Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2021.gada 28.janvāra 24.lēmumu

2007.gada 9. augustāNr.745

protokols Nr.16, 70. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām
un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumu Nr.765 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2007.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-57/05) un Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2007.gada 13.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-62/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 ir galīgā redakcija.

2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics