Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.18

Ceturtdiena  

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5  

Sēde atklāta plkst.10 00  

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Liene Zalkovska    

Sēdē piedalās:  

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis      

Ilmārs Ančāns, Juris Griķis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1050-1055), Jānis Kuzins, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1000-1010), Zigurds Starks, Ģirts Trencis, Vladimirs Maksimovs, Raimonds Munkevics  

Nepiedalās: Igors Dreija, Juris Hlevickis    

Administratīvās pārvalde vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša    

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Kaziorova, Agita Vizma Alaine, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Laima Grobiņa, Valentīna Kļimova, Līga Bērziņa, Iveta Pūķe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Noņemt no darba kārtības jautājumu par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu Jūrmalā, teritorijai starp Piekrastes ielu, Olgas ielu un Alfrēda Kalniņa ielu.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmumā Nr.506 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu”

 

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

 

Par pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” patversmes grupas slēgšanu un darbinieku skaita sarakstu apstiprināšanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikumā

 

Par pašvaldības budžetā iesaistāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

 

Par nomas maksas maksājumiem

 

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Tīklu ielā 13 un Tīklu ielā 13A

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 9 un adreses piešķiršanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumā Nr.90 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 36 un adreses piešķiršanu”

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 6.oktobra lēmuma Nr.659 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Meža prospektā 27

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Parka ielā 2, Baznīcas ielā 1 un zemesgabala Dubulti 0106 daļai

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņa ielā 30, Alkšņa ielā 29 un Atbalss ielā 1

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai teritorijai, Ausekļu ielai no Viršu ielas līdz mežam

 

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

 

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 42 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

 

Par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Rīgas ielu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

 

Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, Emīlijas iela 15, Emīlijas ielā 17, Ķemeru ielā 16A, Ķemeru ielā 16B apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 21 apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Rotas ielu, Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijāsm saistošās daļas apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali saistošās daļas apstiprināšanu

 

Par privatizācijas grafikā iekļautās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/6 nodošanu privatizācijai

 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 

Par dzīvokļu jautājumiem

 

Par kompensāciju par nacionalizētajām ēkām Jūrmalā, Sēravotu ielā 6

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47.

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmumā Nr.506 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu”

Ziņo:

A.V.Alaine

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka šo jautājumu nevajadzētu pieņemt tādā steigā un pagaidām atlikt. Izvērtēt zemes komisijā.

I.Ančāns uzskata, ka jautājums jāizvērtē zemes komisijai, lai zinātu kā rīkoties turpmāk šādos gadījumos. Ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas.

M.Mežapuķe uzskata, ka par jautājumu būtu jānobalso un ja deputāti neatbalstīs tas nozīmēs, ka šāda veida jautājumi turpmāk netiks iesniegti uz dome sēdi.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai zemes komisijā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai zemes komisijā.

3. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.371)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

4. Par pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” patversmes grupas slēgšanu un darbinieku skaita apstiprināšanu (lēmums Nr.372)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” patversmes grupas slēgšanu un darbinieku skaita apstiprināšanu.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikumā (nolikums Nr.15)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikumā.

6. Par pašvaldības budžetā iesaistāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.373)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā iesaistāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

7. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.374)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

8. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Tīklu ielā 13 un Tīklu ielā 13A (lēmums Nr.375)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 3 (R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis)) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Tīklu ielā 13 un Tīklu ielā 13A.

9. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.376)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (V.Maksimovs)) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7 un adreses piešķiršanu.

10. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.377)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (V.Maksimovs, J.Kuzins, Ž.Kupčika)) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 9 un adreses piešķiršanu.

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumā Nr.90 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 36 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.378)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumā Nr.90 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 36 un adreses piešķiršanu.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 6.oktobra lēmuma Nr.659 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

J.Griķis skaidro, ka tad kad šī sadale veikta sākotnēji bijis paredzēts dalīt zemesgabalu 3 daļās, bet tā kā zemesgabalu nevar dalīt trīs daļās, tas tika sadalīts tikai divās daļās. Šobrīd lēmumu īpašnieki lūdz atcelt, jo vēlas zemesgabalu tomēr dalīt trīs daļās.

D.Urbanovičs ierosina īpašniekiem uzreiz pie šī lēmuma iesniegt arī jauno sadales priekšlikumu. Šo lēmumu noņemt no izskatīšanas, nodot atpakaļ būvvaldē, lai tā sagatavo vienu lēmumu par šī lēmuma atcelšanu un jaunās sadales veikšanu.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un nākamajā izskatīšanas reizē pievienot arī sadales skici.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

13. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Meža prospektā 27

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

D.Urbanovičs – šobrīd nemainīt lietošanas mērķi, mainīt tikai tad, kad ēka būs nodota ekspluatācijā.

I.Aizstrauta – nebalsos, jo uzskata, ka būvniecība var ievilkties, var mainīties īpašnieki, mērķi. Mainīt lietošanas mērķi tikai pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 3 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „atturas” – 9 (Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, I.Ančāns, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs), balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), lēmums netiek pieņemts.

14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Parka ielā 2, Baznīcas ielā 1 un zemesgabala Dubulti 0106 daļai

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 8 (R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, I.Ančāns, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins)), lēmums netiek pieņemts.

15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņa ielā 30, Alkšņa ielā 29 un Atbalss ielā 1 (lēmums Nr.379)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņa ielā 30, Alkšņa ielā 29 un Atbalss ielā 1.

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101

Ziņo:

I.Pūķe

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka šobrīd nav skaidrības, kas ir šī zemesgabala īpašnieks, jo nesen domes sēdē tika skatīts jautājums par pirmpirkuma tiesībām šajā adresē.

M.Mežapuķe nevar atbalstīt šo lēmuma projektu, jo tā rezultātā tiks apbūvēts kārtējais meža gabals.

R.Munkevics neatbalstīs šo lēmuma projektu, jo nav īstas skaidrības, kas ir īpašnieki, un vai viņi vēlēsies uzsākt detālplānojumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Tampe, ,Ž.Kupčika, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Kuzins)), lēmums netiek pieņemts.

I.Aizstrauta – būvvaldei noskaidrot visus radušos jautājumus un tad iesniegt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43

Ziņo:

I.Pūķe

Izsakās:

M.Mežapuķe - zemesgabala topogrāfijā ir redzams, ka detālplānojuma mērķis ir sadalīt mežu, tādēļ neatbalstīs.

D.Urbanovičs – neredz detālplānojumā adresi uz ziemeļiem no Mežsargu ielas 43, tādēļ nebalsos par projektu.

Z.Starks - tādēļ, ka zemesgabals nav ne atgūtais, ne vēsturiski piederējis jūrmalniekiem, bet ir pirkts, atturēsies balsojumā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (I.Aizstrauta), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 11 (Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs)), lēmums netiek pieņemts.

18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai teritorijai, Ausekļu ielai no Viršu ielas līdz mežam (lēmums Nr.380)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai teritorijai, Ausekļu ielai no Viršu ielas līdz mežam.

19. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnija 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.381)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, R.Munkevics, ), „pret” – nav, „atturas” –3 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnija 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

20. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 42 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.382)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 42 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

21. Par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Rīgas ielu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.383)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, R.Munkevics), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (V.Maksimovs, J.Kuzins, I.Ančāns, Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Rīgas ielu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

22. Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Griķis, R.Munkevics)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 apstiprināšanu.

23. Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, Emīlijas ielā 15, Emīlijas ielā 17, Ķemeru ielā 16A, Ķemeru ielā 16B apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, V.Maksimovs), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas” –4 (A.Tampe, J.Griķis, Ž.Kupčika, R.Munkevics)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, Emīlijas ielā 15, Emīlijas ielā 17, Ķemeru ielā 16A, Ķemeru ielā 16B apstiprināšanu.

Pārtraukums no plkst.1130 - 1200

24. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 21 apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņo:

I.Pūķe

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka šis ir labs piemērs, ka palielināt zemesgabalā apbūves blīvumu būvējot uz zemesgabala māju un nosaucot to par uzņēmuma reprezentācijas ēku. Aicina neatbalstīt šo lēmumu un šādas prakses ieviešanu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –4 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, D.Urbanovičs, R.Munkevics)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 21 apstiprināšanu.

25. Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 1 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 2 (I.Ančāns, Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu.

26. Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Rotas ielu, Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijāsm saistošās daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņo:

I.Pūķe

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, R.Munkevics), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Kuzins), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Rotas ielu, Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijāsm saistošās daļas apstiprināšanu.

27. Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali saistošās daļas apstiprināšanu

Ziņo:

I.Pūķe

Izsakās:

Oļegs Zaicevs (viens no detālplānojumā ietilpstošo zemesgabalu īpašniekiem) - ir vairāki iebildumi pret šo detālplānojumu, neapmierina atsevišķi risinājumi. Uzskata, ka ar šo detālplānojumu tiek aizskartas viņa pamattiesības ko garantē Satversme. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem bija tiesības 7 dienas iepriekš saņemt paziņojumu par domes sēdes norisi, bet šāds paziņojums tika saņemts tikai 3 dienas iepriekš, līdz ar to ir pārkāpta procedūra izsludinot domes sēdi.

H.Dekante uzskata, ka zemesgabala īpašniekam ir bijusi dota iespēja izteikties publiskās apspriešanas laikā. Viņš šo iespēju ir izmantojis un publiskās apspriedes pirmajā posmā izteicis priekšlikumus, kuri ir ņemti vērā. Publiskās apspriedes otrajā posmā Oļegs Zaicevs nav piedalījies.

I.Ančāns lūdz, ņemot vērā radušos situāciju, jautājumu noņemt no izskatīšanas, un virzīt izskatīšanai nākamajā domes sēdē, savlaicīgi par to informējot visu detālplānojumā iekļauto zemesgabalu īpašniekus.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai uz nākamo domes sēdi. Būvvaldei savlaicīgi par to informēt visu detālplānojumā iekļauto zemesgabalu īpašniekus.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

28. Par privatizācijas grafikā iekļautās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.384)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/6 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.385)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/6 nodošanu privatizācijai.

30. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.386)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš – lūdz lēmuma pielikuma 1.-10.punktus papildināt ar vārdiem „ar tiesībām privatizēt”.

Izsakās:

R.Munkevics aicina atbalstīt Dz.Krūmiņa priekšlikumu slēgt īres līgumus ar tiesībām privatizēt.

E.Rakiša – šie īres līgumi tika atzīti par spēkā neesošiem ar tiesas spriedumu. Tiesas spriedums tika pārsūdzēts un līdz ar to šie līgumi jāslēdz no jauna. Saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ja pamatojoties uz šo likumu tiek piešķirta dzīvojamā platība, tad tā nevar tikt privatizēta.

I.Ančāns uzskata, ka nav zināms, kādas būs sekas, ja šīm ģimenēm neļaus privatizēt šos dzīvokļus. Aicina izņemt no lēmuma projekta 1.-10.punktus un novirzīt izskatīšanai dzīvokļu komisijā.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu svītrojot no tā 1.–10.punktus, kurus novirzīt izskatīšanai dzīvokļu komisijā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu ar augstāk minētajām izmaiņām.

31. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.387)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

32. Par kompensāciju par nacionalizētajām ēkām Jūrmalā, Sēravotu ielā 6 (lēmums Nr.388)

Ziņo:

A.Apsīte

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par kompensāciju par nacionalizētajām ēkām Jūrmalā, Sēravotu ielā 6.

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 (lēmums Nr.389)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47.

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Olgas ielā 20B (lēmums Nr.390)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Olgas ielā 20B.

35. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44 (lēmums Nr.391)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44.

Sēde slēgta plkst. 12 30

Nākamā domes sēde 2005.gada 29.septembrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 20.septembrī