Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 13. aprīlīNr.1

Protokols Nr.5, 13. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros saistošās daļas apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu,
Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu Nr.24
“Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros”
un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.763
“Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros
sabiedriskās apspriešanas otro posmu”

  1. Papildināt 2005.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.4 „Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros saistošās daļas apstiprināšanu” ar 1’.punktu sekojošā redakcijā:
  2. „1’. Detālplānojumā projektētā Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla (KK projektētā) stājas spēkā tikai pēc grozījumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (ģenerālplānā).”

  3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta