Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 14.janvāra 1.lēmumu

2008.gada 30.oktobrīNr.912

protokols Nr.37, 9. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, LR likuma ”Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta 5.daļas 2.punktu, LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 3.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 28.augusta nolikuma Nr.22 “Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums” 74.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 23.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Jūrmalas peldēšanas skolā saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (B.Gailīte) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem kontrolēt lēmuma izpildi.

  4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2007.gada 19.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.348 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā”.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.912

(protokols Nr.37, 9.punkts)

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā

Nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma

cena ( Ls)

PVN

18% (Ls)

Kopā

(Ls)

1. Lielais baseins - 45 min. nodarbība

1 personai

1.1. Skolu audzēkņiem:

„

1.1.1. darba dienās no 18.30-21.00

„

0.85

0.15

1.00

1.1.2. sestdienās no 16.00-19.00

„

0.42

0.08

0.50

1.1.3. svētdienās no 13.00-17.00

„

0.85

0.15

1.00

1.2. Pieaugušajiem:

„

1.2.1. darba dienās no 8.00-12.00

„

1.27

0.23

1.50

1.2.2. darba dienās no 18.00-21.00

„

1.69

0.31

2.00

1.2.3. sestdienās no 14.00-19.00

„

1.69

0.31

2.00

1.2.4. svētdienās no 10.00-17.00

„

1.69

0.31

2.00

1.3. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem *)

„

0.42

0.08

0.50

1.4. Ģimenei:

„

1.4.1. vecāki (katrs)

„

1.27

0.23

1.50

1.4.2. bērnam

„

0.42

0.08

0.50

1.5. Pensionāriem *)

„

0.85

0.15

1.00

1.6. Dienas nodaļas studentiem *)

„

0.85

0.15

1.00

1.7. Invalīdiem*)

„

0.42

0.08

0.50

2. Mazais baseins-45 min. nodarbība

1 personai

2.1. Skolu audzēkņiem *)

„

0.42

0.08

0.50

2.2. Apmācība ar treneri (bērns + vecāks)

„

1.27

0.23

1.50

2.3. Pieaugušajiem

„

1.27

0.23

1.50

3.Trenažieru zāle -60 min. nodarbība

1 personai

3.1. Skolu audzēkņiem *)

3.1.1. darba dienās no 8.00-18.00

„

0.42

0.08

0.50

3.1.2. darba dienās no 18.00-21.00

„

0.59

0.11

0.70

3.1.3. sestdienās, svētdienās no 10.00-17.00

„

0.59

0.11

0.70

3.2. Dienas nodaļas studentiem *)

„

0.59

0.11

0.70

3.3. Pieaugušajiem

„

0.85

0.15

1.00

3.4. Invalīdiem *)

„

0.59

0.11

0.70

3.5. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem *)

„

0.59

0.11

0.70

4. Vingrošanas zāle-60 min. nodarbība

1 personai

4.1. Pieaugušajiem

„

0.85

0.15

1.00

4.2. Dienas nodaļas studentiem *)

„

0.51

0.09

0.60

4.3. Skolu audzēkņiem *)

„

0.25

0.05

0.30

5. Lielā baseina viena celiņa noma

45 min

5.1. darba dienās no 8.00-12.00

„

5.08

0.92

6.00

5.2. vakaros no 18.30-21.00, sestdienās un svētdienās no 10.00-17.00

„

6.78

1.22

8.00

6. Abonementa cena 10 nodarbībām **)

6.1.Lielais baseins:

45 min.

6.1.1. darba dienās no 8.00-12.00

„

10.17

1.83

12.00

6.1.2. vakaros no 18.30-21.00, sestdienās un svētdienās no 10.00-17.00

„

13.56

2.44

16.00

6.2. Lielais baseins-dienas nodaļas studentiem *)

45 min.

6.78

1.22

8.00

6.3. Lielais baseins – ģimenei (2 vecāki ar bērniem, pirmskolas un skolas audzēkņiem) *)

45 min.

20.34

3.66

24.00

6.4. Trenažieru zāle

60 min.

6.78

1.22

8.00

6.5. Trenažieru zāle-dienas nodaļas studentiem *)

60 min.

4.24

0.76

5.00

6.6. Vingrošanas zāle

60 min.

6.78

1.22

8.00

6.7. Kopējais abonements (baseins + trenažieru zāle)

45 min.+60 min.

16.95

3.05

20.00

6.8. Kopējais abonements-dienas nodaļas studentiem, invalīdiem *)

45 min.+60 min.

11.86

2.14

14.00

7. Trenažieru zāles abonements, bez laika ierobežojuma *)

1 mēn.

8.47

1.53

10.00

Bezmaksas apmeklējumi:

-Jūrmalas peldēšanas skolas profesionālās ievirzes sporta grupu audzēkņiem

-Jūrmalas pilsētas skolotājiem-pensionāriem *)

-Patversmes bērniem

-Bērniem no mazturīgām ģimenēm *)

-Ārstnieciskā vingrošana

-Skolu organizēto peldēšanas apmācības grupu audzēkņiem un vadītājiem

*) uzrādot apliecinošu dokumentu

**) abonementu derīguma laiks-divi mēneši