Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. novembrīNr.1007

protokols Nr.22, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi mainīt 2007.gada 23.februāra noslēgtā aizdevuma līguma Nr.A2/1/07/42/1.1-16.5/237 trančes Nr.P-20/2007, starp Latvijas Republikas Valsts kasi un Jūrmalas pilsētas domi, aizdevuma mērķi 2007.gadā - Jūras un Ērgļu ielas renovācijai un atļaut izlietot Turaidas un Aizkraukles ielas rekonstrukcijai Ls 329604 apmērā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics