Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 26.marta 123.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 27.augusta 680.lēmumu

2007.gada 7. jūnijsNr.515

protokols Nr.11, 27. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot zemesgabala īpašnieka I.K.(personas kods ***) pilnvarotās personas K.P.(personas kods ***) un īpašnieku N.M. (personas kods ***) un L.B.(personas kods ***) 2007.gada 4.aprīļa iesniegumu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2007.gada 8.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-62/5) un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2007.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-57/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A (kadastra Nr.13000042003) saskaņā ar 1.pielikumu.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 27.augusta 680.lēmumu

  2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

  3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas teritoriālplānotāju Ivetu Pūķi.

  4. Detālplānojuma projekta vadītājam organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.

  5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi saskaņā ar 3.pielikumu.

  6. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsIzmaiņa ar Domes 2009.gada 27.augusta 680.lēmumu

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.515

(protokols Nr.11, 27.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A (kadastra Nr.13000042003),

zemesgabala platība 3924kv.m)

Zemesgabala īpašnieks: I.K.(personas kods ***);

N.M.(personas kods ***);

L.B. (personas kods ***).

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, paredzot zemesgabala sadalīšanu un nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties no Jūrmalas apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., 54.7. punkti.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, kvartālā starp 18.līniju, Bulduru prospektu un 19.līniju.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu zemesgabals atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P), valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.

2.3. Apbūves noteikumos “Priežu parka” rajonā ar apbūvi, primārais izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU

NR.883 7., 8. UN 63. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu un Apbūves noteikumiem, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus;

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48., 49., 50., 51., 52.punktu.

4.2. Detālplānojuma min. 5 (pieci) sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 73.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu (ne vecāku par vienu gadu) topogrāfisko plānu LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas,

5.3.2. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

5.3.3. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas,

5.3.4. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.5. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra ”,

5.3.6. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,

5.3.7. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.8. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

5.3.9. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.10. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa,

5.3.11. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

5.3.12. Domes Vides aizsardzības nodaļas,

5.3.13. Domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes;

5.3.14.Valsts Meža dienesta Rīgas – Ogres virsmežniecības Babītes mežniecības

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktā un 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Būvvaldē, ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma otrajā nedēļā organizēt sabiedrisko apspriedi- tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai un apstiprināšanai domē iesniedzami uz planšetēm (A2 formātā, vēlams uz plānā kartona).

7.3. Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Pūķe, 77537443.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.515

(protokols Nr.11, 27.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādi

Jūrmalā, 2007.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora G.Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts – Vietējā pašvaldība, no vienas puses un _______________________________________________________, turpmāk saukts - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada ____.___________ lēmumu Nr.______ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnija 3/3A” (prot.Nr._____, _____.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100% (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnija 3/3A (kadastra Nr.13000042003).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas teritoriālplānotāja Iveta Pūķe.

2. Detālplānojuma izstrādes vadības apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas veikt maksājumu Ls 590 (pieci simti deviņdesmit lati) apmērā par detālplānojuma izstrādes vadīšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” 2.1.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs10 (desmit) dienu laikā pēc detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā.

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Vietējai pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Vietējai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Vietējo pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanai, veikt detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku aptauju un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.6. Vietējā pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.7. Vietējā pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus vietējā laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.8. Vietējā pašvaldība pieprasa detālpānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada ____. ___________ lēmuma Nr._____ pielikuma ______.punktā.

3.9. Vietējā pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.9.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.9.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.10. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas un akceptēšanas Būvvaldē, Vietējai pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.11. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Vietējai pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.12. Detāplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” 7.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Vietējā pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015

n/m reģ.Nr.90000036357

_______________________ ________________________

(G.Truksnis)