis, Meliorceltnieks

 

 

2. Pašvaldības iesāktie jaunie

projekti un kapitālieguldījumi

 

 

 

2.1. Lielupes tilta rekonstrukcijas tehniskais projekts

66400,00

Inženierbūve

 

 

2.2. Dzintaru parka labiekārtojuma projekts

18239,00

Substance

 

 

2.3. Meliorācijas projekta realizācija pilsētā (Slokā, Vaivaros, Mellužos, Asaros, Ķemeros, Dzintaros)

72154,23

Liktenis, Ostas celtnieks

 

 

2.4. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Mellužu prospektā

13980,38

Liktenis

 

 

3. Ceïu (ielu) stâvoklis un pasâkumi to uzlaboðanâ

 

 

3.1.Jomas ielas rekonstrukcijas 2. kārtas projekta realizācija

1279034,49

VIA; Remus; Liktenis

m

750

3.2. Lielupes tilta rekonstrukcija

733800,00

Latvijas tilti

 

 

3.3. Ielu seguma virskārtas atjaunošana:

 

 

 

 

- Mellužu prospektā (no Upes ielas līdz Mūzikas ielai)

50770,31

Lemcon Latvia

m2

4080

- Slokas ielas brauktuves rekonstrukcija (no RRC līdz dzelzceļa pārbrauktuvei)

39074,00

Liktenis

m2

9400

3.4.Asfalta seguma bedrīšu remonts

56850,46

Liktenis

 

 

3.5.Grantēto ielu remonts

25579,45

Saldus ceļinieks

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde pārskata periodā nodrošināja Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem sociālo palīdzību, piešķīra un pārraudzīja sociālos pakalpojumus.

 

Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības izmaksas:

2003.gadā kopā: Ls 969747,

tai skaitā: iestādēm un organizācijām Ls 752452:

  1. ārpus ģimenes aprūpei Ls 86023;
  2. “Zupas virtuvei” Ls 7760;
  3. Nakts patversmes pakalpojumi Ls 13284;
  4. PBU “Slokas slimnīca” SVAN un SAN nodaļām Ls 55830;
  5. ACB “Paspārne” Ls 14203;
  6. Pabalsti audžuģimenēm Ls 8389;
  7. Transporta mēnešbiļešu atlaižu kompensācija

Skolēniem, pensionāriem, redzes un dzirdes

Invalīdiem Ls 91636;

8. Bezpiederīgo apglabāšanai Ls 2394;

  1. Dienas centra personām ar garīga rakstura

traucējumiem Ls 280860;

10. Neredzīgo un nedzirdīgo biedrības Ls 2256;

Pabalsti iedzīvotājiem kopā: Ls 217295,

tai skaitā:

  1. aukstā ūdens abonēšanas maksas, 30% īres

maksas atlaid, soc. dzīvokļu un māju iedzīvotāju

1/3 apkures, karstā ūdens maksas, 2/3 īres maksas

atlaide, īres maksas atlaide bāreņiem Ls 14163;

2. bēru gadījumos Ls 4360;

3. Apkures pabalsts iedzīvotājiem Ls 67479;

4. Pabalsti veselībai kopā: Ls 23598

Sociālās palīdzības jomā:

2003.gada 25.februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.96 “Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai”, kas noteica pašvaldības pienākumu katram Jūrmalas iedzīvotājam nodrošināt noteiktu naudas summu – pašreiz Ls 18.

Jūrmalas pašvaldība sekmīgi veic šo uzdevumu. Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tas ir vienīgais pašvaldības pienākums materiālās palīdzības sniegšanas jomā, tomēr Jūrmalas pašvaldība, nodrošinot jaunos, ar likumu noteiktos pienākumus, ir saglabājusi visas iepriekš noteiktās sociālās garantijas. Pašreiz Jūrmalas pašvaldībā ir 15 pašvaldības sociālo pabalstu veidi. 2003.gadā šiem mērķiem izlietoti Ls 334171. Lai saņemtu pašvaldības sociālos pabalstus, nodarbinātību veicinošos pasākumos ir iesaistītas 712 darbspējīgas personas.

2003.gadā trūcīgas ģimenes statuss piešķirts 890 ģimenēm (2530 cilvēkiem).

Lai nodrošinātu skaidru pabalstu izmaksu secību un iedzīvotājiem ērti lietojamu dokumentu, kurā apkopoti visi Jūrmalas pilsētā noteiktie pašvaldības sociālie pabalsti, domē tika apstiprināta pabalstu piešķiršanas kārtība, iedzīvotāju kategorijas, kurām domāts noteiktais pabalsts, tā saņemšanai nepieciešamie dokumenti, kuri apliecina piederību noteiktajai iedzīvotāju sociālajai kategorijai. Kārtība tika apstiprināta ar instrukciju Nr.5 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” un 2003.gada 6.augustā apstiprināta Jūrmalas pilsētas domē.

Sociālās aprūpes jomā:

Galvenā vērība tika pievērsta bērnu ārpusģimenes aprūpes jautājumiem. Rūpīgi tika izvērtēta esošā situācija – ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita dinamika, piederība vecuma grupām, iestāžu, kuras sniedz ārpusģimenes aprūpi, sniegto pakalpojumu un resursu izvērtēšana, sociālā darba ar ģimenēm izvērtējums, nākotnes attīstības perspektīvas iezīmēšana – par galveno uzskatot, ka visa pamatā ir bērnu intereses, un katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Rezultātā 2003.gada 29.oktobrī Jūrmalas pilsētas domē tika apstiprināta “Bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpes koncepcija” (lēmums Nr.74).

Minētajā dokumentā liela uzmanība pievērsta bērnu nama audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei, lai jaunieši spētu patstāvīgi rīkoties ar naudas līdzekļiem, plānot darba un atpūtas laiku. Šo mērķu sasniegšanai izstrādātais projekts “Jauniešu māja” guva atbalstu projektu konkursā, to atbalstīja Latvijas Pirmā partija un Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonds, piešķirot finansējumu – Ls 10 000, rezultātā tika izveidotas un iekārtotas telpas astoņiem jauniešiem, dzīvojot pa diviem istabiņā dzīvoklī ar kopēju viesistabu.

Kā jau tika uzsvērts, katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē, un neviena iestāde, kaut arī tur aprūpe tiek sniegta augsti kvalificētā līmenī, nespēj aizvietot ģimeni, tādēļ nopietns uzsvars tiek likts uz audžuģimeņu veidošanas un uzturēšanas darbu. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar ASV Sabiedrisko fondu “Buckner”, notikusi mūsu speciālistu pieredzes iegūšana ASV un Krievijā.

Projekta “Vienota sekundārās profilakses tīkla izveide intravenozo narkotiku lietotājiem Latvijā” ietvaros pilsētā darbu turpina mobilais atkarību profilakses punkts ar galveno mērķi – ierobežot HIV infekcijas izplatību pilsētā un apzināt atkarību vielu lietotājus, lai sniegtu viņiem iespējamo palīdzību.

BO SIA sociālās aprūpes centrā (SAC) “Saulstari” institucionālo sociālo aprūpi par pašvaldības līdzekļiem sniedz 119 personām mēnesī.

SAC “Saulstari” mājas aprūpes pakalpojumus 2003.gadā sniedza vidēji 160 cilvēkiem mēnesī. 2003.gadā 41 cilvēks saņēma norīkojumus uz sociālās aprūpes iestādēm, seši cilvēki tos neizmantoja.

SAC “Saulstari” 2003.gadā par pašvaldības līdzekļiem veikts jumta remonts, kā arī centra saimniecības telpu pārplānošana un remonts atbilstoši centra personāla darba vajadzībām:

2003.gadā tika segti Ls 8 234 no SAC ilgtermiņa parāda SIA “Jūrmalas ūdens” un “Jūrmalas siltums”. Parāda atlikums 2004.gada sākumā bija Ls 20 430.

Pašvaldības uzņēmums bērnu nams “Sprīdītis” ārpusģimenes aprūpi sniedza 60 bez vecāku gādības palikušiem bērniem, īpašu uzmanību veltot to sagatavošanai patstāvīgai dzīvei.

Veselības aprūpes jomā:

Lai aktualizētu risināmos jautājumus veselības aprūpē pilsētā un sekmīgi pārstāvētu Jūrmalas pilsētas viedokli Veselības ministrijā veselības aprūpes reformas laikā, izveidota veselības aprūpes plānošanas konsultatīvā padome.

Nozīmīga ir arī VOAVA sertifikāta iegūšana Slokas slimnīcai, tā ir novērtēta un atzīta par atbilstošu saskaņā ar MK 2002.gada 19.februāra noteikumiem Nr.77 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. Tā ir reģistrēta kā stacionārā daļa ar šādām struktūrvienībām: neatliekamās medicīniskā palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa un iekšķīgo slimību nodaļa.

Slokas slimnīcā sociālās aprūpes pakalpojumi tiek veikti sociālās aprūpes nodaļā (25 vietas), kā arī sociālās un veselības aprūpes nodaļā (20 vietas).

Labklājības pārvalde piedalījās nolikuma izstrādē, lai izvēlētos nakts patversmes un zupas virtuves pakalpojuma sniedzēju, uzvarētājs – Jūrmalas Sabiedriskais labdarības fonds, prezidente Gaļina Priļepiševa.

Labklājības pārvalde savas kompetences ietvaros sadarbojās ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.

Izglītība

2003.gada 1.septembrī Jūrmalā darbojās:

Jūrmalas skolās mācījās 6 874 skolēni, tajā skaitā:

Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 1 667 bērni jeb 65% pirmsskolas vecuma bērnu. Praktiski visi pilsētā dzīvojošie 5 un 6-gadīgie bērni tika iesaistīti obligātajā sagatavošanā skolai (401 piecgadīgais bērns, 397 sešgadīgie bērni).

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades un vides izglītības programmās darbojās ap 3 500 bērnu.

2003.gadā 9.klasi beidza 712 skolēni, no tiem 562 (79%) turpina mācības 10.klasē. 12.klasi beidza 374 skolēni, no tiem 209 (58%) iestājās augstskolās. (Jūrmalas 1.ģimnāzija - 87%, Vakara vidusskola – 19%), no tiem 62 jeb 30% - valsts augstskolu budžeta grupās.

Jūrmalas izglītības iestādes apmeklē 1 081 bērns no 136 pašvaldībām - skolās mācās 842 bērni, pirmsskolas iestādes apmeklē 239 bērni.

762 Jūrmalas bērni mācās citu pašvaldību skolās, pirmsskolas iestādes citās pašvaldībās apmeklē 88 bērni – kopā 850 bērni 50 pašvaldībās.

Rīga: Jūrmalā 346 skolēni un 140 pirmsskolā, no Jūrmalas 677 Rīgas skolās un 59 pirmsskolā. Sakarā ar dzīves vietas deklarēšanu ir samazinājies rīdzinieku skaits Jūrmalā, jo viņi ir kļuvuši par jūrmalniekiem.

Lapmežciems: Jūrmalā 137 skolēni un 12 pirmsskolā, no Jūrmalas 5 skolēni Lapmežciema pamatskolā un 5 bērni pirmsskolā.

Salas pagasts: Jūrmalā 86 skolēni un 16 pirmsskolā, no Jūrmalas Salas pagastā 3 skolēni un 2 pirmsskolā.

2003.gadā izglītības jomā:

Kultūra un sports

2003.gada apstiprinātais budžets kultūras pasākumiem un dalībai XXIII Vispārīgajos latviešu Dziesmu un Deju svētkos bija Ls 50 097. Kultūras projektu konkursam 2003.gadā tika piešķirti Ls 15 000. Izdevumi ir: Ls 38 322 - kultūras pasākumu organizēšanai, Ls 11 768 – Dziesmu svētku dalībnieku tērpu iegādei u.c. izdevumiem, kas saistīti ar kolektīvu dalību Dziesmu svētkos.

2003.gadā Jūrmalā notika aptuveni 240 kultūras pasākumu, no tiem vasaras sezonas laikā notika 147 pasākumi 92 vasaras dienās. Jūrmalā un Dzintaru koncertzālē viesojās mūziķi un mākslinieki no Kubas, Kanādas, Francijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas u.c. valstīm.

Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar citām kultūras iestādēm organizēja: Lielās Piektdienas labdarības koncertu Dubultu evanģēliski luteriskā baznīcā, kas tika veltīts Slokas slimnīcas pansionāta klientiem ar garīgās attīstības traucējumiem; Lieldienu svinības Bulduros, Majoru un Kauguru pludmalē, kā arī akciju „Lai top” Jomas ielā; Jāņu dienas svinības ar svētku gājienu, lielkoncertu Dzintaru koncertzālē, Jūrmalas Jāņu sumināšanu un ugunskuru aizdegšanu Dzintaru pludmalē. 19. un 20. jūlijā tradicionāli tika svinēti Jomas ielas svētki ar moto „Jomas ielai-16”, kuros katrai dienai bija atšķirīga svētku programma – „Dejas Jomas ielā” un „Dziesmas Jomas ielā”. Vasaras sezona tika noslēgta ar pasākumu virkni, kur notika Dzejas dienas pie Raiņa priedēm, pūtēju orķestru koncerti un defilē Jomas ielā ar nosaukumu „Rudens noskaņas Jūrmalā”. 18. novembrī visas Jūrmalas galvenās ielas garumā tika noorganizēts Sveču ceļš, un sadarbībā ar Kauguru kultūras namu tika atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 85.gadadiena. Ziemassvētku galvenais notikums bija Lapzemes Ziemassvētku vecīša vizīte Jūrmalā, kuras laikā notika viesošanās vairākās bērnu iestādēs un Ziemassvētku pasākums Tallinas ielā Kauguros.

Papildus plānotajiem pasākumiem finansiāli tika atbalstīts deju kolektīva „Tapa” jubilejas koncerts, baroka laika mūzikas koncerts, pilnmetrāžas filmas „Silvestrs” pirmizrāde Dzintaru koncertzālē, projekts - Valsts Mākslas muzeja katalogs „Sekundem Artem” - 19.gs akadēmiskā glezniecība, koncertuzvedums „Skrejošās ugunis”, mākslinieku dekoratīvās mākslas projekts Horna dārzā „Daba - telpa mākslai”.

2003.gadā, pateicoties Jūrmalas kultūras iestāžu aktīvai darbībai, dažādu producentu un sabiedrisko organizāciju darbam, Jūrmalā jūtams kultūras un izklaides pasākumu klāsta pieaugums. Jaunās koncertaģentūras „Mūza” darbība Jūrmalas mūzikas vidusskolā papildināja ziemas koncertsezonu, organizējot tikšanos ar populāriem mūziķiem, rakstniekiem, kas dzīvo vai ir dzīvojuši Jūrmalā. Ļoti veiksmīga un apmeklēta bija klasiskās mūzikas programma.

Sakarā ar XXIII Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 2003.gadā Jūrmalas domē tika izveidota Jūrmalas pilsētas Dziesmu svētku orgkomiteja, kuras sastāvā bija Jūrmalas kultūras darbinieki un Jūrmalas pilsētas domes deputāti. XXIII Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos piedalījās 13 Jūrmalas pašdarbības deju kolektīvi un kori. Kopējais finansējums, ko piešķīra Jūrmalas pilsētas dome bija Ls 11 768, kas tika izlietoti Dziesmu svētku dalībnieku transporta apmaksai, izmitināšanai, ēdināšanai un tērpu iegādei.

2003.gadā ar domes lēmumu tika izdarītas izmaiņas saistošajos noteikumos par masu un izklaides pasākumu organizēšanu publiskās vietās Jūrmalā. Noteikumi regulē pasākumu norisi un pasākumu organizatoru pienākumus.

Gada nogalē tika izveidota Jūrmalas pilsētas kultūras konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir dažādu kultūras nozaru pārstāvji. Par kultūras konsultatīvas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Elita Veidemane. Viens no kultūras konsultatīvas padomes darba rezultātiem ir Jūrmalas pilsētas kultūras koncepcijas apstiprināšana.

2003.gadā Kultūras un sporta nodaļa rīkoja ikmēneša kultūras darbinieku sanāksmes Jūrmalas pilsētas kultūras iestādēs un organizēja seminārus kultūras darbiniekiem, tajos lekcijas lasīja kvalificēti attiecīgās jomas speciālisti. Jūrmalā viesojās Latvijas kultūras iestāžu pārstāvji un valsts kultūras inspektori, kas tika iepazīstināti ar Jūrmalas kultūras iestādēm un novitātēm kultūras jomā.

Pirmo reizi tika izveidota Kultūras pasākumu brošūra 2003.gada vasaras pasākumiem Jūrmalā. Katru mēnesi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tika piedāvāts apkopots Jūrmalas kultūras un sporta notikumu kalendārs .

2003.gadā pēc daudzu gadu pārtraukuma tika atsākta tradīcija - Dzejas dienas pie Raiņa priedēm. Pasākums tika organizēts kā dzejas turnīrs starp Latvijā populāriem un jaunajiem dzejniekiem, bet Raiņa dzejoļu krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” simtgadi ar zinātnisku konferenci un plašu programmu atzīmēja Raiņa un Aspazijas muzejs.

Pagājušā gada Jūrmalas pilsētas domes projektu finansēšanas konkursā tika atbalstīti 13 projekti par kopējo summu Ls 14 978. Šos projektus realizēja Jūrmalas kultūras iestādes - Somijas dienas Jūrmalā, Starptautiskā mākslas akcija ar laivu apgleznošanu “Jūras līnija”, Starptautiskais amatierteātru festivāls “Skatuve Jūrmalā-2003”, populārās mūzikas koncerti Horna dārzā, Jauno grupu pop-rok mūzikas festivāls “Tu esi pamanīts”, Maizes svētki Kauguros u.c.

Veiksmīgi darbojās mākslinieka Jāņa Roņa porcelāna apgleznošanas darbnīca Majoru kultūras namā un radošās darbnīcas pasaku mājā “Undīne”.

2003.gada nogalē pirmo reizi Jūrmalas kultūras darbiniekiem tika veltīts pasākums „Gada balva kultūrā”, kurā dažādās nominācijās tika apbalvoti aktīvākie un radošākie dažādu kultūras nozaru pārstāvji. Jūrmalas Gada balva kultūrā tika piešķirta komponistam Rihardam Dubram.

2003.gadā kultūras un sporta nodaļa ieviesa vai atsāka vairākas kultūras tradīcijas, kas labvēlīgi ietekmēja kultūras vidi mūsu pilsētā. Vērienīgi organizētie masu pasākumi piesaistīja ne tikai jūrmalnieku, bet arī citu Latvijas pilsētu un ārzemju viesu uzmanību, palielinot pilsētas apmeklētāju skaitu.

2003.gadā Jūrmalā tika organizēti 234 sporta pasākumi,no tiem finansēts 101 par kopējo summu Ls 35 92,00.

Sadarbībā ar sabiedriskajām sporta organizācijām un attiecīgo sporta veidu federācijām tika organizēti dažādi sporta pasākumi un sacensības: Eiropas čempionāts ūdensmotosportā S-550 un JT-125 klasēs, ITF Latia Futures turnīrs tenisā, starptautiskas sacensības burāšanā, Baltijas valstu kausa izcīņas sacensības airēšanā, starptautiskais turnīrs pludmales handbolā ”Nemo”, starptautiskais mākslas vingrošanas festivāls ”Mazā-lielā grācija”, starptautiskās sacensības basketbolā ”Ilmāra Pirtnieka“ kausa izcīņā u.c.

Lielākie 2003.gada sporta pasākumi: Jūrmalas pilsētas “Velodiena” ar velobraucienu pa pludmali 12 km maršrutā Dubulti - Vaivari - Dubulti un jauno ceļu satiksmes drošības dalībnieku sacensībām; skolēnu sporta svētki "Olimpiskā diena", "Pirmais solis"; ielu basketbola turnīrs "Adidas 3:3"; pludmales futbola piecu posmu sacensības "Jūrmalas domes kauss 2003"; pludmales volejbola turnīrs trīs posmos ar finālu; pludmales skrējiens ”Bruņurupucis”; pilsētas tradicionālie pavasara un rudens vieglatlētikas krosi; realizēts projekts “Pepija” un “Pakaviņš” - cilvēkiem ar funkcionāliem kustību ierobežojumiem; rīkotas Baltijas valstu draudzības sacensības boksā, mākslas vingrošanas sacensības “Ziemassvētku brīnums”. Pavasarī un rudenī dažādās pilsētas vietās notika regulāras tautas orientēšanās sacensības un skrējienu seriāli “Dzintaru apļi” un “Priedaine –Babīte”, kā arī tradicionālais Jūrmalas pilsētas sporta sezonas noslēguma pasākums “Sporta laureāts”, kurā par sasniegumiem aizvadītajā sezonā tika godināti pilsētas sportisti.

Jūrmalas pilsētas sportisti piedalījās Pasaules čempionātā junioriem akadēmiskajā airēšanā, starptautiskajās sacensībās karatē Vācijā, Pasaules un Eiropas čempionātos kikboksā, starptautiskajās sacensībās dambretē Holandē un Francijā, Pasaules čempionātā jāšanas sporta iejādes disciplīnā Polijā, Krievijā un Igaunijā, starptautiskajās sacensībās futbolā jauniešiem Zviedrijā un Norvēģijā, izcīnot kausus, Eiropas čempionāta sacensību posmos ūdensmotosportā.

2003.gadā Jūrmalas pilsētā bija šādas sporta organizācijas:

Jūrmalas pilsētā strādā:

Pašreiz Jūrmalas pilsētā darbojas šādi sporta objekti:

Jūrmalas pilsētā izglītības sistēmā tiek realizētas 43 sporta izglītības programmas, no kurām 18 - interešu izglītībā, bet 25 ir skolu papildprogrammas.

Sabiedriskā kārtība

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija 2003.gadā tika būtiski nostiprināta, tās personālsastāvu divkāršojot un izmantojot arī jaunatvērto Kauguru nodaļu.

Pašvaldības policija pārskata periodā nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 132 sporta, kultūras un izklaides pasākumos. Sabiedriskā kārtība nodrošināta februārī 1 pasākumā, martā – 5, maijā - 9, jūnijā - 26, jūlijā - 34, augustā – 30, septembrī – 15, oktobrī – 2 un decembrī - 10.

Pašvaldības policija organizējusi reidus: 2 par pasažieru pārvadāšanas noteikumu ievērošanas kontroli, 2 – kopā ar Majoru pamatskolas darbiniekiem par nepilngadīgo smēķēšanu sabiedriskās vietās, 1 – ar Pumpuru vidusskolas darbiniekiem par nepilngadīgo smēķēšanu sabiedriskās vietās, 3 – par alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem pilsētā, 2 - par tabakas izstrādājumu tirdzniecību nepilngadīgajiem pilsētā, 1 – par nepilngadīgo smēķēšanu sabiedriskās vietās, 1 – par būvgružu izgāšanu pilsētā, 1 – par nepilngadīgo atrašanos spēļu zālēs, 48 – kopā ar suņu ķērājiem par dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu.

Attīstības plāna realizācija

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns tika izstrādāts laika periodā no 1993. līdz 1995.gadam un apstiprināts ar domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893.

2001.gada 24.oktobrī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.630 “Par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) izvērtēšanas uzsākšanu” tika uzsākta spēkā esošā Jūrmalas Attīstības plāna izvērtēšana un izveidota darba grupa. Izvērtējums tika apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 22.janvāra lēmumu Nr.27 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) 1995.gada redakcijas izvērtējumu”. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, 2003.gada 19.februārī ir pieņemts lēmums Nr.87 „Par darba grupu izveidošanu”, ar kuru tika uzsākta Jūrmalas Attīstības programma izstrāde un spēkā esošo Apbūves noteikumu grozījumu izstrāde.

2003.gada 11.jūnijā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.394 „Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu” tika apstiprināts darba uzdevums un laika grafiks Apbūves noteikumu grozījumu izstrādei. Jūrmalas Attīstības programma tiek izstrādāta pasaules bankas finansētā projekta „Cities Alliance” ietvaros.

2003.gadā ir izstrādāti un ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, pieņemot Saistošos noteikumus, apstiprināti:

No nepieciešamajiem detālajiem plānojumiem 2003.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem ir uzsākta detālo plānojumu izstrāde:

2002.gadā ir izstrādāti un apstiprināti, ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem pieņemot Saistošos noteikumus, šādi detālie plānojumi:

2002.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem ir uzsākta šādu detālo plānojumu izstrāde:

Zemes īpašumi

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma uzskaites nodaļa 2003.gadā ir strādājusi pie Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, tiesiskajā valdījumā un lietojumā esošo zemes platību precizēšanas.

Pēc Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta sagatavotās informācijas par pašvaldības īpašumiem Jūrmalas pilsētā uz 2004.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā ir 2 294 ha zemes ar kopējo vērtību 24 400 570 Ls, pašvaldības lietojumā ir 984,5 ha zemes.

Jūrmalas pilsētas domes bilancē uz 2004.gada 1.janvāri ir uzņemta pašvaldības īpašumā esošā zemes platība 355,4279 ha ar kopējo vērtību 12 616 176 Ls un pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā zemes platība 1 356,0040 ha bez novērtējuma. Pašvaldības lietojumā esošā zeme domes bilancē nav uzņemta.

Pašvaldības īpašuma uzskaites nodaļa ir veikusi zemes platību analīzi pa lietošanas mērķu grupām, lai precizētu domes bilancē uzņemtās zemes platības atšķirību no Valsts zemes dienesta datiem.

Pašvaldības īpašumu sarakstā Valsts zemes dienesta datos ir iekļauti īpašumi ar lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, kuri ir pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” un pašvaldības SIA “Jūrmalas ūdens” bilancē, tātad nevar būt domes bilancē. Īpašumiem ar lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve un arī daudzdzīvokļu māju apbūve - dzīvokļu privatizācijas procesā dzīvokļu īpašnieki ir jau privatizējuši zemes domātās daļas, bet nav iereģistrējuši tās zemesgrāmatā, tāpēc tā ir uzskaitīta kā pašvaldības zeme, bet no domes bilances šie īpašumi ir jau izslēgti.

Līdzīgas problēmas ir arī pašvaldības tiesisko valdījumu sarakstā. Pēc Valsts zemes dienesta metodikas pašvaldības tiesisko valdījumu sarakstā ir ietverti arī Rīgas domes valdījumā esošie īpašumi Jūrmalas pilsētā, kuri nevar būt uzņemti Jūrmalas pilsētas domes bilancē. Tiesiskajā valdījumā esošie pašvaldības īpašumi nav novērtēti, tie ir uzņemti domes zembilancē bez novērtējuma.

Pie pašvaldības īpašumu un tiesisko valdījumu uzskaites precizēšanas ir jāturpina strādāt arī 2004.gadā, lai sasniegtu rezultātu, ka visi pašvaldības īpašumi tiktu uzņemti domes bilancē un tiktu novērtēti.

Pārskats par pašvaldības zemes bilanci sniegts tabulā:

 

Salīdzinoša datu tabula par Valsts zemes dienesta bilanci un Jūrmalas pilsētas domes bilanci pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām

Kods

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa

Platība pēc VZD datiem uz 2004.gada 1.janvāri (ha)

Platība pēc VZD datiem uz 2004.gada 01.martu (ha)

Vērtība pēc VZD datiem uz 2004.gada 26.martu (Ls)

Platība domes bilancē un zembilancē uz 2004.gada 01.janvāri (ha)

Vērtība domes bilancē un zembilancē uz 2004.gada 26.martu (Ls)

Starpība platībās uz 2004.gada 1.janvāri

Starpība vērtībās uz 2004.gada 26.martu (Ls)

Īpa-šums

Tiesis-kais valdī-jums

Lieto-jumā

Īpašums

Tiesis-

kais valdī-jums

Īpašums

Tiesiskais valdījums

Īpašums

Tiesiskais valdījums

Īpašums

Tiesis-kais valdī-jums

Īpašums

Tiesiskais valdījums

Īpašums

Tiesiskais valdījums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

Lauksaimniecība

31,60

9,60

0,40

31.6225

9.5365

16193

2025

31.6225

0,3711

16193

0

-

9.1654

-

2025

02

Mežsaimniecība

8,90

14,10

187,30

8.9033

14.0854

2477

4226

8.9033

14.0854

2477

0

-

-

-

4226

03

Ūdenssaimniecība

-

15,70

56,50

-

15.7394

-

169594

-

-

-

-

-

15.7394

-

169594

04

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-

-

-

-

24.3074

-

201026

-

-

-

-

-

24.3074

-

201026

05

Zvejniecība un zivjsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas

0,80

-

-

0,8493

-

20383

-

0,8493

-

20383

-

-

-

-

-

06

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

13,40

10,70

15,40

42.0118

5.9961

2675640

488786

8,2372

10,7060

2102211

0

5,1628

-

573429

488786

07

Daudzdzīvokļu māju apbūve

44,09

20,01

4,50

66.5986

8.8118

4019549

406382

40,3383

20,0103

3960000

0

4,5617

-

59549

406382

08

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve

11,80

0,80

2,80

26.3636

4,0640

2336163

285794

11.8708

1,9230

1604893

0

-

-

731270

285794

09

Sabiedriskas nozīmes objekti

173,40

1798,94

75,30

304,7765

1866,5944

3618630

2069182

173,4217

1299,7317

3222591

0

-

499,2083

396039

2069182

10

Rūpniecības objekti

2,00

2,90

25,80

6.7953

4.1766

117811

107995

2.0174

0,3871

58095

0

-

2,5129

59716

107995

11

Satiksmes infrastruktūras objekti

57,70

19,40

614,60

58.0048

19,4780

5533341

1487935

57.6727

19.2085

1399824

0

-

0.2085

4133517

1487935

12

Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

26,80

18.26

1,90

26.586

18.2471

474178

276579

7.3612

-

142828

-

19,4388

18.2471

331350

276579

13

Pārējie objekti

13,10

-

-

13.1335

-

86681

-

13.1335

-

86681

-

-

-

-

-

KOPĀ:

395,00

1899,00

984,50

585,6452

1991,0367

18901046

5499524

355,4279

1356,0040

12616176

0

29,1633

569,389

6284870

5499524

Finanses

Pašvaldības uzdevums ir organizēt pašvaldības finanšu sistēmu ar tās būtisko sastāvdaļu - pašvaldības budžetu.

2003.gada pašvaldības budžets salīdzinājumā ar 2002.gadu ir pieaudzis, un tas ilustrē iepriekšējos gados aizsāktās pozitīvās tendences pilsētas ekonomiskajā attīstībā. Jau uzsākot darbu pie 2003.gada budžeta, tika norādīts, ka svarīgs ekonomiskās stabilitātes rādītājs ir ilglaicīga finanšu resursu plānošana.

2003.gada 5.martā ir pieņemti noteikumi Nr.2 ”Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”.

2003.gada 30.decembrī ir pieņemti noteikumi Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”.

Jūrmalas pilsētas konsolidētā kopbudžeta izpildi 2002.-2003.gados raksturo:

 

2002.gads

2003.gads

Izpilde pret 2003.g. plānu

Izpilde pret 2002.gadu

2004.gads

 

2002.gads

Precizētais plāns

Izpilde

Summāri

(-pārpilde

+neizpilde)

%

Summa

%

Apstipri-nātais budžets

1

2

3

4

5=3-4

6=4/3

7=4-2

8=4/2

9

I.Ieņēmumi

(1+2+3+4)

13905366

15178381

15866967

-688586

104,5

1961601

114,1

17538259

1.Pamatbudžeta ieņēmumi, t.sk.:

11246380

13878441

14620621

-742180

105,3

3374241

130,0

15349972

-nodokļu ieņēmumi

8099689

9244596

9895993

-651397

107,0

1796304

122,2

10268834

-nenodokļu ieņēmumi

936117

2078793

2163955

-85162

104,1

1227838

231,2

1933481

-saņemtie maksājumi

2210574

2555052

2560673

-5621

100,2

350099

115,8

3147657

2.Pamatbudžeta līdzekļu atlikums

86937

181109

181109

0

100

94172

50,7

1042899

3.Speciālā budžeta ieņēmumi

2215438

1002154

948560

53594

94,7

-1266878

42,9

849229

4.Speciālā budžeta līdzekļu atlikums

356611

116677

116677

0

100

-239934

32,8

296159

II. Izdevumi

(1+2+3+4)

13864416

16734141

17422727

-688586

104,1

3558311

125,6

19152579

1.Pamatbudžeta izdevumi

11155702

15200547

14969528

231019

98,4

3813826

134,2

17946940

2.Pamatbudžeta līdzekļu atlikums

136665

414763

1387962

-973199

334,6

1251297

1015,5

60251

3.Speciālā budžeta izdevumi

2410928

881149

687667

193482

78,1

-1723261

28,6

1128345

4.Speciālā budžeta atlikums

161121

237682

377570

-139888

158,9

216449

234,4

17043

III. Finansiālā bilance

I-II

40950

-1555760

-1555760

0

 

-1596710

 

-1614320

Kopumā ieņēmumi 2003.gadā tika pārpildīti par Ls 688 586 jeb 104,5%, t.sk., pamatbudžeta pārpilde ir Ls 742 180.

Pašvaldības konsolidētais budžets 2004.gadā plānots 19 939 259 Ls apjomā jeb 115,2% no gaidāmās izpildes.

Pašvaldības saistību apjoms 2003.gadā faktiski bija Ls 1 046 482 jeb 10,3% no pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

 

Jūrmalas pilsētas domes saistību apmērs (Ls)

 

Nr

Kredīta summa Ls

Projekts

2 002

2 003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Atlikusī atmaksas summa

1

300000

Majoru skolas celtniecība

70 000

40 000

Kredīta% atm.7,36 (7,53)

7 597

932

2

1000000

Jomas ielas rekonstrukcija

145000

145000

95000

95000

90000

85000

85000

450000

Kredīta% atmaksa 5,88%(13,16;8,28)

58173

32985

24060

20874

15288

9996

4998

75216

3

42000

Katlu māju rekonstr.- Aizputes ielā 1a

3190

3510

3860

4240

4670

5140

5650

6210

29770

Kredīta% atmaksa 5,88%(13,16;8,28)

2149

2149

1957

1730

1481

1206

904

213

7491

4

65000

Katlu māju rekonstr.- gāzes degļu nomaiņa

4930

5420

5980

6570

7220

7950

8750

9610

46080

Kredīta% atmaksa 5,88%(13,16;8,28)

4820

3351

3028

2777

2426

1662

1196

553

11642

5

500000

Lienes ielas rekonstrukcija

110000

125000

125000

125000

Kredīta% atmaksa 5,88% (11,94;8,28)

26252

11394

7350

7350

6

341000

B/n Sprīdītis rekonstrukcija

75000

85000

71000

40000

111000

Kredīta% atmaksa 5,88%(9,32)

27058

14604

8298

2107

10405

7

69971

Siltumtrases rekonstr. Kauguri - 2 VIP

4830

5310

5840

6430

7070

7780

8560

9410

10351

55441

Kredīta% atmaksa 5,88%(9,32)

6288

4049

3313

2975

2602

2193

1742

1248

398

14471

8

1100000

Jomas ielas 2.kārtas rekonstrukcija

60000

120000

140000

150000

180000

200000

250000

1100000

Kredīta% atmaksa 5,47%

24904

100228

56888

50324

42666

34461

24615

13675

322857

9

750000

Lielupes tilta rekonstrukcija

60000

70000

90000

100000

130000

150000

150000

750000

Kredīta% atmaksa 5,47%

2393

58288

37743

33914

28991

23521

16410

8205

207072

10

450000

Jūrmalas pilsētas muzeja 2.kārta

150000

75000

75000

75000

75000

450000

Kredīta% atmaksa 5,39%

1368

21812

16410

12308

8205

4103

65641

11

297000

Izglītības iestāžu renovācijai

35344

35344

35344

35344

35344

35344

35344

35344

247408

Kredīta% atmaksa 0%

0

KOPĀ esošās kredītsaistības bez īstermiņa kredīta

342950

369240

576680

417240

413960

430870

492960

375230

410351

1064699

KOPĀ esošo kredītsaistību atmaksājamie% bez īstermiņa kredīta

124740

97197

228334

141504

118343

94919

70925

43039

22278

126575

KOPĀ esošās kredītsaistības bez īstermiņa kredīta

467690

466437

805014

558744

532303

525789

563885

418269

432629

1191274

Plānojamās kredītsaistības

12

258000

Jūrmalas pilsētas muzeja 2.kārta

60000

120000

78000

258000

Kredīta% atmaksa 5,36%

2903

13828

10612

4180

13

319000

S/s ''Taurenītis" sporta zāle

109000

120000

90000

319000

Kredīta% atmaksa 5,15%

16429

10815

4636

14

347350

Majoru pamatskolas A korpusa renovācija

140000

110000

97350

347350

Kredīta% atmaksa 5,36%

4770

19080

12780

6300

15

750000

Sociālā mājas un sporta zāles Nometņu 2a renovācija

80000

80000

80000

80000

80000

80000

650000

Kredīta% atmaksa 5,6%

42000

37520

33040

27336

23048

18760

16

250000

Ūdenssaimn.att.projekts

40000

40000

40000

40000

160000

Kredīta atm. = 6,68%

4175

16700

16700

16700

14028

11356

8684

17

1192151

Galvojums Ūdenssaimn.NEFCO

48167

98334

98334

244835

Kredīta% atmaksa 6,68%

70800

70800

70800

67849

61949

18

95600

Ūdenssaimn.att.projekts

17500

17500

17500

17500

70000

Kredīta% atmaksa 6,68%

4036

3258

2480

1702

11476

19

711679

Ūdenssaimn.EIB

35555

71110

71110

177775

Kredīta atm. = 6,68%

8896

39142

42700

40567

36300

167605

20

400000

Pirmskolas izgl.iest.celtn.

130000

130000

140000

400000

Kredīta% atmaksa 5,6%

2400

21440

14472

7504

45816

KOPĀ plānotās un esošās kredītsaistības ar% bez īstermiņa kredīta

467690

466437

819262

1165221

1237378

1221937

915893

847465

848208

4043131

% pret pamatbudžeta ieņēmumiem, kas tiek ņemti vērā, nosakot pieļaujamās kredītsaistības

5.6%

4.6%

7.3%

10.1%

10.1%

9.4%

6.6%

5.8%

5.5%

21

210000

Kurināmā iegāde - īstermiņa kredīts uz 1 gadu

470000

470000

210000

Kredīta% atmaksa 3,56%

21178

16147

8216

Kopā ar īstermiņa aizņēmumu

812950

874584

672024

766584

804304

776564

657026

700018

735139

Kopā%

145918

113344

250798

270981

221242

171315

115547

79923

51424

PAVISAM KOPĀ ar īstermiņa aizņēmumu

1426558

1419021

1842492

1723965

1769681

1747726

1479778

1265734

1280837

Saistību apjoms% no pamatbudžeta ieņēmumiem

17.2%

14.0%

16.5%

15.0%

14.5%

13.4%

10.7%

8.7%

8.3%

Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijas un iemaksām PFIF

8279383

10166908

11195923

11500000

12200000

13000000

13800000

14600000

15500000

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Jūrmalas kopējie nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 2003.gadā bija Ls 12 056 945 jeb salīdzinājumā ar plānu 106,5%, t.sk., nodokļu ieņēmumi tiek iekasēti Ls 9 895 993 jeb ieņēmumu plāns tika izpildīts par 107,1%, bet nenodokļu ieņēmumi – Ls 2 163 952 jeb 104,1%. Salīdzinājumā ar 2002.gadu nodokļu ieņēmumi ir pieauguši par Ls 1 796 304 jeb 22,2%, bet nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par Ls 1 227 917 jeb 31,2%.

Nodokļu ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumu plāns pārpildīts par 107,0% jeb par Ls 651 397.

 

2002.g

2003.g.

Izpilde pret 2003.g. plānu

Izpilde pret 2002.g.

2004.g.

 

2002.g

Precizētais plāns

Izpilde

Summa

-pārpilde

+neizpilde

%

Summa

%

Apstipri-nātais budžets

1

2

3

4

5=3-4

6=4/3

7=4-2

8=4/2

9

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

6154519

7094525

7747658

-653133

101,5

1593139

125,9

8303122

Nekustamā īpašuma nodoklis, t.sk.:

1893813

2100071

2103140

-3069

100,2

209327

111,1

1925712

-nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1549935

1791500

1677801

113699

93,7

127866

108,2

1591552

-nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

343878

308571

425339

-116768

137,8

81461

123,7

334160

Īpašuma nodokļa maksājumi

2028

0

0

0

 

-2028

   

Azartspēļu nodoklis

49329

50000

45195

4805

90,4

-4134

91,6

40000

Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumu plāns pārpildīts par 104,1% jeb par Ls 85 162.

 

2002.g

2003.gads

Izpilde pret 2003.g. plānu

Izpilde pret 2002.g.

2004.gads

 

2002.g

Precizētais plāns

Izpilde

Summa

-pārpilde

+neizpilde

%

Summa

%

Apstipri-nātais budžets

1

2

3

4

5=3-4

6=4/3

7=4-2

8=4/2

9

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

35400

33169

24462

8707

73.7

-10938

69,1

16514

Valsts un pašvaldību nodevas un maksājumi

317294

1721124

1799624

-78500

104,6

1482327

567,2

1305600

Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

370902

404424

386813

17611

95,6

15911

104,3

399867

Sodi un sankcijas

6335

15000

26098

-11098

173,9

19763

411,9

25000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

206186

58000

150348

-92348

259,2

-55838

72,9

9500

Viens no galvenajiem Valsts uzdevumiem nodokļu politikas jomā bija tā administrēšanas uzlabošana, kā rezultātā iedzīvotāju ienākuma nodokli Jūrmalas pilsēta 2003.gadā saņēma virs plāna Ls 653 133 apmērā.

Pašreiz spēkā esošā likumdošana visumā nesekmē attīstīt pilsētā ražošanu, jo vienīgi iedzīvotāju ienākumu nodoklis 71,6% apmērā tiek ieskaitīts pēc maksātāja dzīvesvietas.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē darba samaksa, deklarēto nodarbināto iedzīvotāju skaits, kā arī ar nodokli neapliekamā minimuma apmērs.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieauguma temps Jūrmalas pilsētai iepriekšējos gados bija stabils un augsts.

2004.gada iedzīvotāju ienākuma nodoklis prognozēts 8 303 122 Ls jeb pieaugums 7,2%.

Nekustamā īpašuma nodokļa plāns 2003.gadā pārpildīts par Ls 3 069, t.sk. pārskata gada nekustamā īpašuma nodoklis par zemi kopumā neizpildīts par Ls 113 699. Nekustamā īpašuma nodokli par zemi Jūrmalas pilsētā maksā 13 347 maksātāji, no tiem atvieglojumus saņēma 1 680 par kopējo summu Ls 129 576. Ņemot vērā ļoti augsto kadastrālo zemes vērtību un iedzīvotāju zemo maksātspēju, pašvaldība ir spiesta piešķirt atlaides nekustamā īpašuma nodoklim par zemi, līdz ar to jau gada sākumā ir skaidrs, ka no augšās noteiktā nodokļa prognoze netiks izpildīta.

Plānojams, ka nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi (ieskaitot nodokļa parāda maksājumus) 2004.gadā būs 1 925 712 Ls jeb 91,6% pret izpildi 2003.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par zemi skaits 2003.gada 1.decembrī bija 14 329, platība, par kuru tiek aprēķināts nodoklis, 33 866 496 m2, zemes kadastrālā vērtība, no kuras aprēķina nodokli – 116,4 milj.Ls.

Nodokļa parāda piedziņas rezultātā pēdējo divu gadu laikā kopējā parāda summa ir samazinājusies vairāk nekā trīs reizes. 2003.gadu 15.decembrī kopējā šī nodokļa parāda summa bija 217,0 tūkst.Ls, t.sk. pamatparāds – 152,6 tūkst.Ls. No šīs summas maksātnespējīgo uzņēmumu kopējais parāds – 52,7 tūkst.Ls.

Nekustāmā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm maksā 479 juridiskas un fiziskas personas. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm pārpildīts par Ls 116 768, jo 2003.gadā pašvaldības darbinieki veica intensīvu darbu ar parādniekiem un papildus savā budžetā iekasēja Ls 77 045.

2004.gada nodokļa prognoze plānota 334 160 Ls jeb 108,3% salīdzinājumā ar 2003.gada plānu.

Kopējā šī nodokļa parāda summa 2003.gada 1.decembrī bija 112,70 tūkst.Ls, t.sk. maksātnespējīgo uzņēmumu, organizāciju parāds - 70,26 tūkst.Ls, (a/s “Jūraslīcis” – 63,85 tūkst.Ls).

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības īpašuma netika izpildīti par Ls 8 707, jo pašvaldība pirms termiņa atmaksāja aizņēmumus, kādēļ samazinājās apmaksājamā summa.

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi izpildīti par Ls 78 500 jeb par 4,6%,

t.sk. pašvaldību nodevu pārpilde ir Ls 97 251, pārpildi galvenokārt veidoja caurlaižu nodeva - Ls 68 665 apmērā, pārējo pārpildi veidoja zemes noma Ls 6 029 un ieņēmumi no būvatļaujas

Ls 20 792.

2003.gada ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem nav izpildīti par Ls 17 611. Kultūras iestādēs ir samazinājies apmeklētāju skaits, izglītības iestādēs ir samazinājies pulciņu skaits, kā arī nav tikušas izīrētas telpas plānotajā apjomā; autoapmācību apguva krietni mazāks skaits kursantu; vecāki nav norēķinājušies par bērnu ēdināšanu.

Izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļas neizpilde bija Ls 231 022 jeb 98,5%.

 

 

 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas

 

2002.g.

2003.gads

Izpilde pret 2003.gada plānu

Izpilde pret 2002.gadu

2004.g.

 

2002.g.

Precizētais plāns

Izpilde

Summa

-pārpilde

+neizpilde

%

Summa

%

Apstipri-nātais budžets

1

2

3

4

5=3-4

6=4/3

7=4-2

8=4/2

9

Izdevumi kopā

11155702

15200547

14969528

231019

98,5

3813826

134,2

17946940

Uzturēšanas izdevumi, t.sk.

8339352

11818201

11646332

171869

98,5

3306980

139,6

10801442

-atalgojumi

4295920

4897946

4883665

14281

99,7

587745

113,7

5466041

-darba devēju soc.apdr. iemaksas

1096021

1185259

1181819

3440

99,7

85798

107,9

1312995

-komandējumu izdevumi

23883

34808

29192

5616

83,9

5309

122,2

38541

-pakalpojumu apmaksa

1446275

2139861

2063690

76171

96,4

617415

142,7

2471354

-materiālu, energoresursu, inventāra iegāde

1444854

1341224

1296006

45218

96,6

-148848

89,6

1482433

-grāmatu un žurnālu iegāde

32519

45118

44757

361

99,2

12238

137,6

30078

% maksājumi

154480

139372

112907

26465

81,0

-41573

73,1

269071

Subsīdijas un dotācijas

1414278

2034613

2034296

317

99,9

620018

143,9

2138393

Izdevumi kapitālieguldījumiem

703056

1040844

987001

53843

94,8

2839450

140,4

781034

Zemes iegāde

93036

7500

7500

0

100,0

-85536

8,1

0

Investīcijas

452300

2334002

2328695

5307

99,7

1876395

514,9

3957000

Uzturēšanas izdevumu īpatsvars salīdzinājumā ar kopējiem izdevumiem 2003.gadā bija 77,8%, kapitālo izdevumu - 6,6%, investīciju - 15,6%. Jāatzīmē, ka kredītprocentu maksājumi pret kopējiem izdevumiem bija tikai 1%.

Ņemot vērā minimālās algas palielinājumu valstī, pašvaldības budžeta iestādēs tika palielināts atalgojums par 112%. Šīs izmaiņas atspoguļo atalgojuma izdevumi un darba devēja sociālā nodokļa nomaksai paredzētie līdzekļi.

Uzturēšanas izdevumu īpatsvars salīdzinājumā ar kopējiem izdevumiem 2004.gadā būs 60,2%, kapitālo izdevumu – 4,4%, investīciju – 22,0%. Kredītprocentu maksājumi varētu veidot 1,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkcijām

(bez iepriekšējos periodos paņemto kredītu atmaksas)

 

2003.gads

Izpilde pret 2003.gada plānu

2004.gads

 

Plāns

Izpilde

Īpatsvars

Summa

-pārpilde

+neizpilde

%

Apstiprinātais budžets

Izdevumi kopā

14184701

13953565

100

231136

98,4

17946940

Pārvalde

1586665

1582787

11,3

3878

99,8

1879569

Sabiedriskā kārtība

424443

401548

2,8

22895

94,6

455295

Izglītība

5206069

5152440

37,0

53629

98,9

6967514

Veselības aprūpe

40600

40569

0,4

31

99,9

44700

Sociālā nodrošināšana

1309219

1294075

9,3

15216

98,8

2190611

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

1962100

1946386

14,1

15714

99,2

1971040

Kultūra un sports

1089318

1046876

7,5

42442

96,1

1932496

Kurināmais

210000

210000

1.6

0

100,0

0

Transports un sakari

1951370

1948388

14,0

2982

99,8

708124

Pārējās nozares

404917

330496

2,0

74421

81,6

1797591

2003.gadā izdevumu daļā sabiedriskās kārtības nozares izpilde bija 94,6% vai finansējums neapgūts Ls 22 895 apmērā, jo Valsts policija neizlietoja līdzekļus caurlaižu sistēmas nodrošināšanai.

Glābšanas staciju kapitālajā remontā apgūti līdzekļi Ls 6 420 apmērā.

Izglītības nozares izdevumu daļa izpildīta par 98,9% jeb finanšu līdzekļi neizlietoti Ls 53 629 apjomā. Sakarā ar skolu valdes pāriešanu uz jaunām telpām izglītības iestāžu administrācijas telpu kapitālajā remontā izlietoti Ls 46 240. Lai sagatavotu izglītības iestādes jaunajam mācību gadam, kapitālajā remontā apgūti šādi līdzekļi

Sociālās nodrošināšanas nozarē plāna neizpilde bija Ls 15 144, jo samazinājās patversmes grupu bērnu skaits, kā arī to bērnu skaits, kuri izmantoja sociālās ēdināšanas pakalpojumus.

Jauniešu „pārejas” mājas izveides kapitālajā remontā izlietoti Ls 10 000.

Sākumskolas „Taurenītis” uzbrauktuves izveidei un elektriskā pacēlāja iegādei izlietoti Ls 4 999.

Dzīvokļu un komunālās saimniecības nozares neizpilde ir Ls 15 714, jo BO Jūrmalas pašvaldības SIA ”Jūrmalas namsaimnieks” neizpildīja 2003.gadā plānoto sociālo dzīvokļu remontu. Vislielākā daļa tiek izlietota apsaimniekošanas, labiekārtošanas darbu apmaksai, t.i., Ls 1 278 395, sociālās mājas un sporta zāles Nometņu ielā 2a renovācijā izlietoti Ls 44 923, sabiedrisko tualešu remontam apgūti Ls 9 919, dzīves kvalitātes uzlabošanai invalīdiem izlietoti Ls 4 988.

Kultūras un sporta nozarē izpilde ir 96,1% vai līdzekļi neapgūti par Ls 42 442.

Jūrmalas pilsētas muzeja 2.kārtas rekonstrukcijai izlietoti Ls 209 356, bibliotēkas remontam Ls 21 800.

Transporta un sakaru nozarē 2003.gadā investīcijas ieguldītas divos lielos objektos:

Jūrmalas pašvaldība pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir iemaksājusi Ls 970 408 jeb 6,5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

2004.gadā kopējie pašvaldības izdevumi plānoti Ls 19 939 259 apmērā, t.sk.

Izpildvaras institūcija

Finansējuma pieaugums ir 23,1%.

Saskaņā ar investīciju plānu un finansējuma nodrošinājumu 2004.gadā plānots veikt domes ēkas zāles remontu 94,0 tūkst.Ls apmērā.

Dome no maksas pakalpojumiem plāno izlietot 65,2 tūkst.Ls, kas ir 15,8% no kopējiem maksas pakalpojumu izdevumiem pašvaldībā.

Sabiedriskā kārtība

Kopējais finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2003.gadu palielinās par 44,2 tūkst.Ls jeb 10,2%, t.sk. Pašvaldības policijai uz štata vienību pieauguma rēķina, kā arī materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas rēķina, finansiālais apjoms palielinās par 58,9 tūkst.Ls jeb par 46,5%.

Izglītība

2004.gada finansējuma pieaugums sastāda 35,8%.

2004.gadā plānots uzsākt Majoru pamatskolas II kārtas rekonstrukciju, sakārtot Pumpuru vidusskolas sporta laukumu, uzcelt sākumskolai “Taurenītis” sporta zāli un bērnudārzu. Turklāt 150,0 tūkst.Ls paredzēti izglītības iestāžu kapitālajam un kārtējam remontam.

Galvenie pamatprincipi, plānojot izglītības iestādēm 2004.gada budžetu:

Ir nodrošināts finansējums minimālās darba algas palielināšanai, bet pārējiem pašvaldības izglītības iestādēs nodarbinātajiem darba alga vidēji palielināsies par 12%.

Veselības aprūpe

Kapitālajiem remontiem Slokas slimnīcā un Kauguru poliklīnikā no pašvaldības budžeta tiek piešķirti 11,0 tūkst.Ls, bet medicīnisko iekārtu iegādei BO VU “Valsts rehabilitācijas centrs “Vaivari”” – 7,4 tūkst.Ls.

Sociālā apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas finansējuma pieaugums 804,5 tūkst.Ls, jo tiek plānots ņemt aizņēmumu sociālās mājas un sporta zāles remontam Nometņu ielā 2a.

Svarīgi atzīmēt, ka maznodrošināto skolēnu ēdināšanai plānots palielināt līdzekļus no Ls 0,40 uz Ls 0,45.

Kurināmā un enerģētiskais dienests

No 2004.gada tiek plānots atteikties no īstermiņa kredīta apkures nodrošināšanai. Uzņēmums uz šī rēķina gadā ietaupīs līdz 30 tūkst.Ls gadā.

Brīvais laiks, sports, kultūra

Pieaugums ir 82,5% jeb 936,5 tūkst.Ls, ko veido:

Kultūras iestāžu uzturēšanas finansēšanas aprēķinā ir ievēroti vienoti principi:

Pašvaldība ir radusi iespēju 2004.gadā atbalstīt “Jauno pianistu konkursu”, kā arī pūtēju orķestra darbības uzsākšanai ir paredzēti 1,6 tūkst.Ls.

Ievērojami līdzekļi tiek plānoti ieguldīt Dzintaru koncertu koncertzālē - inventāra (krēslu) iegāde 11,0 tūkst.Ls, papildus tam – 10,0 tūkst.Ls tiek paredzēti pašvaldības atbalstāmo pasākumu organizēšanai.

Budžeta projektā sadaļai “Sports” plānotais pieaugums ir 15,9%, bet sadaļai “Sabiedriskās attiecības” - 32,7%. Jāatzīmē, ka sabiedrisko attiecību budžetā paredzēti 10,0 tūkst.Ls sabiedrības integrācijas programmas īstenošanai.

Pārējā ekonomiskā darbība

Sadaļai “Tūrisms un ārējie sakari” paredzēti Ls 41,5 tūkst., kas ir 109% no 2003.gada gaidāmās izpildes, bet sadaļai “Pārējā ekonomiskā darbība pilsētas attīstībai” – 30,0 tūkst.Ls.

2004.gadā 2,4 reizes pieaugs kredītprocentos samaksāto līdzekļu apjoms.

Norēķini ar citiem budžetiem

Pašvaldības iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā pieaugs par 13,4% un sastādīs Ls 1 100 722.

Speciālais budžets Jūrmalas pilsētas speciālā budžeta izpildi raksturo:

Ieņēmumi:

 

2002.g.

2003.g.

Izpilde pret 2003.g.plānu

Izpilde pret 2002.g.

2004.g.

 

2002.g.

Precizētais plāns

Kases izpilde

Summa

- pārpilde

+ neizpilde

%

Summa

%

Apstip-rinātais budžets

1

2

3

4

5=3-4

6=4/3

7=4-2

8=4/2

9

Speciālā budžeta ieņēmumi kopā

2215438

1002154

948560

+53594

94.7

-1266878

42.9

849229

Kopā ieņēmumi ar īpašu mērķi

2134094

969087

925447

+43640

95.5

-1208647

43.4

840964

- privatizācijas fonds

218670

137805

113251

+24554

82.2

-105419

51.8

40000

- autoceļu fonds

550728

620603

652742

-32139

105.2

+102014

118.6

586731

- dabas resursu nodoklis

56489

60000

40916

+19084

68.2

-15573

72.5

50000

- pārējie ieņēmumi ar īpašu mērķi

1308207

150679

118538

+32141

78.7

-1189669

9.1

164233

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

81344

33067

23113

+9954

69.9

-58231

28.5

8265

Izdevumi:

 

2002.g.

2003.g.

Izpilde pret 2003.g.plānu

Izpilde pret 2002.g.

2004.g.

 

2002.g.

Precizē-tais plāns

Kases izpilde

Summa

- pārpilde

+ neizpilde

%

Summa

%

Apstipri-nātais budžets

1

2

3

4

5=3-4

6=4/3

7=4-2

8=4/2

9

Speciālā budžeta izdevumi kopā

2410928

881149

687667

+193482

78.1

-1723261

28.6

1195388

Kopā ieņēmumi ar īpašu mērķi

2195144

845467

665303

+180164

78.7

-1529841

30.3

1184530

- privatizācijas fonds

261488

156751

119990

+36761

76.6

-141498

45.9

40000

- Autoceļu fonds

559399

419524

383456

+36068

91.4

-175943

68.6

818431

- Dabas resursu nodoklis

45434

114512

45859

+68653

40.1

+425

101.0

50000

- Pārējie ieņēmumi ar īpašu mērķi

1328823

154680

115998

+38682

75.0

-1212825

8.8

276099

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

215784

35682

22364

+13318

62.7

-193420

10.4

10858

Kopumā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļa izpildīta par 94,7%, jeb kases ieņēmumu neizpilde salīdzinājumā ar plānu ir Ls 53 594.

Privatizācijas fonda kases ieņēmumu neizpilde salīdzinājumā ar plānu ir Ls 24 554 jeb 82,2%, jo 2003.gada vidū ar MK lēmumu tika mainītas proporcijas (sertifikāti/lati) maksājumiem par privatizāciju (vēlāk šis lēmums tika atcelts), līdz ar to tika kavēta privatizācija, tādēļ arī faktiskie izdevumi netika izpildīti par Ls 36 761.

2003.gadā pašvaldības Autoceļu fondā ir pārskaitīti līdzekļi no republikas Autoceļu fonda par Ls 32 139 jeb 5,2% vairāk, nekā plānots.

Autoceļa fonda līdzekļi Ls 328 884 ieguldīti šādos objektos:

Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns ir lielāks par Ls 19 087 jeb ieņēmumu izpilde ir 68,2%. Arī faktiskie izdevumi atšķiras no plānotajiem par Ls 68 653, jeb izpilde ir 40,1%, jo tikai daļēji tika realizēti projekti.

Pārējo ieņēmumu ar īpašu mērķi faktiskie ieņēmumi ir mazāki, nekā plānots, par Ls 32 141 jeb 78,7%. Par Ls 10 579 mazāki ir reālie ieņēmumi no apstādījumu atjaunošanas līdzekļiem. Turklāt pašvaldības iestādes piedalījās dažādos projektu konkursos, kuri netika atbalstīti.

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem ar norādītu mērķi ir izpildīti par 69,9% jeb tie ir mazāki, nekā plānotie, par Ls 9 954, līdz ar to arī faktiskie izdevumi ir izpildīti par 62,7%, jo vecāku ziedojumi izglītības iestādēs bija mazāki, nekā plānots.

Speciālā budžeta ieņēmumu daļā faktiskie ieņēmumi 2003.gadā salīdzinājumā ar 2002.gadu ir samazinājušies, jo 2002.gadā tika uzskaitīti ieņēmumi no transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas īpaša režīma zonā, kuri ar 2003.gada 1.janvāri tika uzskaitīti pašvaldības pamatbudžetā, līdz ar to arī izdevumi no šīs nodevas netika plānoti speciālajā budžetā. Šī iemesla dēļ nesakrīt speciālā budžeta 2002.gada atlikums gada beigās ar 2003.gada atlikumu gada sākumā. Ar 2003.gada 1.janvāri arī brīvpusdienām (sociālā ēdināšana skolās, bērnudārzu patversmes grupās) paredzētie līdzekļi tiek uzskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

Pašvaldības uzņēmējsabiedrības un uzņēmumi

ar pašvaldības kapitāla daļu virs 50%

2003.gadā:

P SIA “Jūrmalas siltums”

BOP SIA “Jūrmalas ūdens”

BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks”

BOP SIA “Jūrmalas gaisma

BOP SIA “Bulduru slimnīca”

BOP SIA “Kauguru primārās veselības aprūpes centrs”

BOP SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”’’

BOP SIA “Jūrmalas mūzika”

BO SIA “Jūrmalas kūrortu un tūrisma informācijas centrs”

BOPU “Jūrmalas kapi”

BPU “Slokas slimnīca”

PBOU “Jūrmalas ātrā palīdzība”

BOPU “Bērnu nams ’’Sprīdītis”’’

Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvadīšana, sadale un realizācija, lai centralizēti nodrošinātu iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas ar karsto ūdeni un apkures sezonas laikā telpu apsildīšanu. Uzņēmējsabiedrība piedāvā arī ar pamatdarbību saistītu pakalpojumu – siltumenerģijas patērētāju ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls Ls 1 109 396.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 66.pantu uzņēmējsabiedrība iesniedz gada pārskatu septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, tāpēc iepazīstinām ar pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” 2002.gada pārskata gada darbības rezultātiem.

2002.gada ieņēmumi kopā Ls 3 538 489, kas veido 90,4% no 2001.gada ieņēmumiem.

Uzņēmējsabiedrības 2002.gada izmaksas ir Ls 3 554 850 jeb par 9,8% mazākas nekā iepriekšējā pārskata gadā.

Uzņēmumā vidēji strādā 269 darbinieki. Vidējā darba samaksa mēnesī Ls 168,78.

Uzņēmuma pārskata gada darbības rezultāts ir zaudējumi Ls 16 361.

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Jūrmalas ūdens” darbības pamatvirziens ir iedzīvotāju, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu apgāde ar dzeramo ūdeni un izmantoto notekūdeņu novadīšana šim nolūkam paredzētās vietās.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls 2003.gadā palielināts, nododot BOP SIA “Jūrmalas ūdens” bilancē pamatlīdzekļus, un sastāda Ls 3 372 619.

2003.gada kopējie ieņēmumi Ls 2 112 282 par 9,9% pārsniedz 2002.gada ieņēmumus. Neto apgrozījuma lielāko daļu - 79,1% - veido ieņēmumi par ūdens realizāciju un kanalizācijas novadīšanu, 20,9% - abonentu maksa.

Uzņēmējsabiedrības 2003.gada kopējās izmaksas sastāda Ls 2 071 019, par 12,9% pārsniedzot iepriekšējā gada izmaksas.

BOP SIA “Jūrmalas ūdens” pārskata gada rezultāts ir ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem Ls 41 263.

Uzņēmumā vidējais nodarbināto skaits gadā ir 289 cilvēki. Vidējā darba samaksa mēnesī Ls 202,88.

2003.gadā turpinās BOP SIA “Jūrmalas ūdens” darbība saimniecības attīstības ilgtermiņa projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” pamatdarbība ir māju pārvaldīšana un apsaimniekošana un ar apsaimniekošanu saistītu pakalpojumu sniegšana namīpašumu īrniekiem un īpašniekiem, kā arī komunālo pakalpojumu nodrošināšana māju iedzīvotājiem, tajā skaitā maksas par komunālajiem pakalpojumiem iekasēšana. Uzņēmējsabiedrības pārvaldījumā un apsaimniekošanā ir 549 mājas, tajā skaitā 12,11 tūkst. dzīvokļu īpašumu.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls Ls 674 824.

2003.gada kopējie ieņēmumi ir Ls 1 242 758, kas veido103,4% salīdzinājumā ar 2002.gada ieņēmumiem. Uzņēmējsabiedrības 2003.gada kopējās izmaksas ir Ls 1 348 892 jeb par 13,8% pārsniedz iepriekšējā gada izmaksas. Personāla izmaksas kopā ar sociālās apdrošināšanas izmaksām ir 45,3%, kārtējais remonts 24,2% no izmaksām.

Uzņēmuma pārskata gada izmaksas pārsniedza ieņēmumus par Ls 106 134.

Uzņēmumā vidēji gadā strādā 269 cilvēki. Vidējā darba samaksa mēnesī Ls 153,19.

Debitoru parādu lielāko daļu veido īres, nomas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādi. Ir izveidoti uzkrājumi šaubīgiem parādiem Ls 165 410.

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Jūrmalas gaisma” darbības pamatvirziens ir Jūrmalas pilsētas ārējā apgaismošanas elektriskā tīkla ekspluatācija un tehniskā apkalpošana.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls Ls 61 310.

2003.gada ieņēmumi ir Ls 578 683, tie veido 117,4% pret iepriekšējo pārskata gadu. Ieņēmumu struktūrā 76,6% - ielu apgaismošana un luksoforu objektu apkalpošana (pašvaldības pasūtījums), 6,2% satiksmes ceļazīmju apkalpošana un uzstādīšana un 17,2% - pārējie pasūtījuma darbi un autoceļa Rīga – Jūrmala apkalpošana.

Uzņēmējsabiedrības 2003.gada izmaksas ir Ls 578 500, tās ir 118,0% pret 2002.gada izmaksām.

Uzņēmuma pārskata gada rezultāts - ieņēmumu pārsniegums pār izdevumus Ls 183.

Uzņēmumā vidēji gadā strādā 51 darbinieks. Vidējā darba samaksa mēnesī Ls 280,58.

Privatizējamā bezpeļņas organizācija pašvaldības SIA “Bulduru slimnīca” sniedz iedzīvotājiem neatliekamo un ambulatoro medicīnisko palīdzību, veic plānveida stacionāro ārstēšanu. Gadā vidēji darbojās 164 stacionārās gultas. Stacionāro gultu vidējais noslogojums bija 84,8%. Stacionārā ārstējušies 6 297 pacienti (2002.gadā – 4 980), ambulatori apkalpoti 7 097 pacienti, pieņemtas 724 dzemdības, piedzimuši 727 bērni.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls - Ls 466 928.

Uzņēmumā strādā 261 darbinieks. Vidējā darba alga mēnesī - Ls 192,80.

2003.gada kopējie ieņēmumi - Ls 1 300 692, tas ir par 31% vairāk nekā 2002.gadā. 79,1% no ieņēmumiem ir valsts finansējums, 8,0% - pacientu un apdrošināšanas kompāniju iemaksas, 10,7% - par sniegtajiem pakalpojumiem.

2003.gada izmaksas - Ls 1 238 104, par 29% vairāk nekā 2002.gadā.

2003.gada ieņēmumu pārsniegums par izmaksām ir Ls 62 588.

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Kauguru primārās veselības aprūpes centrs” galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši Latvijas Republikā apstiprinātai veselības aprūpes bāzes programmai, ievērojot pašvaldības izstrādāto veselības un sociālās aprūpes modeli pilsētā.

2003.gadā apmeklējumu skaits pie ārstiem bija 43 417, veiktas 440 mājas vizītes, citoloģiski izmeklēta 43 451 sieviete, fluorogrāfiski izmeklēto personu skaits – 6 453, kopējais laboratorijas analīžu skaits - 173 065, rentgenoloģiski izmeklējumi - 5 071.

BOP SIA pamatkapitāls ir Ls 35 107.

2003.gada kopējie ieņēmumi - Ls 351 974, kas par 4,8% pārsniedz 2002.gada ieņēmumus. 60,6% no uzņēmējsabiedrības neto apgrozījuma veido Viduslatvijas Slimokases finansējums, 39,4% - ieņēmumi par maksas pakalpojumiem. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (no telpu izīrēšanas) pieauguši par 20% pret iepriekšējā pārskata gada apjomu un ir Ls 41151.

Uzņēmējsabiedrības izmaksas - Ls 356 515 – ir 104,6% salīdzinājumā ar 2002.gadu.

Uzņēmējsabiedrībā strādā 90 cilvēki. Vidējā darba alga Ls 164 mēnesī.

2003.gada izmaksu pārsniegums pār ieņēmumiem ir Ls 4 541.

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”” darbības mērķis - piešķirtā finansējuma robežās sniegt sociālo aprūpi mazturīgiem, vientuļiem pensionāriem un 1., 2.grupas invalīdiem, kuriem pēc viņu veselības stāvokļa tā nepieciešama, kā arī maksas sociālās aprūpes pakalpojumi.

Centra stacionārā vidēji tika aprūpēti 119 iemītnieki, aprūpes mājās pakalpojumus 2003.gadā saņēma 176 jūrmalnieki. Centra stacionārā dzīvo 30% pilnīgi nestaigājoši iemītnieki un 25% pārvietojas ar grūtībām.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls 2003.gadā palielināts un ir Ls 51 792.

2003.gada ieņēmumi - Ls 412 237, no tiem 68,1% ir pašvaldības finansējums, 16,6% - iemītnieku pensiju līdzfinansējums, 12,2% - ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

2003.gada rezultāts - Ls 33 816 izmaksu pārsniegums pār ieņēmumiem.

Uzņēmuma vidējais darbinieku skaits ir 141 darbinieks, vidējā alga Ls 115,21 mēnesī.

Bezpeļņas organizācija pašvaldības SIA “Jūrmalas mūzika” pamatdarbības virzieni ir koncertzāles apsaimniekošana, izklaides pasākumu organizēšana un pakalpojumu sniegšana.

2003.gada vasaras sezonā notika 76 pasākumi, tai skaitā 9 klasiskās mūzikas pasākumi, 24 estrādes mūzikas pasākumi, 13 festivāli un 30 citu žanru pasākumi.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls ir Ls 2 000.

Uzņēmuma strādājošo skaits 2003.gada 31.janvārī bija 11 cilvēki, vasaras sezonā papildus darbinieku skaits - 29 cilvēki, gada vidējais darbinieku skaits ir 19, vidējā alga Ls 178,80 mēnesī.

2003.gada ieņēmumi ir Ls 123 862, gandrīz 2 reizes mazāki nekā 2002.gadā, izmaksas – Ls 92 004 jeb 39,2% no 2002.gada izmaksām.

2003.gada ieņēmumu pārsniegums pār izmaksām ir Ls 31 858.

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA “Jūrmalas kūrorta un informācijas centrs” darbības veidi: tūrisma un kūrorta pakalpojumu informācijas apkopošana, uzkrāšana un izplatīšana, konsultāciju sniegšana un mācību organizēšana, tūrisma un atpūtas organizēšana, reklāmas sistēmas izveidošana un pielietošana.

Uzņēmējsabiedrības pamatkapitāls ir Ls 2000.

Sabiedrības dibinātāji ir: Jūrmalas pilsētas dome ar pašvaldības ieguldījumu - 52,4%, privātpersonas un Jūrmalas kūrorta un tūrisma asociācija attiecīgi ar 34,0% un 13,6% ieguldījumu.

2003.gada ieņēmumi ir Ls 14 368 jeb 80,3% salīdzinājumā ar 2002.gada ieņēmumiem. 79,7% no ieņēmumiem ir gūti par sniegtajiem pakalpojumiem un preču realizāciju, 20,3% - pašvaldības līdzekļi.

2003.gada uzņēmuma darbības rezultāts – nav ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem.

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma “Jūrmalas kapi” darbības veids ir apbedīšanas pakalpojumi, kapa vietu reģistrācija, kapu teritorijas un pieguļošās teritorijas sakopšana.

Uzņēmuma pamatkapitāls Ls 10 901.

2003.gada ieņēmumi Ls 50 932, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ieņēmumiem tie ir 115,2%. Ieņēmumu struktūrā 45,9% veido pašvaldības pasūtījums, 31,8% - apbedīšanas pakalpojumi, 22,3% kapu reģistrācijas nodeva.

Pašvaldības uzņēmuma 2003.gada izmaksas ir Ls 50 957, salīdzinājumā ar 2002.gadu tās ir 114,2%. Personāla izmaksas kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas izmaksām ir 66,6%.

Uzņēmumā strādā 16 cilvēki. Vidējā darba samaksa mēnesī ir Ls 142,36.

Uzņēmuma pārskata gada darbības rezultāts – izmaksu pārsvars pār ieņēmumiem Ls 25.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Slokas slimnīca” darbības veidi: hronisku slimību paasinājumu ārstēšana terapijas nodaļā, sociālā un veselības aprūpe, garīga rakstura traucējumu klientu aprūpe pansionāta nodaļā, psiholoģiska un medicīniska bērnu aprūpe atbalsta centrā bērniem, vecu cilvēku aprūpe.

Uzņēmuma pamatkapitāls 2003.gadā palielināts un ir Ls 83 179.

Uzņēmumā vidēji gadā strādā 83 cilvēki. Vidēja darba samaksa ir Ls 127,97.

Vienas noslogotās gultas vietas izmaksas Ls 6,65 (2002.gadā – Ls 6,13).

2003.gada kopējie ieņēmumi ir Ls 290 800, par 11,4% vairāk nekā 2002.gadā. 51,1% no neto apgrozījuma veido valsts līdzekļi, 24,3% - pašvaldības līdzekļi, 18,4% klientu pensiju daļa un līdzdalības maksa. Uzņēmuma izmaksas - Ls 320 523, par 26,4% vairāk nekā 2002.gadā.

2003.gada uzņēmuma darbības rezultāts - izmaksu pārsniegums pār ieņēmumiem

Ls 29 723.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Jūrmalas ātrā palīdzība” sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās medicīniskās palīdzības pakalpojumus Jūrmalas pilsētā un tās akvatorijā.

2003.gadā neatliekamā medicīniskā palīdzība apkalpoja 13 271 izsaukumus.

Uzņēmuma pamatkapitāls - Ls 48 851.

Uzņēmumā strādā 96 cilvēki. Vidējā darba alga mēnesī ir Ls 126,21.

2003.gada ieņēmumi ir Ls 303 593, par 7,2% vairāk nekā 2002.gadā. 68,3% no neto apgrozījuma ir valsts līdzekļi, 30,9% - pašvaldības pasūtījums.

Uzņēmuma 2003.gada izmaksas ir Ls 315 360, par 8% vairāk nekā 2002.gadā.

2003.gada rezultāts - Ls 11 767 izmaksu pārsniegums pār ieņēmumiem.

 

Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma “Bērnu nams “Sprīdītis”” galvenais uzdevums - nodrošināt Jūrmalas bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem sociālo aizsardzību, izglītības iegūšanas iespējas mācību iestādēs, vispusīgu audzināšanu un medicīnisko aprūpi.

Uzņēmuma pamatkapitāls ir Ls 2 000.

Vidēji 2003.gadā bērnu namā uzturējās 58 bērni.

2003.gada kopējie ieņēmumi ir Ls 127 741, no tiem budžeta līdzekļi Ls 123 973 jeb 97%. Pēc izlietotā budžeta viena bērna faktiskās izmaksas dienā ir Ls 5,86.

BO PBU “Bērnu nams “Sprīdītis”” izmaksas ir Ls 154 167.

2003.gadu uzņēmuma darbības rezultāts - izmaksu pārsniegums pār ieņēmumiem Ls 26 426 apmērā.

BO PBU “Bērnu nams “Sprīdītis”” vidējais darbinieku skaits 41 cilvēks, vidējā darba samaksa Ls 121,12 mēnesī.

Pašvaldības iestādes “Lielupes ostas pārvalde” darbības mērķis - nodrošināt ostas attīstības programmas realizāciju, apsaimniekot valdījumā nodoto īpašumu - hidrotehniskās būves, kuģu ceļus, peldošās navigācijas iekārtas un ierīces un akvatoriju, lai nodrošinātu kuģošanu ostā un tās drošību.

2003.gada ieņēmumi - Ls 25 913 jeb 48% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ieņēmumiem, jo netika saņemts Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas finansējums ostas attīstībai. Jūrmalas pašvaldības bija Ls 6 000, pārējie ieņēmumi iegūti par zemes nomu ostas teritorijā.

2003.gada rezultāts - Ls 2 453 peļņa.

Jūrmalas pašvaldībai ir ieguldījums SIA „Dubultu šķelda” pamatkapitālā 50,91% apmērā. Uzņēmējsabiedrības galvenie darbības veidi ir siltumenerģijas ražošana un realizācija. SIA „Dubultu šķelda” gada pārskata taksācijas periods ir 2002.gada 1.oktobris – 2003.gada 30.septembris. Šī pārskata perioda darbības finansiālais rezultāts ir zaudējumi Ls 13 859.

Vidējais darbinieku skaits ir 21 cilvēks.

2003.gada desmit Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību finanšu pārskati saskaņā ar zvērināto revidentu atzinumiem visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par to finansiālo stāvokli, 2003.gada saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, tai skaitā vienam uzņēmumam – atzinums ar iebildi, vienam – ar piezīmi. Vienas uzņēmējsabiedrības gada pārskats nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tās finansiālo stāvokli 2003.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, trīs uzņēmējsabiedrībām saskaņā ar LR likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” 62.pantu nav nepieciešams zvērināta revidenta atzinums.

 

 

 

Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2003.gada 31.decembrī bija šādi:

Nr.

Nosaukums

LR uzņēmumu reģistrā reģistrēts pamatkapitāls

t.sk. pašvaldības ieguldījums

Kopā

Ls

%

1

BOPU "Jūrmalas kapi"

10901.00

10901.00

100.00

2

PBU "Slokas slimnīca"

83179.00

83179.00

100.00

3

PBOU "Jūrmalas ātrā palīdzība"

48851.00

48851.00

100.00

4

BO PU "Bērnu nams "Sprīdītis"

2 000.00

2 000.00

100.00

5

SIA "Jūrmalas siltums"

1109396.00

1109396.00

100.00

6

SIA "Jūrmalas gaisma"

61 310.00

61 310.00

100.00

7

SIA "Jūrmalas ūdens"

3372619.00

3372619.00

100.00

8

SIA "Dzintaru koncertzāle"

2 000.00

2 000.00

100.00

9

BOP SIA "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs"

35 107.00

35 107.00

100.00

10

SIA "Bulduru slimnīca"

466 928.00

466 928.00

100.00

11

SIA "Jūrmalas namsaimnieks"

674 824.00

674 824.00

100.00

12

BOP SIA "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"

51 792.00

51 792.00

100.00

13

BO SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"

2 000.00

1 048.00

52.40

14

Jūrmalas SIA - firma "Dubultu Šķelda"

27 500.00

13 750.00

50.00

15

BO SIA "Viduslatvijas slimokase"

2 500.00

500

20.00

16

Latvijas pašvaldību BO sabiedrība "Latvijas pašvaldību mācību centrs"

8 000.00

500

6.25

17

Jūrmalas pilsētas PU sanatorija "Edinburga"

24 332.00

24 332.00

100.00

18

Jūrmalas PU "Gundega"

41 011.00

41 011.00

100.00

19

PU Jūrmalas transporta un mehāniskais iecirknis "Ritenis"

112

112

100.00

20

Jūrmalas PU "Pingvīns"

189

189

100.00

21

Jūrmalas PU "Lielupe"

441

441

100.00

22

SIA "Jūrmalas televīzijas sabiedrība"

2 000.00

1 000.00

50.00

23

Latvijas-Īrijas kopuzņēmums AS "Nortia"

48 800.00

3 300.00

6.76

24

BO SIA "Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta centrs"

2 080.00

200

9.62

25

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"

5 000.00

915

18.30

26

SIA "SPORTREHS"

2 000.00

500

25.00

27

BO SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra"

5 000.00

450

9.00

28

Pašvaldības iestāde Lielupes ostas pārvalde *)

-

-

-

29

Sabiedriskā organizācija "Latvijas lielo pilsētu asociācija" **)

-

-

-

Kopā:

6089872.00

*) Pašvaldības iestāde, nav reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā

**) Sabiedrisko organizāciju reģistrs, Ls 4000 – iestāšanās nauda

2003.gada 4.novembrī tika noslēgts līgums Nr.01-16/1163 starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Revidents un grāmatvedis” par iepirkumu pašvaldības vajadzībām finanšu revīzijas un konsultācijām ar to saistītos jautājumos.

Saskaņā ar noslēgto līgumu tika veikta finanšu revīzija 30 pašvaldības budžeta iestādēs un 2004.gada 20.aprīlī SIA „Revidents un grāmatvedis” (LZRA komercsabiedrības licence Nr.30, rīkotājdirektore, atbildīgais zvērinātais revidents, sertifikāts Nr.30 – Sandra Vilcāne) ir sniegusi zvērināta revidenta atzinumu par Jūrmalas pašvaldības 2003.gada konsolidēto gada pārskatu:

 

 

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nodokļa maksātāju reģ.Nr.90000056357

 

 

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Revidents un grāmatvedis” zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes vadībā, esam veikuši Jūrmalas pilsētas pašvaldības pievienotā 2003.gada kopsavilkuma gada pārskata, kurā ietilpst kopsavilkuma bilance, ieņēmumu un izdevumu kopsavilkuma pārskats, pašu kapitāla izmaiņu kopsavilkuma pārskats, grāmatvedības politikas un finanšu pārskatu kopsavilkums, un vadības ziņojuma revīziju. Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu gads ietver periodu, kas sākās 2003.gada 1.janvārī un beidzās 2003.gada 31.decembrī.

Par šo kopsavilkuma gada pārskatu atbildīga Jūrmalas pilsētas pašvaldības vadība. Vadības atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, pamatlīdzekļu uzskaites politikas izlases, nodokļu aprēķināšana un piemērošana, kā arī iestādes līdzekļu iegāde, saglabāšana un lietderīga izmantošana.

Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo gada pārskatu, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs revīziju veicām saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver gada pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pārbaudi izlases veidā. Revīzija arī ietver finanšu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskatu sniegšanas formas novērtējumu.

Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas iestādes darbības jomas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz revidējamiem finanšu pārskatiem. Veidojot savu atzinumu, mēs novērtējām finanšu pārskata informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgu savstarpējo atbilstību).

Mēs uzskatām, ka revīzija dod pamatu mūsu atzinumam.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības gada pārskats par 2003.gadu sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību”, LR likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, LR Finansu ministrijas 2001.gada 25.jūnija instrukciju NR.3 ”Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija”, LR Valsts kases 2002.gada 25.septembra instrukciju Nr.3 „Valsts budžeta iestāžu pusgada, deviņu mēnešu, gada un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas instrukcija” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Visas būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc vadības apliecinājuma ir atbilstoši uzrādītas.

Salīdzinot izlases veidā gada pārskatā uzrādītos datus ar grāmatvedības reģistriem un citiem informācijas avotiem, var teikt, ka tie apkopo visus saimnieciskos darījumus un notikumus.

Jūrmalas pilsētas domei ir īpašumi, kas atspoguļoti bilancē, un ir īpašumi, kas ņemti faktiskā uzskaitē zembilancē bez novērtējuma latos, par ko vadība sniegusi paskaidrojumus pie gada pārskata 70.piebildē „Zembilances konti”.

Pēc mūsu domā, izņemto iepriekšējā rindkopā minēto apstākļu ietekmi uz 2003.gada finanšu pārskatiem un ņemot vērā pielikumā pie gada kopsavilkuma pārskata sniegtos paskaidrojumus, atzinumam pievienotais gada kopsavilkuma pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2003.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem, un naudas plūsmu pārskata gadā.

SIA „Revidents un grāmatvedis”

LZRA komercsabiedrības licence Nr.30

Rīkotājdirektore,

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāts Nr.30 (paraksts) Sandra Vilcāne

(p.k.070466-11053)

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī

 

 

 

Domes priekšsēdētājs J.Hlevickis