Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 20.aprīlīNr.381

protokols Nr.9, 20. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a
daļas privatizācijas projektu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Valsts uz pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 41.pantu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2006.gada 28.marta lēmumu (protokols Nr.3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a privatizējamās daļas, kas sastāv no 6589/100000 domājamām daļām 65,89 m2 platībā no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 13000075401 (zemesgabala kopējā platība 1000 m2) un garāžas ēkas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 13000075401009, nosacīto cenu Ls 3400.

  2. Apstiprināt N.K.iesniegto privatizācijas projektu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Deičmane) divu mēnešu laikā sagatavot pirkuma līgumu ar N.K. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas, kas sastāv no 6589/100000 domājamām daļām 65,89 m2 platībā no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 13000075401 un garāžas ēkas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 13000075401009, pirkumu par Ls 3400, maksājumu veicot latos līdz 2006.gada 31.jūlijam.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta