Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 22.novembrīNr.22

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.1145 līdz 1149, no plkst 1325 līdz sēdes beigām)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (piedalās no plkst.1011), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1314 – 1320, no 1325 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1430 – 1433), Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1223 – 1224), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis,

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Sanita Graudiņa

Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Ušpele, Rita Kņūtiņa, Ailita Kārkliņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Aleksejs Ļeonovs, P.Strāms

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu ;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu;

· Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu;

· Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Kāpu ielā 30;

· Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Bulduru pr.106;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.827 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.”;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.650 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.”;

· Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39;

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14;

· Par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības pr. un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ieradās I.Aizstrauta

I.Dreija ierosina balsot par katru iekļaujamo jautājumu atsevišķi.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Balsošanas rezultāti par jautājumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu un par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Dreija, A.Tampe), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.71 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”.

Balsošanas rezultāti par jautājumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.827 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.” un par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.650 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.” iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, A.Tampe), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumus:

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.827 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.”.

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.650 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.”.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Bulduru pr.106 iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 14 (I.Aizstrauta J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, A.Tampe), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Bulduru pr.106.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Kāpu ielā 30 iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 4 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, I.Dreija, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), jautājums par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Kāpu ielā 30 netiek iekļauts darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības pr. un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 1 (R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), jautājums par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības pr. un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai netiek iekļauts darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14 iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Kalnciems, Z.Starks), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodošanu publiskai apspriešanai

2.

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

3.

Par nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu 2007.gadā

4.

Par parādu dzēšanu

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

7.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

9.

Par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku darba vietu sarakstu

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.31

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brocēnu ielā 19

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aiviekstes ielā 1

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 57

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Birzes ielā 4

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža pr.121

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 21

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 28

19.

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 2210

20.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Lāčplēša ielā 15 un adreses piešķiršanu

21.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Litenes ielā 4 un adreses piešķiršanu

22.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Pētera Beltes ielā 24 un adreses piešķiršanu

23.

Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmala, Palangas ielā 13A

24.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6

25.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A

27.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2A

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vakara ielā 12/14

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Valtera pr.25

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 02.02.2006. lēmuma Nr.80 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 37 un Pilsoņu ielā 2A” spēka zaudēšanas atzīšanu

31.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.52, Bulduru pr.54 un Vidus pr.51 galīgās redakcijas apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.52, Bulduru pr.54 un Vidus pr.51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 galīgās redakcijas apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 galīgās redakcijas apstiprināšanu

44.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 03.11.1994. lēmumā Nr.462 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un denacionalizāciju Jūrmalā, Valtera pr.1”

48.

Par adreses noteikšanu jaunbūvei Jūrmalā, Miera ielā 6

49.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 22

50.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 30

51.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Priedaine 2402

52.

Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres akceptēšanu

53.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009-2021.g. darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu

54.

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Bulduru pr.106

55.

Par zemes lietošanas mērķu maiņu

56.

Par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

57.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

58.

Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A tauvas joslas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

59.

Par zemesgabala Jūrmalā, Vaivari 1702 daļas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

60.

Par grozījumiem domes 22.02.2007. lēmumā Nr.195 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,408 d.d. nodošanu privatizācijai”

61.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 lit.1 daļas patapinājuma līguma pagarināšanu

62.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.537 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”

63.

Par ēkas 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vilana”

64.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA ”Lielais Prospekts”

65.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.I.

66.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.J.

67.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.J.

68.

Par zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 3626 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SK-Remonts”

69.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru pr.14

70.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vakara ielā 8

71.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14

72.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”

73.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.827 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.”

74.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.650 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.”

1. Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodošanu publiskai apspriešanai (lēmums Nr.1003)

Ziņo:

G.Ušpele ierosina 1.punktā vārdus un skaitļus „no 2007.gada 16.novembra līdz 26.decembrim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „no 2007.gada 23.novembra līdz 2008.gada 2.janvārim”.

Izsakās:

R.Munkevics ierosina 1.punktāvārdus un skaitļus „no 2007.gada 16.novembra līdz 26.decembrim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „no 2007.gada 28.novembra līdz 2008.gada 7.janvārim”.

I.Aizstrauta uztraucas, ka šis jautājums netiks pareizi atspoguļots publiskajā telpā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodošanu publiskai apspriešanai ar R.Munkevica ierosinājumu.

2. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā(lēmums Nr.1004)

Ziņo:

A.Tukāne ierosina lēmuma projektā svītrot punktus 22. un 25, jo šie maksājumi ir veikti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā ar A.Tukānes ierosinājumu.

3. Par nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu 2007.gadā(lēmums Nr.1005)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu 2007.gadā.

4. Par parādu dzēšanu (lēmums Nr.1006)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par parādu dzēšanu.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Ziņo:

A.Tukāne ziņo, ka ir izstrādāti un iesniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

D.Urbanovičs izsakās,ka ja par prioritāti tika izvirzīta līdzekļu taupīšana,arī nākošā gada budžetā,ir jābūt uzmanīgiem ar līdzekļu izlietojumu. Nav atbalstīts ieekonomēto līdzekļu pārkārtojums pašvaldības izglītības iestādēs. Atbalstītu iesniegto saistošo noteikumu projektu, ja būtu iekļauts šis pārkārtojums. Pretējā gadījumā aicina arī pārējos deputātus neatbalstīt iesniegto projektu.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka, ja par tik svarīgām lietām, kā finansiālie jautājumi, domes sēdē rodas strīds starp domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, tas nozīmē, ka ir iestājusies krīze. Acīmredzot no tā var secināt, ka budžets netiks apstiprināts, un ja budžets netiks apstiprināts, tad priekšsēdētājam ir jāatkāpjas. Uz to virzās visa patreizējā domes darbība. Aicina neatbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

D.Urbanovičs izsakās, ka strīda nav.

A.Tampe izsakās, ka nebalsos par projektiem, kas tika iesniegti pēdējā brīdī.

J.Griķis izsaka priekšlikumu iesniegtos papildinājumus izskatīt finanšu komitejas sēdē.

R.Munkevics iesniegtos saistošo noteikumu projekta papildinājumus novirza izskatīšanai finanšu komitejas sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Griķis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 7 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

Atkārtoti balsojot par saistošo noteikumu projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Griķis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 7 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), saistošo noteikumu grozījumu projekts ir noraidīts.

J.Griķis izsakās, ka ir balsojis „par”, jo saistošo noteikumu projekts tika akceptēts finanšu komitejas sēdē. Lūdz deputātus paskaidrot, kāpēc tie ir mainījuši savu viedokli.

6. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.1007)

7. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.1008)

Ziņo:

A.Tukāne

D.Urbanovičs iziet.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis D.Urbanovičs), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.1009)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

9. Par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku darba vietu sarakstu (lēmums Nr.1010)

D.Urbanovičs atgriezās.

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku darba vietu sarakstu.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.31 (lēmums Nr.1011)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brocēnu ielā 19 (lēmums Nr.1012)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 (lēmums Nr.1013)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aiviekstes ielā 1 (lēmums Nr.1014)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 57 (lēmums Nr.1015)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Birzes ielā 4 (lēmums Nr.1016)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža pr.121 (lēmums Nr.1017)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 21 (lēmums Nr.1018)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 28 (lēmums Nr.1019)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina par lēmuma projektu „Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 21” balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 21.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.31.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brocēnu ielā 19.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aiviekstes ielā 1.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 57.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Birzes ielā 4.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža pr.121.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 28.

19. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 2210

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), lēmums ir noraidīts.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 15 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1020)

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Litenes ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1021)

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 24 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1022)

23. Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 13A(lēmums Nr.1023)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Lāčplēša ielā 15 un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Litenes ielā 4 un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Pētera Beltes ielā 24 un adreses piešķiršanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmala, Palangas ielā 13A.

24. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6(lēmums Nr.1024)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.883 grozījumiem, visi lēmumu projekti par detāliem plānojumiem un arī darba uzdevumi tiek redakcionāli laboti. Lēmumu projektos tiek svītrots 4.punkts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6, svītrojot lēmuma projekta 4.punktu.

25. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 (lēmums Nr.1025)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149, svītrojot lēmuma projekta 4.punktu.

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A(lēmums Nr.1026)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A, svītrojot lēmuma projekta 4.punktu.

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2A

Ziņo:

V.Zvejniece ierosina izskatīt šo lēmuma projektu vienlaicīgi ar lēmuma projektupar Jūrmalas pilsētas domes 02.02.2006. lēmuma Nr.80 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 37 un Pilsoņu ielā 2A” spēka zaudēšanas atzīšanu.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vakara ielā 12/14

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, J.Griķis, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 5 (A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

Atkārtoti balsojot par lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, J.Griķis, R.Munkevics), „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 6 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), lēmums ir noraidīts.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Valtera pr.25

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, J.Griķis, R.Munkevics), „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 6 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), lēmums ir noraidīts.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 02.02.2006. lēmuma Nr.80 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 37 un Pilsoņu ielā 2A” spēka zaudēšanas atzīšanu(lēmums Nr.1027)

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2A (lēmums Nr.1028)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 02.02.2006. lēmuma Nr.80 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 37 un Pilsoņu ielā 2A” spēka zaudēšanas atzīšanu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2A, svītrojot lēmuma projekta 4.punktu.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, J.Griķis, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), lēmums ir noraidīts.

Pārtraukums no plkst.11.30 – 12.15

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1029)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

34. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.52, Bulduru pr.54 un Vidus pr.51 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1030)

35. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.52, Bulduru pr.54 un Vidus pr.51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.60)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.52, Bulduru pr.54 un Vidus pr.51 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.52, Bulduru pr.54 un Vidus pr.51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1031)

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.61)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1032)

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.62)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – 6 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1033)

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.63)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1034)

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.64)

Ziņo:

V.Zvejniece

A.Kalnciems iziet.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1035)

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.65)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

A.Kalnciems atgriezās.

46. Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

47. Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Griķis izsakās, kadetālplānojumā ir daudz pretrunu. Nevar atbalstīt šos projektus, jo tie ir jāizstrādā tā, kā to prasa pilsētas attīstības plāns un apbūves noteikumi. Rakstīts, ka detālplānojuma uzdevums ir precizēt esošos apbūves noteikumus, bet citā lapā – ka šis detālplānojums darbojas kā izņēmums apbūves noteikumos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 2 (R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe)), lēmuma projekts un saistošo noteikumu projekts ir noraidīti.

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 03.11.1994. lēmumā Nr.462 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un denacionalizāciju Jūrmalā, Valtera pr.1” (lēmums Nr.1036)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 03.11.1994. lēmumā Nr.462 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un denacionalizāciju Jūrmalā, Valtera pr.1”.

49. Par adreses noteikšanu jaunbūvei Jūrmalā, Miera ielā 6 (lēmums Nr.1037)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu jaunbūvei Jūrmalā, Miera ielā 6.

50. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 22(lēmums Nr.1038)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 22.

51. Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 30 (lēmums Nr.1039)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 30.

52. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Priedaine 2402

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics novirza lēmuma projektu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē.

53. Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres akceptēšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

P.Strāms (Rīgas domes pārstāvis) izsakās, ka tiks izstrādāts arī skiču projekts, kas tiks nodots apspriešanai.

Priedaines iedzīvotāju pārstāvis izsakās, ka Priedaines iedzīvotāji kategoriski noraida 2. un 3.variantu.

J.Griķis ierosina lēmuma projekta 1.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Atbalstīt Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma – automaģistrāles no autoceļa A-5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) līdz Daugavgrīvas ielai būvniecības ieceri”, 2. un 3.punktus svītrot.

D.Urbanovičs ierosina noraidīt šo būvniecības ieceri un arī nobalsot par to domes sēdē.

J.Kuzins aicina ieklausīties Priedaines iedzīvotāju viedoklī.

R.Munkevics novirza lēmuma projektu atkārtotai izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē, lai sagatavotu vienu galīgo lēmuma redakciju.

J.Griķis lūdz ierakstīt protokolā, ka A.Vētra tiek aicināts uz šo attīstības un vides jautājumu komitejas sēdi.

54. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009-2021.g. darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu (lēmums Nr.1040)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs izsakās, ka attīstības plāns ir jāizstrādā profesionāļiem.Jaunspilsētas attīstības plāns ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk un par prioritāti jāizvirza to Jūrmalas bagātību saglabāšanu, kas vēl ir. Ierosina izvērtēt iespēju veidot ielas šaurākas un līkumainas, ja tas ir nepieciešams, lai saglabātu dabu.

I.Ančāns iziet

Ģ.Trencis ierosina darba uzdevumā iekļaut punktu 6.3.4. kur iestrādāt kritērijus, kas ļautu izvērtēt attīstības priekšlikumus, uzskatot zonējuma maiņu, kuros būtu ietverti, kā vērtēt Jūrmalas iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju ierosinājumi, lai atbilstu valsts un pilsētas plānošanas dokumentiem un sociāli ekonomiskiem attīstības priekšlikumiem.

I.Aizstrauta izsakās, ka plāns ir jāizstrādā profesionāļiem, bet uzdevums jādod politiķiem. Par šādu plānu nevar balsot. Ierosina iestrādāt plānā deputātu ierosinājumus un tad skatīt atkārtoti.

M.Mežapuķe uzskata, ka plāns ir jāatbalsta. Izsakās, ka Ģ.Trenča priekšlikums par metodiku ir atsevišķs jautājums.

I.Ančāns atgriezās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009-2021.g. darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu.

A.Tampe iziet.

55. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Bulduru pr.106 (lēmums Nr.1041)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Bulduru pr.106.

Pārtraukums no plkst.13.25 – 13.55

56. Par zemes lietošanas mērķu maiņu (lēmums Nr.1042)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Aizstrauta izsakās, ka šāds lēmuma projekts jau tika skatīts pagājušajā domes sēdē.

A.Deičmane izsakās, ka šie zemesgabali ir iznomāti, nomas maksa ir tiešā veidā atkarīga no lietošanas mērķa. Lai pareizi aprēķinātu un saņemtu nomas maksu, šos lietošanas mērķus ir vēlams mainīt maksimāli ātri.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķu maiņu.

57. Par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.1043)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe,), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

58. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.1044)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

59. Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A tauvas joslas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1045)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A tauvas joslas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

60. Par zemesgabala Jūrmalā, Vaivari 1702 daļas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1046)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nebalso Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Vaivari 1702 daļas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

61. Par grozījumiem domes 22.02.2007. lēmumā Nr.195 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,408 d.d. nodošanu privatizācijai” (lēmums Nr.1047)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem domes 22.02.2007. lēmumā Nr.195 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,408 d.d. nodošanu privatizācijai”.

62. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 lit.1 daļas patapinājuma līguma pagarināšanu (lēmums Nr.1048)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 lit.1 daļas patapinājuma līguma pagarināšanu.

63. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.537 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.1049)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.537 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”.

64. Par ēkas 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vilana”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks uzskata, šī ēka nav jāiznomā. Ir jāvienojas par zemesgabala īpašumtiesībām, jo šī vieta pilsētai ir stratēģiski svarīga – blakus atrodas Dzintaru koncertzāle. Aicina neslēgt nomas līgumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

Atkārtoti balsojot par lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), lēmuma projekts ir noraidīts.

65. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA ”Lielais Prospekts” (lēmums Nr.1050)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA ”Lielais Prospekts”.

66. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.I. (lēmums Nr.1051)

Ziņo:

G.Jubele ierosina lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Zemes nomas maksu noteikt atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.I. ar G.Jubeles ierosinājumu.

67. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.J. (lēmums Nr.1052)

Ziņo:

G.Jubele ierosina lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Zemes nomas maksu noteikt atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu””.

I.Dreija iziet.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.J. ar G.Jubeles ierosinājumu.

68. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.J. (lēmums Nr.1053)

Ziņo:

G.Jubele ierosina lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Zemes nomas maksu noteikt atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.J. ar G.Jubeles ierosinājumu.

69. Par zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 3626 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SK-Remonts” (lēmums Nr.1054)

Ziņo:

G.Jubele ierosina lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Zemes nomas maksu noteikt atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu””.

I.Dreija atgriezās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 3626 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SK-Remonts” ar G.Jubeles ierosinājumu.

70. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru pr.14 (lēmums Nr.1055)

71. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vakara ielā 8 (lēmums Nr.1056)

72. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14 (lēmums Nr.1057)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru pr.14.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vakara ielā 8.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 14.

73. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” (saistošie noteikumi Nr.66)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”.

74. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.827 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.” (lēmums Nr.1058)

75. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.650 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.” (lēmums Nr.1059)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumā Nr.827 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.B.”.

2. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.650 „Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L.S.”.

Sēde slēgta plkst. 14.40

Nākamā domes sēde 2007.gada 6.decembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2007.gada 23.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF