Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2004. gada 1. decembra 11. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 3. novembra 10. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 6. oktobra 9. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 22. septembra 8. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 25. augusta 7. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 28. jūlija 6. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 30. jūnija 5. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 26. maija 4. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 28. aprīļa 3. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 17. marta 2. noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 18. februārī 1. noteikumiem

2003.gada 30.decembrīNr.17

protokols Nr.31, 1.punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 29.decembra finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.01-52/12):

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu ieņēmumos un izdevumos Ls 19 939 259 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr.1.1 – 14.3. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

 2. Apstiprināt pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju mēneša amata algu likmes un piemaksas saskaņā ar 3.pielikumu.

 3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt budžeta asignējumus proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī ēdināšanas izdevumu segšanai sociālajās un izglītības iestādēs.

 4. Apstiprināt darba algas atšifrējumus saskaņā ar 4.-46.pielikumiem. [3-29, 30-38, 39-46]

 5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja piemaksu 50% apmērā pie amata algas.

 6. Atļaut domes priekšsēdētājam rīkoties ar domes darba algas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot 2000.gada 3.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.56 “Par koplīgumu”.

 7. Apstiprināt 2003.gada pašvaldības budžeta iestāžu apkures izdevumus saskaņā ar 47.pielikumu. Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei segt apkures izdevumus savstarpējo norēķinu veidā ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

 8. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes rezultātā papildus gūtos ieņēmumus novirzīt:

  - izglītības iestāžu virtuvju iekārtu iegādei;

  - veselības aprūpei.

 9. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei par budžetā paredzētajiem līdzekļiem kapitālajam remontam bezpeļņas organizācijā pašvaldības SIA “Sociālais aprūpes centrs “Saulstari”” un bezpeļņas organizācijā pašvaldības SIA “Slokas slimnīca” organizēt pašvaldības pasūtījumu, slēdzot trīspusēju līgumu par veicamajiem darbiem.

 10. Pieņemt zināšanai, ka 2004.gadā no domes rezerves fonda izglītības darbinieku ārzemju komandējumiem paredzēti Ls 7000. Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei līdz 2004.gada 15.februārim apkopot Izglītības konsultatīvās padomes priekšlikumus un veikt izmaiņas budžetā.

 11. Apstiprināt bērna vienas dienas uzturēšanas izmaksas bezpeļņas organizācijā pašvaldības uzņēmumā “Bērnu nams “Sprīdītis”” saskaņā ar 48.pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Informācija.

Shēma.

Vadības ziņojums.