Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 30. augustāNr.17

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks (nepiedalās no plkst.1350 – 1355)

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1000 – 1010), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1605 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1430 – 1435), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1110 – 1115), Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

O.H.Koziorova, Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Uldis Ciekurs, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne, Rita Kņūtiņa, Elita Kalniņa, Andželika Legante, Jānis Kārkliņš, Ailita Kārkliņa, Ausma Apsīte

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.2018.gadam nodošanu publiskajai apspriešanai;

· Par atklāta ideju skiču konkursa „Robežzīme Jūrmalai” izsludināšanu.

Aicina iekļaut domes darba kārtībā jautājumu par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā, „par” – 13 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība.

1.

Par Jūrmalas uzņēmēju biedrības akciju „Atbalsts prezidentei”

2.

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

3.

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā

4.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikums

5.

Kārtībā kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

6.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu Jūrmalas pašvaldībai

8.

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

9.

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 24

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Fabrikas ielā 11

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 71

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 45

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Valkas ielā 6

15.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 32

16.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Smilšu ielā 11

17.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Ausekļa ielā 2

18.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Ventspils šosejā 42

19.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 3106

20.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 63 un adreses piešķiršanu

21.

Par zemesgabala apvienošanas un sadalīšanas apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 5 un Grāvju ielā 7 un adreses piešķiršanu

22.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmuma Nr.481 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 25” atcelšanu

23.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 25

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Augļu ielā 15

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Sloka 7109

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 40

27.

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmuma Nr.283 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 3” spēka zaudēšanas atzīšanu

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas pilnveidošanu

30.

Par atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2

31.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu galīgās redakcijas apstipsināšanu

42.

Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu

44.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varakļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

46.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumā Nr.270 „Par detālplānojuma „Jūrmalā, vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92” galīgās redakcijas uzsākšanu” un darba uzdevuma precizēšanu

47.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

48.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

49.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.Š.

50.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.K.

51.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu T.G.

52.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.

53.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.G.

54.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu S.B.

55.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu E.V.

56.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D.V.

57.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.R.

58.

Par dzīvokļu jautājumiem

59.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 13.jūlija lēmumā Nr.881 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Rotas ielā 8”

60.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0208 d.d. cenas apstiprināšanu

61.

Par telpas Jūrmalā, Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tasa”

63.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44 daļas īres līguma noslēgšanu ar U.B.

64.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Baznīcas iela 3015” daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Dubultu prospekts 2526” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.B.

65.

Par I.Š. kotedžas Nr.5 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

66.

Par D.P. zemesgabala Jūrmalā, Sloka 7105 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

67.

Par SIA „TM Investment” zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 1 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

68.

Par G.B. zemesgabala Jūrmalā, „Kūdra 0118” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

1. Par Jūrmalas uzņēmēju biedrības akciju „Atbalsts prezidentei”

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par akcijas „Atbalsts prezidentei” laikā saņemtajiem iedzīvotāju parakstiem ar aicinājumu Jūrmalas pilsētas domei piešķirt Vairai Vīķei Freibergai Jūrmalas goda pilsoņa statusu, kā arī kādu no pašvaldības īpašumiem. Ir sagatavota un nosūtīta vēstule Latvijas Republikas Saeimai ar lūgumu izteikt savu viedokli par šo jautājumu. Lūdz deputātus izteikties.

Izsakās:

I.Ančāns vēlas izteikties par šo plašo akciju, pamatojot savus uzskatus ar faktiem. Pirmkārt, vienā no pēdējām intervijām bijusī valsts prezidente apstiprināja, ka zināja par tieslietu negācijām, bet neko neizdarīja. Otrkārt, nesaprot, kā prezidente var pateikt, ka astoņu gadu laikā nav bijusi veikalā un nezin, cik maksā piens, sviests un maize. Ir nosūtījis uz Briseli cilvēktiesību tiesai sūdzību, kā vienu no punktiem minot to, ka, neskatoties uz to, ka valstī ir bijušas kritiskas situācijas, valsts prezidente ne reizi nav izmantojusi savas konstitucionālās tiesības sasaukt ministru kabineta sēdi, noteikt tās darba kārtību un to vadīt. Tāpat uzskata, ka prezidente ir izdarījusi noziegumu sūtot Latvijas karaspēku uz Irāku miermīlīgo Irākas iedzīvotāju un pasaules kultūras mantojuma iznīcināšanai. Ir kategoriski pret šo akciju.

Z.Starks nepiekrīt I.Ančāna teiktajam un uzskata, ka ieguldījums ko Vaira Vīķe Freiberga ir devusi valstij ir milzīgs. Atbalsta „Goda pilsoņa” statusa piešķiršanu bijušajai valsts prezidentei. Runājot par īpašuma piešķiršanu, uzskata, ka tā nav pašvaldības funkcija, taču katrā ziņā atbalsta šo akciju.

J.Kuzins principā neatbalsta šāda veida akcijas, taču uzskata, ka nav arī pareizi uzbrukt prezidentei tādā veidā, kā to darīja I.Ančāna kungs. Uzskata, ka tā nav pašvaldības funkcija noteikt, kurš Latvijas valstij ir darījis labu, kurš sliktu. Uzskata, ka akcijas organizatori kā īsteni Jūrmalas un Latvijas patrioti varētu par saviem līdzekļiem iegādāties un uzdāvināt prezidentei īpašumu. Uzskata, ja pašvaldība dāvinātu īpašumus cilvēkiem, kas valsts labā darījuši daudz laba, tad šādu cilvēku varētu būt gana daudz. Var piešķirt „Goda pilsoņa” statusu.

I.Aizstrauta uzskata, ka šobrīd nebūtu jēgas apspriest šo akciju, jo principā M.Dzenīša veiktā akcija ir beigusies. Šī šobrīd ir viņa akcijas popularizēšana un tas nav pareizi.

D.Urbanovičs arī ir savs viedoklis par V.V.Freibergu, viņas darbiem un panākumiem, taču par tiem runā ar saviem draugiem un ģimeni un nekādā gadījumā necenšas uzspiest savu viedokli par cilvēkiem. Domā, ka ir jāizbeidz izmantot sava politiskā kapitāla krāšanai izcilu personību veiksmes vai neveiksmes un jāpāriet pie darbiem.

R.Munkevics - šajā jautājumā ir divas puses – viena ir attieksme, otra ir juridiskā puse. Pirmskara Latvijā bija tāda prakse, kad par īpašiem nopelniem valsts labā tika dāvināti īpašumi. Vairas Vīķes Freibergas ieguldījums Latvijas labā ir liels, it īpaši ieguldījums ārpolitikā, Latvijas Republikas virzībai Eiropas savienībā un uz NATO. Tāpat viņa ar savu personību un ieguldījumu deva citu jēgu un nozīmīgumu prezidenta institūcijai Latvijā. Diemžēl likums šobrīd aizliedz pašvaldības mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā, otrs, ja tā ir noma, tad jānodod par iespējami augstāko nomas maksu. Šī būtu absurda situācija, ja mēs rīkotu izsoli un aicinātu prezidenti piedalīties nomas izsolē, tādēļ arī tika rakstīta vēstule Latvijas Republikas Saeimai. Uzskata, ka šajā domes sēdē ir jānolemj, vai dome strādā pie „Goda pilsoņa” institūcijas ieviešanas? Aicina deputātus nobalsot un izteikt savu attieksmi par to, ka uzdot administratīvajai pārvaldei izstrādāt nolikumu par „Goda pilsoņa” statusa piešķiršanas kārtību.

Balsošanas rezultāti par R.Munkevica priekšlikumu - uzdot administratīvajai pārvaldei izstrādāt nolikumu par „Goda pilsoņa” statusa piešķiršanas kārtību „par” – 7 (M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „nebalso” – 1 (A.Tampe), priekšlikums netiek apstiprināts.

2. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.786)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

3. Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā (lēmums Nr.787)

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, vai gadījumā, ja tiks sabojāts kāda jūrmalnieka privātīpašums, ir paredzēta apdrošināšanas atlīdzība?

J.Krastiņš (autorallijs 2007 direktors) – šāda apdrošināšana būs paredzēta.

Z.Starks jautā, kam būs paredzētas ātrumposms „Majori”, ja nav iespējams izvietot skatītāju vietas?

J.Krastiņš atbild, ka šo ātrumposmu varēs noskatīties uz lielā ekrāna, Majoros uz Jomas ielas.

I.Aizstrauta lūdz izpilddirektora viedokli par šo jautājumu un jautā, kādēļ izpilddirektors šo pasākumu neatļāva vienpersoniski, bet virzīja izskatīšanai domes sēdē?

G.Truksnis uzskata, ka šis ir ļoti labs pasākums un sagatavotības ziņā tas ir labāks kā iepriekšējā gadā, un, ja tiks izpildītas visas lēmuma 2.punktā minētās prasības, atļauju pasākuma organizēšanai var dot. Vienpersonisku atļauju nedeva, jo uzskata, ka šāds pasākums Jūrmalā notiek pirmo reizi un tas ir ļoti grandiozs un nepieciešamas deputātu viedoklis.

R.Munkevics aicina atbalstīt šo pasākumu, jo tāds Jūrmalas pilsētā notiek pirmo reizi un turklāt, tas notiks Jūrmalā pēc kūrorta sezonas beigām un ļaus arī oktobrī piesaistīt cilvēkus atpūtai Jūrmalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikumu (nolikums Nr.5)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Izsakās:

I.Ančāns iesniedz priekšsēdētājam alternatīvu lēmuma projektu ar papildinājumiem nolikuma tekstā, lūdz papildināt nolikuma 3.punktu ar tekstu, kas ļautu piešķirt īpaši talantīgiem bērniem vienreizējus pabalstus studijām ārzemju augstskolās.

D.Urbanovičs uzskata, ka šo nolikumu nevar papildināt ar punktu par vienreizējiem pabalstiem, un tam nepieciešams atsevišķs nolikums.

J.Kuzins uzskata, ka arī šis nolikums dod iespēju piešķirt talantīgajiem bērniem stipendijas studijām ārzemēs, jo nevienā punktā nav minēts, ka runa ir tieši par Latvijas augstskolām.

I.Ančāns nespēj juridiski precīzi formulēt savu priekšlikumu, taču uzskata, ka nolikumā ir jāiestrādā punkts, kas atļautu darba grupai izskatīt atsevišķus iesniegumus un piešķirt stipendijas arīaudzēkņiem, kas ir ļoti talantīgi un vēlas studēt ārzemēs.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikumu.

5. Kārtība kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par kārtību kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai.

Pārtraukums no plkst.11.30 – 12.30

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņo:

A.Tukāne informē deputātus, ka papildus ir izdalīti papildinājumi saistošo noteikumu projektam ar grozījumiem 15.punktā un 9.pielikumā.

Izsakās:

D.Urbanovičs – Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi vēstuli no ministrijas ar lūgumu atbalstīt izglītības iestādes un skolotājus, tādēļ iesniedz priekšsēdētājam rakstisku priekšlikumu izmaiņām saistošajos noteikumos. Novirzīt daļu līdzekļu, kas paredzēti ielu asfalta seguma remontiem, ikmēneša piemaksām Jūrmalas skolu pedagogiem viņu komunālo un transporta izdevumu segšanai.

R.Munkevics – izsaka aizrādījumu, ka rakstiskais priekšlikums nav iesniegts saskaņā ar pilsētas domes nolikumu, uz tā trūkst finanšu pārvaldes vadītājas un juridiskās pārvaldes vadītājas saskaņojumi.

Ģ.Trencis atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu.

I.Ančāns – nesaprot, kādēļ apzinoties, ka valstī ir kritiska situācija ar skolotājiem, vadība neko nedara. Atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu.

A.Tampe uzskata, ka šis ir labs priekšlikums neskatoties uz to, ka arī asfaltēšanas darbus pilsētā ir nepieciešams veikt.

J.Griķis – pārrēķināja summas un šobrīd īsti nesaprot, kura no iesniegtajā priekšlikumā minētajām summām ir īstā. Uzskata, ka varētu šo priekšlikumu pieņemt, ja būtu iesniegts atsevišķs lēmuma projekts ar precīzu summu par katru skolu atsevišķi. Tāpat nesaprot, kā varēs kompensēt izdevumus komunālo un transporta izdevumu segšanai, vai skolotāji iesniegs atskaites par izdevumiem katru mēnesi?

I.Ančāns piekrīt J.Griķim, ka ir jāskatās, vai pedagogi varēs katru mēnesi iesniegt atskaites par komunālajiem un transporta izdevumiem.

R.Munkevics uzskata, ka šāds priekšlikums ir jāatbalsta, taču D.Urbanoviča priekšlikums ir paņemt naudu, kas paredzēti ielu asfalta seguma remontiem, un novirzīt to ikmēneša piemaksām Jūrmalas skolu pedagogiem. Taču šie līdzekļi šogad asfaltēšanai tiek novirzīti no līdzekļiem, kas paredzēti ēkas Dubultu prospektā 1 rekonstrukcijai un nākamajā gadā tie būs jāatgriež. Uzskata, ka par šo priekšlikumu būtu jālemj pēc 9 mēnešu budžeta izpildes. Aicina šobrīd konceptuāli atbalstīt D.Urbanoviča priekšlikumu. Aicina deputātus balsot par iesniegto saistošo noteikumu projektu ar A.Tukānes minētajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 4 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „atturas” – 2 (Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”.

D.Urbanovičs balsoja pret šo saistošo noteikumu projektu, jo uz balsošanu netika likts viņa priekšlikums, kas tika iesniegts rakstiskā veidā.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu Jūrmalas pašvaldībai (lēmums Nr.788)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

M.Dzenītis lūdz deputātus lēmuma projektu papildināt ar vārdiem: „nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām nodokļa aprēķina bāze ir 2006.gads”.

R.Munkevics – lēmumu papildināt ar M.Dzenīša ierosinājumu un svītrot lemjošās daļas pēdējā teikumā vārdus „nākamajos trīs gados”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu Jūrmalas pašvaldībai.

8. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.Nr.789)

Ziņo:

A.Tukāne lūdz labot tehnisku iemeslu dēļ radušos kļūdu lēmuma piecos pēdējos punktos, kur nepareizi punkta beigās ir ierakstītas īpašumu adreses.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstām minētajiem labojumiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

Pārtraukums no plkst.14.00 – 14.15

9. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.790)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Aizstrauta lūdz balsot par katru lēmuma projekta punktu atsevišķi.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projekta 1.punktu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Kuzins), nolēma apstiprināt lēmuma projekta 1.punktu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projekta 2.punktu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis J.Kuzins), nolēma apstiprināt lēmuma projekta 2.punktu.

Ņemot vērā vārdisko balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 24 (lēmums Nr.791)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Fabrikas ielā 11 (lēmums Nr.792)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 71 (lēmums Nr.793)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 45 (lēmums Nr.794)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Valkas ielā 6 (lēmums Nr.795)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 24.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Fabrikas ielā 11.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 71.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 45.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Valkas ielā 6.

15. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 32 (lēmums Nr.796)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 32.

16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Smilšu ielā 11 (lēmums Nr.797)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Smilšu ielā 11.

17. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 (lēmums Nr.798)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Ausekļa ielā 2.

18. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Ventspils šosejā 42 (lēmums Nr.799)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Ventspils šosejā 42.

19. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 3106 (lēmums Nr.800)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 3106.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 63 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.801)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 63 un adreses piešķiršanu.

21. Par zemesgabala apvienošanas un sadalīšanas apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 5 un Grāvju ielā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.802)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala apvienošanas un sadalīšanas apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 5 un Grāvju ielā 7 un adreses piešķiršanu.

22. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmuma Nr.481 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 25” atcelšanu (lēmums Nr.803)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmuma Nr.481 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 25” atcelšanu.

23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 25 (lēmums Nr.804)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 25.

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Augļu ielā 15 (lēmums Nr.805)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Augļu ielā 15.

25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Sloka 7109 (lēmums Nr.Nr.806)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Sloka 7109.

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 40 (lēmums Nr.807)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 40.

27. Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 (lēmums Nr.808)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe,), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Ančāns, Z.Starks, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47.

28. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmuma Nr.283 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 3” spēka zaudēšanas atzīšanu (lēmums Nr.809)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmuma Nr.283 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 3” spēka zaudēšanas atzīšanu.

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas pilnveidošanu (lēmums Nr.810)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas pilnveidošanu.

30. Par atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 (lēmums Nr.811)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2.

31. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.812)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas” – 4 (J.Kuzins, A.Tampe, Ģ.Trencis, I.Ančāns,)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.813)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.814)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

34. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.815)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

35. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.816)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.817)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.Nr.818)

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

39. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.819)

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

41. Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.820)

42. Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns – ja šos lēmumus pieņems, tad rakstīs uz prokuratūru, lai tos atceltu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

43. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Griķis jautā, kādēļ uz skicēm ir minēts, ka ēka būs 2,5 stāvi, bet vides jautājumu komitejā tika lemts par ēku 2 stāvu augstumā?

R.Munkevics – N.Līcim sagatavot dokumentus atbilstošus esošajai situācijai. Noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājumi noņemti no izskatīšanas.

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varakļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Tampe jautā, kā deputāti var būt pārliecināti, ka uz šī zemesgabala tiešām atradīsies kempings?

V.Zvejniece – attīstības plānā noteiktie rādītāji nosaka, kas šajā zemesgabalā var atrasties.

I.Aizstrauta aicina deputātus balsot pret šo lēmumu, jo šis ir viens no tiem zemesgabaliem pret kuru transformēšanu bija Jūrmalas iedzīvotāji pieņemot jauno attīstības plānu.

I.Ančāns uzskata, ka šī teritorija nav degradēta, turklāt tur atrodas Latvijā labākā airēšana distance. Apsola, ka, ja šo lēmumu pieņems, domes vadību gaida neparedzētas sekas.

R.Munkevics jautā, vai I.Ančāna teiktais bija draudi vai brīdinājums?

Ģ.Trencis norobežojas no šī lēmuma un tā izraisītajām sekām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varakļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

46. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumā Nr.270 „Par detālplānojuma „Jūrmalā, vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92” galīgās redakcijas uzsākšanu” un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.821)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 3.augusta lēmumā Nr.270 „Par detālplānojuma „Jūrmalā, vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92” galīgās redakcijas uzsākšanu” un darba uzdevuma precizēšanu.

47. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.822)

Ziņo:

Ziņotāja L.Grobiņa izgājusi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

48. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.823)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš – ņemot vērā to, ka juristi ir izteikuši piezīmes, svītrot no lēmuma projekta 2.pielikuma 2.un 4.punktus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

49. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.Š. (lēmums Nr.824)

50. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.K. (lēmums Nr.825)

51. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu T.G. (lēmums Nr.826)

52. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B. (lēmums Nr.827)

53. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.G. (lēmums Nr.828)

54. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu S.B. (lēmums Nr.829)

55. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu E.V. (lēmums Nr.830)

56. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D.V. (lēmums Nr.831)

57. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.R. (lēmums Nr.832)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.Š..

2. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.K.

3. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu T.G.

4. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.

5. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.G.

6. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu S.B.

7. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu E.V.

8. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D.V.

9. Pieņemt lēmumu par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.R.

58. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.833)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

59. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 13.jūlija lēmumā Nr.881 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Rotas ielā 8” (lēmums Nr.834)

Ziņo:

A.Apsīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 13.jūlija lēmumā Nr.881 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Rotas ielā 8”.

60. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0208 d.d. cenas apstiprināšanu (lēmums Nr.835)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0208 d.d. cenas apstiprināšanu.

61. Par telpas Jūrmalā, Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.836)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka priekšsēdētājs neļāva E.Rakišai. atbildēt uz viņas uzdotajiem jautājumiem.

I.Ančāns uzskata, ka V.B. tur ir dzīvojis jau ilgstoši un tādēļ viņam ir tiesības privatizēt telpas, kurās viņš dzīvo.

E.Kalniņa – ņemot vērā likumu par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju un valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, šīs telpas nav privatizējamas, jo tās neatrodas dzīvojamā mājā, kas izslēdz arī īpašuma privatizāciju saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, un tās ir nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai. Turklāt ar V.B. ir noslēgts nomas līgums uz 99 gadiem un viņu no turienes izlikt neviens negrasās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe,), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Z.Starks, I.Ančāns, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs), balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par telpas Jūrmalā, Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

62. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tasa” (lēmums Nr.837)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

Z.Starks ierosina līgumu noslēgt uz 12 gadiem.

I.Ančāns ierosina līgumu noslēgt nevis uz 12 gadiem, bet tikai 2 – 3 gadiem.

R.Munkevics aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tasa”.

63. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44 daļas īres līguma noslēgšanu ar U.B. (lēmums Nr.838)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44 daļas īres līguma noslēgšanu ar U.B.

64. Par zemesgabala Jūrmalā, „Baznīcas iela 3015” daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Dubultu prospekts 2526” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.B. (lēmums Nr.839)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 2 (Z.Starks, I.Aizstrauta), „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Baznīcas iela 3015” daļas un zemesgabala Jūrmalā, „Dubultu prospekts 2526” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.B.

65. Par I.Š. kotedžas Nr.5 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.840)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par I.Š. kotedžas Nr.5 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

66. Par D.P. zemesgabala Jūrmalā, Sloka 7105 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.841)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par D.P. zemesgabala Jūrmalā, Sloka 7105 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

67. Par SIA „TM Investment” zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 1 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.842)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par SIA „TM Investment” zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 1 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

68. Par G.B. zemesgabala Jūrmalā, „Kūdra 0118” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.843)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), nebalso D.Urbanovičs, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par G.B. zemesgabala Jūrmalā, „Kūdra 0118” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Sēde slēgta plkst. 16.45

Nākamā domes sēde 2007.gada 13.septembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 4.septembrī