Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 9.februārīNr.4

Trešdienā

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs

Juris Hlevickis

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietniece

Alise Landsberga

   

deputāti:

Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.10.50 – 10.57), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.10.05-10.15, 12.15 līdz sēdes beigām), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.10.05-10.15, 12.35 – 12.40), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.10.05 – 10.25, 11.10-11.12, 12.15-12.35), Juris Griķis, Māris Kreilis, Dace Ķezbere, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.12.50 – 12.53), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.10.15 – 10.17), Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.10.05-10.12, 12.30 – 12.35, 13.10 līdz sēdes beigām), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.11.00-11.05, 12.15-12.17, 12.45 -12.48)

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Finansu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

   

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Maija Putniņa, Gunta Liepiņa, Veronika Ramāne, Gunta Ušpele, Eduards Trofimovs, Dzintars Lācis, Arvīds Knislis, Uģis Vīksna

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

 

 

 

 

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

A.Vētra ierosina papildināt darba kārtību ar lēmumu par sabiedriskās apspriešanas Jūrmalas Attīstības plāna grozījumu pirmajai redakcijai pagarināšanu līdz 2005.gada 25.martam.

I.Ančāns ierosina noņemt no izskatīšanas jautājumu par pašvaldības SIA „Jūrmalas attīstības projekti” attīstību.

J.Hlevickis noņem no darba kārtības sekojošus jautājumus:

Ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 35, Rubeņu ielā 38 un Viņķu ielā 28, kā arī Dz.Krūmiņa informāciju par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

I.Ančāns ierosina izskatīt arī jautājumu par SIA „Dubultu šķelda” vēstuli.

J.Hlevickis ierosina pēc viņa sniegtās informācijas noklausīties G.Trukšņa ziņojumu par jautājumu par SIA „Dubultu šķelda” vēstuli.

E.Rakiša uzskata, ka nav nepieciešams lēmums par sabiedriskās apspriešanas Jūrmalas Attīstības plāna grozījumu pirmajai redakcijai pagarināšanu līdz 2005.gada 25.martam. Dome šādu lēmumu var pieņemt protokoliski.

J.Hlevickis – ņemot vērā deputāta A.Vētras iesniegumu, uzdod Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei pagarināt sabiedriskās apspriešanas termiņu Jūrmalas Attīstības plāna grozījumu pirmajai redakcijai līdz 2005.gada 25.martam.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību kopumā ar J.Hlevicka ierosinātajām izmaiņām:

„par” – 11, „pret” – nav, „atturas” - nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

G.Trukšņa ziņojums par jautājumu par SIA „Dubultu šķelda” vēstuli

 

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 

Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi

 

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 12 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 80 un adreses piešķiršanu

 

Par apartamentu viesnīcas un biroju kompleksa būvniecības ieceri Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19

 

Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalēju ielā 25 nodošanu privatizācijai

 

Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 

Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu

 

Informācija par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

 

Kārtība kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu

 

Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalā Jūrmalā, Skolas ielā 40

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Artūra ielā 5a

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 35, Rubeņu ielā 37 un Viņķu ielā 28

 

Par siltumtrases daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ominasis Latvia”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 nomas līgumu noslēgšanu

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BLP Īpašumi”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 0,012 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar A/S „Fēnikss”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DEVIŅDESMIT SEŠI”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DEVIŅDESMIT SEŠI”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar ZS „Rijnieki”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BALTIC HOTEL GROUP”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B-52”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MBG”

 

Par pludmales nogabalu nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dzintaru koncertzāle”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar SIA „MAGNOLIJA LI”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KITIJA”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Priedaine 2406 daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Priedaines jahtklubs”

1. Informācija

Ziņo:

J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

 

G.Truksnis ziņo par no SIA „Dubultu šķelda” saņemto vēstuli. Kopumā siltuma iepirkšanu no SIA „Dubultu šķelda” regulē starp SIA „Dubultu šķelda” un SIA „Jūrmalas siltums” noslēgtie līgumi un vienošanās. Iepirkšana notiek periodiski, ko nosaka apstāklis, ka SIA „Jūrmalas siltums” ir obligāti gadā jāizlieto 20 milj. kubikmetru dabas gāzes, jo pretējā gadījumā Jūrmalas siltums pāriet citā gāzes patērētāju kategorijā ar augstāku gāzes tarifu. Otrs nosacījums lai Jūrmalas siltums iepirktu siltumu no Dubultu šķeldas ir nomas līguma noslēgšanu par Jūrmalas siltuma bilancē esošajām katlu mājas telpām, biroja telpām un katlu iekārtu, ko lieto šim mērķim Dubultu šķelda.

Kas attiecas uz Dubultu šķeldas vēstuli, tā ir faktuāli neprecīza. Situācija ir sekojoša – 2004.gada 20.oktobrī Jūrmalas siltums brīdināja Dubultu šķeldu, ka 20 milj. kubikmetru gāzes limits nav izpildīts un siltuma iegāde no Dubultu šķeldas tiek apturēta, tomēr 29.novembrī Jūrmalas siltums atkal paziņoja Dubultu šķeldai, ka 20 milj. kubikmetru robeža ir sasniegta un siltumenerģijas iepirkšana no Dubultu šķeldas var tikt atjaunota, minot nosacījumu, ka ir jāpārslēdz līgums par katlu mājas telpām, biroja telpām un katlu iekārtu nomu. Dubultu šķelda uzskata, ka apkures katls viņiem nav jānomā, jo veicot remontus vai uzlabošanu tas ir pārgājis viņu īpašumā. Tas, ka no 29.novembra līdz šim brīdim siltumenerģija netiek iepirkta no SIA „Dubultu šķelda” ir tikai tās vadības atbildība.

L.Alksnis lūdz ierakstīt protokolā – uzdot Jūrmalas siltuma direktoram U.Vīksnam sagatavot priekšlikumus un pārskatīt siltumapgādes koncepciju pilsētā.

V.Barinovs uzskata, ka šis jautājums būtu jānoņem no darba kārtības un jāatstāj izpilddirektora un U.Vīksnas pārziņā.

J.Hlevickis lūdz šo jautājumu izskatīt transporta un komunālo lietu komitejā.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.47)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laika izgājis A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.48)

Ziņo:

V.Ramāne lūdz deputātus izlemt kas iedzīvotāju konsultatīvajā padomē varētu pārstāvēt Kaugurciemu. Ir divas kandidatūras G.Grūba, I.Kravinska

Izsakās:

I.Ančāns ierosina balsot par I.Kravinskas kandidatūru.

A.Landsberga arī ierosina balsot par I.Kravinskas kandidatūru.

Balsošanas rezultāti par I.Kravinskas kandidatūru „par” – 10, „pret”- nav, „atturas” – 1, „nebalso” – 2, balsošanas laikā izgājis A.Vētra, balsošanas rezultātā tiek apstiprināta I.Kravinskas kandidatūra

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1, balsošanas laikā izgājis A.Vētra

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju konsultatīvo padomi.

4. Par atļauju izsniegšanai ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.49)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanai ēku un būvju nojaukšanai.

5. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 12 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.50)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 12 un adreses piešķiršanu.

6. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 80 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.51)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 80 un adreses piešķiršanu.

7. Par apartamentu viesnīcas un biroju kompleksa būvniecības ieceri Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 (lēmums Nr.52)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

I.Ančāns – pagājušajā domes sēdē tika izskatīts jautājums par būvniecības ieceri Jūrmalā, Viestura ielā 15a un 15b, jautā vai šo abu projektu autoriem nevajadzētu izstrādāt kopīgu detālplānojumu šim kvartālam?

L.Alksnis uzskata, ka šajā teritorijā būtu nepieciešams detālplānojums, kā arī Lielupes krasta notinums. Ierosina lēmuma lemjošajā daļā 1.punktā svītrot stāvu skaitu. Būvvaldes izdotajā arhitektūras plānošanas uzdevumā būtu jānosaka, ka jāizstrādā Lielupes upes krasta notinumu uzrādot esošo un projektējamo apbūvi posmā no Vienības prospekta līdz Bulduru dārzkopības vidusskolas mācību korpusam ieskaitot.

M.Kreilis ierosina papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu sekojošā redakcijā: „3. Saglabāt zaļo zonu gar Pērkona ielu.”

D.Urbanovičs atbalsta būvniecības ieceri un būvniecību šajā teritorijā, taču nav nekāda pamata nepieprasīt izstrādāt detālplānojumu, it sevišķi ja tas ir nepieciešams. Ierosina lēmuma 1.punktā svītrot stāvu skaitu un papildināt to ar vārdiem „izstrādājot kvartālam detālplānojumu”, svītrot lēmuma 2.punktu.

A.Vētra uzskata, ka būtu jāatstāj tikai lēmuma 1.punkts, 2.punkts būtu jāsvītro, jo tā ir jaukšanās būvvaldes kompetencē.

I.Ančāns nevar atbalstīt šo lēmumu, lūdz deputātus neatbalstīt un gadījumā ja šis lēmums tiks pieņemts vērsīsies prokuratūrā, lai pārskatītu šo domes lēmumu. Pieprasa vārdisko balsojumu.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča un M.Kreiļa priekšlikumiem „par” – 6 (I.Ančāns, V.Barinovs, L.Alksnis, A.Tampe, M.Kreilis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 9 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, A.Landsberga, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāts par L.Alkšņa un M.Kreiļa priekšlikumiem „par” – 10 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, A.Landsberga, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, M.Kreilis, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Ančāns, V.Barinovs, L.Alksnis, A.Tampe, D.Urbanovičs)

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par apartamentu viesnīcas un biroju kompleksa būvniecības ieceri Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 ar augstāk minētajām izmaiņām.

Pārtraukums no plkst.11.35 – 12.15

8. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalēju ielā 25 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.53)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalēju ielā 25 nodošanu privatizācijai.

9. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.54)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

10. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.55)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu.

11. Informācija par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Ziņo:

Dz.Krūmiņš informē deputātus par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Informācija pieņemta zināšanai.

12. Par kārtību kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

J.Griķis ierosina atbalstīt šo lēmumu.

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par kārtību kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu.

13. Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalā Jūrmalā, Skolas ielā 40 (lēmums Nr.56)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7, „pret” – 1, „atturas” – 5), nolēma pieņemt lēmumu par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalā Jūrmalā, Skolas ielā 40.

14. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Artūra ielā 5a (lēmums Nr.57)

15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 35, Rubeņu ielā 37 un Viņķu ielā 28 (lēmums Nr.58)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Artūra ielā 5a.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 35, Rubeņu ielā 37 un Viņķu ielā 28.

16. Par siltumtrases daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ominasis Latvia” (lēmums Nr.59)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par siltumtrases daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ominasis Latvia”.

17. Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.60)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 nomas līguma noslēgšanu.

18. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BLP Īpašumi” (lēmums Nr.61)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BLP Īpašumi”.

19. Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 0,012 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar A/S „Fēnikss” (lēmums Nr.62)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe ierosina noslēgt nomas līgumu uz 3 gadiem.

I.Ančāns uzskata, ka jautājums būtu jāskata attīstības jautājumu komitejā.

J.Hlevickis aicina balsot.

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 0,012 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar A/S „Fēnikss”.

20. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.63)

21. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DEVIŅDESMIT SEŠI” (lēmums Nr.64)

22. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DEVIŅDESMIT SEŠI” (lēmums Nr.65)

23. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar ZS „Rijnieki” (lēmums Nr.66)

24. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BALTIC HOTEL GROUP” (lēmums Nr.67)

25. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000” (lēmums Nr.68)

26. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000” (lēmums Nr.69)

27. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000” (lēmums Nr.70)

28. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B-52” (lēmums Nr.71)

29. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MBG” (lēmums Nr.72)

30. Par pludmales nogabalu nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dzintaru koncertzāle” (lēmums Nr.73)

31. Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar SIA „MAGNOLIJA LI”

32. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KITIJA” (lēmums Nr.74)

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Priedaine 2406 daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Priedaines jahtklubs” (lēmums Nr.75)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Bašarins ir pret konkrētā pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar SIA „MAGNOLIJA LI”, jo šis pludmales nogabals atrodas teritorijā, kas plānota šogad sakopt un uzlabot.

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”.
 2. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DEVIŅDESMIT SEŠI”.
 3. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DEVIŅDESMIT SEŠI”.
 4. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar ZS „Rijnieki”.
 5. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BALTIC HOTEL GROUP”.
 6. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”.
 7. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”.
 8. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TOPS 2000”.
 9. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B-52”.
 10. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MBG”.
 11. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabalu nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dzintaru koncertzāle”.
 12. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KITIJA”.
 13. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Priedaine 2406 daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Priedaines jahtklubs”

Sēde slēgta plkst.13.45

Nākošā domes sēde 2005.gada 23.februārī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

 

J.Hlevickis

 

   

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska