Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
IETEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 19. aprīlisNr.1

protokols Nr.8, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumos Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes Finanšu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu”

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes Finanšu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

„2.6. Atļaut Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam uz rīkojuma pamata apstiprinātā budžeta ietvaros veikt izmaiņas aktivitātēs/pasākumos sekojošu kodu ietvaros tāmēs:

1. klasifikācijas kodā 1000 „Atlīdzība”;

2. klasifikācijas kodā 2000 „Preces un pakalpojumi”;

3. klasifikācijas kodā 3000 „Subsīdijas un dotācijas”;

4. klasifikācijas kodā 4000 „Procentu izdevumi”;

5. klasifikācijas kodā 5000 „Pamatkapitāla veidošana”;

6. klasifikācijas kodā 6000 „Sociālie pabalsti”;

7. klasifikācijas kodā 7000 „Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)”;

8. klasifikācijas kodā 8000 „Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām”;

9. klasifikācijas kodā 9000 „Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas”.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics