Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 15. septembrīNr.15

Protokols Nr.18, 25.punkts

Par detālplānojuma - Attīstības plāna
grozījuma projekta zemesgabaliem
Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30
un projekta saistošās daļas apstiprināšanu.

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”
45. un 80.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 9.jūnija lēmumu Nr.407
“Par detālplānojuma – Attīstības plāna
grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30”

  1. Apstiprināt detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu projektu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 un projekta saistošo daļu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Atzīt Jūrmalas attīstības plāna (Ģenerālplāna) daļu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 par spēku zaudējušu.
  3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  4. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta