Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 26.marta 123.lēmumu

2009.gada 27.augustāNr.680

protokols Nr.21, 19. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.515 „Par detālplānojuma projekta
izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A”
un darba uzdevuma precizēšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A”tika uzsākta detālplānojuma izstrāde. Ar minēto lēmumu tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei.

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 12.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Lai detālplānojumu varētu izstrādāt saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, nepieciešams veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.515 un precizēt darba uzdevumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.punktu un saskaņā ar 2009.gada 5.augusta Jūrmalas pilsētas attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.515 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A” pielikumā apstiprinātajā darba uzdevumā detālplānojuma izstrādei, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, saskaņā 1.pielikumu un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


2.Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 27.augusta lēmumu Nr.680

(protokols Nr.21., 19.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A (kadastra Nr. 13000042003, zemesgabala platība 3924kv.m)

Zemesgabala īpašnieks:           I.K. (personas kods ***);

N.M. (personas kods ***);

L.B. (personas kods ***).

Izstrādātājs                        LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

 

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, paredzot zemesgabala sadalīšanu un nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties no Jūrmalas apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., 54.1., 54.2., 54.4. punkti.

 2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, kvartālā starp 18.līniju, Bulduru prospektu un 19.līniju.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu zemesgabals atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P), valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.

2.3. Apbūves noteikumos „Priežu parka” rajonā ar apbūvi, primārais izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU

NR.883 7., 8. UN 63. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.- 8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48., 49., 50., 51. un 52.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 5 (pieci) sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 73.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

5.3.2. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas;

5.3.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

5.3.4. V/A „Sabiedrības veselības aģentūra ”;

5.3.5. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

5.3.6. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

5.3.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

5.3.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.9. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.10. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.3.11. Domes Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes;

5.3.12. Domes Vides aizsardzības nodaļas;

5.3.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecības;

5.3.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Būvvaldē, ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc domes lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi- tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā .

7.3. Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

 

 

 

Skutele, 67753744