Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 20.aprīlīNr.9

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Una Klīve

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.11.50-11.55), Igors Dreija, Juris Hlevickis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Raimonds Munkevics, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.11.56-11.58), Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājas p.i.

Anna Deičmane

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Gunta Liepiņa, Vladimirs Antonovs, Anda Zaķe, Agrita Sagalajeva, Aelita Kārkliņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta noņem no darba kārtības jautājumus:

·              „Par kārtību kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”;

·              „Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000123209002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu”

un ierosina darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus:

·              „Par dalību projekta pieteikumā INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē” (ziņos Ģ.Trencis);

·              „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” (ziņos A.Sagalajeva);

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 30b” (ziņos G.Jubele);

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes pr.8a” (ziņos G.Jubele);

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 46a” (ziņos G.Jubele);

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medus ielā 1” (ziņos G.Jubele);

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Talsu šos.58-006” (ziņos G.Jubele).

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā „par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma izmainīt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība:

1.

Informācija

I.Aizstrauta

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

A.Tukāne

3.

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

4.

Par nomas maksas maksājumiem

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

6.

Par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

9.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 40

V.Zvejniece

10.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidzemes ielā 21

11.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 38

12.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 53b

13.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14

14.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Riekstu ielā 14

15.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viņķu ielā 32

16.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 35

17.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skolotāju ielā 7

18.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 86

19.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1c un adreses piešķiršanu

20.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tērvetes ielā 7 un adreses piešķiršanu

21.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 90 un adreses piešķiršanu

22.

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 25 un Pilsoņu ielā 27 un adreses piešķiršanu

23.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 8

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3

25.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.25 „Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē”

R.Kņūtiņa

26.

Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos

A.Zaķe

27.

Par dzīvokļu jautājumiem

Dz.Krūmiņš

28.

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

29.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

30.

Par dalību projekta pieteikumā INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē

Ģ.Trencis

31.

Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums

A.Sagalajeva

32.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas privatizācijas projektu

G.Jubele

33.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0215” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

34.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

35.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rīgas ielā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kalna Roze”

36.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.P.

37.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/423

38.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.5 īres līguma noslēgšanu

39.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.2 īres līguma noslēgšanu

40.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.7,8 īres līguma noslēgšanu

41.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.9 īres līguma noslēgšanu

42.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.17 īres līguma noslēgšanu

43.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.3 īres līguma noslēgšanu

44.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.9 īres līguma noslēgšanu

45.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.13 īres līguma noslēgšanu

46.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 lit.1 īres līguma noslēgšanu

47.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 lit.3 īres līguma noslēgšanu

48.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.8 (lit.006) īres līguma noslēgšanu

49.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.17 (lit.015) īres līguma noslēgšanu

50.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.26 (lit.024) īres līguma noslēgšanu

51.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 6a

52.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 30b

53.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes pr.8a

54.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 46a

55.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medus ielā 1

56.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Talsu šos.58-006

 

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (R.Munkevics, J.Hlevickis, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”.

3. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.354)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

Z.Starks ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežpuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

4. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.355)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

A.Tampe ierosina samazināt Latvijas futbola federācijai 2006.gada telpu īres maksu par 25%.

I.Ančāns ierosina samazināt Latvijas futbola federācijai 2006.gada telpu īres maksu par 100%.

J.Hlevickis ierosina samazināt Latvijas futbola federācijai 2006.gada telpu īres maksu par 50%.

A.Tampe atsauc savu priekšlikumu.

I.Ančāns atsauc savu priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par J.Hlevicka priekšlikumu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), nolēma samazināt Latvijas futbola federācijai 2006.gada telpu īres maksu par 50%.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētājām izmaiņām („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem, samazinot Latvijas futbola federācijai 2006.gada telpu īres maksu par 50%.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.356)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

A.Tampe ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

6. Par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai (lēmums Nr.357)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai.

7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.358)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.359)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

            I.Dreija ierosina balsot ar vienu balsojumu par visiem 10 lēmumu projektiem par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai. Deputāti piekrīt saskaņā ar 2005.gada 31.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma Nr.13 99.punktu.

9. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 40 (lēmums Nr.367)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidzemes ielā 21 (lēmums Nr.368)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 38 (lēmums Nr.363)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 53b (lēmums Nr.362)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14 (lēmums Nr.361)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Riekstu ielā 14 (lēmums Nr.365)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viņķu ielā 32 (lēmums Nr.370)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 35 (lēmums Nr.364)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skolotāju ielā 7 (lēmums Nr.366)

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 86 (lēmums Nr.369)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 40, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidzemes ielā 21, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 38, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 53b, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Riekstu ielā 14, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viņķu ielā 32, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 35, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skolotāju ielā 7, par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 86.

            I.Dreija ierosina balsot ar vienu balsojumu par visiem 4 lēmumu projektiem par zemesgabalu sadales apstiprināšanu. Deputāti piekrīt saskaņā ar 2005.gada 31.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma Nr.13 99.punktu.

10. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1c un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.371)

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tērvetes ielā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.373)

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 90 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.372)

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 25 un Pilsoņu ielā 27 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.374)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1c un adreses piešķiršanu, par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tērvetes ielā 7 un adreses piešķiršanu, par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 90 un adreses piešķiršanu, par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 25 un Pilsoņu ielā 27 un adreses piešķiršanu.

 

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 8

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns aicina deputātus neatbalstīt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu. Šajā zemesgabalā atrodas mežs. Uzskata, ka cilvēkiem nav jāpakļauj daba, bet gan dabā jāiekļaujas. Balsojumā balsos „pret” iesniegto lēmuma projektu.

M.Mežapuķe ierosina neatbalstīt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu. Šajā zemesgabalā atrodas mežs.

I.Aizstrauta uzskata, ka nevar aicināt deputātus balsot pret Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, deputātiem savā darbā tie ir jāievēro. Balsojumā balsos „par” iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (Ģ.Trencis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” – 4 (I.Ančāns, R.Munkevics, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „atturas” – 3 (Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Kuzins), „nebalso” – 1 (V.Maksimovs)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

Par balsošanas motīviem:

D.Urbanovičs lūdz ierakstīt protokolā, ka norobežojās no to deputātu balsojuma, kuri balsoja „pret” un „atturas”, jo nevēlās maksāt gadījumā, ja no domes piedzīs zaudējumus par šādu balsojumu.

J.Hlevickis izsaka cerību, ka šis jautājums neparādīsies nākošajās domes sēdēs.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka izsaka pateicību, ka deputāti ir šādi rīkojušies, jo, ja tā nerīkosies, tad nākotnē visi meži tiks izcirsti.

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 (lēmums Nr.375)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3.

 

13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.25 „Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.376)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.25 „Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē”.

14. Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos (lēmums Nr.377)

Ziņo:

A.Zaķe

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

M.Mežapuķe ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

I.Aizstrauta ierosina deputātiem izteikt priekšlikumus par atbildīgās personas par projekta izpildi nozīmēšanu.

J.Hlevickis ierosina priekšsēdētājai nozīmēt atbildīgo personu.

A.Tampe ierosina atbildīgo personu nozīmēt ar priekšsēdētājas rīkojumu.

I.Aizstrauta ierosina atbildīgo personu nozīmēt ar domes lēmumu.

D.Urbanovičs uzskata, ka atbildīgo personu jānozīmē saskaņā ar pienākumu sadali.

I.Aizstrauta ierosina par atbildīgo amatpersonu par projekta izpildi nozīmēt priekšsēdētājas 1.vietnieku A.Tampi.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar I.Aizstrautas izteikto priekšlikumu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos, par atbildīgo amatpersonu par projekta izpildi nozīmējot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietnieku A.Tampi.

 

15. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.378)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

16. Par dzīvojamo telpu īres līgumiem (lēmums Nr.379)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumiem.

17. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.380)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

18. Par dalību projekta pieteikumā INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē (lēmums Nr.360)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projekta pieteikumā INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē.

19. Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums (nolikums Nr.1)

Ziņo:

A.Sagalajeva

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikumu.

Pārtraukums no plkst.11.20-11.50.

20. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas privatizācijas projektu (lēmums Nr.381)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas privatizācijas projektu.

            M.Mežapuķe ierosina balsot ar vienu balsojumu par abiem lēmumu projektiem par zemesgabalu privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu. Deputāti piekrīt saskaņā ar 2005.gada 31.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma Nr.13 99.punktu.

21. Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0215” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.382)

Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.383)

Ziņo:

G.Jubele lūdz izlabot lēmuma projekta „Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0215” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu” konstatējošās daļas trešajā atkāpē pirmo teikumu un vārda „nav” vietā rakstīt vārdu „ir”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, izgājis I.Ančāns) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0215” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu un lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, labojot lēmuma „Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0215” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu” konstatējošās daļas trešajā atkāpē pirmo teikumu un vārda „nav” vietā rakstīt vārdu „ir”.

22. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rīgas ielā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kalna Roze” (lēmums Nr.384)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, izgājis I.Ančāns) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rīgas ielā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Kalna Roze”.

 

23. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.P. (lēmums Nr.385)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Dreija ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, izgājis I.Ančāns) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.P.

Atnāk I.Ančāns

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/423 (lēmums Nr.386)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/423.

 

25. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.5 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.387)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.5 īres līguma noslēgšanu.

            M.Mežapuķe ierosina balsot ar vienu balsojumu par visiem 7 lēmumu projektiem par nekustamā īpašuma daļas Kr.Valdemāra ielā 13 īres līguma noslēgšanu. Deputāti piekrīt saskaņā ar 2005.gada 31.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma Nr.13 99.punktu.

26. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.2 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.388)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.7,8 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.389)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.9 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.390)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.17 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.391)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.3 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.392)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.9 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.393)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.13 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.394)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.2 īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.7,8 īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.9 īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.17 īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.3 īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.9 īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.13 īres līguma noslēgšanu.

            M.Mežapuķe ierosina balsot ar vienu balsojumu par abiem lēmumu projektiem par nekustamā īpašuma daļas Dāvja ielā 20 īres līgumu noslēgšanu. Deputāti piekrīt saskaņā ar 2005.gada 31.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma Nr.13 99.punktu.

27. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 lit.1 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.395)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 lit.3 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.396)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 lit.1 īres līguma noslēgšanu un lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 lit.3 īres līguma noslēgšanu.

            J.Hlevickis ierosina balsot ar vienu balsojumu par visiem 3 lēmumu projektiem par nekustamā īpašuma daļas Vasaras ielā 52/54 īres līgumu noslēgšanu. Deputāti piekrīt saskaņā ar 2005.gada 31.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma Nr.13 99.punktu.

28. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.8 (lit.006) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.397)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.17 (lit.015) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.398)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.26 (lit.024) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.399)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.8 (lit.006) īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.17 (lit.015) īres līguma noslēgšanu, par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.26 (lit.024) īres līguma noslēgšanu.

Iziet Z.Starks

 

29. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 6a (lēmums Nr.400)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 6a.

 

Atnāk Z.Starks

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 30b (lēmums Nr.401)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 30b.

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 8a (lēmums Nr.402)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 8a.

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 46a (lēmums Nr.403)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 46a.

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medus ielā 1 (lēmums Nr.404)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medus ielā 1.

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Talsu šosejā 58-006 (lēmums Nr.405)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Talsu šosejā 58-006.

Sēde slēgta plkst. 12.00

Nākamā domes sēde 2006.gada 3.maijā plkst.10.00

Domes priekšsēdētāja

I.Aizstrauta

Sēdes protokolētāja

U.Klīve

2006.gada 21.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF