Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2024.gada 21.marta 9.saistošajiem noteikumiem

2005.gada 9. februārīNr.5

Protokols Nr.4, 12. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā,
attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu
un Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26., 27.pantu
Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 44.saistošajiem noteikumiem

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. 1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, vai arī remontējot dzīvojamo telpu.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  1.2. Šajos noteikumos minētos gadījumos palīdzību ir tiesīgas saņemt personas, kuras dzīvo un savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā un dzīvo adresē par kuru lūdz pašvaldības palīdzību: 1.2. Šo noteikumu 1.4.punktā minētajā gadījumā palīdzību ir tiesīgas saņemt personas, kuras dzīvo un savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā un dzīvo adresē par kuru lūdz pašvaldības palīdzību:
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  1.2.1. par kurām Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde ir izsniegusi izziņu par viņu atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam vai, 1.2.1. par kurām Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde ir izsniegusi izziņu par viņu atbilstību maznodrošinātas personas statusam vai,

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  1.2.2. pensionāri, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai, 1.2.2. pensionāri, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi nepārsniedz vienu minimālo algu mēnesī vai,

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  1.2.3. I un II grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku. 1.2.3. I un II grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi nepārsniedz vienu minimālo algu mēnesī.

  1.3. Personu reģistrāciju, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā attiecībā uz dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remonta veikšanu, un kuras ir tiesīgas to saņemt, veic Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes Dzīvokļu nodaļa (turpmāk tekstā “Dzīvokļu nodaļa”) Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 44.saistošajiem noteikumiem

  .

  1.4. Pabalsts dzīvojamo telpu vai dzīvojamās mājas remontam ir vienreizējs un tiek piešķirts personām to īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un 24 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nav pieņemts lēmums par personas nodrošināšanu ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, jo pašvaldībai attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  1.5. Palīdzība dzīvojamo telpu remonta veidā (saskaņā ar pielikumā minētiem kritērijiem) tiek sniegta personām, ja šo telpu izīrētājs nav pašvaldība un ja remonts veicams šo personu īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpās. 1.5. Palīdzība dzīvojamo telpu remonta veidā (saskaņā ar pielikumā minētiem kritērijiem) tiek sniegta maznodrošinātām personām, kuras dzīvo un savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā un dzīvo adresē par kuru lūdz pašvaldības palīdzību, ja šo telpu izīrētājs nav pašvaldība un ja remonts veicams šo personu īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpās.

  1.6. Pabalsts netiek piešķirts tām personām, kuras jau saņēmušas 1.5.punktā minēto palīdzību, izņemot gadījumus, ja 1.4.punktā minētie apstākļi notiek pēc remonta veikšanas.

 3. Pašvaldības palīdzības saņemšanas kārtība
 4. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  2.1. Lai saņemtu šo noteikumu 1.4. un 1.5.punktos minēto palīdzību, 1.2.punktā minētās personas Dzīvokļu nodaļā iesniedz iesniegumu par vēlamo palīdzības veidu, pievienojot šādu dokumentu kopijas:

  • personas apliecinošu dokumentu;
  • pensijas apliecība (1.2.2.punktā minētām personām);
  • invalīda apliecību (1.2.3.punktā minētām personām);
  • dzīvesvietas izziņu;
  • trūcīgas personas (ģimenes) izziņu;
  • dokumentus, kas apliecina dzīvojamās platības lietošanas tiesisko pamatojumu (1.5.punktā minētās palīdzības saņemšanai, ja dzīvojamā telpa tiek īrēta, jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līgums, kurš ir spēkā vēl trīs gadus pēc palīdzības pieprasīšanas) vai īpašuma tiesības.
  2.1. Lai saņemtu šo noteikumu 1.4. un 1.5.punktos minēto palīdzību, personas Dzīvokļu nodaļā iesniedz iesniegumu par vēlamo palīdzības veidu, pievienojot šādu dokumentu kopijas:

  • personas apliecinošu dokumentu;
  • pensijas apliecība (1.2.2.punktā minētām personām);
  • invalīda apliecību (1.2.3.punktā minētām personām);
  • dzīvesvietas izziņu;
  • izziņu, kas apliecina atbilstību maznodrošinātas personas statusam
  • dokumentus, kas apliecina dzīvojamās platības lietošanas tiesisko pamatojumu (1.5.punktā minētās palīdzības saņemšanai, ja dzīvojamā telpa tiek īrēta, jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līgums, kurš ir spēkā vēl trīs gadus pēc palīdzības pieprasīšanas) vai īpašuma tiesības.

  Dzīvokļu nodaļai nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieprasīt papildus dokumentus, kā arī uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus.

  2.2. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dzīvokļu nodaļa:

  2.2.1. pārbauda personas tiesīgumu saņemt pašvaldības palīdzību un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus par personu;

  2.2.2. reģistrē personu palīdzības sniegšanai;

  2.2.3. dod darba uzdevumu Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamo telpu apsekošanas darba grupai (turpmāk tekstā “Darba grupa”).

  2.3. Darba grupas sastāvs tiek apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu. Darba grupa no sava vidus ievēlē darba grupas vadītāju. Nepieciešamības gadījumā darba grupai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieaicināt attiecīgus speciālistus.

  2.4. Darba grupa divu nedēļu laikā no darba uzdevuma saņemšanas brīža apseko Dzīvokļu nodaļas norādītās dzīvojamās telpas, izpēta dzīvojamās telpas faktiskos apstākļus un sastāda atzinumu par veicamajiem remontdarbiem, to apjomiem un izmaksām.

  2.5. Dzīvokļu nodaļa vienas nedēļas laikā pēc Darba grupas atzinuma saņemšanas lemj par attiecīgās palīdzības sniegšanu sekojošā apmērā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  2.5.1. 1.4.punktā minētajā veidā nepārsniedzot Ls 300 (trīs simti Latvijas latu) vai, 2.5.1. 1.4.punktā minētajā veidā līdz Ls 1000 (viens tūkstotis Latvijas latu) vai, Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 44.saistošajiem noteikumiem

  2.5.2. 1.5.punktā minētajā veidā - ievērojot pielikumā minētos kritērijus un nepārsniedzot Ls 700 (septiņi simti Latvijas latu). Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 44.saistošajiem noteikumiem

  2.6. Pieņemtais lēmums par 1.4.punktā minētās palīdzības sniegšanu tiek nosūtīts izpildei Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei, bet par 1.5.punktā minētās palīdzības sniegšanu – Jūrmalas pilsētas domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldei. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 44.saistošajiem noteikumiem

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  2.7. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde izmaksā personai pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā. Atlikušie 50% (piecdesmit procentu) tiek izmaksāti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmās izmaksas izlietojuma attaisnojuma dokumentu saņemšanas

 5. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
 6. Persona Dzīvokļu nodaļas pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, bet izpilddirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 44.saistošajiem noteikumiem

 7. Pārejas noteikumi
 8. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5

Kritēriji Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu vai dzīvojamās mājas remonta apjomu noteikšanai

 

 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 6. saistošajiem noteikumiem
  Konstrukciju (fasādes) remonts, izņemot kosmētisko remontu dzīvoklī. Ēkas ārējo norobežojošo un nesošo konstrukciju remonts, izņemot kosmētisko remontu dzīvoklī.

 2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un sanitārtehnisko ierīču remonts vai nomaiņa.
 3. Apkures un ventilācijas sistēmu remonts.
 4. Krāšņu, pavardu un dūmvadu remonts vai nomaiņa.
 5. Gāzes iekārtu remonts vai nomaiņa.
 6. Elektroinstalācijas un elektroapgādes iekārtu remonts vai nomaiņa.