Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
IETEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 1.instrukciju
Grozījumi ar domes 2007.gada 19. aprīļa 1.ieteikumu

2002.gada 18.decembrīNr.3

Protokols Nr.29, 9. punkts

Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

  Šie norādījumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par budžetu un finansu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par grāmatvedību”, kā arī ievērojot Ministru kabineta un Finansu ministrijas izstrādātos vispārējos noteikumus.

  Norādījumi reglamentē Jūrmalas pilsētas budžeta un pašvaldības budžeta iestāžu, iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju (turpmāk tekstā - institūciju) līdzekļu aprites kārtību, ja ir piešķirti budžeta līdzekļi, vai, ja tajos ir ieguldīta pašvaldības kapitāla daļa. Šie norādījumi turpmāk būs attiecināmi arī uz pašvaldības aģentūrām, kā arī uz tām institūcijām, kas tiks reorganizētas saskaņā ar “Komerclikumu”.

  1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmumu Nr.849 “Par Jūrmalas domes finansu pārvaldes Norēķinu kases izveidošanu” 4.punktu - Jūrmalas pilsētas institūciju norēķinu konti tiek atvērti Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kasē (turpmāk tekstā - Norēķinu kase).

  1.2. Atbilstoši ikgadējam Jūrmalas pilsētas budžetā apstiprinātajam finansējumam un atbilstoši ieņēmumu veidiem, katrai pašvaldības institūcijai tiek atvērts viens vai vairāki norēķinu konti.

  1.3. Institūcijām, kas finansējumu saņem no pašvaldības budžeta, līdzekļi tiek nodrošināti saimnieciskā gada ietvaros atvērto asignējumu robežās.

  1.4. Saņemot asignējumus, pašvaldības institūcijas to izmantošanu uzsāk ar norādīto datumu vai arī, ja datums nav norādīts, asignējumu saņemšanas dienā.

  1.5. Līdzekļi no Jūrmalas pilsētas budžeta finansētajām institūcijām tiek novirzīti saskaņā ar apstiprinātajām tāmēm.

  1.6. Norēķinu kontā esošie brīvie finansu resursi var tikt noguldīti uz termiņa noguldījumiem.

 2. BUDŽETA ASIGNĒJUMU ATVĒRŠANA UN IZMAIŅU VEIKŠANA TĀMĒS

  2.1. Budžeta izpildītāji ir no pašvaldības budžeta finansētu institūciju vadītāji, kuri ar asignējumiem pilnvaroti izdarīt budžeta izdevumus vai uzņemties saistības attiecībā uz budžetu.

  2.2. Budžeta asignējumus atver institūcijām - budžeta izpildītājiem, pamatojoties uz finansu pārvaldes budžeta nodaļas sagatavoto izrakstu, kas sastādīts uz noteikumu “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu” bāzes. Izrakstā tiek norādīts institūcijas nosaukums un reģistrācijas numurs, pieķirto asignējumu summa, institūcijas norēķinu konta numurs, asignējumu mērķis, finansēšanas avots un papildus norādījumi, ja tādi nepieciešami. Norēķinu kase saņem arī institūcijas tāmes attiecīgajam budžeta gadam pa budžeta veidiem un pa valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

  2.3. Norēķinu kase no pašvaldības budžeta kontiem ieskaita līdzekļus institūciju norēķinu kontos, pamatojoties uz maksāšanas uzdevumu, ko sagatavojusi centralizētā grāmatvedība.

  2.4. Pašvaldības budžeta grozījumu gadījumos, arī asignējumu apturēšanas gadījumos, Norēķinu kase saņem izziņu-paziņojumu par asignējuma izmaiņām, kurā norādīts valdības un ekonomiskās klasifikācijas kods, kur tiek veiktas izmaiņas un precizētais valdības un ekonomiskais klasifikācijas kods, grozījumu summa, kā arī finansēšanas avots.

  2.5. Izmaiņas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmēs institūcijas iesniedz ne vēlāk, kā līdz tekošā gada 5.decembrim.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 19. aprīļa 1 .ieteikumu
  2.6. Atsevišķos gadījumos, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var veikt izmaiņas tāmēs sekojošiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem: 1400 ”Pakalpojumu apmaksa”, 1500 ”Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50 par vienu vienību iedāde“, 1600 ”Grāmatu un žurnālu iegāde“. 2.6. Atļaut Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam uz rīkojuma pamata apstiprinātā budžeta ietvaros veikt izmaiņas aktivitātēs/pasākumos sekojošu kodu ietvaros tāmēs: Atcelts ar domes 2011.gada 21.jūlija 1.instrukciju

  1. klasifikācijas kodā 1000 „Atlīdzība”;

  2. klasifikācijas kodā 2000 „Preces un pakalpojumi”;

  3. klasifikācijas kodā 3000 „Subsīdijas un dotācijas”;

  4. klasifikācijas kodā 4000 „Procentu izdevumi”;

  5. klasifikācijas kodā 5000 „Pamatkapitāla veidošana”;

  6. klasifikācijas kodā 6000 „Sociālie pabalsti”;

  7. klasifikācijas kodā 7000 „Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)”;

  8. klasifikācijas kodā 8000 „Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām”;

  9. klasifikācijas kodā 9000 „Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

  2.7. Ja pirms saimnieciskā gada budžets nav apstiprināts, tad Norēķinu kase pieņem izpildei budžeta izpildītāju norēķinu dokumentus ar noteikumiem, ka:

  2.7.1. netiek apmaksāti pakalpojumi, kas nav sniegti iepriekšējā gadā un netiek veiktas investīcijas, kas nav realizētas iepriekšējā saimnieciskajā gadā,

  2.7.2. izdevumi mēnesī nepārsniedz vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada apropriācijas,

  2.7.3. tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana.

 3. INSTITŪCIJU NORĒĶINU KONTU APKALPOŠANA NORĒĶINU KASĒ

  3.1. Lai atvērtu norēķinu kontus, institūcija aizpilda parakstu paraugu kartiņu (1.pielikums), ar kuru apstiprina pirmās un otrās personas paraksta paraugus un zīmogu.

  3.2. Norēķinu kase operācijas ar institūciju kontiem veic, pamatojoties uz maksāšanas uzdevumiem un skaidrās naudas izmaksu čekiem.

  3.3. Maksāšanas uzdevumos, kurus institūcija iesniedz Norēķinu kasē, jāuzrāda:

  3.3.1. maksāšanas uzdevuma numurs,

  3.3.2. maksāšanas uzdevuma aizpildīšanas datums,

  3.3.3. maksātāja pilns nosaukums,

  3.3.4. maksātāja reģistrācijas numurs,

  3.3.5. Norēķinu kases konta numurs kredītiestādē un maksātāja norēķina konta numurs Norēķinu kasē,

  3.3.6. kredītiestādes nosaukums un kods,

  3.3.7. summa cipariem un vārdiem,kura jāpārskaita no konta,

  3.3.8. saņēmēja nosaukums,nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs,

  3.3.9. saņēmēja konta numurs,

  3.3.10. kredītiestādes nosaukums un kods,

  3.3.11. maksājuma mērķis, norādot līguma datumu un numuru, preču pavadzīmes datumu un numuru, sniegto pakalpojumu rēķina datumu un numuru un izdevumu valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodu.

  Maksāšanas uzdevuma eksemplāru skaitu nosaka attiecīgā Norēķinu kases apkalpojošā kredītiestāde.

  Maksāšanas uzdevuma pirmo eksemplāru paraksta un apzīmogo personas, kuru paraksti un zīmogs apstiprināts parakstu parauga kartiņā.

  3.4. Maksāšanas uzdevumam klāt jāpievieno maksājumu apstiprinoši dokumenti - preču pavadzīmes, sniegto pakalpojumu rēķini, vienošanās protokoli par līgumcenām, līgumi, pieņemšanas-nodošanas akti un citi izdevumus apstiprinoši dokumenti.

  3.5. Saņemot maksāšanas uzdevumu, kases darbinieks pārbauda:

  3.5.1. parakstu un zīmoga atbilstību parakstu paraugu kartiņā apstiprinātajiem parakstiem un zīmoga nospiedumam,

  3.5.2. norēķina konta līdzekļu atlikuma pietiekamību, lai norakstītu no konta maksāšanas uzdevumā norādīto summu,

  3.5.3. maksājuma veikšanu apliecinošo dokumentu rekvizītu pareizību,

  3.5.4. attiecīgā valdības un ekonomiskās klasifikācijas koda atbilstību veicamajiem maksājumiem,

  3.5.5. attiecīgā budžeta izdevumu valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodā apstiprināto līdzekļu atlikuma pietiekamību, lai veiktu maksājumus,

  3.5.6. veicot algu izmaksas , jāseko likumos noteikto nodokļu maksāšanas termiņiem.

  3.6. Maksājuma uzdevumi, kas iesniegti Norēķinu kasē, neievērojot šos noteikumus, izpildei netiks pieņemti.

  3.7. Maksāšanas uzdevumu pirmie eksemplāri glabājas Norēķinu kasē.

  Norēķinu kases darbinieks paraksta otro maksāšanas uzdevuma eksemplāru, uzliek spiedogu uz maksāšanas uzdevuma otrā eksemplāra un attaisnojošiem dokumentiem, un maksāšanas uzdevuma otro eksemplāru kopā ar maksāšanas attaisnojošiem dokumentiem atdod klientam.

  3.8. Izpildei pieņemtais maksāšanas uzdevums tiek ievadīts Norēķinu kases datu bāzē.

  Kad no Norēķinu kases konta apkalpojošās kredītiestādes ir saņemts apstiprinājums par maksājumu veikšanu, Norēķinu kases darbinieks pārbauda datu bāzē ievadīto un izpildīto maksājumu atbilstību.

  3.9. Norēķinu kase uz institūcijas iesnieguma pamata (2.pielikums), izsniedz čeku grāmatiņas skaidrās naudas saņemšanai.

  3.10. Čeku aizpilda grāmatiņas īpašnieks . Norēķinu kase to pieņem izpildei, ja tajā nav labojumi un ir aizpildīti visi rekvizīti.

  3.11. Aizpildot čeka pirmo pusi, ir jānorāda:

  3.11.1. čeka grāmatiņas īpašnieka nosaukums,

  3.11.2. Norēķinu kases konta numurs kredītiestādē un klienta konta numurs Norēķinu kasē,

  3.11.3. summa skaitļiem un vārdiem,

  3.11.4. čeka aizpildīšanas datums,

  3.11.5. personas, kas pilnvarota saņemt skaidrās naudas līdzekļus, vārds, uzvārds un personas kods,

  3.11.6. čeka izdošanas vieta.

  Čeka pirmo pusi paraksta un apzīmogo personas, kuru paraksti un zīmogs apstiprināts parakstu paraugu kartiņā.

  3.12. Aizpildot čeka otro pusi, ir jānorāda:

  3.12.1. personu paraksti, kuras apstiprinājušas skaidrās naudas izsniegšanu čeka pirmajā pusē,

  3.12.2. attiecīgie izdevuma valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodi,

  3.12.3. personas, kura saņem čekā norādīto summu, paraksts, pases dati, kad un kura iestāde ir izsniegusi pase.

  3.13. Norēķinu kases darbinieks, pieņemot skaidrās naudas izmaksas čeku, pārbauda tajā uzrādīto rekvizītu pareizību, norēķina konta līdzekļu atlikuma pietiekamību attiecīgaja kontā, valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodā, parakstu un zīmoga atbilstību parakstu paraugu kartiņā, skaidrās naudas saņemšanas pamatojuma dokumenta atbilstību čekā uzrādītajam izdevumu mērķim. Dokumentus, kas pamato skaidrās naudas izsniegšanas nepieciešamību, Norēķinu kases darbinieks paraksta, uzliek spiedogu un kopā ar čeku atdot čeku iesniedzējam skaidrās naudas līdzekļu saņemšanai Norēķinu kasi apkalpojošā kredītiestādē.

  3.14. Tikai atsevišķos gadījumos pēc Norēķinu kases darbinieku pieprasījuma čeks skaidrās naudas saņemšanai jāiesniedz iepriekšējā dienā.

  3.15. Čeks, kas iesniegts Norēķinu kasē, neievērojot šos norādījumus, izpildei netiek pieņemts.

  3.16. Lai maksimāli ierobežotu skaidrās naudas apgrozījumu, apmaksājot sīkus, neparedzētus saimniecības izdevumus, kas saistīti ar budžeta institūciju darbību, avansā izsniegtās skaidrās naudas limitus budžeta gadam katram budžeta izpildītājam nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.

  3.17. Par avansā izsniegtajām summām, institūcija līdz mēneša 27.datumam iesniedz atskaiti par avansā izsniegto summu izlietojumu pa valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pievienojot klāt attaisnojošos dokumentus.

 4. LĪDZEKĻU IESKAITĪŠANA INSTITŪCIJU KONTOS

  Lai veiktu skaidrās naudas summas ieskaitīšanu institūcijas kontos, kredītiestādē tiek aizpildīta skaidras naudas iemaksas pieteikuma veidlapa, kurā jāuzrāda:

  1. dokumenta aizpildīšanas datums;

  2. maksātāja pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods;

  3. summa cipariem un vārdiem;

  4. kā saņēmēju jānorāda Norēķinu kase un attiecīgā institūcija - saņēmējs;

  5. Norēķinu kases konta numurs kredītiestādē un institūcijas norēķina konta numurs Norēķinu kasē;

  6. Norēķinu kasi apkalpojošās kredītiestādes nosaukums un kods;

  7. iemaksas mērķis.

  Skaidrās naudas iemaksas pieteikumu paraksta fiziskā persona - maksātājs vai, ja iemaksu veic juridiskā persona, tās darbinieks, kurš veic iemaksu.

 5. NORĒĶINU KASES DARBĪBAS IEKŠĒJĀS KONTROLES NODROŠINĀŠANA

  5.1. Katru dienu pēc institūciju norēķinu kontos veiktajām operācijām, tiek aprēķināti konta atlikumi, uzskaitīta līdzekļu kustība, Norēķinu kase izsniedz institūcijām jaunu konta izrakstu.

  5.2. Pēc konta izraksta saņemšanas no kredītiestādes Norēķinu kase salīdzina kases kontā veiktās operācijas ar institūciju norēķinu kontos veiktajām operācijām.

  5.3. Labojumi Norēķinu kases datu bāzē, kuri radušies institūcijas vainas dēļ, tiek veikti pamatojoties uz rakstiska iesnieguma pamata. Labojumus veic iesnieguma saņemšanas dienā.

  5.4. Norēķinu kase līdz mēneša 2.datumam izsniedz institūcijām ikmēneša konta izrasktu divos eksemplāros par tāmes izpildi budžeta izdevumu valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā par iepriekšējo mēnesi. Institūcija salīdzina to ar saviem grāmatvedības uzskaites datiem. Pēc salīdzināšanas, ja atšķirības nav konstatētas, budžeta izpildītājs nodod vienu apstiprināto eksemplāru Norēķinu kasei. Ja ir konstatētas atšķirības, institūcija līdz tekošā mēneša 4.datumam rakstiski informē par to Norēķinu kasi, vēstulei klāt pievienojot visus dokumentus, kas nepieciešami, lai konstatētu kļūdu un labotu to. Pēc labošanas institūcija saņem jaunu izrakstu par uzturēšanas tāmes izpildi budžeta izdevumu valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā.

 6. JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMU UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBU KONTU APKALPOŠANA

  6.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmumu konti Norēķinu kasē tiek atvērti pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu var tikt noteikti konkreti termiņi norēķinu kontu atvēršanai.

  6.2. Norēķinu kase visas operācijas ar pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību kontiem veic pamatojoties uz iesniegtajiem maksāšanas uzdevumiem un skaidras naudas izmaksu čekiem saskaņā ar šo metodisko norādījumu punktu 3.3.- 3.17. nosacījumiem.

  6.3. Maksājumu dokumentos nav jālieto budžeta izdevumu valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodi.

  6.4. Katru dienu pēc norēķinu kontos veiktajām operācijām, pašvaldības uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības saņem Norēķinu kases izsniegtu attiecīgā konta izrakstu.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs


1.pielikums

JŪRMALAS DOMES FINANSU PĀRVALDES

NORĒĶINU KASE

PARAKSTU UN ZĪMOGA NOSPIEDUMA PARAUGU KARTIŅA

Konta īpašnieka dati:

Konta īpašnieks

Reģistrācijas Nr. Konta numurs

__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
Juridiskā adrese Tālrunis

Konta īpašnieka vadītāja apstiprinājums

Rīkojumus par oparācijām ar kontu pieņemt izpildei saskaņā ar parakstu un zīmoga paraugiem, ja uz tiem ir viens pirmais un viens optrais paraksts.

Amats Paraksts

Vārds, uzvārds

Pirmais paraksts

amats vārds, uzvārds
paraksta paraugs

amats vārds, uzvārds
paraksta paraugs

Otrais paraksts

amats vārds, uzvārds
paraksta paraugs

amats vārds, uzvārds
paraksta paraugs

Zīmoga paraugs

Parakstus apliecina

amats vārds, uzvārds
paraksts, zīmogs

Datums


2.pielikums

JŪRMALAS DOMES FINANSU PĀRVALDES

NORĒĶINU KASE

IESNIEGUMS ČEKU GRĀMATIŅAS SAŅEMŠANAI

Datums

_ _ /_ _ /_ _ _ _/

Konta īpašnieks

Konta Nr.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lūdzam izsniegt (daudzums vārdiem)

________________________________________________________ čeku grāmatiņas ar 25 lapām katra.

Čeku grāmatiņas saņemt pilnvarojam______________________________________________________,

(vārds, uzvārds)

personas kods

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Viņa parakstu

apliecinam.

Klienta paraksti

1.

______________________

Z.V.

2.

______________________

Norēķinu kases atzīmes

Čeku grāmatiņas ar čeku numuriem no_______________ līdz _______________

izsniedza _________________________________

Norēķinu kases darbinieka paraksts

saņēma __________________________________

pilnvarotās personas paraksts

Datums _ _ / _ _ / _ _