Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 30. oktobra 912.lēmumu

2007.gada 19. aprīlisNr.348

protokols Nr.8, 4. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, LR likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta 5.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.933 „Likuma „Par PVN normu piemērošanas kārtību” 82.3.punktu, LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 3.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 28.augusta nolikuma Nr.22 „Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums” 74.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 29.marta atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Jūrmalas peldēšanas skolā no 2007.gada 1.aprīļa saskaņā ar pielikumu.

    2. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

    3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

    4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam.

    5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūnija lēmumu Nr.502 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.348

(protokols Nr.8, 4.punkts)

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā

Nosaukums

Pakalpojuma

cena

(Ls)

PVN 18% (Ls)

Kopā

(Ls)

1. Lielais baseins - 45 min nodarbība (1 personai)

1.1. Skolu audzēkņiem, izņemot

0,17

0,03

0,20

1.1.1. darba dienās no 19.15-21.00

1.1.2. sestdienās no 16.00-19.00

1.1.3. svētdienās no 13.00-17.00

0,42

0,42

0,42

0,08

0,08

0,08

0,50

0,50

0,50

1.2. Skolu organizētajām grupām (peldēšanas apmācība)

0,10

 

0,10

1.3. Pieaugušajiem

0,85

0,15

1,00

1.4. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem*

0,42

0,08

0,50

1.5. Ģimenei:

1.5.1. vecāki (katrs)

1.5.2. bērnam

0,59

0,17

0,11

0,03

0,70

0,20

1.6. Pilsētas nestrādājošiem pensionāriem*

0,42

0,08

0,50

1.7. Dienas nodaļas studentiem*

0,42

0,08

0,50

1.8. Invalīdiem*

0,42

0,08

0,50

2. Mazais baseins - 45 min nodarbība (1 personai)

2.1. Skolu audzēkņiem*

0,17

0,03

0,20

2.2. Skolu organizētajām grupām (peldēšanas apmācība)

0,10

 

0,10

2.3. Individuālās apmācības ar treneri (grupā max 3 bērni)

0,85

0,15

1,00

2.4. Pieaugušajiem

0,51

0,09

0,60

3. Trenažieru zāle - 60 min nodarbība (1 personai)

3.1. Skolu audzēkņiem*

3.1.1. darba dienās no 8.00-18.00

3.1.2. darba dienās no 18.00-21.00

3.1.3. svētdienās, svētdienās

0,25

0,51

0,25

0,05

0,09

0,05

0,30

0,60

0,30

3.2. Dienas nodaļas studentiem*

0,51

0,09

0,60

3.3. Pieaugušajiem

0,85

0,15

1,00

3.4. Invalīdiem*

0,25

0,05

0,30

3.5. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem*

0,25

0,05

0,30

4. Vingrošanas zāle - 60 min nodarbība (1 personai)

4.1. Pieaugušajiem

0,85

0,15

1,00

4.2. Dienas nodaļas studentiem*

0,34

0,06

0,40

4.3. Skolu audzēkņiem*

0,25

0,05

0,30

5. Lielā baseina viena celiņa noma 45 min

3,39

0,61

4,00

6. Abonementa cena - 10 nodarbībām mēnesī (1 personai)

Abonementa derīguma laiks – divi mēneši

6.1. Lielais baseins

6,78

1,22

8,00

6.2. Lielais baseins (dienas nodaļas studentiem, invalīdiem)*

3,39

0,61

4,00

6.3. Mazais baseins (individuālās apmācības ar treneri)

4,24

0,76

5,00

6.4. Trenažieru zāle

6,78

1,22

8,00

6.5. Trenažieru zāle (dienas nodaļas studentiem)*

4,24

0,76

5,00

6.6. Vingrošanas zāle

6,78

1,22

8,00

6.7. Ģimenei (2 vecāki + bērni pirmsskolas un skolas audzēkņiem*)

10,17

1,83

12,00

6.7. Kopējais abonements (baseins + trenažieru zāle)

10,17

1,83

12,00

6.8. Kopējais abonements (dienas nodaļas studentiem, invalīdiem)*

5,93

1,07

7,00

7. Trenažieru zāle (bez laika ierobežojuma mēnesī)*

Abonementa derīguma laiks – viens mēnesis

8,47

1,53

10,00

* Uzrādīt apliecinošu dokumentu.

(14.11.2006. LR MK noteikumi Nr.933 „Likuma „Par PVN normu piemērošanas kārtību” 82.3.punktu)

Apmeklējumi bez maksas:

* Jūrmalas peldēšanas skolas profesionālās ievirzes sporta grupu audzēkņiem;

* Jūrmalas pilsētas skolotājiem-pensionāriem, kuri nestrādā (uzrādīt apliecinošu dokumentu);

* Patversmes bērniem;

* Bērniem no mazturīgām ģimenēm (uzrādīt apliecību);

* Ārstnieciskā vingrošana;

* Skolu organizēto peldēšanas apmācības grupa vadītājam.