Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 6.oktobrīNr.9

Protokols Nr.20, 8.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”, no 2004.gada 1.novembra papildinot noteikumu 13.pielikumu “Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts” ar vienu speciālista vietu ar amatalgu Ls 157,00 mēnesī:

  Amata nosaukums

  skaita vienība

  amata likme

  amatalga

  Speciālists

  1

  157

  157

 2. Finanšu pārvaldei paredzēt finansējumu 1.punkta izpildei.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis