Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 14.jūlija 32.nolikumu

2005.gada 17.augustāNr.13

Protokols Nr.16, 11.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30
„Dzīvokļu komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 21.janvāra
nolikumu Nr.14 „Jūrmalas pilsētas
domes nolikums”

  1. Papildināt dzīvokļu komisijas nolikuma 1.daļu ar punktu 1.3. sekojošā redakcijā:
  2. „1.3. Komisijas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu no komisijas locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.”

  3. Dzīvokļu komisijas nolikuma 3.daļas 3.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „3.1. Komisijas darbs notiek sēdēs vienu reizi mēnesī (pēc vajadzības) otrdienās no plkst.15.00 Jūrmalā, Dubultu prospektā 1, lit.1, Dzīvokļu nodaļas telpās.”

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta