Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2006.gada 19.oktobra 1006.lēmumu

2006.gada 20.aprīlīNr.377

protokols Nr.9, 14. punkts

Par pašvaldības līdzfinansējumu
Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības projekta realizēšanā
un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides ministrijas priekšlikumiem par grozījumiem 2002.gada 25.aprīlī noslēgtajā Finansu memorandā „Latvijas valdības un Eiropas Komisijas vienošanās „Par Pirmsiestāšanās Strukturālās Politikas Instrumentu (ISPA) palīdzības piešķiršanu pasākumam „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”” - projektam Nr.2001/LV/16/P/PE/008, saistībā ar projekta izmaksu pieaugumu, kā arī, lai tiktu saņemts Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes akcepts kredīta saņemšanai pašvaldībai un galvojuma sniegšanai SIA „Jūrmalas ūdens” aizņēmumam no Eiropas Investīciju bankas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 19.oktobra 1006.lēmumu
  Atbalstīt turpmāko Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas realizāciju (tabula Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5). Atbalstīt turpmāko Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas realizāciju (Eiropas Komisijas 2006.gada 22.augusta lēmums un tabula Nr.1).

 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 19.oktobra 1006.lēmumu
  Pieņemt zināšanai, ka projekta kopējais sadārdzinājums uz 2006.gada 1.aprīli ir EUR 3369828,79. Jūrmalas pilsētas domes ieguldījuma palielinājums ir EUR 143580,20, kas, ņemot vērā EUR kursa svārstības (2001.gadā 1 EUR = 0,565 LVL, 2006.gadā 1 EUR = LVL 0,702804), dod LVL 539930,33 sadārdzinājumu. Pieņemt zināšanai, ka projekta kopējā vērtība uz 2006.gada 1.oktobri ir EUR 25323956,04 jeb LVL 17797777,60 ievērojot valūtas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL.

 3. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 19.oktobra 1006.lēmumu
  Noteikt, ka uz 2006.gada 1.aprīli Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma daļu Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta 1.kārtas realizēšanai veido EUR 3329420,91 jeb LVL 2339930,33 pie valūtas kursa 0,702804, tajā skaitā:

  §attiecināmās izmaksas EUR 1366867,30, LVL 960639,81;

  §neattiecināmās izmaksas EUR 1962553,61, LVL 1379290,53.

  Noteikt, ka uz 2006.gada 1.oktobri Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma daļu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas realizācijai veido EUR 3269659,93 jeb LVL 2297930,08, ievērojot valūtas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL, tajā skaitā: - Attiecināmās izmaksas EUR 1333405,34 jeb LVL 937122,61; - Neattiecināmās izmaksas EUR 1936254,59 jeb LVL 1360807,47.

 4. Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” aizņēmuma saņemšanai no Eiropas Investīciju bankas EUR 1671806 apmērā.

 5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļauju Jūrmalas pilsētas domei sniegt galvojumu SIA „Jūrmalas ūdens” aizņēmumam no Eiropas Investīciju bankas EUR 1671806 jeb LVL 1174951,94 apjomā pie valūtas kursa 0,7028 ar aizņēmuma mainīgo procentu likmi, ko nosaka EIB reizi ceturksnī (Variable – spread floating rate), uz 10 gadiem – no 2006.gada maija mēneša līdz 2016.gada maijam – projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” realizācijai, garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 6. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļauju ņemt kredītu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar pašvaldības budžeta līdzekļiem Ūdenssaimniecības attīstības projektam 2006.gadā Ls 500000 uz 7 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu.

 7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam (Ģ.Trencis) līdz 2006.gada 1.jūnijam sagatavot lēmuma projektu par atbilstošu izmaiņu veikšanu 2005.gada 8.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.565 ”Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006.-2009.gadam”.

 8. Par atbildīgo amatpersonu par projekta izpildi nozīmēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietnieku A.Tampi.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 19.oktobra 1006.lēmumu
  9.

  9.Uzdot SIA „Jūrmalas ūdens” pēc aizdevuma no Eiropas Investīciju bankas līguma parakstīšanas samazināt aizdevuma apjomu no EUR 1671806 uz 1643145, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 22.augusta lēmumu.


Pielikumi MS Excel formātā:

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts(1-4)
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta(5)

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF