Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 31. augusta 13. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2005. gada 17. augusta 13. nolikumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 8. jūnija 8. nolikumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 13. aprīļa 2. nolikumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 4. aprīļa 1. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 28. aprīļa 29. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 4.februāra 23. nolikumu

2004.gada 21.janvārīNr.14

Protokols Nr.2, 23.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES NOLIKUMS

Izdots saskanā ar

Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām",

"Par interešu konflikta novēršanu

valsts amatpersonu darbībā"

un likumu "Par pilsētas domes, rajona padomes,

novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"

I. Vispārējie noteikumi

 1. Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, pašvaldības kompetenci, domes un tās institūciju darba organizācijas pamatus un kārtību.
 2. Pašvaldības darbība pamatojas uz:
 3. 2.1. pilsētas kopējo interešu prioritāti pār atsevišķu indivīdu, personu un struktūrvienību interesēm;

  2.2. rūpēm par pilsētas atīstību, tās iedzīvotājiem un vidi;

  2.3. lietišķumu, kas balstās uz darbinieku kompetenci, principialitāti, vārdu un darbu vienotību;

  2.4. kolektīvā vadīšanas principa savienošana ar katra darbinieka personīgo atbildību par uzticēto pienākumu izpildi;

  2.5. stingru disciplinētību, tās izpaušanos jaunradē, iniciatīvā un pieņemto lēmumu realizēšanā dzīvē;

  2.6. personiskās darbības paškritisku analīzi, atklātumu, vienkāršību un cieņu saskarsmē ar iedzīvotājiem.

II. Pašvaldības pārvaldes struktūra

 1. Jūrmalas pilsētas domē ir 15 deputāti.
 2. Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka likumi "Par pašvaldībām", "Par pilsētas domes, rajona padomes, novadu domes un pagasta padomes deputāta statusu" un citi Latvijas Republikas likumi.
 3. Domes deputāti ne retāk kā reizi mēnesī pieņem pilsētas iedzīvotājus.
 4. Dome no domes deputātu vidus ievēl domes priekšsēdētāju un vietniekus. Dome ieceļ un atbrīvo izpilddirektoru un apstiprina pārvaldes struktūru (1.pielikums). Domes pārvaldes struktūra iedalās pārvaldēs, nodaļās un daļās vai tām pielīdzināmās struktūrvienībās.
 5. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido pastāvīgās deputātu komitejas (2.pielikums).
 6. Domes, komiteju un frakciju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic domes administratīvā pārvalde.
 7. Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības balstiesīgajiem iedzīvotājiem izveido komisijas (3.pielikums).
 8. Dome apstiprina komisiju nolikumus, sastāvu un komisijas priekšsēdētāju normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 9. Par piedalīšanos komisiju sēdēs, kā arī par komisiju uzdoto pienākumu pildīšanu, komisiju dalībnieki pamatojoties uz domes lēmumu var saņemt atlīdzību.
 10. Dome ar savu lēmumu izveido konsultatīvās padomes (4.pielikums) un apstiprina to nolikumus.
 11. Domes deputāti var veidot politiskās grupas - frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem.
 12. Katra frakcija saskaņā ar šo frakciju nolikumu var iesniegt priekšlikumus par domes sēdes darba kārtību, kā arī papildinājumus domes lēmumiem.

III. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki, domes izpilddirektors

 1. Domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku amati ir algoti. Priekšsēdētājs un viņa vietnieki saņem amatalgu un piemaksu, kuras apmēru nosaka dome.
 2. Priekšsēdētāja, viņa vietnieku un izpilddirektora amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

 3. Domes priekšsēdētājs saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām":
 4. 16.1. vada vietējās pilsētas domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanas kārtību komitejās;

  16.2. pārstāv pilsētas domi attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;

  16.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pilsētas domi tiesā;

  16.4. pilsētas domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

  16.5. vada finanšu komitejas darbu;

  16.6. dod saistošus rīkojumus pilsētas domes darbiniekiem;

  16.7. ierosina jautājumu izskatīšanu pilsētas domē un komitejās;

  16.8. sagatavo izskatīšanai pilsētas domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

  16.9. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir pilsētas dome;

  16.10. sniedz priekšlikumus pilsētas domē par tās struktūrvienību vadītāju pieņemšanu un atbrīvošanu no darba saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu;

  16.11. var ierosināt attiecīgajā Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;

  16.12. nodrošina domes gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojumu par tā publicēšanu;

  16.13. sniedz informāciju domes sēdē par svarīgāko, kas paveikts iepriekšējās divās nedēļās;

  16.14. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, pilsētas domes nolikumā un lēmumos.

 5. Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks:
 6. 17.1. domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus;

  17.2. pārzin un koordinē sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  17.2.1. tūrisma un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanu;

  17.2.2. kultūras iestāžu darbību un attīstību;

  17.2.3. veselīga dzīvesveida veicināšanu un sporta jautājumus;

  17.2.4. uzņēmējdarbības sekmēšanu;

  17.3. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.

 7. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
 8. 18.1. pārzin un koordinē sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  18.1.1. iedzīvotāju sociālo interešu aizstāvību;

  18.1.2. iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumus;

  18.1.3. iedzīvotāju izglītības jautājumus, izglītības iestāžu darbību un attīstību;

  18.1.4. aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;

  18.1.5. pilsētas pārstāvību reģionālajā slimokasē;

  18.1.6. žūpības, narkomānijas un netiklības apkarošanas pasākumus;

  18.1.7. bērnu tiesību aizsardzības jautājumus un pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

  18.2. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.

 9. Pēc pilsētas domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas domes nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu. Izpilddirektors nedrīkst būt vietējās pašvaldības domes deputāts.
 10. Izpilddirektors nodrošina pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba nepārtrauktību vietējās pašvaldības domes nomaiņas gadījumā.

  Pēc izpilddirektora priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektora vietnieku.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 4.aprīļa 1. nolikumu
  Izmaiņa ar Domes 2005. gada 13. aprīļa 2. nolikumu
  Izpilddirektora funkcijas tā prombūtnes laikā pilda domes priekšsēdētājs Izpilddirektora funkcijas tā prombūtnes laikā pilda domes priekšsēdētāja nozīmēta pašvaldības pārvaldes amatpersona

 11. Domes izpilddirektors:
 12. 20.1. organizē pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

  20.2. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem saskaņā ar domes lēmumiem, pilnvarām un priekšsēdētāja rīkojumiem;

  20.3. pārauga uzņēmumu un iestāžu saimniecisko darbību, sagatavo domes lēmumprojektus un rīkojumus par pašvaldības uzņēmumu un iestāžu darbību, kā arī to nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

  20.4. ierosina pilsētas domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītājus;

  20.5. pieņem darbā un atbrīvo no darba domes un tās struktūrvienību nodaļu un daļu vadītājus, galvenos speciālistus un speciālistus saskaņojot ar priekšsēdētāju;

  20.6. iesniedz pilsētas domē priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 4.aprīļa 1. nolikumu

  20.7. rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, slēdz līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām:

  20.7.1. apstiprinātā budžeta ietvaros;

  20.7.2. saskaņā ar domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.

  20.7. saskaņā ar Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām.

  20.8. organizē pilsētas teritorijas attīstības programmas projekta, pilsētas teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu saskaņā ar domes lēmumiem un domes priekšsēdētāja norādījumiem;

  20.9. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, priekšsēdētāja rīkojumiem un darba līgumu.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 4.aprīļa 1. nolikumu
  20.10. Ja Jūrmalas domes izpilddirektors nepilda šajā nolikumā un Jūrmalas pilsētas domes lēmumos noteiktos pienākumus, Jūrmalas pilsētas dome var atbrīvot viņu no amata pienākumu pildīšanas. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki vai Domes deputāti var ierosināt Domei atbrīvot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru no amata pienākumu pildīšanas. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata pieņem Jūrmalas pilsētas dome ar klātesošo deputātu balsu vairākumu.

 13. Ja domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieki nepilda likumā vai pilsētas domes nolikumā noteiktos pienākumus, domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus, Ministru kabineta noteikumus, dome var atbrīvot domes priekšsēdētāju vai viņa vietniekus no amata likumā noteiktā kārtībā.
 14. Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektors ne retāk kā vienu reizi mēnesī pieņem iedzīvotājus savas kompetences jautājumos.

IV. Domes komitejas

 1. Domes deputātus komitejās ievēl atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" un šim nolikumam. Deputāti par piedalīšanos komiteju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar domes lēmumu saņem atlīdzību.
 2. Pastāvīgās komitejas strādā atbilstoši nolikumiem par šo komiteju darbu.
 3. Finanšu komiteja saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām":
 4. 25.1. dod atzinumu par budžeta projektu;

  25.2. dod atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

  25.3. dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar budžeta līdzekļu izlietošanu;

  25.4. dod atzinumu par pašvaldības vai tās institūciju lēmumu projektiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

  25.5. organizē jautājumu sagatavošanu domes sēdēs.

 5. Kārtējās komitejas sēdes materiāli ir pieejami, kā arī paziņojums par komitejas kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ir izliekams redzamā vietā domes ēkā ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās komitejas sēdes.
 6. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.
 7. Komiteju sēdes ir atklātas, lēmumus pieņemot ar klātesošo komiteju locekļu balsu vairākumu.

  Komitejām ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

 8. Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas deputāti.
 9. Izskatot divu vai vairāku komiteju kompetencē esošus jautājumus, komitejas var noturēt kopējas sēdes. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs komiteju sēdi.
 10. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas deputātu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.
 11. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas deputātu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

V. Domes darba reglaments

 1. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes darbā.
 2. Dome nosaka kārtību kādā samazināma atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes un komiteju sēdēs tiem deputātiem, kas neierodas uz domes vai komiteju sēdēm.
 3. Domes sēdes notiek ik pēc divām nedēļām trešdienās plkst.10.00. Ja plānotā domes sēde sakrīt ar valsts svētku dienu, tad domes sēde notiek nākamajā trešdienā.
 4. Domes sēdes ir atklātas. Atsevišķu jautājumu izskatīšanai, dome var rīkot slēgtas sēdes, ja par to lemj ne mazāk kā divas trešdaļas domes deputātu, izņemot gadījumus, kas minēti likumā “Par pašvaldībām”.
 5. Domes sēdes laikā mobilo sakaru līdzekļiem jābūt uzstādītiem režīmā bez skaņas signāla.
 6. Domes sēdes var būt kārtējās un ārkārtas.
 7. Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem.
 8. Ja uz domes kārtējo sēdi nav ieradies šā nolikuma 37.punktā noteiktais domes deputātu skaits, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai var tikt sasaukta atkārtota domes sēde, ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.
 9. Ja uz domes atkārtotu sēdi nav ieradies šā nolikuma 37.punktā minētais domes deputātu skaits, domes priekšsēdētājs informē par to Ministru kabineta pilnvaroto ministru triju dienu laikā pēc dienas, kurā vajadzēja notikt atkārtotai sēdei, kā arī paziņo domes nākamās sēdes dienu.

 10. Domes ārkārtas sēdi sasauc domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa:
 11. 39.1. vismaz viena trešdaļa deputātu;

  39.2. Ministru kabineta pilnvarotais ministrs;

  39.3. Ministru kabinets.

  Iesniegumā par ārkārtas sēdes sasaukšanu jānorāda sēdes darba kārtība un tam jāpievieno domes lēmuma projekts.

  Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā triju dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

 12. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 1.vietnieks. Priekšsēdētāja un 1.vietnieka prombūtnes laikā sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks.
 13. Domes lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem domes deputātiem ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes (t.i. piektdienā no 14.00) un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
 14. Dome var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja lēmuma projekti atbilst šī nolikuma 75.punkta prasībām, un ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.
 15. Apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu.
 16. Ārkārtas sēdes darba kārtību dome nedrīkst grozīt.

 17. Domes sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz:
 18. 44.1. domes priekšsēdētājs;

  44.2. domes komitejas;

  44.3. domes deputāti;

  44.4. ārkārtas sēdes ierosinātājs.

 19. Domes sēdes gaita tiek protokolēta. Domes sēdes protokolē administratīvās pārvaldes darbinieks. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs. Protokols ir jāparaksta ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.
 20. Ikviens domes deputāts var pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.
 21. Domes deputātam ir aizliegts sagatavot vai pieņemt lēmumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzētajos gadījumos.
 22. Domes deputātam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā informēt domes priekšsēdētāju par apstākļiem, kas varētu būt par deputāta aturēšanās iemeslu no jautājuma apspriešanas un balsošanas.

 23. Balsošana domes sēdēs ir atklāta.
 24. Aizklāta balsošana notiek likumā "Par pašvaldībām" paredzētajos gadījumos.

  Ikviens deputāts var pieprasīt, lai dome pieņem lēmumu, izdarot vārdisku balsošanu. Šajā gadījumā domes sēdes protokolā tiek norādīts, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo lēmumu, un kuri aturējušies vai nav piedalījušies balsošanā.

 25. Sēdes protokolā jāieraksta:
 26. 49.1. kur, kādā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta;

  49.2. kad sēde atklāta un slēgta;

  49.3. iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, kā arī sēdes vadītāja rīkojumi;

  49.4. debatēs piedalījušos vārdi un uzvārdi;

  49.5. kādā veidā un ar cik balsīm lēmums pieņemts;

  49.6. to deputātu vārdi un uzvārdi, kuri izpildot likuma "Par pašvaldībām" 37.panta prasības, ir aturējušies no lēmuma pieņemšanas vai jautājuma izskatīšanas un aturēšanās motīvi;

  49.7. ja lēmums tiek pieņemts aizklāti balsojot, to deputātu vārdi un uzvārdi, kuri ierosinājuši aizklātu balsošanu;

  49.8. nākošās domes sēdes sasaukšanas laiks un vieta;

  49.9. persona, kura neievēro kārtību domes sēdē, tās vārds un uzvārds;

  49.10. vārdiskas balsošanas gadījumā jānorāda, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo domes lēmumu;

  49.11. ja sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē un/vai stenografēta.

 27. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
 28. Ja par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits lēmuma projekts ir noraidīts. Šajā gadījumā lēmuma projektu var iesniegt vispārējā kārtībā domei atkārtotai izskatīšanai.

 29. Domes lēmumus priekšsēdētājs paraksta piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas.
 30. Ja domes priekšsēdētājs atsakās šajā termiņā lēmumus parakstīt, viņam ir pienākums sasaukt domes ārkārtas sēdi.

 31. Domes priekšsēdētāja pienākumi sēdes vadīšanā:
 32. 52.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;

  52.2. pārliecināties par kvoruma esamību;

  52.3. dot vārdu runātājam;

  52.4. vadīt debates - dot vārdu deputātiem, kas piedalās debatēs, atklāt un slēgt debates;

  52.5. nodrošināt likumu un nolikuma ievērošanu;

  52.6. likt jautājumu uz balsošanu;

  52.7. piedāvāt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde tiek pagarināta.

  Domes sēdes laikā priekšsēdētājam ir tiesības noņemt jautājumu no izskatīšanas.

 33. Vadot domes sēdi, domes priekšsēdētājam nav tiesību apspriest jautājumus. Pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas domes priekšsēdētājam ir tiesības izteikt savu viedokli par izskatāmo jautājumu.
 34. Ja domes sēdi vada priekšsēdētāja 1.vietnieks vai vietnieks, viņam jāpilda visi likumā "Par pašvaldībām" un domes nolikumā noteiktie priekšsēdētāja pienākumi.
 35. Domes priekšsēdētājam ir jāsauc pie kārtības tās personas, kas neievēro domes darba reglamentu.
 36. Ja domes darba reglamentu atkārtoti neievēro domes deputāts, tas tiek fiksēts protokolā.

  Ja domes darba reglamentu atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

 37. Ziņojumi par darba kārtības jautājumiem līdz 15 minūtēm, līdzziņojumi līdz 5 minūtēm.
 38. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma domes deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc ziņojuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam tiek piedāvātas debates.
 39. Debatēs katram runātājam par izskatāmo jautājumu tiek dotas 5 minūtes, atkārtoti – 3 minūtes.
 40. Ziņojuma un debašu laiku var pagarināt, deputātiem balsojot.

  Ja debates netiek atklātas, domes deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

 41. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs.
 42. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam domes deputātam, kurš rakstiski pieteicies piedalīties debatēs.

 43. Domes deputāts drīkst divreiz izteikties par vienu un to pašu jautājumu ar domes sēdes vadītāja atļauju. Vienīgi priekšsēdētājam ir tiesības uz galavārdu.
 44. Ja domes deputāts, runājot debatēs, pārkāpj domes sēdes darba reglamentu, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc debates, un debašu pārkāpējam, runājot par konkrētu jautājumu, vairs netiek dots vārds.
 45. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē nav tiesības piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.
 46. Domes sēdes notiek valsts valodā. Sēdē izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā, ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā.
 47. Uzstājoties var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā vai, ja dome neiebilst.
 48. Visi labojumi domes lēmumu projektiem jāiesniedz rakstveidā un, ja iespējams, tiem jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām.
 49. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

 50. Tikai domes priekšsēdētājs var paziņot par priekšlikuma iesniegšanu mutiski.
 51. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu.
 52. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta saskaņā ar priekšsēdētāja lēmumu.

  Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura sagatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju.

  Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmuma projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs.

 53. Domes sēdēs lēmumus pieņem balsojot. Parasti balso paceļot roku.
 54. Izskatot sagatavotos viena veida lēmumu projektus, dome pieņem lēmumu atklāti balsojot par sarakstu kopumā vai par katru lēmuma projektu atsevišķi.

 55. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.
 56. Ja balsošana notiek aizklāti, no domes deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā.
 57. Par domes lēmuma pieņemšanu drīkst balsot tikai attiecīgās domes deputāti.
 58. Personas, kuras ir uzaicinātas uz domes sēdi paskaidrojumu sniegšanai, nav tiesīgas piedalīties balsošanā.

 59. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nepagūst izlemt vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas domes deputāti.
 60. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt kvoruma trūkuma dēļ, domes priekšsēdētājs var izsludināt pārtraukumu vai sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

 61. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi, priekšsēdētāja rīkojumi, kā arī domes atklāto sēžu protokoli ir brīvi pieejami, lai pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošās vai strādājošās personas, kā arī masu saziņas līdzekļu žurnālisti varētu bez maksas iepazīties ar šiem dokumentiem. Informācijas publisku pieejamību nodrošina domes administratīvā pārvalde un informātikas nodaļa.
 62. Ja kāds no iepriekšpieņemtajiem domes lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai izpilddirektors sniedz informāciju domes sēdē, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šāda informācija ir obligāti iekļaujama domes sēdes darba kārtībā.

VI. Lēmumu projektu sagatavošana

 1. Domes lēmuma projektu sagatavo lēmuma projekta iesniedzējs vai domes attiecīgās struktūrvienības vadītājs un iesniedz domes administratīvajā pārvaldē. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma vai cita domes pieņemamā akta projektu viena mēneša laikā un nosaka tā turpmāko virzību:
 2. o nosaka pastāvīgo komiteju vai komisiju,

  o nosaka pašvaldības iestādi vai tās darbinieku, kuriem jāizskata un jaiesniedz rakstisko atzinumu par sagatavoto projektu.

  Domes lēmumu projekti jāsaskaņo ar:

  o juridiskās pārvaldes vadītāju, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms 76.punktā noteiktā termiņa,

  o domes struktūrvienības, iestādes un uzņēmuma, kuru darbību skar lēmuma projekts, vadītāju.

  Iebildumi par lēmuma projektu jāiesniedz rakstiski un jāpievieno lēmuma projektam.

 3. Saskaņotus domes lēmumu projektus ne mazāk kā 25 eksemplāros kopē ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un saskaņojumiem, iesniedz domes administratīvajā pārvaldē ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms domes sēdes (t.i. trešdienā līdz plkst.12.00).
 4. Lēmumu projektus, kuri neatbilst šī nolikuma 75.punkta un 76.punkta 1.daļas prasībām domes administratīvā pārvalde var nepieņemt.

 5. Domes sēdes darba kārtību plāno domes administratīvā pārvalde ne vēlāk kā četras dienas pirms domes sēdes.
 6. Domes lēmumu projektiem jābūt pareizi un pamatoti sastādītiem, skaidri, precīzi formulētiem, ar konkrētiem termiņiem un atbildīgajiem izpildītājiem, bez nosaukumu saīsināšanas.
 7. Domes lēmumu projekti un to pielikumi jāparaksta sagatavotājam (amata nosaukums, paraksts, atšifrējums).

 8. Lēmuma projektam jāpievieno precīzs to personu saraksts, kas uzaicināmas uz domes sēdi, kā arī uzņēmumu, iestāžu un institūciju saraksts, kam jāizsūta pieņemtais lēmums. Šo sarakstu paraksta persona, kas sagatavojusi lēmuma projektu.
 9. Pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz atsevišķām fiziskām vai juridiskajām personām domes administratīvā pārvalde piecu dienu laikā sagatavo, pavairo, apliecina kopijas un izsūta personām, uz kurām tie attiecas.
 10. Lēmuma oriģināli, kā arī tiem pievienotie materiāli glabājas kārtējā gadā domes administratīvajā pārvaldē, pēc tam tiek nodoti arhīvā.
 11. Domes administratīvās pārvaldes darbinieks, kuram uzdota lēmumu kontrole, sistemātiski kontrolē to izpildi un regulāri informē par neizpildītajiem lēmumiem domes priekšsēdētāju un/vai vietniekus, un/vai izpilddirektoru.
 12. Ja lēmums izpildīts, atbildīgais par lēmuma izpildi to noņem no kontroles.

VII. Revīzijas nodaļa

 1. Darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto nolikumu.

VIII. Domes darba laiks

 1. Domes institūcijas strādā katru dienu no plkst.8.30 līdz 17.00, izņemot sestdienu un svētdienu. Pusdienas pārtraukums ilgst no plkst. 13.00 - 13.30.

IX. Pārejas noteikumi.

 1. Jūrmalas pilsētas domes nolikums stājas spēkā ar 2004.gada 1.februāri.
 2. Ar 2004.gada 1.februāri atzīt par spēku zaudējušiem:

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Nolikuma 1.pielikums

Pašvaldības pārvaldes struktūra
Attīstības jautājumu
Finansu
Kultūras, reliģijas un sporta
Labklājības un izglītības
Tūrisma un kūrorta jautājumu
Transporta un komunālo lietu
Vides aizsardzības
KOMITEJAS
Iedzīvotāju
Izglītības
Jaunatnes lietu
Kultūras
Uzņēmēju
Veselības aprūpes plānošanas
KONSULTATĪVĀS PADOMES
AdministratīvāĒku un būvju tehn. stāv. novērtēšanasRakšanas atļauju izsniegšanas
Ārkārtējo situācijuIedzīvotāju integrācijas jautājumuSociālās palīdzības
BilančuKoku ciršanasUzņēmējdarbības licenc.un ind. darba
Bērnu tiesību aizsardzībasNamīpašumu denacionalizācijasPrivatizācijas
BudžetaJūrmalas pilsētas vēlēšanuZemes
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. aprīļa 29. nolikumu
Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakst. un izrakst. Dzīvokļu
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 8.jūnija 8. nolikumu
Rūpnieciskās zvejas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija
Pašvaldības iepirkumu
Drošības un kārtības
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 4.februāra 23. nolikumu
Īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu
KOMISIJAS
DOME
Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja 1.vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks
   Izpilddirektors  
    Izpilddirektora   vietnieks  
Administratīvās komisijas atbildīgā sekretāre
Finansu pārvalde
Juridiskā pārvalde
Administratīvā pārvalde
Revīzijas nodaļa
Vides aizsardzības nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Lielupes ostas pārvalde
Pašvaldības policija
Ekonomikas un attīstības nodaļa
Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa
Kultūras un sporta nodaļa
Bibliotēku apvienība
Jūrmalas pilsētas muzejs
Bulduru kultūras nams
Kauguru kultūras nams
Majoru kultūras nams
Jūrmalas teātris
Bāriņtiesa
Labklājības pārvalde
Skolu valde
Alternatīvā skola
Jūrmalas 1.ģimnāzija
Jaundubultu vidusskola
Kauguru vidusskola
Lielupes vidusskola
Mežmalas vidusskola
Pumpuru vidusskola
Jūrmalas vakara vidusskola
Majoru pamatskola
Slokas pamatskola
Vaivaru pamatskola
Sākumskola "Atvase"
Sākumskola "Taurenītis"
Jūrmalas mākslas skola
Jūrmalas mūzikas vidusskola
Peldēšanas skola
Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skola
Jūrmalas pilsētas valodu centrs
Būvvalde
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Dzimtsarakstu nodaļa
Informātikas nodaļa
Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvalde
Pašvaldības īpašumu pārvalde
Jūrmalas BOPU "Jūrmalas kapi"
BO Jūrmalas P SIA "Jūrmalas gaisma"
BOP SIA "Jūrmalas ūdens"
Jūrmalas P SIA "Jūrmalas siltums"
BOP SIA "Jūrmalas namsaimnieks"
BO PU Bērnu nams "Sprīdītis"
BOP SIA "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari""
PBOU "Jūrmalas ātrā palīdzība"
Jūrmalas pilsētas PBU "Slokas slimnīca"
BOP SIA "Jūrmalas mūzika"
BOP SIA "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs"
Privatizējamā BOP SIA "Bulduru slimnīca"

2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14

Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās deputātu komitejas

 1. Attīstības jautājumu komiteja – 7 deputāti;
 2. Finanšu komiteja –
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 8.jūnija 8. nolikumu
  10 deputāti; 11 deputāti;
 3. Kultūras, reliģijas un sporta komiteja – 5 deputāti;
 4. Labklājības un izglītības jautājumu komiteja – 6 deputāti;
 5. Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja – 5 deputāti;
 6. Transporta un komunālo lietu komiteja – 6 deputāti;
 7. Vides aizsardzības komiteja – 7 deputāti.

3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14

Jūrmalas pilsētas domes komisijas

 1. Administratīvā komisija;
 2. Ārkārtējo situāciju komisija;
 3. Bilanču komisija;
 4. Bērnu tiesību aizsardzības komisija;
 5. Budžeta komisija;
 6. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. aprīļa 29. nolikumu
  Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisija; Dzīvokļu komisija;

 7. Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija;
 8. Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija;
 9. Koku ciršanas komisija;
 10. Namīpašumu denacionalizācijas komisija;
 11. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija;

 12. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 8.jūnija 8. nolikumu
  Rūpnieciskās zvejas komisija; Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija
 13. Rakšanas atļauju izsniegšanas komisija;
 14. Sociālās palīdzības komisija;
 15. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisija;
 16. Privatizācijas komisija;
 17. Zemes komisija;
 18. Pašvaldības iepirkumu komisija;
 19. Drošības un kārtības komisija;

 20. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 4.februāra 23. nolikumu
  Īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu komisija.


4.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsēttas domes

2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14

Jūrmalas pilsētas domes konsultatīvās padomes

 1. Iedzīvotāju konsultatīvā padome;
 2. Izglītības konsultatīvā padome;
 3. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome;
 4. Kultūras konsultatīvā padome;
 5. Uzņēmēju konsultatīvā padome;
 6. Veselības aprūpes plānošanas konsultatīvā padome;