Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 13. oktobrīNr.20

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

   
 

Ilmārs Ančāns, Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1200-1205, 1235-1240), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1005-1010, 1200-1205), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1130-1135, 1315-1320), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1200-1205), Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.1305-1320), Vladimirs Maksimovs, Raimonds Munkevics, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1200-1205), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1035-1038, 1250-1255)

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes galvenā speciāliste

Tamāra Kaffka

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Anna Deičmane

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

   

Sēdē uzaicināti:

Olga Helāna Koziorova, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Irēna Drupa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Noņemt no darba kārtības jautājumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.629 „Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju”

 

Par Jūrmalas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 7 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 18 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kadiķu ielā 30 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 3/5 un Viņķu ielā 7A un adreses piešķiršanu

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Parka ielā 2, Baznīcas ielā 1 un zemesgabala daļai Dubulti 0106

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101

 

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu”

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Fabrikas ielā 11

 

Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai Dubultos starp Slokas ielu, apbūvi Liedaga ielā, Baznīcas ielu un pludmali apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali saistošās daļas apstiprināšanu

 

Par grozījumiem pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

 

Par zemes vērtību zonējumu, ēku tipu bāzes vērtību un tirgus korekcijas koeficientu aktualizāciju

 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.marta lēmumā Nr.211 un 2003.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.255

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nomales ielā 14a

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eiženijas ielā 9

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 146

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 61a

 

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 nodošanu atsavināšanai

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Augļu ielā 15 nomas līguma noslēgšanu ar O.M.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13 daļas nomāšanu no B.O.

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jaunā ielā 72 nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „PALACE”

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.424)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.393)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.426)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Munkevics, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.629 „Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju” (lēmums Nr.427)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.629 „Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju”.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu (lēmums Nr.428)

Ziņo:

I.Drupa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Tampe, J.Griķis, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu.

7. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.429)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 7 un adreses piešķiršanu.

8. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 18 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.430)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 18 un adreses piešķiršanu.

9. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka būtu jānoskaidro kāds urbums atrodas zemesgabalā un kādas ir šī urbuma aizsargjoslas. Sakarā ar to, ka ēka ir valsts piemineklis būtu nepieciešams saskaņojums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

Z.Starks sadalot šo zemesgabalu automātiski tiks noteikts, ka šajā meža zemē apbūves blīvums būs 40%.

J.Hlevickis ierosina balsot un tā izteikt attieksmi.

I.Aizstrauta uzskata, ka loģiski būtu sākumā sākt ar detālplānojumu un tad detālplānojuma ietvaros šo zemesgabalu sadalīt. Aicina balsot un izteikt savu attieksmi.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 3 (D.Urbanovičs, I.Dreija, I.Ančāns), „atturas” – 12 (I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis, M.Mežapuķe)), lēmums nav pieņemts.

10. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kadiķu ielā 30 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.431)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kadiķu ielā 30 un adreses piešķiršanu.

11. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 3/5 un Viņķu ielā 7a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.432)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 3/5 un Viņķu ielā 7a un adreses piešķiršanu.

12. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Parka ielā 2, Baznīcas ielā 1 un zemesgabala daļai Dubulti 0106

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

J.Griķis jautā kādēļ nav iekļautas citas Baznīcas ielas teritorijas?

J.Hlevickis jautā par kādu apbūvi tieši iet runa?

I.Aizstrauta uzskata, ka ir pārāk daudz neskaidru jautājumu un tādēļ noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza atkārtotai izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā un vides aizsardzības komitejā.

Lēmums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā un vides aizsardzības komitejā.

13. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 (lēmums Nr.433)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83.

14. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavu ielā 3 (lēmums Nr.434)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavu ielā 3.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 (lēmums Nr.435)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43.

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā Slokas ielā 101

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

R.Munkevics jautā vai jaunajam īpašniekam nav nepieciešama jauna piekrišana no bankas.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un uz nākamo sēdi pievienot bankas piekrišanu detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanai.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

17. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā r.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu” (lēmums Nr.436)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 14 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā r.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu un Mežciema ielu”.

18. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Fabrikas ielā 11 (lēmums Nr.437)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 15 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Fabrikas ielā 11.

19. Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai Dubultos starp Slokas ielu, apbūvi Liedaga ielā, Baznīcas ielu un pludmali apstiprināšanu

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka šis jautājums būtu jāskata kopā ar ēkas, kas paredzēta Baznīcas ielā 2b, projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 5 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Hlevickis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 8 (A.Tampe, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), lēmums netiek pieņemts.

20. Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali saistošās daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar („par” – 8 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – (A.Tampe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma projekta Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali saistošās daļas apstiprināšanu.

Pārtraukums no plkst.1135-1200

21. Par grozījumiem pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.438)

Ziņo:

M.Romanovskis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

22. Par zemes vērtību zonējumu, ēku tipu bāzes vērtību un tirgus korekcijas koeficientu aktualizāciju (lēmums Nr.439)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

J.Griķis ierosina darba grupu izveidot ar izpilddirektora rīkojumu, nevis lēmumu.

J.Hlevickis atbalsta J.Griķa priekšlikumu.

A.Tampe ierosina noņemt jautājumu no izskatīšanas un novirzīt izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā un finanšu komitejā.

A.Deičmane ierosina lēmuma 1.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: „Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim divu nedēļu laikā izveidot darba grupu sadarbībai ar Valsts Zemes dienestu zemes vērtību zonējumu, ēku tipu bāzes vērtību un tirgus korekcijas koeficientu aktualizācijai”. Lēmuma 2.punktu svītrot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, Z.Starks), balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vērtību zonējumu, ēku tipu bāzes vērtību un tirgus korekcijas koeficientu aktualizāciju.

23. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.440)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Tampe, J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.marta lēmumā Nr.211 un 2003.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.255 (lēmums Nr.441)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

R.Munkevics uzstāj uz to, ka jautājums ir jāizskata dzīvokļu komisijā.

Balsošanas rezultāti par R.Munkevica priekšlikumu „par” – 7 (Ž.Kupčika, J.Kuzins, J.Hlevickis, R.Munkevics, V.Maksimovs, A.Tampe, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks)), priekšlikums netiek pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, J.Griķis, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Munkevics, J.Hlevickis)) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.marta lēmumā Nr.211 un 2003.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.255.

25. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nomales ielā 14a (lēmums Nr.442)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eiženijas ielā 9 (lēmums Nr.443)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 61a (lēmums Nr.444)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 146 (lēmums Nr.445)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma:

  1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nomales ielā 14a.
  2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eiženijas ielā 9.
  3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 61a.
  4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 146.

26. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.446)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 nodošanu atsavināšanai.

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Augļu ielā 15 nomas līguma noslēgšanu ar O.M. (lēmums Nr.447)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Augļu ielā 15 nomas līguma noslēgšanu ar O.M.

28. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Griķis uzskata, ka jautājums saskaņā ar nolikumu ir jāskata attīstības jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.605 īres līguma pagarināšanu.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Teātra ielā 2811 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L. (lēmums Nr.413)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Teātra ielā 2811 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.L.

30. Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar V.K. (lēmums Nr.414)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

31. Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 noma līguma noslēgšanu ar AS „NORD/LB Latvija” (lēmums Nr.415)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Hlevickis, I.Dreija)) nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 noma līguma noslēgšanu ar AS „NORD/LB Latvija”.

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.25 atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.416)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 15 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.25 atzīšanu par spēku zaudējušu.

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 6 (lēmums Nr.417)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vendu ielā 5 (lēmums Nr.418)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 23 (lēmums Nr.419)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6c (lēmums Nr.420)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033 (lēmums Nr.421)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 115 (lēmums Nr.422)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtos lēmuma projektus („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma:

  1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 6.
  2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vendu ielā 5.
  3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 23.
  4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6c.
  5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033.
  6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 115.

34. Par pilotskolas atlasi 2.kārtai nacionālajai programmai „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju vidējā izglītībā” (lēmums Nr.423)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka gan vien skola, gan otra skola ir atbalstāmas dalībai šajā programmā. Ierosina neskatoties uz to, kuru no skolām izvirzīs, otrai skolai nākamā gada budžeta ietvaros piešķirt līdzekļus dabaszinātņu klases remontam.

I.Ančāns ierosina noņemt šo jautājumu no izskatīšanas, izveidot darba grupu, un pēc konkursa sasaukt ārkārtas domes sēdi un pieņemt lēmumu.

J.Hlevickis – protestējot pret procedūru ierosina balsot par Jūrmala s 1.ģimnāzijas izvirzīšanu šai programmai.

I.Aizstrauta – izglītības pārvaldei iestrādāt nākamā gada budžeta pieprasījumā līdzekļus programmā neiekļautās skolas kabineta izveidei.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par” – 2 (I.Ančāns, J.Hlevickis), „pret” – 5 (J.Griķis, J.Kuzins, I.Dreija, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe), „atturas” – 8 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, R.Munkevics, V.Maksimovs), priekšlikums nav pieņemts.

Balsošanas rezultāti par J.Hlevicka priekšlikumu „par” – 5 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Kalnciems, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), priekšlikums netiek pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – nav), „atturas” –2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns)) nolēma pieņemt lēmumu par pilotskolas atlasi 2.kārtai nacionālajai programmai „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju vidējā izglītībā”.

Sēde slēgta plkst. 14 10

Nākamā domes sēde 2005.gada 13.oktobrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

     

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 4.oktobrī