Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 320

protokols Nr. 13, 26. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIELUPES KLĀNI”, reģistrācijas Nr.40003858521, (turpmāk – Iesniedzēja) 2015.gada 27.aprīļa iesniegumu par lietošanas mērķa neatbilstību nekustamajam īpašumam Dzintari 8903, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 8903, kopējā platība 19551 m2 (turpmāk – Zemes vienība), Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē sekojošo:

[1] Īpašuma tiesības uz Zemes vienību ir nostiprinātas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000109134 Iesniedzējai 2007.gada 15.martā, pamats - 2006.gada 17.novembra pirkuma līgums Nr.1.1-16.1/1048 no Jūrmalas pilsētas pašvaldības.

[2] Ar Domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 (turpmāk– Lēmums Nr.893) apstiprināts Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns (Ģenerālplāns), kas paredzēja, ka visa Zemes vienība atrodas Dabas pamatnes teritorijā (DP).

[2.1] Ar Domes 2004.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienībai mainīts izmantošanas veids un noteikts, ka tā atrodas „Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā”.

[2.2] Ar Domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.19) tika apstiprināti Jūrmalas pilsētas attīstības plāna grozījumi, ar kuriem Zemes vienības daļa 14413 m2 platībā atrodas „Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā” (J) un daļa 5138 m2 platībā „Dabas pamatnes” teritorijā (DP).

[2.3] Ar Domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.86 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8903” Zemes vienībai ir noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: daļai 14413 m2 platībā - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) un daļai 5138 m2 platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

[2.4] Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) Zemes vienībai reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Zemes vienības daļai 5138 m2 platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) un Zemes vienības daļai 14413 m2 platībā - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

[2.5] Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 24.marta spriedumu lietā Nr.2008-39-05 ir atzīts, ka ar Saistošajiem noteikumiem Nr.8 un Saistošajiem noteikumiem Nr.19 atļautās izmantošanas veids ir noteikts prettiesiski. Līdz ar to, apturēto teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plānam, kas apstiprināts ar Domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)”. Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu Zemes vienība atrodas Dabas pamatnes teritorijā (DP), atbilstoši „Dabas pamatnes” teritoriju iedalījumam – Lielupes palienes vides saglabāšanas josla (LS). Līdz ar to NĪVKIS reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst teritorijas atļautajai izmantošanai.

[2.6] Saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) Zemes vienība daļēji atrodas Dabas teritorijā (5D2), daļēji atrodas Dabas aizsardzības teritorijā (5D1) un daļēji Satiksmes infrastruktūras teritorijā (S).

[3] Ņemot vērā minēto, Zemes vienībai ir nosakāms lietošanas mērķis - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) ar 2007.gada 25.janvāri līdz 2012.gada 11.oktobrim, lai pareizi aprēķinātu nekustamā īpašuma nodokli.

[3.1] No 2012.gada 11.oktobra, atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr.42, ir nosakāmi lietošanas mērķi: zemes vienības daļai 15342 m2 platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501); zemes vienības daļai 4209 m2 platībā - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

[3.2] Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 2.1.apakšpunktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienībai nosaka atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 17.6.apakšpunktā minētajā gadījumā var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, šajā situācijā Iesniedzējs.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 24.marta sprieduma lietā Nr.2008-39-05, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. apakšpunktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 78., 79., 283., 284.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 29.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.86 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8903”.

2. Zemes vienībai Dzintari 8903, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 8903 ar zemesgabala kopējo platību 19551 m2 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501), ar 2007.gada 25.janvāri līdz 2012.gada 10.oktobrim.

3. Noteikt, ka ar 2012.gada 11.oktobri zemes vienības Dzintari 8903, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 8903, ar zemesgabala kopējo platību 19551 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501), zemesgabala daļai 15342 m2 platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) zemesgabala daļai 4209 m2.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF