Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 20.aprīlīNr.360

protokols Nr.9, 18. punkts

Par dalību projekta pieteikumā INTERREG IIIA
programmas Dienvidu prioritātē

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties projekta pieteikumā „Ilgtspējīgas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveide Lielupes baseina pilsētās” INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē.

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tam 25% līdzfinansējumu vai 13625 EUR (9575.70 LVL pēc Latvijas Bankas kursa 18.04.2006.) no projekta attiecināmajām izmaksām.

  3. Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanu Jelgavas Domē līdz 2006.gada 2.maijam uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam Ģ.Trencim.

  4. Projekta sagatavošanas, iesniegšanas un ieviešanas kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF