Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 30.jūlija 320.lēmumu

2007.gada 25.janvāraNr.86

protokols Nr.2, 52. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintari 8903

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu (ģenerālplānu) zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8903 daļa 14413 kv.m platībā atrodas Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J) un zemesgabala daļa 5138 kv.m platībāatrodas “Dabas pamatnes” teritorijā (DP).

Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu, mazstāvu dzīvojamo māju un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

Apbūves noteikumos nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves uz zemesgabaliem (arī to daļām), kas noteikta kā Dabas pamatnes teritorija, izriet no šīs teritorijas specifikas un ir saistīti ar palieņu aizsardzības pasākumiem.

Zemesgabalam noteiktais mērķis – 0105 - Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme, neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķus nosaka nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanas un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma īpašnieks ir ierosinājis lietošanas mērķa maiņu, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustāmā īpašuma izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 8903 (kadastra Nr.1300 008 8903) ar kopējo platību 19551 kv.m daļai 14413 kv.m platībā noteikt nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, un daļai 5138 - kv.m platībā noteikt nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi 0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics