Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 20.oktobrīNr.727

Par zemesgabala
Jūrmalā, Dubulti 3520
nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „Solikus LS”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes speciālistu darba grupas 2004.gada 16.septembra lēmumu (protokols Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SOLIKUS LS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003679998, juridiskā adrese - Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 6-27) par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 ar kopējo platību 11485 m2, kadastra Nr.1300 010 3520 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu uz četrdesmit deviņiem gadiem daudzfunkcionāla sabiedriska objekta būvniecībai un apsaimniekošanai.
  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto zemes nomas līgumu.
  3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis