Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Mainīti ar Domes 2005. gada 13. aprīļaa 1. saistošajiem noteikumiem

2005.gada 26. janvārīNr.4

Protokols Nr.3, 29. punkts

Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros saistošās daļas apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu Nr.24
“Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros”
un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.763
“Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros
sabiedriskās apspriešanas otro posmu”

  1. Apstiprināt detālplānojuma projekta „Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros” saistošo daļu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 13. aprīļaa 1. saistošajiem noteikumiem
    1’. Detālplānojumā projektētā Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla (KK projektētā) stājas spēkā tikai pēc grozījumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (ģenerālplānā).

  3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis