Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 30. augustāNr.787

protokols Nr.17, 3. punkts

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku drošības likuma 5.pantu, 6.pantu, 7.pantu un 8.pantu, kā arī Biedrības „RLV” 2007.gada 28.augustā iesniegtajiem iesniegumiem par publiska pasākuma rīkošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ar lietas reģistrācijas numuriem 1.1-36/5216, 1.1-36/5217, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Piekrist, ka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 2007.gada 6.oktobrī tiks organizēts publisks pasākums – rallija „Latvija 2007” ātrumposmi „Majori” un „Ķemeri”.

 2. Atļauju lēmuma pirmajā punktā minētā publiskā pasākuma organizēšanai Biedrībai „RLV” izsniegt pēc sekojošu nosacījumu izpildes:

  2.1. pēc detalizēta publiskā pasākuma maršruta kartes ar aprakstu (pulcēšanās vietas, pasākumi, pārvietošanās, u.c. svarīga informācija sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai) saņemšanas, kas saskaņota ar Valsts policiju, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju, Ceļu satiksmes drošības direkciju, PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” un iesniegšanas Jūrmalas pilsētas domē līdz 2007.gada 1.oktobrim;

  2.2. pēc ceļa zīmju izvietojuma shēmas saņemšanas, kas saskaņota ar Ceļa satiksmes direkciju, Valsts policiju, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju, Jūrmalas pilsētas domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldi un iesniegšanas Jūrmalas pilsētas domē līdz 2007.gada 1.oktobrim;

  2.3. pēc informācijas saņemšanas no pasākuma organizatora par publiskā pasākuma norises saskaņošanu ar pasākuma maršruta pieguļošo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kā arī neatliekamās palīdzības dienestiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem – a/s „Latvenergo”, a/s ”Latvijas gāze”, SIA „Jūrmalas ATU”, SIA „Jūrmalas ūdens”, SIA „Jūrmalas siltums”, SIA „Jūrmalas gaisma” un SIA „Jūrmala SV”;

  2.4. pēc informācijas saņemšanas no pasākuma organizatora par publiskā pasākuma norises vietas, datuma, sākuma un plānotā beigu laika, satiksmes kustības traucējumiem izvietošanu sekojošos masu mēdijos – laikrakstos „Diena” un „Latvijas avīze” un radio „Skonto”, kas izvietoti mēdijos ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pasākuma un saskaņojuma ar Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļu par informācijas izvietošanu informatīvajos punktos.

 3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru G.Truksni izsniegt atļauju pēc šī lēmuma 2.punktā noteikto nosacījumu izpildes.

 4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics