Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 27.oktobrīNr.21
 

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

   
 

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis, Juris Hlevickis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1000-1005), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1000-1005, 1150-1200), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.1235-1305)


Sēdē nepiedalās: Aigars Tampe

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Anna Deičmane

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

   

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, GuntaUšpele, Māris Demme, Māra Kalvāne, Rita Kņūtiņa, Kristīne Ojala

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut jautājumu par pašvaldībai piederošu īpašumu Jūrmalā, Bražciems 1304, Mežotnes ielā 4, Maigas ielā 3, Maigas ielā 4, Jūras ielā 3 nodošanu atsavināšanai.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”

 

Par nomas maksas maksājumiem

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

 

Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas izglītības iestāžu pirmskolas grupās

 

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

 

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 

Par SPA viesnīcas būvniecības ieceri Jūrmalā, Viestura ielā 8

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 39 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 54 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 1a un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 9 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pliekšāna ielā 95 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.septembra lēmumā Nr.376 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7 un adreses piešķiršanu”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumā Nr.258 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 2 un adreses piešķiršanu”

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Oškalna ielā 3

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Grāvju ielā 4

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Lašu ielā 11

 

Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā Caunu ielā 1/3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

 

Par detālplānojuma Dzintaros, teritorijā starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu 2002.gada redakcijas noraidīšanu un detālplānojuma jaunas redakcijas izstrādāšanu atbilstoši jaunam darba uzdevumam

 

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu

 

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumā Nr.1244 „Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā”

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Peoniju ielā 12

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oškalna ielā 1

 

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Madonas ielā 7 nodošanu atsavināšanai

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmuma Nr.104 atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Par pašvaldībai piederošu īpašumu Jūrmalā, Bražciems 1304, Mežotnes ielā 4, Maigas ielā 3, Maigas ielā 4, Jūras ielā 3 nodošanu atsavināšanai

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.450)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.451)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.452)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.453)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.454)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

8. Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (lēmums Nr.455)

Ziņo:

V.Roze

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

9. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.456)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

10. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 31 (lēmums Nr.457)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 (lēmums Nr.458)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 54 (lēmums Nr.459)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 76 (lēmums Nr.460)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stabu ielā 9 (lēmums Nr.461)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 3 (lēmums Nr.462)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 26 a (lēmums Nr.463)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 8 (lēmums Nr.464)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 21 (lēmums Nr.465)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mūzikas ielā 12a (lēmums Nr.466)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 98 (lēmums Nr.467)

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Smilšu ielā 27 (lēmums Nr.468)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –1 (D.Urbanovičs), „nebalso” – 1 (I.Ančāns)), nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 31.
 2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20.
 3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 54.
 4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 76.
 5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stabu ielā 9.
 6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 3.
 7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 26 a.
 8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 8.
 9. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 21.
 10. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mūzikas ielā 12a.
 11. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 98.
 12. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai Jūrmalā, Smilšu ielā 27.

11. Par SPA viesnīcas būvniecības ieceri Jūrmalā, Viestura ielā 8 (lēmums Nr.469)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par SPA viesnīcas būvniecības ieceri Jūrmalā, Viestura ielā 8.

12. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 39 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.470)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 39 un adreses piešķiršanu.

13. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 54 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.471)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 54 un adreses piešķiršanu.

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 1a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.472)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 1a un adreses piešķiršanu.

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.473)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 9 un adreses piešķiršanu.

16. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pliekšāna ielā 95 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.474)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pliekšāna ielā 95 un adreses piešķiršanu.

17. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs –šāda zemesgabala sadale neatbilst pilsētas attīstība plānam un darījums, kas ir noticis ar šo zemesgabalu nevar būt pamats lēmuma pieņemšanai. Aicina izteikt savu attieksmi balsojot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 3 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics), „pret” – 8 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Dreija, M.Mežapuķe), „atturas” – 3 (A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

18. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20 (lēmums Nr.475)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ž.Kupčika, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20.

Pārtraukums no plkst.1055 - 1150

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.septembra lēmumā Nr.376 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.476)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.septembra lēmumā Nr.376 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7 un adreses piešķiršanu”.

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumā Nr.258 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 2 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.477)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumā Nr.258 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 2 un adreses piešķiršanu”.

21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Oškalna ielā 3 (lēmums Nr.478)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Oškalna ielā 3.

22. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Grāvju ielā 4 (lēmums Nr.479)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Grāvju ielā 4.

23. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Lašu ielā 11(lēmums Nr.480)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Lašu ielā 11.

24. Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.481)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu.

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.482)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

J.Hlevickis uzskata, ka šis jautājums būtu jāskata atkārtoti attīstības jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

26. Par detālplānojuma Dzintaros, teritorijā starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu 2002.gada redakcijas noraidīšanu un detālplānojuma jaunas redakcijas izstrādāšanu atbilstoši jaunajam darba uzdevumam (lēmums Nr.483)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka pareizāk būtu šo jautājumu no sākuma izskatīt attīstības jautājumu komitejā un tikai tad virzīt izskatīšanai domes sēdē. Ierosina jautājumu šodien neizskatīt.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par” – 3 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – 1 (I.Dreija), „atturās” – 10 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, J.Hlevickis, J.Kuzins), priekšlikums tiek noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins), „pret” – 2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns), „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Dzintaros, teritorijā starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu 2002.gada redakcijas noraidīšanu un detālplānojuma jaunas redakcijas izstrādāšanu atbilstoši jaunajam darba uzdevumam.

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.484)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

29. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumā Nr.1224 „Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā” (lēmums Nr.485)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, J.Hlevickis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 2 (R.Munkevics, Z.Starks), balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumā Nr.1224 „Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā”.

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Peoniju ielā 12 (lēmums Nr.486)

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oškalna ielā 1 (lēmums Nr.487)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem, („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, I.Ančāns, J.Hlevickis, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis) nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Peoniju ielā 12.
 2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oškalna ielā 1.

32. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Madonas ielā 7 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.488)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 13 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, I.Ančāns, J.Hlevickis, J.Griķis, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis) nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Madonas ielā 7 nodošanu atsavināšanai.

33. Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmuma Nr.104 atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Hlevickis nevar atbalstīt šo lēmumu, jo ir neloģiski, ka zemes komisijas lēmums ir pieņemts tikai pēc domes lēmuma.

D.Urbanovičs ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas un izskatīt nākamajā domes sēdē.

Lēmuma projekts noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai nākamajā domes sēdē.

34. Par pašvaldībai piederošu īpašumu Jūrmalā, Bražciems 1304, Mežotnes ielā 4, Maigas ielā 3, Maigas ielā 4, Jūras ielā 3 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.489)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka ir nepieciešams izveidot darba grupu, kas izvērtētu arī citus zemesgabalus.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, („par” – 10 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, J.Kuzins, Z.Starks, J.Griķis, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (Ž.Kupčika, J.Hlevickis, V.Maksimovs)) nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošu īpašumu Jūrmalā, Bražciems 1304, Mežotnes ielā 4, Maigas ielā 3, Maigas ielā 4, Jūras ielā 3 nodošanu atsavināšanai.

Sēde slēgta plkst. 13 45

Nākamā domes sēde 2005.gada 10.novembrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

     

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 1.novembrī