Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 39.saistošajiem noteikumiem

2006.gada 27.jūlijāNr.22

Protokols Nr. 18, 10.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 3.augusta lēmumu Nr.273
„Par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā,
Dagnijas ielā 3”

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (E.Imša) publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta