Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 9. augustāNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks (nepiedalās no plkst. 1305 – 1310, 1500 līdz sēdes beigām)

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis (nepiedalās no plkst. 1500 – 1506), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst. 1110 – 1120), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1505 līdz sēdes beigām), Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieks

Eduards Grietiņš

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Ailita Kārkliņa

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Veronika Ramāne, Normunds Līcis, Laima Grobiņa, Gunta Ušpele, Rita Kņūtiņa, Dace Liepiņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

Ÿ Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mežsargu ielā 13;

Ÿ Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44 daļas īres līguma noslēgšanu ar U.B.;

Ÿ Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar A.L.;

Ÿ Par ēkas 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vilana”;

Ÿ Par D.P. zemesgabala Jūrmalā, Sloka 7105 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu;

Ÿ Par SIA „TM Investments” zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 1 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu;

Ÿ Par G.B. zemesgabala Jūrmalā, „Kūdra 0118” daļas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu;

Ÿ Par I.Š. kotedžas Nr.5 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Ierosina iekļaut darba kārtībā sekojošus jautājumus:

Ÿ Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem”;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 1B;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 54A;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 2;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bažciems 0414.

D.Urbanovičs jautā, kas tie ir par papildus izdalītiem lēmumu projektiem par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009.-2021.g. un par pastāvīgajām deputātu komitejām?

R.Munkevics atbild, ka izdalītie lēmumu projekti ir piedāvāti apstiprināšanai, kā jauna redakcija minētajiem jautājumiem.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par izmaiņām darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā, „par” – 13 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība.

1.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem”

2.

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

3.

Par kustamās mantas, automašīnas VOLVO S-80 pārdošanu

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

5.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009.-2021.g.

6.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lapotnes ielā 15

7.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bauskas ielā 3

8.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 38

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mirdzas ielā 36, kas atrodas uz zemesgabala Mirdzas ielā 38 (zemes kadastra apzīmējums 1300 016 4808)

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru pr.1

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bērzu ielā 3

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, V.Purvīša ielā 35

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 18

14.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 49 un adreses piešķiršanu

15.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Raiņa ielā 106 un adreses piešķiršanu

16.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, V.Purvīša ielā 21A un adreses piešķiršanu

17.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 98/100 un adreses piešķiršanu

18.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 22 un adreses piešķiršanu

19.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 74 un adreses piešķiršanu

20.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 13 un adreses piešķiršanu

21.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 50 un adreses piešķiršanu

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 09.06.2004. lēmumā Nr.405 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 21”

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 19.10.2006. lēmumā Nr.1002 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu”

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. lēmumā Nr.82 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, Rubeņu ielā 35 un Viņķu ielā 28 un adreses piešķiršanu”

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 03.07.2002. lēmuma Nr.560 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Stacijas ielā 21” atzīšanu par spēku zaudējušu

26.

Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (P.J.)

27.

Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (G.Z.)

28.

Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (F.K.)

29.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Žubītes ielā 6

30.

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 79

31.

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 77

32.

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 21

33.

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Bražciems 0702

34.

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Asaru pr.32

35.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru pr.1, Dzintaru pr.1A un Majori 1905

36.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20

37.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.68

38.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21

39.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5

40.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3

41.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120

42.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 26

43.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84

44.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31

45.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3

46.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 1304

47.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 4

48.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2

49.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.19A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

53.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

54.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

55.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.35 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

56.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru pr.26, Dzintaru pr.28 un Dzintaru pr.32 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

57.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.34 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

58.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

59.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

60.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

61.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

62.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 89 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

63.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

64.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

65.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

66.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu

67.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

68.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

69.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

70.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

71.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

72.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu

73.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

74.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 galīgās redakcijas apstiprināšanu

75.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

76.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu

77.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

78.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115 galīgās redakcijas apstiprināšanu

79.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

80.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

81.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

82.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

83.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

84.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.160, Bulduru pr.162, Bulduru pr.164 un Meža pr.151, Meža pr.153 galīgās redakcijas apstiprināšanu

85.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.160, Bulduru pr.162, Bulduru pr.164 un Meža pr.151, Meža pr.153 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

86.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vecais ceļš 2

87.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 1304

88.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 4

89.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Kāpu ielā 55A

90.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Matildes ielā 16

91.

Par Dāliju ielas būvniecības ieceri

92.

Par atbalstu projektam „Agrīna krūts dziedzera vēža diagnostika sievietēm”

93.

Par atbalstu projektam „Fluorīdi kariesa profilaksē Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādēs”

94.

Par atbalstu projektam „Krūts vēža saslimstības samazināšana un profilaktiska diagnostika Jūrmalā”

95.

Par noliktavas ēkas lit.002 un zemesgabala 19/50 d.d. Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 13 nodošanu pašvaldības īpašumā

96.

Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Teātra ielā 46A

97.

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Tukuma ielā 20 lit.004

98.

Par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 4 pārdošanu izsolē

99.

Par zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 pārdošanu izsolē

100.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A 0,08171 d.d. nodošanu privatizācijai

101.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 14/42 d.d. nodošanu privatizācijai

102.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 0102” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

103.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2330” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

104.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Baznīcas iela 2113” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

105.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Vikingu ielā 1A” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

106.

Par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

107.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar K.K.

108.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1003” daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.Š.

109.

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.V.

110.

Par zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.B.

111.

Par biedrības „FK Dinamo Rīga” zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 1A iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

112.

Par grozījumiem 15.09.2004. zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818

113.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 69A

114.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kanālu ielā 48A

115.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 4

116.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 37

117.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 1B

118.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 54A

119.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 2

120.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bažciems 0414

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.680)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem”.

2. Par pastāvīgajām deputātu komitejām (lēmums Nr.681)

Ziņo:

I.Kalvāne – ņemot vērā divu deputātu ierosinājumu deputātiem ir izdalīts lēmuma projekta jaunā redakcija ar grozījumiem 2.6. un 3.6.punktos.

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, kā tika izvērtēti tie iesniegumi, kuros deputāti bija izteikuši vēlmi strādāt tikai vienā komitejā?

I.Kalvāne – tika vērtēts, protams, arī tas, ka saskaņā ar likumu deputātam ir jādarbojas vismaz vienā domes komitejā.

R.Munkevics jautā, vai kādam no deputātiem būs vēl jautājumi par lēmuma projektu?

I.Aizstrauta atbild, ka būs vēl daudz jautājumu un lūdz nepārtraukt.

I.Ančāns aizrāda R.Munkevicam, ka viņš neļauj I.Aizstrautai uzdot jautājumus un I.Ančāns viņu pārtrauc, uzskata, ka priekšsēdētājam nav dotas tiesības uz visatļautību.

R.Munkevics izsaka aizrādījumu I.Ančānam par kārtības traucēšanu domes sēdē.

I.Aizstrauta jautā, kādēļ deputātu iesniegumi nav pievienoti lēmuma projektam?

I.Kalvāne tā kā daži deputāti savus priekšlikumus iesniedza rakstiskā formā, bet daži mutiskā, nebija iespējams tos visus pievienot lēmuma projektam.

Ģ.Trencis savā iesniegumā bija izteicis vēlmi darboties vienā komitejā, kas ir attīstības un vides jautājumu komiteja un tās sastāvā nav iekļauts, taču ir iekļauts divu citu komiteju sastāvā, kādēļ?

I.Kalvāne atbild, ka diemžēl attīstības un vides jautājumu komitejā var strādāt ne vairāk, kā puse no domes deputātiem un deputāts Trencis ir tajās komitejās, kurās viņš ir darbojies iepriekš.

I.Ančāns jautā, pamatojoties uz ko transporta un komunālo lietu komitejas sastāvā tika iekļauts J.Hlevickis?

I.Kalvāne atbild, ka J.Hlevickis transporta un komunālo lietu komitejas sastāvā tika iekļauts pamatojoties uz viņa iesniegumu.

I.Ančāns – Lembergs arī ir apcietināts, taču viņš neieņem nekādu amatu un demokrātiskā valstī cilvēks šādā situācijā nekandidētu. Iekļaujot komitejas sastāvā J.Hlevicki, priekšsēdētājs veicina valsts noziedznieku sistēmu.

R.Munkevics pārjautā, vai I.Ančāns uzskata, ka viņa rīcība ir jebkādā veidā noziedzīga?

I.Ančāns atbild, ka uzskata, ka R.Munkevica kā priekšsēdētāja rīcība ir noziedzīga.

R.Munkevics jautā, vai I.Ančāns neuzskata, ka ar šādiem apgalvojumiem aizskar priekšsēdētāja godu?

I.Ančāns uzskata, ka priekšsēdētāju nevar aizskart, ja viņš pats ir izveidojis tādu veidolu.

R.Munkevics – lūdz klātesošo pašvaldības policijas priekšnieku M.Romanovski sastādīt I.Ančānam administratīvo protokolu par goda un cieņas aizskaršanu un nodot to administratīvās komisijas izvērtēšanai.

I.Aizstrauta jautā juridiskajai pārvaldei, vai tas, ka J.Hlevickis tiek iekļauts transporta un komunālo lietu komitejas sastāvā ir korekti?

E.Grietiņš atbild, ka neredz iemeslu J.Hlevicki neiekļaut komitejas sastāvā, jo šobrīd tiesas spriedums vēl nav stājies spēkā un J.Hlevickis joprojām ir Jūrmalas pilsētas domes deputāts.

I.Aizstrauta jautā R.Munkevicam, vai viņš bija informēts par viņas vēlmi strādāt attīstības un vides jautājumu komitejā un, kā viņš to vērtē?

R.Munkevics skaidro, ka bija informēts par I.Aizstrautas vēlmi strādāt attīstības un vides jautājumu komitejā un uzskata, ka I.Aizstrauta var tikt iekļauta komitejas sastāvā, ja kāds no trīs deputātiem – D.Urbanovičs, Z.Starks vai A.Kalnciems atsakās no savas darbības šajā komitejā I.Aizstrautas labā.

Z.Starks atsakās no savas dalības komitejā I.Aizstrautas labā.

I.Aizstrauta atbild, ka nevar pieņemt šādu upuri.

Ģ.Trencis ierosina lēmuma projektam pievienot visus deputātu iesniegumus un sakarā ar to, ka savā iesniegumā bija minējis vēlmi strādāt tikai attīstības un vides jautājumu komitejā, svītrot lēmuma projektā 1.11. un 4.6.punktus un iekļaut attīstības un vides jautājumu komitejas sastāvā.

J.Griķis ierosina balsot par katru komiteju un katru deputātu atsevišķi.

I.Aizstrauta lūdz lēmuma projektu noņemt no izskatīšanas un sagatavot atbilstoši deputātu iesniegumiem.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par Ģ.Trenča priekšlikumu svītrot lēmuma projektā 1.11.punktu un 4.6.punktu.

Balsošanas rezultāti par Ģ.Trenča priekšlikumu svītrot lēmuma projektā 1.11.punktu un 4.6.punktu, „par” – 2 ( Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” - (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), priekšlikums netiek pieņemts.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par Z.Starka priekšlikumu 2.5.punktā svītrot viņa kandidatūru un iekļaut I.Aizstrautu.

Balsošanas rezultāti par Z.Starka priekšlikumu, „par” – 7 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, Z.Straks, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – 4 (J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Aizstrauta), „atturas” – 2 (Ž.Kupčika, D.Urbanovičs), nebalso Ģ.Trencis, nolēma 2.5.punktā svītrot Z.Starka kandidatūru aizstājot to ar I.Aizstrautas kandidatūru.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – nav, nebalso Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par pastāvīgajām deputātu komitejām.

3. Par kustamās mantas, automašīnas VOLVO S-80 pārdošanu (lēmums Nr.682)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas, automašīnas VOLVO S-80 pārdošanu.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņo:

M.Romanovskis

Izsakās:

D.Urbanovičs vai šajā lēmuma projektā nevajadzētu ierakstīt, ka var tikt izteikts arī brīdinājums?

E.Grietiņš atbild, ka šis saistošo noteikumu projekts neattiecas uz brīdinājumu izteikšanu, tas ir sagatavots, lai noteiktu maksimālo soda lielumu ko pārkāpējam var uzlikt uz vietas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.

5. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009.-2021.g. (lēmums Nr.683)

Ziņo:

V.Zvejniece deputātiem ir izdalīts lēmuma projekts jaunā redakcijā ar grozījumiem 2.punktā, 3.punktā un 4.punktā

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, kas izlems kādus ekspertus un kādu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus pieaicināt darba grupas darbā?

V.Zvejniece atbild, ka par to lems darba grupa, jo šobrīd tiek runāts par darba grupas izveidi darba uzdevuma izstrādei, nevis jauna attīstības plāna izstrādei.

Ģ.Trencis jautā, kādas būs juridiskās sekas, ja ministrija pieņemtos attīstības plāna grozījumus atcels pilnībā un nodos pārstrādei, vai šis pieņemtais lēmums nenozīmēs to, ka attīstības plāna grozījumi būs jāanulē, un jaunais attīstības plāns stāsies spēkā tikai 2009.gadā?

V.Zvejniece ministrija par attīstības plāna grozījumiem savu atzinumu jau ir sniegusi un šie grozījumi ir stājušies spēkā.

I.Aizstrauta jautā, kādēļ darba grupā nav iekļauti plānotāji?

V.Zvejniece - jo būvvaldē šobrīd strādā tikai viena plānotāja un viņa ir ļoti noslogota ar detālplānojumiem, kad tiks izstrādāts attīstības plāns, tad lems par to, vai plānu izstrādās domes darbinieki, vai budžetā būs jāparedz nauda apmaksai un kādai firmai ar neatkarīgiem speciālistiem šis attīstības plāns būs jāizstrādā.

I.Aizstrauta jautā vai pieaicinātajiem ekspertiem būs balsstiesības?

V.Zvejniece – visticamāk pieaicinātajiem ekspertiem nebūs balsstiesības.

D.Urbanovičs uzskata, ka darba grupa ir sastādīta nepareizi un, ka tajā būtu jāiekļauj arī citu nozaru speciālisti, piemēram, sociālā nozare, izglītība, finanšu sektors, mājokļu programmas, tūrisma nozare. Uzskata, ka vai nu lēmuma projekts jāpapildina ar minēto nozaru pārstāvjiem, vai jāatliek un jāsagatavo uz nākamo sēdi ar augstāk minētajiem papildinājumiem.

I.Aizstrauta ierosina lēmuma 5.punktā noteikt, ka G.Truksnim divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu ir jāiesniedz apstiprināšanai Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu un laika grafiku, papildināt lēmuma projektu ar 7.punktu nosakot, ka darba grupas sēdes ir atklātas un informācija par tām tiks publicēta Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā ne vēlāk kā 3 dienas pirms sēdes. Lēmuma projekta 3.punktu papildināt ar svarīgo nozaru pārstāvjiem – sociālā sfēra, izglītība, kultūra, ekonomika, finanses u.c.. Uzskata, ka šo jautājumu būtu jāizskata attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ģ.Trencis ierosina lēmuma projektu šobrīd noņemt no izskatīšanas un izskatīt apmēram pēc mēneša, kad ministrija būs devusi savu atzinumu par attīstības plāna grozījumiem.

R.Munkevics uzskata, ka šobrīd nav lietderīgi modelēt visas iespējamās situācijas.

J.Griķis lūdz atbalstīt lēmuma projektu un uzsākt darbu pie darba uzdevuma izstrādes.

R.Munkevics uzskata, ka, darba grupa jāapstiprina tādā sastāvā, kāds ir piedāvāts lēmuma projektā, un ja būs nepieciešamība, tad ekspertus var pieaicināt darba gaitā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar grozījumiem 2.punktā, 3.punktā un 4.punktā („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe,), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009.-2021.g.

D.Urbnovičs balsoja pret, jo neapmierina veids, kā ir ticis sastādīts darba drupas sastāvs.

6. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lapotnes ielā 15 (lēmums Nr.684)

7. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bauskas ielā 3 (lēmums Nr.685)

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 38 (lēmums Nr.686)

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mirdzas ielā 36, kas atrodas uz zemesgabala Mirdzas ielā 38 (zemes kadastra apzīmējums 1300 016 4808) (lēmums Nr.687)

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru pr.1 (lēmums Nr.688)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bērzu ielā 3 (lēmums Nr.689)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, V.Purvīša ielā 35 (lēmums Nr.690)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 18 (lēmums Nr.691)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lapotnes ielā 15.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bauskas ielā 3.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 38.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mirdzas ielā 36, kas atrodas uz zemesgabala Mirdzas ielā 38 (zemes kadastra apzīmējums 1300 016 4808).

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru pr.1.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bērzu ielā 3.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, V.Purvīša ielā 35.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 18.

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 49 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.692)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 49 un adreses piešķiršanu.

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Raiņa ielā 106 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.693)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Raiņa ielā 106 un adreses piešķiršanu.

16. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, V.Purvīša ielā 21A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.694)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, V.Purvīša ielā 21A un adreses piešķiršanu.

17. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 98/100 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.695)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu(„par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 98/100 un adreses piešķiršanu.

18. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 22 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.696)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 22 un adreses piešķiršanu.

19. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 74 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.697)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 74 un adreses piešķiršanu.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 13 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.698)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 13 un adreses piešķiršanu.

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 50 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.699)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 50 un adreses piešķiršanu.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 09.06.2004. lēmumā Nr.405 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 21” (lēmums (lēmums Nr.700)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 09.06.2004. lēmumā Nr.405 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 21”.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 19.10.2006. lēmumā Nr.1002 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.701)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 19.10.2006. lēmumā Nr.1002 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu”.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. lēmumā Nr.82 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, Rubeņu ielā 35 un Viņķu ielā 28 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.702)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. lēmumā Nr.82 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, Rubeņu ielā 35 un Viņķu ielā 28 un adreses piešķiršanu”.

25. Par Jūrmalas pilsētas domes 03.07.2002. lēmuma Nr.560 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Stacijas ielā 21” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.703)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 03.07.2002. lēmuma Nr.560 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Stacijas ielā 21” atzīšanu par spēku zaudējušu.

26. Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (P.J.) (lēmums Nr.704)

27. Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (G.Z.) (lēmums Nr.705)

28. Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (F.K.) (lēmums Nr.706)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (P.J.)

2. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (G.Z.).

3. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A (F.K.).

29. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Žubītes ielā 6 (lēmums Nr.707)

30. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 79 (lēmums Nr.708)

31. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 77 (lēmums Nr.709)

32. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 21 (lēmums Nr.710)

33. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Bražciems 0702 (lēmums Nr.711)

34. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Asaru pr.32 (lēmums Nr.712)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Žubītes ielā 6.

2. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 79.

3. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 77.

4. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 21.

5. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Bražciems 0702.

6. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Asaru pr.32.

35. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru pr.1, Dzintaru pr.1A un Majori 1905 (lēmums Nr.713)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru pr.1, Dzintaru pr.1A un Majori 1905.

36. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 (lēmums Nr.714)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20.

37. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.68 (lēmums Nr.715)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.68.

38. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 (lēmums Nr.716)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21.

39. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 (lēmums Nr.717)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5.

40. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3 (lēmums Nr.718)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3.

41. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120 (lēmums Nr.719)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā kur ir būvniecības iecere?

V.Zvejniece skice bija nepieņemama un tādēļ, lai nevarētu uzskatīt, ka dome šādu ieceri pieņem, skice tika atdota atpakaļ iesniedzējam.

D.Urbanovičs ierosina pieprasīt ieceres autoram iesniegt domē skici, lai deputāti varētu redzēt, ko paredzēts būvēt šajā zemesgabalā.

R.Munkevics aicina deputātus balsot.

D.Urbanovičs atturēsies balsojumā, jo nezin, ko uz šī zemesgabalā ir iecerēts būvēt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics,), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta), nebalso A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120.

42. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 26 (lēmums Nr.720)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Ančāns, A.Kalnciems, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 26.

43. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 (lēmums Nr.721)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84.

44. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31 (lēmums Nr.722)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 6 (D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Kalnciems, I.Aizstrauta), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31.

45. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3 (lēmums Nr.723)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3.

46. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 1304 (lēmums Nr.724)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka šajā zemesgabalā nekāda darbība notikt nevar, jo šis ir vēsturisks zemesgabals.

I.Aizstrauta ierosina iekļaut detālplānojumā normu, ka zemesgabalam ir jāveic vēsturiskā izpēte.

R.Munkevics uzskata, ka diskusijas neattiecas uz šo lēmuma projektu, aicina deputātus balsot.

I.Aizstrauta lūdz balsot par savu priekšlikumu.

R.Munkevics lūdz ierosinājumus par grozījumiem lēmumu projektos iesniegt rakstiskā veidā.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka viņas mutiskais priekšlikums netika ņemts vērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 4 (Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 1304.

47. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 4 (lēmums Nr.725)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 4 (Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 4.

48. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 (lēmums Nr.726)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2.

49. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.727)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

50. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.728)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, I.Ančāns, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

51. Par detālplānojuma pirmās redakcijas Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.729)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

52. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.19A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Griķis vai detālplānojums atbilst būvnoteikumiem?

V.Zvejniece atbilst vecajiem būvnoteikumiem, un ja detālplānojums ir uzsākts saskaņā ar vecajiem būvnoteikumiem viņu var pēc šiem būvnoteikumiem arī nobeigt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Kuzins, I.Dreija)), lēmums tiek noraidīts.

53. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.730)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

54. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.731)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

55. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.35 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.732)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.35 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

56. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru pr.26, Dzintaru pr.28 un Dzintaru pr.32 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.733)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru pr.26, Dzintaru pr.28 un Dzintaru pr.32 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

57. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.34 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.734)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, I.Ančāns, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu pr.34 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

58. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.735)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

59. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.736)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

60. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.737)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

61. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.738)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 5 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

62. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 89 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.739)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 89 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

63. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.740)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

64. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.741)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

65. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.742)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā vai žogs ir pārcelts zemesgabala robežās?

V.Zvejniece atbild, ka nekādas acīmredzamas izmaiņas nav.

D.Urbanovičs ierosina nodot detālplānojumu sabiedriskajai apspriešanai., taču uz detālplānojuma apstiprināšanas brīdi sētai jābūt pārceltai zemesgabala robežās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Pārtraukums no plkst.14.15-14.30

66. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.743)

67. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

68. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.744)

69. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

70. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.745)

71. Par detālplānojuma Jūrmalā, Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (A.Tampe, J.Kuzins, J.Griķis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

72. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu

73. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Kuzins jautā, kādēļ saistošajiem noteikumiem nav pievienoti nepieciešamie materiāli.

V.Zvejniece – visi nepieciešamie materiāli ir pievienoti lēmuma projektam.

J.Griķis uzskata, ka nevar balsot „par”, ja nav pievienoti nepieciešamie materiāli.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 3 (R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Z.Starks, I.Ančāns, A.Tampe,, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe)), lēmums ir noraidīts.

74. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.746)

75. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.TrencisA.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Z.Starks, I.Aizstrauta, , I.Ančāns, A.Kalnciems, Ž.Kupčika)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

76. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.747)

77. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

78. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.748)

79. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

80. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.749)

81. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

82. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.750)

83. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

84. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.160, Bulduru pr.162, Bulduru pr.164 un Meža pr.151, Meža pr.153 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.751)

85. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.160, Bulduru pr.162, Bulduru pr.164 un Meža pr.151, Meža pr.153 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 2 (Z.Starks, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.160, Bulduru pr.162, Bulduru pr.164 un Meža pr.151, Meža pr.153 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.160, Bulduru pr.162, Bulduru pr.164 un Meža pr.151, Meža pr.153 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

86. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vecais ceļš 2 (lēmums Nr.752)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vecais ceļš 2.

87. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 1304 (lēmums Nr.753)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 1304.

88. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 4 (lēmums Nr.754)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 4.

89. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Kāpu ielā 55A (lēmums Nr.755)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Kāpu ielā 55A.

90. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Matildes ielā 16 (lēmums Nr.756)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 3 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Matildes ielā 16.

91. Par Dāliju ielas būvniecības ieceri (lēmums Nr.757)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par Dāliju ielas būvniecības ieceri.

92. Par atbalstu projektam „Agrīna krūts dziedzera vēža diagnostika sievietēm” (lēmums Nr.758)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Agrīna krūts dziedzera vēža diagnostika sievietēm”.

93. Par atbalstu projektam „Fluorīdi kariesa profilaksē Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādēs” (lēmums Nr.759)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Fluorīdi kariesa profilaksē Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādēs”.

94. Par atbalstu projektam „Krūts vēža saslimstības samazināšana un profilaktiska diagnostika Jūrmalā” (lēmums Nr.760)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Krūts vēža saslimstības samazināšana un profilaktiska diagnostika Jūrmalā”.

95. Par noliktavas ēkas lit.002 un zemesgabala 19/50 d.d. Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 13 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.761)

Ziņo:

A.Apsīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par noliktavas ēkas lit.002 un zemesgabala 19/50 d.d. Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 13 nodošanu pašvaldības īpašumā.

96. Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Teātra ielā 46A (lēmums Nr.762)

Ziņo:

A.Apsīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Teātra ielā 46A.

97. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Tukuma ielā 20 lit.004 (lēmums Nr.763)

Ziņo:

A.Apsīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Tukuma ielā 20 lit.004.

98. Par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 4 pārdošanu izsolē (lēmums Nr.764)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns ierosina lēmuma projekta 6.punktā noteikt, ka izsoles komisijas, izsoles sagatavošanas darba grupas un citu izsoles organizēšanā iesaistīto personu darba apmaksai jāparedz 1 % no izsoles rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

R.Munkevics uzskata, kašāda procentu maiņa būtu jāsaskaņo ar finanšu pārvaldes vadītāju, aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs), balsošanas laikā izgājuši Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 4 pārdošanu izsolē.

99. Par zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 pārdošanu izsolē (lēmums Nr.765)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns ierosina lēmuma projekta 6.punktā noteikt, ka izsoles komisijas, izsoles sagatavošanas darba grupas un citu izsoles organizēšanā iesaistīto personu darba apmaksai jāparedz 1 % no izsoles rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

R.Munkevics uzskata, kašāda procentu maiņa būtu jāsaskaņo ar finanšu pārvaldes vadītāju, aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs), balsošanas laikā izgājuši Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 pārdošanu izsolē.

100. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A 0,08171 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.766)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A 0,08171 d.d. nodošanu privatizācijai.

101. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 14/42 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.767)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 14/42 d.d. nodošanu privatizācijai.

102. Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 0102” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.768)

103. Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2330” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.769)

104. Par zemesgabala Jūrmalā, „Baznīcas iela 2113” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.770)

105. Par zemesgabala Jūrmalā, „Vikingu ielā 1A” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.771)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 0102” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2330” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Baznīcas iela 2113” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Vikingu ielā 1A” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

106. Par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā vai domei ir vērā ņemams pamatojums kādēļ tiek noraidīts privatizācijas ierosinājums?

G.Jubele atbild, ka nav.

R.Munkevics noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

107. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar K.K. (lēmums Nr.772)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, A.Kalnciems), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar K.K.

108. Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1003” daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.Š. (lēmums Nr.773)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1003” daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.Š.

109. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.V. (lēmums Nr.774)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.V.

110. Par zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.B. (lēmums Nr.755)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.B.

111. Par biedrības „FK Dinamo Rīga” zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 1A iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.776)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par biedrības „FK Dinamo Rīga” zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 1A iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

112. Par grozījumiem 15.09.2004. zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818 (lēmums Nr.777)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta nebalsos par šo lēmuma projektu, jo viņai materiālos šis jautājums nav izsniegts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Kalnciems, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 15.09.2004. zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818.

113. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 69A (lēmums Nr.Nr.778)

114. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kanālu ielā 48A (lēmums Nr.Nr.779)

115. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 4 (lēmums Nr.Nr.780)

116. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 37 (lēmums Nr.Nr.781)

117. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 1B (lēmums Nr.Nr.782)

118. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 54A (lēmums Nr.Nr.783)

119. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 2 (lēmums Nr.Nr.784)

120. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bažciems 0414 (lēmums Nr.Nr.785)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Z.Starks), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 69A.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kanālu ielā 48A.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 4.

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 37.

5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 1B.

6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 54A.

7. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 2.

8. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bažciems 0414.

Sēde slēgta plkst. 16.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 14.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF