Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 32.nolikumu

2001.gada 7.novembrīNr.53

Protokols Nr.19, 40.punkts

Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību

 1. Vispārīgie noteikumi.

  1.1.Nolikums paredz kārtību, kādā tiek iznomāts/izīrēts sekojošs Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, valdījumā vai citādi turējumā esošais nekustamais īpašums:

  (turpmāk tekstā “NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS”).

  1.2. Nolikums izstrādāts ar mērķi nodrošināt racionālu NEKUSTAMO ĪPAŠUMU izmantošanu un apsaimniekošanu, gūstot iespējami lielākus ienākumus pašvaldības budžetā vai nepieciešamo pašvaldības funkciju veikšanu),

  1.3. Nolikums ir saistošs visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, nodaļām, pārvaldēm, budžeta iestādēm un bezpeļņas organizācijām, kuru valdījumā vai kā citādi turējumā nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldības NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 29. decembra 43. nolikumu
  1.4. Jautājumus par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA iznomāšanu/izīrēšanu izskata ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota domes speciālistu darba grupa (turpmāk tekstā “DARBA GRUPA”), kas izvērtē Pašvaldības īpašuma pārvaldes sagatavotos priekšlikumus.

  1.4. Jautājumus par nekustamā īpašuma iznomāšanu/izīrēšanu izskata domes izveidotā nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija, kas izskata pašvaldības īpašumu pārvaldes sagatavotos priekšlikumus.

  Jebkurš jautājums par pašvaldības zemesgabalu ar attīstības priekšlikumu papildus tiek virzīts izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās.

  1.5. Lēmumu par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres līguma noslēgšanu pieņem Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā pašvaldības īpašuma pārvaldes iesniegtos domes lēmumu projektus.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 29. decembra 43. nolikumu
  Lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanu/izīrēšanu, ja tā sastāvs ir atsevišķas no turējumā nodotā nekustamā īpašuma atsevišķi objektā nenodalāmas telpas un ja nomas /īres termiņš nepārsniedz piecus gadus, pieņem domes priekšsēdētājs.

  1.6. Nedzīvojamo un vasarnīcu telpu minimālā nomas/īres maksa tiek noteikta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām telpu nomas/īres maksas likmēm.

  1.7. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksa tiek noteikta pusēm vienojoties, ne zemāka par domes noteiktajām minimālajām likmēm vai arī atbilstoši izsoles rezultātiem.

  1.8. Ja NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS tiek nodots nomā/īrē pašvaldības funkciju veikšanai ar domes lēmumu, nomas/īres maksa var tikt noteikta zemāka kā minēts 1.7.punktā.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 16. janvāra 2. nolikumu
  1.9. Līdzekļi, kas iegūti no NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres, tiek ieskaitīti Jūrmalas pilsētas domes budžeta kontā, ja domes lēmums vai rīkojums neparedz citādi. 1.9. Līdzekļi, kas iegūti no tāda NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (dzīvojamais un nedzīvojamais fonds) nomas/īres, kas atrodas daudzdzīvokļu majā, tiek ieskaitīti NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA turētāja kontā un tiek novirzīti šīs daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai.

 2. Informācija par nekustamā īpašuma iznomāšanu vai izīrēšanu.

  2.1. Vismaz reizi ceturksnī līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, nodaļām, pārvaldēm, budžeta iestādēm un bezpeļņas organizācijām, kuru valdījumā vai kā citādi turējumā nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldības NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS jāiesniedz pašvaldības īpašuma pārvaldē to turējumā nodoto neizmantoto īpašumu vai to daļu sarakstu.

  2.2. Pašvaldības īpašuma pārvaldei reizi ceturksnī ir jāizvērtē turējumā nodotā pašvaldības īpašuma izmantošanas efektivitāte un iespējas atsevišķu objektu vai to daļu nodošanai nomā/īrē.

  2.3. Priekšlikumus par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (veselu objektu vai to daļu) iznomāšanu/izīrēšanu var iesniegt:

  2.3.1.pašvaldības NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA turētāji ne retāk kā reizi ceturksnī pārskatot turējumā nodotā NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA izmantošanas efektivitāti un ne vēlāk kā līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam iesniedzot savus priekšlikumus pašvaldības īpašuma pārvaldē,
  2.3.2.ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas, savus priekšlikumus, norādot objekta atrašanos, tā sastāvu, iespējamo šā īpašuma izmantošanas veidu, termiņus, iespējamo nomas/īres maksu u.tml., iesniedzot pašvaldības īpašuma pārvaldē.”).

  2.4.Pašvaldības īpašuma pārvaldei ne retāk kā reizi ceturksnī ir jāapkopo savāktā informācija un jāsagatavo iznomājamo/izīrējamo īpašumu saraksts publicēšanai masu informācijas līdzekļos, norādot pretendentu pieteikšanos, kas nav mazāka par 2 nedēļām.

  Publikācija nav nepieciešama un priekšlikums tieši nododams darba grupai izskatīšanai sekojošos gadījumos:

 3. Pieteikumu iesniegšana.

  3.1. Lai izteiktu vēlmi pretendēt uz NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu/īri pretendenti iesniedz Jūrmalas pilsētas domē sekojošus dokumentus:

  3.1.1. juridiskas personas:
  • iesniegumu “Par nekustamā īpašuma nomu vai īri” (1.pielikums),
  • uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju,
  • uzņēmuma statūtu kopiju,
  • VIeD izziņu par nodokļu nomaksu,
  • izziņu no domes finansu pārvaldes par nodokļu, nodevu un zemes nomas maksas maksājumiem,
  • līdzšinējās un plānojamās darbības raksturojumu - biznesa plānu (nomas gadījumā).
  3.1.2. fiziskas personas:
  • iesniegumu “Par nekustamā īpašuma nomu vai īri” (1a pielikums),
  • pases kopiju (pirmā lapa un atzīme par pierakstu),
  • izziņu no domes finansu pārvaldes par nodokļu, nodevu un zemes nomas maksas maksājumiem,
  • līdzšinējās un plānojamās darbības raksturojumu - biznesa plānu (nomas gadījumā).

  3.2. Juridiska vai fiziska persona, kura noteiktajā termiņā nav iesniegusi visus 3.1. punktā norādītos dokumentus vai kurai ir nodokļu, nomas/īres maksas parādi, vai citas pret pašvaldību neizpildītas saistības nevar pretendēt uz NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu/īri vai nomas/īres līguma termiņa pagarinājumu.

 4. Nekustamā īpašuma nodošana apakšnomā.

  4.1. Apakšnomā var nodot tikai nomātā NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA daļu, kas nav izmantojama kā atsevišķs objekts.

  4.2. Ja NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomnieks vēlas nodot apakšnomā daļu no nomātās telpu platības, viņš griežas domē ar iesniegumu, kam pievienoti sekojoši dokumenti:

  4.3. Līdzekļi, ko NOMNIEKS iegūst no nekustamā īpašuma apakšnomas, paliek NOMNIEKA rīcībā, ja domes lēmums vai rīkojums neparedz citādi.

 5. Pieteikumu izskatīšanas kārtība.

  5.1. Dokumentus, jautājuma par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA iznomāšanu/izīrēšanu, nodošanu apakšnomā vai nomas/īres līguma termiņa pagarinājumu izskatīšanai DARBA GRUPAS apspriedē, apkopo pašvaldības īpašuma pārvalde.

  5.2. Nepieciešamības gadījumā pašvaldības īpašuma pārvalde pieprasa un saņem no domes struktūrvienībām papildus informāciju un izziņas.

  5.3. Visi noteiktajā kārtībā saņemtie NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres pieteikumi, kas atbilst 3. vai 4.punktos minētajām prasībām, tiek izskatīti DARBA GRUPAS apspriedē.

  5.4. DARBA GRUPAS apspriedes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  5.5. DARBA GRUPAS apspriede tiek protokolēta.

  5.6. Izskatot priekšlikumus, par kuriem nav paredzēta nomai/īrei nododamo NEKUSTAMO ĪPAŠUMU saraksta publiskošana masu informācijas līdzekļos vai par kuru izmantošanu ir saņemts tikai viens priekšlikums, DARBA GRUPAI ir jāizskata priekšlikuma atbilstība pilsētas attīstības interesēm - darba vietu radīšana, plānojamas nomas/īres maksas apjoms, pašvaldības funkciju uzņemšanās u.tml. un jāpieņem lēmums par nomas/īres vai apakšnomas līguma noslēgšanu vai priekšlikuma atgriešanu nekustamā īpašuma pārvaldei priekšlikuma publiskošanai masu informācijas līdzekļos..

  5.7. Piecu darba dienu laikā pēc DARBA GRUPAS apspriedes pašvaldības īpašuma pārvalde sagatavo DARBA GRUPAS apspriedes protokolu, kuru paraksta DARBA GRUPAS locekļi, kas piedalījušies attiecīgajā apspriedē.

  5.8. Pēc DARBA GRUPAS apspriedes pašvaldības īpašumu pārvalde, pamatojoties uz DARBA GRUPAS priekšlikumiem, saskaņā ar 1.5. punktu sagatavo:

  5.9. Divu nedēļu laikā pēc DARBA GRUPAS apspriedes vai izsoles rezultātu protokola parakstīšanas, pašvaldības īpašuma pārvalde noraidīto iesniegumu iesniedzējiem izsūta DARBA GRUPAS apspriedes protokola izrakstu.

  5.10. Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projekts
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 29. decembra 43. nolikumu
  vai domes priekšsēdētāja rīkojuma projekts
  par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA iznomāšanu/izīrēšanu vai nodošanu apakšnomā tiek saskaņots ar:

 6. Izsoles organizēšanas kārtība.

  6.1. Ja uz NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu/īri ir pieteicies vairāk kā viens pretendents, tiek rīkota NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksas vairāksolīšana (turpmāk tekstā “Izsole”).

  Ja NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS sastāv no zemesgabala un telpām, tad Izsole tiek veikta par telpu nomas maksas lielumu, zemes nomas maksa tiek noteikta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām zemes nomas maksas likmēm.

  6.2. Gadījumos, kad NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS tiek iznomāts pašvaldības funkciju nodrošināšanai, Izsoli nerīko.

  6.3. Sākotnējā izsoles nomas/īres maksa nedrīkst būt zemāka par domes noteikto minimālo likmi.

  6.4. Izsoli organizē DARBA GRUPA, kas par Izsoles norises laiku un vietu paziņo pretendentiem rakstiski vismaz 10 dienas iepriekš.

  6.5. Pretendentam līdz Izsoles dienai jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes budžeta kontā (a/s “UNIBANKA” Jūrmalas fil. rēķins nr.10-010130127, bankas kods UNLALV2X010) drošības nauda 3 mēnešu minimālās nomas/īres maksas apmērā.

  Pretendents, kas nav samaksājis drošības naudu, nevar piedalīties Izsolē.

  6.6. Ja uz Izsoli ierodas tikai viens pretendents, DARBA GRUPA divu nedēļu laikā iesniedz domei ziņojumu par vienīgo pretendentu. Dome var pieņemt lēmumu par objekta iznomāšanu/izīrēšanu vienīgajam pretendentam par sākotnēji noteikto nomas/īres maksu vai uzdot DARBA GRUPAI, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, atkārtoti organizēt NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA iznomāšanu/izīrēšanu.

  6.7. Solīšana notiek tikai tad, ja uz Izsoli ierodas ne mazāk kā divi pretendenti, kas izpildījuši 6.5.punkta prasības.

  6.8. Pretendentam, kurš samaksājis drošības naudu un ieradies uz Izsoli, tiek izsniegts kārtas numurs.

  6.9. Izsoles gaita tiek protokolēta.

  6.10. Izsoles norise:

  6.10.1. Izsoles soli nosaka DARBA DRUPA,
  6.10.2. DARBA GRUPA, atklājot Izsoli, sagatavo dalībnieku sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā protokolists atzīmē katra dalībnieka piedāvāto nomas/īres maksu, nomas/īres maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.
  6.10.3. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu Izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto nomas/īres maksu,
  6.10.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu kārtas numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģstrācijas numuru un piedāvāto nomas/īres maksu. Ja neviens no dalībniekiem nepiedāvā augstāku nomas/īres maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas/īres maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz nomas/īres maksas noteikšanu. Dalībnieka solītā nomas/īres maksa tiek ierakstīta protokolā,
  6.10.5. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko nomas/īres maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas/īres maksas atbilstību nosolītajai. Ar šo brīdi NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksa tiek uzskatīta par noteiktu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko nomas/īres maksu, bet neparakstās protokolā, tādejādi ir atteicies no NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres. Viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Ja pēc tam Izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas nomāt/īrēt NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, par to attiecīgi ieraksta protokolā un Izsole nekavējoties tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības nomāt/īrēt NEKUSTAMO ĪPAŠUMU par viņa nosolīto nomas/īres maksu.

  6.11. Pretendentam, kurš piedalījies NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksas vairāksolīšanā, bet nav ieguvis tiesības nomāt/īrēt NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, 10 dienu laikā pēc Izsoles tiek atmaksāta drošības nauda.

  6.12. Divu nedēļu laikā pēc domes lēmuma, par Izsoles rezultātu apstiprināšanu, pieņemšanas, pašvaldības īpašuma pārvalde noformē NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres līgumu un izsniedz to nomniekam/īrniekam. Pēc nomas/īres līguma noslēgšanas iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta nomas/īres maksājumos.

  6.13. Par pašvaldībai nozīmīgu NEKUSTAMO ĪPAŠUMU iznomāšanu/izīrēšanu pašvaldības īpašuma pārvalde var izstrādāt atsevišķus iznomāšanas/izīrēšanas noteikumus, kuri tiek izskatīti DARBA GRUPAS apspriedē un apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

 7. Nomas/īres līguma noslēgšana.

  7.1. Ja netiek rīkota NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksas Izsole, tad pašvaldības īpašuma pārvalde sagatavo NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas (2.pielikums), īres (3.pielikums) vai atsevišķa zemesgabala nomas līgumu (4. pielikums) (turpmāk tekstā (“LĪGUMS”) 5.7.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos.

  7.2. Ja tikusi rīkota NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksas Izsole, tad pašvaldības īpašuma pārvalde divu nedēļu laikā pēc Izsoles sagatavo:

  7.3. Ja tikusi rīkota NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksas Izsole, tad pašvaldības īpašuma pārvalde divu nedēļu laikā pēc Izsoles sagatavo:
  7.4. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma, par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA iznomāšanu/izīrēšanu vai Izsoles rezultātu apstiprināšanu, pieņemšanas, vai arī rīkojuma, par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA iznomāšanu/izīrēšanu parakstīšanas, pašvaldības īpašuma pārvalde iesniedz LĪGUMU domes priekšsēdētājam vai priekšsēdētja pilnvarotajai personai LĪGUMA parakstīšanai.

  Ja dome noraida sagatavoto lēmuma projektu, pašvaldības īpašuma pārvalde 2 nedēļu laikā pēc domes sēdes rakstiski informē par to pretendentu.

  7.5. Sagatavotie LĪGUMI tiek saskaņoti ar

  7.6. LĪGUMUS paraksta:
  7.7. LĪGUMI tiek sastādīti trijos eksemplāros:
  LĪGUMS stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un reģistrācijas kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļā.

  Pēc LĪGUMU reģistrācijas kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa līgumu kopijas nosūta pašvaldības īpašumu pārvaldei, padomniekam juridiskajos jautājumos, finansu pārvaldei un tām domes struktūrvienībām, kam minētais līgums ir saistošs.

 8. Līgumsaistību izpildes kontrole.

  8.1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA kopējo līgumsaistību izpildi kontrolē pašvaldības īpašuma pārvalde.

  8.2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres maksas norēķinu veikšanu un NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA apdrošināšanu kontrolē domes finansu pārvalde.

  8.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu kontrolē un ir atbildīgs NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA turētājs.

  8.4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas/īres līgumu noslēgšanas un līgumsaistību izpildes juridiskos aspektus kontrolē padomnieks juridiskajos jautājumos.

  8.5. Neapbūvētu zemesgabalu nomas līgumsaistību izpildi (izņemot nomas maksājumu veikšanu) kontrolē domes pašvaldības īpašuma pārvalde sadarbībā ar attiecīgajiem pilsētas dienestiem.

  8.6. Līgumsaistību un apsaimniekošanas noteikumu neizpildes gadījumā kontrolējošā institūcija nekavējoties iesniedz pašvaldības īpašumu pārvaldei līgumsaistību neizpildi apliecinošus dokumentus.

  Pēc dokumentu saņemšanas, pašvaldības īpašuma pārvalde pārbauda minētos faktus un iesniedz DARBA GRUPAI priekšlikumus par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA turpmāko izmantošanu.

  Pēc lēmuma, par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA turpmāko izmantošanu, pieņemšanas, pašvaldības īpašuma pārvalde rakstiski informē NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA valdītāju vai turētāju par pieņemto lēmumu.

 9. Pašvaldības īpašuma objektos veikto ieguldījumu atzīšanas kārtība.

  Kārtību, kādā var tikt veikti ieguldījumi pašvaldības īpašumu objektos, un šo ieguldījumu atzīšanas kārtību nosaka domes apstiprināti noteikumi.

 10. Nobeiguma noteikumi.

  10.1. Strīdus, kas radušies sakarā ar šī nolikuma piemērošanu, izšķir Jūrmalas pilsētas dome.

  10.2. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, risināmi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  10.3. Nolikums stājas spēkā ar 2002.gada.1.janvāri.

  10.4. Ar 2002.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278 “Par nolikuma “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda ēku vai atsevišķu telpu un ar tām saistīto zemes platību) iznomāšanas un izīrēšanas kārtība” apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

...........................................................................
(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums)
...........................................................................
(iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMU VAI ĪRI

 1. Ziņas par iesniedzēju

  1.1. Uzņēmējdarbības forma .........................................................................................................
  1.2. Reģistrācijas datums .............................................., apliecības Nr. ........................................
  1.3. Uzņēmuma vadītā

  vārds uzvārds .................................................................................
  personas kods.................................................................................
  adrese ............................................................................................
  1.4. Uzņēmuma juridiskā adrese ...................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  tālrunis......................................................................., fakss ............................................
  Banka ..............................................................................................................................
  Norēķinu konts ................................................................................................................

 2. Ziņas par nekustamo īpašumu, ko vēlas nomāt (īrēt)

  2.1. Adrese ...................................................................................................................................
  2.2. Nekustamā īpašuma izmantošanas veids: ................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  2.3. Nepieciešamo telpu kopējā platība (kv.m.) .............................................................................
  2.4. Zemesgabala platība (kv.m.) ..................................................................................................
  2.5. Vēlamais nomas (īres) termiņš (gados)....................................................................................
  2.6. Piešķirto telpu remonta un rekonstrukcijas iespējas (Ls gadā) .................................................

 3. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)

  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................

PIELIKUMĀ:

 1. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas.
 2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu.
 3. Finansu pārvaldes izziņa nodokļu, nodevu un zemes nomas maksas maksājumiem,
 4. Līdzšinējās un plānojamās darbības raksturojums - uzņēmējdarbības (biznesa) plāns.

/datums/

...................................................................
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
z.v.
..................................................................
(paraksts)

Par iesniegumā norādītajām ziņām pilnībā atbild iesniedzējs. Ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītās ziņas neatbilst patiesībai, noma (īre) var tikt atteikta vai var tikt risināts jautājums par nomas/īres līguma laušanu!


1a.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

IESNIEGUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMU VAI ĪRI

 1. Ziņas par iesniedzēju

  1.1. Vārds, uzvārds ..........................................................................................................
  1.2. Personas kods ...........................................................................................................
  1.3. Pieraksta adrese .........................................................................................................
  1.4. Faktiskās dzīvesvietas adrese .....................................................................................
  1.5. Tālrunis .....................................................................................................................

 2. Ziņas par nekustamo īpašumu, ko vēlas nomāt (īrēt)

  2.1. Adrese ......................................................................................................................
  2.2. Nekustamā īpašuma izmantošanas veids
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  2.3. Nepieciešamo telpu kopējā platība (kv.m.) ................................................................
  2.4. Zemesgabala platība (kv.m.) ......................................................................................
  2.5. Vēlamais nomas (īres) termiņš (gados)......................................................................
  2.6. Piešķirto telpu remonta un rekonstrukcijas iespējas (Ls gadā) ...................................

 3. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)

  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................

PIELIKUMĀ:

 1. Pases kopija.
 2. Līdzšinējās un plānojamās darbības raksturojums - uzņēmējdarbības (biznesa) plāns (nomas gadījumā).
 3. Finansu pārvaldes izziņa par zemes nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa veikšanu.

/datums/ ..................................................................
(paraksts)

Par iesniegumā norādītajām ziņām pilnībā atbild iesniedzējs. Ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītās ziņas neatbilst patiesībai, noma (īre) var tikt atteikta vai var tikt risināts jautājums par nomas/īres līguma laušanu!


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS PARAUGLĪGUMS

Jūrmalā 2001.gada ……………....

Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja __________________ personā, turpmāk tekstā “IZNOMĀTĀJS”, no vienas puses, un …………………………………………………, kas darbojas uz ………………………….., turpmāk tekstā “NOMNIEKS”, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes ____.gada …………………… lēmumu (rīkojumu) Nr……….., savā starpā noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”:

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

  1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā, un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamo īpašumu Jūrmalā, ………………….., kas saskaņā ar .pielikumā pievienotajiem telpu un zemesgabala plāniem sastāv no:

  turpmāk tekstā “OBJEKTS”.

  1.2. OBJEKTS tiek iznomāts NOMNIEKAM ..………………………………. vajadzībām.

 2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

  2.1. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz šī Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt šo nomas Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz šī Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

  2.2. NOMNIEKS garantē, ka ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā un viņam ir likumīgas tiesības un attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos šajā Līgumā paredzētās saistības.

  NOMNIEKS garantē, ka Līguma slēgšanas brīdī NOMNIEKA darbību reglamentējošie dokumenti (statūti, sapulces protokoli u.c.) ir spēkā tādā redakcijā, kāda redzama IZNOMĀTĀJAM iesniegtajos dokumentos.

  2.3. NOMNIEKAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav.

 3. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS.

  3.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

  3.1.1. IZNOMĀTĀJS netraucē nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem;
  3.1.2. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM, ja NOMNIEKS nav ievērojis ugunsdrošības normas, instalāciju un komunikāciju lietošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus;
  IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām, paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;
  3.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār OBJEKTA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši šī Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts.
  IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par iznomāto telpu stāvokli;
  3.1.4. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības iekļūt OBJEKTĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar NOMNIEKU;
  3.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības OBJEKTA vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā NOMNIEKA vainas dēļ, sastādot aktu, pieprasīt NOMNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. NOMNIEKAM jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 15 dienu laikā no apsekošanas akta sastādīšanas dienas;
  3.1.6. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos telpu uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU un tie nav veikti Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

  3.2.NOMNIEKA pienākumi un tiesības:
  3.2.1. mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas apdrošināt OBJEKTU par labu IZNOMĀTĀJAM uz visu Līguma darbības laiku par summu, kas nav mazāka par OBJEKTA tirgus vērtību, un 10 dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas nodot apdrošināšanas polisi IZNOMĀTĀJAM. Apdrošināšanu veikt IZNOMĀTĀJA norādītajā apdrošināšanas sabiedrībā;
  3.2.2. nodrošināt apdrošināšanas līgumu pārslēgšanu IZNOMĀTĀJA labā šī Līguma darbības laikā. Beidzoties apdrošināšanas līguma termiņam, NOMNIEKAM 20 dienu laikā pirms tā termiņa beigām ir jānoslēdz jauns apdrošināšanas līgums un 10 dienu laikā pēc tā noslēgšanas jānodod jaunā apdrošināšanas polise IZNOMĀTĀJAM;
  3.2.3. par saviem līdzekļiem veikt visus maksājumus, kas nepieciešami apdrošināšanas līguma noslēgšanai un ar to uzņemto saistību izpildei;
  3.2.4. ekspluatēt un izmantot OBJEKTU, nodrošinot sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;
  3.2.5. pēc Līguma parakstīšanas un apstiprināšanas stāties visās nepieciešamajās līgumattiecībās par iznomātās teritorijas apkopšanu, atkritumu izvešanu, elektroapgādi, gāzes, ūdens un siltuma apgādi, telefona sakariem, u.c.;
  3.2.6. atbilstoši šī Līguma noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos mežus, stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;
  3.2.7. aizsargāt uz nomā saņemtā zemesgabala atrodošos dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;
  3.2.8. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;
  3.2.9. Līguma darbības laikā veikt telpu kārtējo remontu par saviem līdzekļiem,
  3.2.10. veikt ēkas (telpu) kapitālo remontu, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai. Veikt OBJEKTA pārplānošanu, uzstādīt konstrukcijas, papildinājumus, veikt uzlabojumus vai jebkādus citus ieguldījumus būvnoteikumos noteiktajā kārtībā iepriekš rakstiski saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai;
  3.2.11. tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku atļauju nodot apakšnomā daļu no telpu nomātās platības.
  Apakšnomas līgums noslēdzams uz laiku, kas nepārsniedz starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU noslēgtā Līguma termiņu. Apakšnomas līgums stājas spēkā tikai pēc tam, kad to ir parakstījuši IZNOMĀTAJS, NOMNIEKS un apakšnomnieks. Pēc tā noslēgšanas, viens oriģinālais apakšnomas līguma eksemplārs jānodod IZNOMĀTĀJAM;
  3.2.12. NOMNIEKA darbības izbeigšanās vai tā likvidācijas gadījumā, vai pārtraucot šo Līgumu pēc NOMNIEKA iniciatīvas, nodot OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM Līguma 6.2.punktā paredzētajā kārtībā, iepriekš pārtraucot visus noslēgtos apakšnomas līgumus.

 4. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA.

  4.1. Līgumslēdzēji vienojas noteikt telpu mēneša nomas maksu Ls ________ apmērā un zemes nomas maksu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām vai nosolītajām zemes nomas maksas likmēm. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus noteiktajai telpu un zemes nomas maksai.

  4.2. Ar Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas brīdi:

  4.2.1. NOMNIEKS maksā Līgumā noteikto telpu nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu Latvijas UNIBankas Jūrmalas filiāles bankas kontā Nr.10-010130127 kā saņēmēju norādot Jūrmalas pilsētas domi (reģ. Nr. 90000056357). Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.
  4.2.2. NOMNIEKS maksā Līgumā noteikto zemes nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu Latvijas UNIBankas Jūrmalas filiāles bankas kontā Nr.10-010130127 latos, kā saņēmēju norādot Jūrmalas pilsētas domi (reģ. Nr. 90000056357). Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.
  Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

  4.3 NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un savlaicīgi veikt maksājumus par NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.

  4.4. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc pašvaldības iniciatīvas, nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta, ja gada inflācijas koeficients pārsniedz 10% likmi.

  4.5. Par katru NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA nomas maksājumu nokavējuma dienu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM kavējuma naudu 0,06 % apmērā no nokavētā nomas maksājuma un pievienotās vērtības nodokļa summas

  Līgumā noteiktie tekošie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas nomaksāšanas.

 5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS.

  5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un reģistrācijas Jūrmalas pilsētas domē.

  5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz ……………….. .

  5.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

  5.4. Līgums zaudē savu spēku pēc Līguma termiņa beigām.

  5.5. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas puses saistību pārņēmējam.

  5.6. Ja iznomātais OBJEKTS vai tā daļa tiek nojaukti vai kļūst nepiemērots turpmākai iznomāšanai ugunsgrēka vai citas nepārvaramas varas rezultātā, dotais Līgums zaudē savu spēku, ko puses apliecina rakstveidā.

  5.7. 5.4., 5.5., 5.6. punktos minētie apstākļi un Līguma laušana 6.1. punktā noteiktajos gadījumos nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

 6. LĪGUMA IZMAIŅAS UN LAUŠANA.

  6.1. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs lauzt šo Līgumu pirms termiņa, 15 dienas iepriekš rakstiski NOMNIEKAM paziņojot par šī Līguma laušanu pie sekojošiem apstākļiem:

  6.1.1 ja NOMNIEKS nepilda Līguma nosacījumus;
  6.1.2. ja NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU, veic patvarīgu telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī izmanto to mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;
  6.1.3. ja NOMNIEKS nemaksā nomas maksu un citus Līgumā paredzētos maksājumus IZNOMĀTĀJAM ilgāk kā trīsdesmit dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa;
  6.1.4. ja NOMNIEKS nenovērš konstatētos līgumsaistību pārkāpumus 15 dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiskā brīdinājuma vai nav noslēdzis rakstisku vienošanos ar IZNOMĀTĀJU par pārkāpumu novēršanu;
  6.1.5. ja OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;
  6.1.6. ja NOMNIEKS nodod apakšnomā OBJEKTU bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU;
  6.1.7. ja NOMNIEKS nav apdrošinājis OBJEKTU Līgumā noteiktajā termiņā;
  6.1.8. NOMNIEKA bankrota vai maksātnespējas gadījumā. Šajā gadījumā iznomātais OBJEKTS tiek nodots IZNOMĀTĀJA rīcībā.

  6.2. Pēc nomas Līguma termiņa beigām vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa saskaņā ar šī līguma 6.1. punktu, NOMNIEKS nodod OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas-pieņemšanas aktu piecu dienu laikā no Līguma laušanas vai termiņa notecēšanas dienas.

  Ja piecu dienu laikā OBJEKTA telpas netiek nodotas ar minēto aktu, bet NOMNIEKS telpas ir atbrīvojis, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs tās pieņemt vienpusēji, par ko tiek sastādīts akts.

  Ja minēto piecu dienu laikā OBJEKTS netiek nodots un NOMNIEKS telpas nav atbrīvojis, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs, sastādot aktu, OBJEKTU pieņemt vienpusēji un iznomāt minēto OBJEKTU citām personām, noslēdzot jaunu nomas līgumu.

  NOMNIEKS saņem atpakaļ visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos telpu uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot telpām bojājumus un netraucējot telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu.

  Jebkāds neizvāktais īpašums pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, un IZNOMĀTĀJS to var izvākt un no tā atbrīvoties tādā veidā, kādu viņš pats izvēlas.

  IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos telpu uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU.

  6.3. Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu. Šis Līguma punkts neattiecas uz gadījumu, kad kāda no pusēm nepilda līgumsaistības.

 7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

  7.1. Pušu strīdi tiek izskatīti pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

 8. PUŠU VIENOŠANĀS.

  8.1. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējpuses.

  8.2. Šis parakstītais Līgums pilnībā atceļ visus citus līgumus, kurus puses noslēgušas pirms tam, kuri jebkādā veidā attiecas uz iznomāto OBJEKTU un ir pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem.

  8.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

  8.4. Ja kāda no pusēm maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti šajā Līgumā, tai piecu darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra puse, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai pusei ar šī Līguma punkta neizpildi.

  8.5. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām pušu adresēm, kur pušu pienākums ir tos saņemt.

 9. SEVIŠĶI NOTEIKUMI.

  9.1. NOMNIEKAM nav tiesību ieķīlāt savas nomas tiesības vai citādā veidā apgrūtināt tās.

  9.2. Šis Līgums ir saistošs un kalpo attiecīgi pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesībpārņēmējiem.

  9.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.

  Ja kāds no šī Līguma punktiem ir pretrunā ar likumu, tad pārējā līguma daļa paliek spēkā.

  9.4. Līgums sastādīts uz __ (__________) lapām trīs eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma oriģinālais eksemplārs NOMNIEKAM, un divi Līguma oriģinālie eksemplāri IZNOMĀTĀJAM, tai skaitā viens Līguma oriģinālais eksemplārs kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļai un viens – domes finansu nodaļai.

 10. Pušu rekvizīti.

  IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
  Jūrmalas pilsētas dome
  Jūrmalā, Jomas ielā 1/5
  PVN LV90000056357

 11. PUŠU PARAKSTI.

IZNOMĀTĀJA pilnvarotā persona NOMNIEKA pilnvarotā persona

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs
(zīmogs) ____________ (zīmogs) __________
(paraksts) (paraksts)


3.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪRES PARAUGLĪGUMS

Jūrmalā 2001.gada ………………………

Jūrmalas pilsētas domes, tās priekšsēdētāja ______________________ personā, turpmāk tekstā “IZĪRĒTĀJS”, no vienas puses, un …………………………………………………, personas kods vai reģistrācijas nr. ………………………….., turpmāk tekstā “ĪRNIEKS”, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes ____.gada …………………… lēmumu (rīkojumu) Nr……….., savā starpā noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”:

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

  1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē, un ĪRNIEKS pieņem īrē nekustamo īpašumu Jūrmalā, ……………………….., kas sastāv no:

  turpmāk tekstā “OBJEKTS”.

 2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

  2.1. IZĪRĒTĀJS apliecina, ka viņam uz šī Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt šo īres līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZĪRĒTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz šī Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

  2.2. ĪRNIEKAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav.

 3. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS.

  3.1. ĪRNIEKS apņemas:

  3.1.1. mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas apdrošināt OBJEKTU par labu IZĪRĒTĀJAM uz visu Līguma darbības laiku par summu, kas nav mazāka par OBJEKTA tirgus vērtību, un 10 dienu laikā pēc apdrošināšanas Līguma noslēgšanas nodot apdrošināšanas polisi IZĪRĒTĀJAM. Apdrošināšanu veikt IZĪRĒTĀJA norādītajā apdrošināšanas sabiedrībā;
  3.1.2. nodrošināt apdrošināšanas Līgumu pārslēgšanu IZĪRĒTĀJA labā šī Līguma darbības laikā. Beidzoties apdrošināšanas līguma termiņam, ĪRNIEKAM 20 dienu laikā pirms tā termiņa beigām ir jānoslēdz jauns apdrošināšanas līgums un 10 dienu laikā pēc tā noslēgšanas jānodod jaunā apdrošināšanas polise IZĪRĒTĀJAM;
  3.1.3. par saviem līdzekļiem veikt visus maksājumus, kas nepieciešami apdrošināšanas līguma noslēgšanai un ar to uzņemto saistību izpildei;
  3.1.4. ekspluatēt un izmantot OBJEKTU nodrošinot sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;
  3.1.5. pēc Līguma parakstīšanas un apstiprināšanas stāties visās nepieciešamajās līgumattiecībās par iznomātās teritorijas apkopšanu, atkritumu izvešanu, elektroapgādi, gāzes, ūdens un siltuma apgādi, telefona sakariem, u.c;
  3.1.6. atbilstoši šī Līguma noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos mežus, stādījumus, ceļus un tājā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;
  3.1.7. aizsargāt uz īrē saņemtā zemesgabala atrodošos dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;
  3.1.8. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZĪRĒTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;
  3.1.9. veikt ēkas (telpu) kapitālo remontu, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar IZĪRĒTĀJU, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai. Veikt OBJEKTA pārplānošanu, uzstādīt konstrukcijas, papildinājumus, veikt uzlabojumus vai jebkādus citus ieguldījumus būvnoteikumos noteiktajā kārtībā, iepriekš rakstiski saskaņojot ar IZĪRĒTĀJU, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai;;
  3.1.10. Līguma darbības laikā veikt telpu kārtējo remontu par saviem līdzekļiem;

  3.2. Pārtraucot šo Līgumu pēc ĪRNIEKA iniciatīvas, telpas tiek nodotas IZĪRĒTĀJAM 6.2.punktā paredzētajā kārtībā.

  3.3. IZĪRĒTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies ĪRNIEKAM, ja ĪRNIEKS nav ievērojis ugunsdrošības normas, instalāciju un komunikāciju lietošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus, kā arī par zaudējumiem, kas radušies ĪRNIEKAM vai trešajām personām, paša ĪRNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

  3.4. IZĪRĒTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši šī Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu ĪRNIEKU, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts.

  IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no ĪRNIEKA paskaidrojumus par izīrēto telpu stāvokli.

  3.5. Ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā IZĪRĒTĀJAM ir tiesības iekļūt OBJEKTĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar ĪRNIEKU.

  3.6. IZĪRĒTĀJAM ir tiesības OBJEKTA vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā ĪRNIEKA vainas dēļ, sastādot aktu, pieprasīt ĪRNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. ĪRNIEKAM jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 15 dienu laikā no apsekošanas akta sastādīšanas dienas.

  3.7. IZĪRĒTĀJAM nav pienākums atlīdzināt ĪRNIEKAM nekādus ĪRNIEKA izdarītos telpu uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZĪRĒTĀJU un tie nav veikti Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā..

 4. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA.

  4.1. Līgumslēdzēji vienojas noteikt telpu īres maksu Ls ________ apmērā mēnesī un zemes nomas maksu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām vai nosolītajām zemes nomas maksas likmēm. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus noteiktajai telpu īres un zemes nomas maksai.

  4.2. Pamatojoties uz IZĪRĒTĀJA izrakstīto rēķinu, ĪRNIEKS ar pārskaitījumu Latvijas UNIBankas Jūrmalas filiāles bankas kontā Nr.10-010130127 kā saņēmēju norādot Jūrmalas pilsētas domi (reģ. Nr.90000056357) maksā:

  4.2.1. Līgumā noteikto telpu īres maksu un pievienotās vērtības nodokli, maksājumu veicot latos vienu reizi sezonā līdz tekošā gada 15.aprīlim;
  4.2.2. Līgumā noteikto zemes nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli rēķinā noteiktajā termiņā.
  Maksājuma dokumentos ĪRNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

  4.3.ĪRNIEKAM ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt 4.2. punktā minētos maksājumus. Ja ĪRNIEKS nav saņēmis IZĪRĒTĀJA izsūtītos rēķinus, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.

  4.4. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc pašvaldības iniciatīvas telpu īres maksa un zemes nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Telpu īres un zemes nomas maksas tiek pārrēķinātas, gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi.

  4.5. Par katru maksājumu nokavējuma dienu ĪRNIEKS maksā IZĪRĒTĀJAM nokavējuma naudu 0,06 % apmērā no nokavētā telpu īres maksājuma un pievienotās vērtības nodokļa summas un nokavētā zemes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa summas.

  Līgumā noteiktie tekošie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas nomaksāšanas.

 5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS.

  5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un reģistrācijas Jūrmalas pilsētas domē.

  5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz ………………...

  5.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

  5.4. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzēju puses tiesību pārņēmējam.

  5.5. Līgums zaudē savu spēku pēc Līguma termiņa beigām.

  5.6. Ja izīrētais OBJEKTS vai tā daļa tiek nojaukta vai kļūst nepiemērota turpmākai izīrēšanai ugunsgrēka vai citas nepārvaramas varas rezultātā, dotais Līgums zaudē savu spēku, ko puses apliecina rakstveidā.

  5.7. 5.4, 5.5. un 5.6. punktos minētie apstākļi un Līguma laušana 6.1. noteiktajos gadījumos nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

 6. LĪGUMA IZMAIŅAS UN LAUŠANA.

  6.1. IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs lauzt šo īres Līgumu pirms termiņa, 15 dienas iepriekš rakstiski ĪRNIEKAM paziņojot par šī Līguma laušanu pie sekojošiem apstākļiem:

  6.1.1. ja ĪRNIEKS bojā vai posta OBJEKTU, veic patvarīgu telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī izmanto to mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;
  6.1.2. ja ĪRNIEKS nav samaksājis sezonas īres maksu līdz tekošā gada 15.maijam;
  6.1.3. ja ĪRNIEKS nav samaksājis zemes nomas maksu ilgāk kā trīsdesmit dienas pēc rēķinā norādītā termiņa,
  6.1.4. ja ĪRNIEKS nenovērš konstatētos līgumsaistību pārkāpumus 15 dienu laikā pēc rakstiskā brīdinājuma vai nav noslēdzis rakstisku vienošanos ar IZĪRĒTĀJU par pārkāpumu novēršanu;
  6.1.5. ja OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;
  6.1.6. ja ĪRNIEKS nodod OBJEKTU apakšīrē;
  6.1.7. ja ĪRNIEKS nav apdrošinājis OBJEKTU Līgumā noteiktajā termiņā.

  6.2. Pēc īres Līguma termiņa beigām vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa saskaņā ar šī Līguma 6.1. punktu, ĪRNIEKS nodod OBJEKTU IZĪRĒTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas-pieņemšanas aktu piecu dienu laikā no Līguma laušanas vai termiņa notecēšanas dienas.

  Ja piecu dienu laikā OBJEKTA telpas netiek nodotas ar minēto aktu, bet ĪRNIEKS telpas ir atbrīvojis, IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs tās pieņemt vienpusēji, par ko tiek sastādīts akts.

  Ja minēto piecu dienu laikā OBJEKTS netiek nodots un ĪRNIEKS telpas nav atbrīvojis, IZĪRĒTĀJS ir tiesīgs, sastādot aktu, OBJEKTU pieņemt vienpusēji un izīrēt minēto OBJEKTU citām personām, noslēdzot jaunu īres Līgumu.

  ĪRNIEKS saņem atpakaļ visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos telpu uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot telpām bojājumus un netraucējot telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu.

  Jebkāds neizvāktais īpašums pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, un IZĪRĒTĀJS to var izvākt un no tā atbrīvoties tādā veidā, kādu viņš pats izvēlas.

  Visi ĪRNIEKA veiktie neatdalāmie telpu uzlabojumi bez papildus atlīdzības paliek IZĪRĒTĀJA īpašumā.

  6.3. Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu. Šis Līguma punkts neattiecas uz gadījumu, kad kāda no pusēm nepilda līgumsaistības.

 7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

  7.1. Pušu strīdi tiek izskatīti pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

 8. PUŠU VIENOŠANĀS.

  8.1. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējpuses.

  8.2. Šis parakstītais Līgums pilnībā atceļ visus citus līgumus, kurus puses noslēgušas pirms tam, kuri jebkādā veidā attiecas uz izīrēto OBJEKTU un ir pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem.

  8.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

  8.4. Ja kāda no pusēm maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti šajā Līgumā, tai piecu darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra puse, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai pusei ar šī Līguma punkta neizpildi.

  8.5. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām pušu adresēm, kur pušu pienākums ir tos saņemt.

 9. SEVIŠĶI NOTEIKUMI.

  9.1. ĪRNIEKAM nav tiesību ieķīlāt savas īres tiesības vai citādā veidā apgrūtināt tās.

  9.2. Šis Līgums ir saistošs un kalpo attiecīgi pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

  9.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.

  Ja kāds no šī Līguma punktiem ir pretrunā ar likumu, tad pārējā Līguma daļa paliek spēkā.

  9.4. Līgums sastādīts uz __ (________) lapām trīs eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma oriģinālais eksemplārs ĪRNIEKAM, un divi Līguma oriģinālie eksemplāri IZĪRĒTĀJAM, tai skaitā viens Līguma oriģinālais eksemplārs kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļai un viens – domes finansu nodaļai.

 10. Pušu rekvizīti.

  IZĪRĒTĀJS ĪRNIEKS
  Jūrmalas pilsētas dome
  Jūrmalā, Jomas ielā 1/5
  PVN LV 90000056357

 11. PUŠU PARAKSTI.

  IZĪRĒTĀJA pilnvarotā persona ĪRNIEKA pilnvarotā persona

  Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs
  (zīmogs) ____________ (zīmogs) __________
  (paraksts) (paraksts)


4.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53

Zemes nomas līgums Nr. _____

Jūrmala 200_.gada ______________

Jūrmalas pilsētas dome, turpmāk tekstā “IZNOMĀTĀJS”, Jūrmalas pilsētas domes priekšēdētāja _______________ personā, no vienas puses un ________________ turpmāk tekstā “NOMNIEKS” , no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 200_.gada __________ lēmumu (rīkojumu) Nr._____ savā starpā noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā “Līgums” :

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

  1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā līdz _____________ zemesgabalu Jūrmalā, _________________ ar platību ________ kv.m., izmantošanai ______________________________ un kura robežas iezīmētas šim Līgumam pievienotajā zemesgabala plānā un NOMNIEKAM dabā ierādītas un zināmas.

  1.2. Uz Līgumā norādītā zemesgabala atrodas ____________________________________________________________________________

 2. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS.

  2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas ar dotā Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi nodot NOMNIEKAM nomas lietošanā Līguma 1.punktā minēto zemesgabalu, ne ar vienu no savām darbībām nepasliktināt NOMNIEKA nomas tiesības uz visu vai jebkādu daļu no iznomātās zemes, neiznomāt visu vai jebkādu NOMNIEKAM iznomātās zemes daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt iznomāto zemi bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

  2.2. NOMNIEKS apņemas:

  2.2.1. Līguma 1.punktā norādīto nomā saņemto zemesgabalu izmantot tikai tiem mērķiem, kādiem tā NOMNIEKAM iznomāta saskaņā ar domes lēmumu (rīkojumu), ievērojot LR likumā “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” noteiktos zemes nomnieka vispārīgos pienākumus un sekojošas prasības_________________________________________________;
  2.2.2. Kopt un uzturēt kārtībā nomā saņemto zemi un uz tā atrodošos mežus, daudzgadīgos stādījumus, ēkas, ceļus vai citas būves;
  2.2.3. nodrošināt sanitāri-higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un minicipālo dienestu prasību ievērošanu;
  2.2.4. Ievērot pilsētas apbūves noteikumus: neveikt uz nomā piešķirtā zemesgabala ēku vai būvju celtniecību, pārbūvi, vai kapitālo remontu bez noteiktā kārtībā apstiprinātas projekta dokumentācijas un būvatļaujas;
  2.2.5. Aizsargāt uz nomā saņemtā zemesgabala atrodošos dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;
  2.2.6. Atlīdzināt zaudējumus, kuri radušies NOMNIEKA vainas dēļ.

 3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA.

  3.1. IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS vienojas, ka par iznomātās zemes lietošanu NOMNIEKS maksās IZNOMĀTĀJAM summu (nomas maksu) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātām vai nosolītām zemes nomas maksas likmēm. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus nomas maksai.

  3.2. NOMNIEKS maksā Līgumā noteikto zemes nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu Latvijas UNIBankas Jūrmalas filiāles bankas kontā Nr.10-010130127 latos, kā saņēmēju norādot Jūrmalas pilsētas domi (reģ. Nr. 90000056357). Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

  Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

  3.3. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt zemes nomas maksājumus. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu zemes nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.

  3.4. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz katra gada 1.janvāri un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos.

  3.5. Ja maksājumi par zemes nomu netiek veikti noteiktajos termiņos, NOMNIEKS par katru nomas maksājuma nokavējuma dienu maksā kavējuma naudu 0,06 % apmērā no nokavētā nomas maksājuma un pievienotās vērtības nodokļa summas.

  Līgumā noteiktie tekošie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas nomaksāšanas.

  3.6. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc pašvaldības iniciatīvas, nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta, ja gada inflācijas koeficients pārsniedz 10% likmi.

 4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS.

  4.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un reģistrācijas Jūrmalas pilsētas domē. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējas vienošanās, pārrunas un sarakste par Līgumu zaudē savu spēku.

  4.2. Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzēju pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzēja puses tiesību pārņēmējam.

  4.3 Līgums izbeidzas bezierunu kārtībā un zaudē savu likumīgo spēku:

  4.3.1. beidzoties līguma termiņam, ja šis termiņš nav noteiktajā kārtībā pagarināts;
  4.3.2. zemesgabala 1940.gada īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunojot zemes īpašuma tiesības;
  4.3.3. ja īpašuma tiesības uz zemesgabalu tiek nostiprinātas uz valsts vārda;
  4.3.4. ja NOMNIEKS nemaksā IZNOMĀTĀJAM zemes nomas maksu pilnā apmērā trīs mēnešus pēc kārtas, bet tikai tādos gadījumos, ja IZNOMĀTĀJS rakstiski pieprasa lauzt līgumu;
  4.3.5. ja zeme tiek izmantota mērķiem, kādi nav paredzēti nododot zemi nomā;
  4.3.6. pirms līguma termiņa beigām abpusējas IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA rakstiskās vienošanās gadījumā.

  4.4. Līguma termiņš var tikt pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

 5. LĪGUMA GROZĪŠANA UN LAUŠANA.

  5.1. Izmainīt Līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti, izņemot punktā 3.6. minēto gadījumu.

  5.2. Līgums var tikt lauzts pēc līgumslēdzēju pušu iniciatīvas rakstiski paziņojot par to otrai līgumslēdzēju pusei vienu mēnesi iepriekš un norādot uzteikuma iemeslus:

  5.2.1. ja iestājušies nepārvarama spēka apstākļi, kuri darbojas ilgāk nekā trīs mēnešus;
  5.2.2. ja otra līgumslēdzēja puse nepilda Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Līguma noteikumus neizpildījusī puse atlīdzina otrai pusei visus ar Līguma noteikumu neizpildīšanu un Līguma laušanu saistītos zaudējumus un papildizdevumus .

  5.3. Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā mēnesi iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu.

  Šis līguma punkts neattiecas uz gadījumiem, kuri norādīti punktā 5.2.

 6. CITI NOTEIKUMI.

  6.1. Līgumam pievienotais iznomājamā zemesgabala plāns ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  6.2. NOMNIEKS nedrīkst iznomāt zemesgabalu vai tās daļas trešajām personām.

  6.3. Nepildot Līgumā minētos pienākumus IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS ir atbildīgi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  6.4. Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi tiesā.

  6.5 Līgums sastādīts latviešu valodā 3 eksemplāros, no kuriem divi atrodas pie IZNOMĀTĀJA, bet viens pie NOMNIEKA.

 7. PUŠU REKVIZĪTI.

  IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS

  Jūrmalas pilsētas dome
  Jūrmalā, Jomas ielā 1/5
  PVN LV 90000056357

 8. PUŠU PARAKSTI.

  Domes pilnvarotā persona NOMNIEKA pilnvarotā persona

  Jūrmalas pilsētas domes
  priekšsēdētājs

  (zīmogs) ____________ (zīmogs) ____________

  (paraksts) (paraksts)