Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.12.2020. Stājas spēkā 29.12.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 39

protokols Nr. 23, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par
spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF